Hyppää sisältöön

POP Kapitalisaatiosopimus - sopimusehdot

Voimassa 1.3.2022 alkaen

1. POP Kapitalisaatiosopimuksen sisältö ja voimassaolo

1.1. Sopimuksen sisältö

POP Kapitalisaatiosopimus on Suomen lain mukainen kapitalisaatiosopimus, johon ei liity vakuutettua henkilöä. Tuotteen tarjoaja on Sp-Henkivakuutus Oy.

Säästö maksetaan vakuutuksenottajalle vakuutuskirjalle sovitun vakuutusajan päättyessä. Säästö tai osa siitä maksetaan myös sopimuksen voimassa ollessa, jos vakuutuksenottaja sitä vaatii, eikä sopimusehdoissa ole muuta sovittu. Maksettavasta säästöstä tai sen osasta vähennetään hinnaston mukaiset kulut.

Sopimuksen yksityiskohtainen sisältö määritellään sopimusasiakirjoissa, joita ovat hakemus, vakuutuskirja, ehdot, tuoteseloste tai muu sopimuksen syntymiseen mahdollisesti liittyvä asiakirja. Näiden lisäksi sopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja laskuperusteita.

1.2. Eräiden termien merkitys

Kapitalisaatiosopimus on vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välinen sijoitussopimus. Se poikkeaa muista vakuutusyhtiön tarjoamista tuotteista (esimerkiksi säästö- tai sijoitusvakuutuksista) siinä, että kapitalisaatiosopimuksen perusteella ei vakuuteta ketään. Kapitalisaatiosopimus on aina määräaikainen, koska ei ole vakuutustapahtumaa, joka muutoin päättäisi sopimuksen.

Laskuperusteet ovat vakuutusmatemaattiset laskentasäännöt, joiden mukaan lasketaan säästö ja takaisinostoarvo. Laskuperusteiden lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta.

Sijoituskohde on vakuutuksenottajan oman säästäjätyyppinsä mukaan valitsema kohde, johon maksut tai säästö sijoitetaan. Valittavia sijoituskohteita esitellään sopimuksen tuoteselosteessa ja sijoituskohdetta koskevissa esitteissä.

Sijoitusrahastolla tarkoitetaan rahastoyhtiön hallinnoimaa rahastoa, jonka arvo noteerataan julkisesti.

Sijoitussidonnaisina sijoituskohteina voi olla sijoitusrahastoja, varainhoitopalvelua tai muu sijoitussidonnainen kohde.

Sijoitussidonnainen säästön osa on säästön osa, jonka kehitys määräytyy vakuutuksenottajan valitsemien sijoitussidonnaisten sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella.

Säästö on kapitalisaatiosopimukseen kertynyt varallisuuden määrä, joka on kertynyt pääomasta ja tuotoista ja josta on vähennetty vakuutusyhtiön ilmoittamat kulut.

Takaisinostoarvo on säästö vähennettynä laskuperusteen ja hinnaston mukaisilla maksuilla.

Tiliote lähetetään vakuutuksenottajalle kerran vuodessa. Tiliotteesta ilmenee säästön kehitys ja muu sopimuksen keskeinen sisältö.

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa vakuutusyhtiö on tehnyt sopimuksen tai henkilöä, jolle vakuutuksenottajan sopimukseen perustuvat oikeudet ovat siirtyneet.

Vakuutuksenantaja on vakuutusyhtiö, joka on myöntänyt kapitalisaatiosopimuksen.

Vakuutuskirjalla tarkoitetaan vakuutuksenottajalle sopimuksen yhteydessä annettavaa asiakirjaa, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö.

Varainhoitopalvelu tarkoittaa rahastovarainhoitona toteutettavaa rahastotyyppistä sijoituskohdetta. Asiakas valitsee Varainhoitopalvelusijoituskohteen oman säästäjätyyppinsä mukaisesti. Varainhoitaja sijoittaa varat eri markkinoille, valitulle sijoituskohteelle määriteltyjen rajojen puitteissa. Varainhoitopalvelu ei ole yksilöllistä täyden valtakirjan varainhoitoa.

1.3. Sopimuksen voimassaolo, peruuttaminen ja päättäminen

1.3.1. Sopimuksen voimaantulo

Sopimus voidaan myöntää Suomessa vakituisesti asuvalle vakuutuksenottajalle. Sopimus tulee voimaan, kun sopimusasiakirjat on allekirjoitettu ja ensimmäinen maksu on maksettu. Maksu on sopimuksen raukeamisen uhalla maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta.

1.3.2. Sopimuksen peruuttaminen

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa sopimus 30 päivän kuluessa sopimuksen voimaantulosta. Peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava tai lähetettävä va-kuutusyhtiölle 30 päivän määräajan kuluessa. Peruuttaminen tarkoittaa sitä, että sopimus ei ole lainkaan tullut voimaan.

Vakuutusyhtiö palauttaa maksetut maksut ilman korkoa viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta vakuutusyhtiöön. Maksuista vähennetään palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa mahdollista sijoitussidonnaisen säästön osan arvon alentumista peruuttamispäivään saakka.

1.3.3. Sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa sopimuskirjaan merkityn määräajan.

Sopimus päättyy:

 • sopimusajan päättyessä tai
 • säästöt on nostosuunnitelman mukaisesti maksettu loppuun
 • koko jäljellä olevan säästön nostamista koskevan kirjallisen ilmoituksen saapuessa vakuutusyhtiölle.

1.3.4 Sopimuksen irtisanominen

Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa sopimus

Vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa kapitalisaatiosopimus.

Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutusyhtiö voi irtisanoa kapitalisaatiosopimuksen 3 kuukauden irtisanomisajalla.

Vakuutusyhtiö voi myös irtisanoa kapitalisaatiosopimuksen, jos säästön määrä on alle 200 euroa sen jälkeen, kun sopimuksen alkamisesta on kulunut kolme vuotta.

1.4 Sopimusehtojen muuttaminen

Vakuutusyhtiöllä on oikeus sopimusaikana muuttaa kapitalisaatiosopimuksen ehtoja, maksuja, laskuperusteita ja muita sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinko- tai kuolevuuskehityksen tai yleisen korkotason muutoksen vuoksi, eikä sopimuksen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

Vakuutusyhtiö lähettää muutoksesta ilmoituksen asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Edellisen lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia sopimusehtoihin, tuoteselosteeseen, hinnastoon ja laskuperusteisiin sisältyviä euromääriä tai euromääräisiä rajoja enintään sen verran, kuin elinkustannusindeksi on muuttunut siitä ajankohdasta, jolloin mainitut euromäärät viimeksi vahvistettiin.

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

1.5. Vastuunrajoitus

Vakuutusyhtiö ei vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista sopimuksen, maksujen, korvauksen tai sopimuksen osapuolten verokohteluun. Vakuutusyhtiö ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, mikäli ne johtuvat vakuutuksenottajan muutoksista.

1.6. Panttaus

Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata sopimukseen perustuva oikeus. Luovutus ja panttaus eivät ole vakuutuksenottajan velkojia sitovia, ellei niitä ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutusyhtiölle.

1.7. Sijoituskohteet

Vakuutusyhtiö voi lisätä, vähentää tai muuttaa sisällöltään käytettävissä olevia sijoituskohteita.

Jos vakuutusyhtiö poistaa sijoituskohteen sijoitusvaihtoehdoistaan, vakuutusyhtiö ilmoittaa poistamisesta kaikissa palvelukanavissaan ja poistettavan sijoituskohteen valinneille vakuutuksenottajilleen vähintään kuukautta ennen poistamista.

Jos sijoituskohde poistuu vakuutusyhtiön valikoimista vakuutusyhtiöstä riippumattomista syistä lyhyemmässä ajassa kuin kuukaudessa, ilmoitetaan poistuvasta sijoituskohteesta välittömästi.

Vakuutusyhtiö voi sijoittaa poistettavassa sijoituskohteessa olevat varat ja poistettavaan sijoituskohteeseen tarkoitetut maksut poistettavaa sijoituskohdetta vastaavaan toiseen sijoituskohteeseen.

Lisäksi vakuutusyhtiö voi viranomaisten antamiin määräyksiin, sijoitusrahastojen sääntöihin perustuen tai poikkeuksellisessa markkinatilanteessa antaa erityisiä määräyksiä, jotka koskevat

 • sijoituskohteen valintaa,
 • rahasto-osuuksien lukumäärää tietyssä rahastossa,
 • säästöjen enimmäismäärää sijoituskohteittain,
 • pienintä sijoitusta sijoituskohteeseen
 • siirtoja sijoituskohteesta toiseen
 • sijoitusrahaston osto- ja myyntikurssien laskemista tai
 • eri toimenpiteistä perittäviä maksuja.

Mikäli yllä mainituissa määräyksissä tapahtuu muutoksia, vakuutusyhtiö ilmoittaa niistä vakuutuksenottajalle.

2. Maksut

2.1. Maksusuunnitelma

Sopimusta tehtäessä sovitaan ohjeellinen maksusuunnitelma, joka merkitään sopimusasiakirjaan. Ensimmäinen maksu on maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta. Vakuutuksenottaja voi muuttaa maksusuunnitelmaa ilmoittamalla muutoksesta vakuutusyhtiölle.

Sopimuksessa voidaan sopia maksuja tarkistettavaksi vuosittain elinkustannusindeksin (syyskuu 1951 = 100) perusteella.

Vakuutusyhtiö voi kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa määrätä vakuutusmaksuille vähimmäis- ja enimmäismäärän.

2.2. Sijoitussuunnitelma

Vakuutusyhtiön perimällä maksupalkkiolla vähennetyt maksut sijoitetaan vakuutuksenottajan kirjallisesti ilmoittaman jakosuhteen mukaan sijoituskohteisiin. Vakuutuksenottaja voi muuttaa sijoitussuunnitelmaa ilmoittamalla kirjallisesti muutoksesta vakuutusyhtiölle.

Vakuutusyhtiö sijoittaa maksut viivyttelemättä, ensimmäisen maksun viimeistään 10. pankkipäivänä ja myöhemmät maksut viimeistään 5. pankkipäivänä siitä, kun maksu on saapunut vakuutusyhtiön vakuutusmaksujen tilille. Maksun sijoittamisessa käytetään merkintähintaa, jos sijoituskohteelle on vahvistettu erikseen merkintä- ja lunastushinta.

Jos jonkin sijoituskohteen osalta maksun sijoittamista sijoituskohteeseen ei voida toteuttaa viimeistään edellä mainittuna päivänä vakuutusyhtiöstä riippumattomasta syystä, vakuutusyhtiö voi

 • sijoittaa maksun vakuutuksenottajan ilmoittamaan muuhun sijoituskohteeseen, tai
 • jättää maksun korottomalle tilille.

Esteestä ja suoritetusta sijoituksesta ilmoitetaan ensi tilassa vakuutuksenottajalle.

3. Säästön muodostuminen

3.1. Yleistä

Säästö muodostuu sijoitussidonnaisesta säästön osasta. Säästöä kartuttavat sopimukseen maksettavat maksut ja säästölle sijoituskohteittain arvonnousuna muodostuva tuotto. Säästöä vähentävät maksuista ja säästöstä perittävät maksut. Vakuutusyhtiö, sijoitusrahasto, varainhoitaja tai asiamies ei vastaa sijoitussidonnaiseen säästön osaan sijoitettujen maksujen tai säästön tuotosta tai arvon säilymisestä. Säästön tuotto tai arvo voi vaihdella eri aikoina. On mahdollista, että sijoitussidonnaiseen säästön osaan ohjatuille varoille ei kerry tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voidaan kokonaan menettää.

Sijoituskohteessa ei ole pääomaturvaa, ellei sitä ole erikseen sijoituskohteen esittelyssä mainittu.

Säästö lasketaan sijoituskohteen osuuksien tai sijoituskohdetta vastaavien yksiköiden lukumäärän ja niillä olevan arvon perusteella. Laskennassa käytetään kohdissa 3.1 - 3.2 kuvatulla tavalla osuutta tai yksikköä, jotka liittyvät sopimukseen laskennallisesti eikä vakuutuksenottajalla ole niihin omistus- tai muuta oikeutta. 

Sijoitusrahastolle käytettävä osuus on valitun sijoitusrahaston osuus. Osuuden arvon määrää sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö.

Rahastotyyppiselle sijoituskohteelle käytettävä osuus on valitun rahastotyyppisen sijoituskohteen osuus. Osuuden arvon määrää sijoituskohteen varainhoitaja tai varainhoitoyhteisö.

3.2. Sijoitussidonnainen säästön osa, osuuksien lukumäärä ja arvo

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksia tai yksiköitä lisäävät sijoituskohteeseen sijoitetut maksut ja mahdollisesti myönnettävät bonukset.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksia tai yksiköitä vähentävät vakuutusyhtiön perimät hoito- ja ylläpitomaksut, takaisinostosta perittävät maksut, muut maksut ja nostot säästöstä.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuudet muuttuvat siirrettäessä säästöä sijoituskohteesta toiseen sijoituskohteeseen.

Rahastoyhtiön perimät palkkiot määräytyvät rahastoyhtiön hinnaston mukaan. Rahastoyhtiön perimät palkkiot otetaan huomioon rahasto-osuuden arvossa kunakin päivänä.

Varainhoitopalvelun palkkiot määräytyvät varainhoitoesitteen mukaan. Varainhoitopalvelun hoitopalkkiot otetaan huomioon varainhoitopalvelut -sijoituskohteen osuuden arvossa kunakin päivänä.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot vähentävät sijoituskohteen osuuksien lukumäärää.

Vakuutusyhtiö ei vastaa rahastoyhtiön tai varainhoitopalvelun perimien palkkioiden kehityksestä.

3.3. Säästön arvo etuuksia maksettaessa

Sopimuksen takaisinostossa maksetaan takaisinostoarvo, joka on säästö vähennettynä laskuperusteen ja hinnaston mukaisilla maksuilla.

Sopimuksen erääntyessä maksetaan sopimuksen päättymispäivän mukainen säästö.

3.4. Säästön uudelleensijoitus

Vakuutuksenottajalla on oikeus uudelleen sijoittaa sijoituskohteessa oleva säästö tai sen osa toiseen sijoituskohteeseen.

Uudelleensijoitus toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä, kun ilmoitus on saapunut kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Jos uudelleensijoitus yhtä sijoituskohdetta kohti on yli kolmesataatuhatta euroa tai sijoitusrahaston säännöissä on varattu osuuksien lunastamiselle edellä mainittua pidempi aika, toteutetaan uudelleensijoitus viimeistään kuukauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Toteutetusta uudelleensijoituksesta ilmoitetaan vakuutuksenottajalle.

4. Korvaukset

4.1. Säästön nostaminen

Sopimusajan päättyessä säästö maksetaan vakuutuksenottajalle ennalta määritellyn nostosuunnitelman mukaan. Vakuutuksenottajalla on oikeus muuttaa alkuperäistä nostosuunnitelmaa. Säästön nostosta peritään laskuperusteissa ja hinnastossa määrätyt maksut.

Säästön maksamiseksi vakuutuksenottajan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle kirjallinen hakemus tai ilmoitus säästön maksamiseksi tarpeellisine tietoineen.

4.2. Takaisinosto

Vakuutuksenottaja voi takaisinostona nostaa säästön tai sen osan ennen sopimusajan päättymistä ilmoittamalla nostosta kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Osittainen takaisinosto on kuitenkin mahdollinen vain, jos säästöön jäävä määrä on vähintään 200 euroa.

Maksettava takaisinostoarvo lasketaan säästöstä huomioiden laskuperusteissa ja hinnastossa määrätyt maksut. 

Vakuutusyhtiö maksaa päättyvän sopimuksen säästön tai takaisinoston viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun etuuksia on haettu ja vakuutusyhtiö on saanut tarvittavat selvitykset.

Viivästyneelle suoritukselle maksetaan viivästyskorkoa korkolain mukaan.

5. Sopimuksesta perittävät maksut

Maksuista ja säästöstä peritään kuukausittain hinnaston mukaiset hoitomaksut. Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Sijoitussuunnitelmaa voi muuttaa tai säästön uudelleen sijoittaa maksutta yhteensä kuusi kertaa kalenterivuoden aikana. Seitsemännestä muutoksesta lähtien peritään hinnaston mukainen maksu. 

Vakuutusyhtiö toimittaa vuosittain maksutta tiliotteen. Ylimääräisistä tiliotteista tai muista selvityksistä peritään hinnaston mukainen maksu.

Säästön noston yhteydessä peritään säästöstä hinnastossa määrätyt maksut. Muista toimenpiteistä peritään hinnaston mukaiset maksut.

Sijoituskohteen kulut eivät ole osa sopimusta eikä vakuutusyhtiö vastaa niiden muuttumattomuudesta. Kulut on ilmoitettu sijoituskohteen avaintietoesitteessä ja huomioitu tarjouslaskelmassa valvontaviranomaisen antamien määräysten ja ohjeiden mukaan.

Mikäli lain tai viranomaisen antaman määräyksen johdosta Suomessa tai ulkomailla voimassa olevat säädökset muuttuvat siten, että sopimukseen tai siihen liitettyihin sijoituskohteisiin kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja tai muita viranomaisten määräämiä maksuja, jotka tulevat vakuutusyhtiön maksettaviksi, on vakuutusyhtiöllä oikeus lisätä tällainen maksu hinnas-toon ja tehdä maksua vastaava veloitus säästöstä. 

Vakuutusyhtiö voi korottaa hinnastossa mainittuja euromääräisiä maksuja tai rajoja vuosittain elinkustannusindeksin (syyskuu 1951 = 100) perusteella.

6. Muutoksenhakuohje

6.1 Oikaisupyyntö

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, sinulla on mahdollisuus saattaa asia uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä korvauskäsittelijöihin, puh 010 572 1008* ja sähköpostilla vakuutussaasto@saastopankki.fi

6.2. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, vakuutuslautakunta ja kuluttajariitalautakunta

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuo-situksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta ei käsittele sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä riita-asioita.

www.kuluttajariita.fi

Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

7. Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Sp-Henkivakuutus Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja soveltaa toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiön sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. Kukin asiamies on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin, jonne on myös merkitty vakuutusten tarjoamisesta vastaava henkilö. Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa.

www.finanssivalvonta.fi

8. Ylivoimainen este

Vakuutusyhtiö ei ole vastuussa vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu vakuutustapahtumaa koskevan selvityksen tai korvauksen maksamisen viivästyessä sodasta tai poliittisesta levottomuudesta, olemassa olevasta tai uudesta lainsäädännöstä, viranomaisen päätöksestä, työtaistelutoimenpiteestä, tietoliikennehäiriöstä taikka muusta syystä, johon vakuutusyhtiö ei ole voinut ennakolta vaikuttaa.

9. Sp-Henkivakuutuksen asiamiehet ja palkkiot

Kapitalisaatiosopimuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy. Pankki toimii Sp-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. Pankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen.

Sp-Henkivakuutus Oy

Sp-Henkivakuutus Oy on merkitty kaupparekisteriin.

Y-tunnus: 2082534-1
Postiosoite: PL 6001, 02066 Docuscan
Käyntiosoite ja kotipaikka: Teollisuuskatu 33, 00510 HELSINKI
Puhelin: 010 572 1008*
Sähköposti: vakuutussaasto@saastopankki.fi
Internet: sphenki.fi

*) Puheluiden hinnat löydät osoitteesta www.sphenki.fi

10. Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien säännösten, kuten tietosuojalain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten hallinnoinnin sekä maksu- ja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää myös vakuutusyhtiön asiakkaille postitse, puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. 

Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista. Asiakkaiden henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan em. tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU/ETA-alueella ja yritykset EU-/ETAalueen ulkopuolella, mikäli komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa tai Euroopan komissio on hyväksynyt kyseisen maan tietoturvallisuuden tason. 

Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin. Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua vastaanottaa em. vakuutustiedotteita. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuutukseensa liittyvät virheelliset tiedot.

Sp-Henkivakuutus Oy
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Puh. 010 572 1008
www.sphenki.fi
Y-tunnus: 2082534-1
Kotipaikka: Helsinki

SP-HENKIVAKUUTUS OY JA SEN ASIAMIEHET
POP Kapitalisaatiosopimuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy.

Pankki toimii Sp-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. Pankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen.

POP Pankit on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin (www. finanssivalvonta. fi).

Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä