Hoppa till innehåll

Avtalsvillkor för nätfakturan

Avtalet om tjänsten gäller tillsvidare.

Definitioner

 • Direktbetalning är en elektronisk fakturakopia (Finvoice-meddelande) som skickas till konsumentens bank och som innehåller de uppgifter som är nödvändiga för bildandet av ett direktbetalningsuppdrag.
 • E-fakturan är en nätfaktura (Finvoice-meddelande) som sänds till konsumenter och som fakturautställaren sänder elektroniskt direkt till kundens nätbank.
 • Fakturautställaren är en kund som sänder en nätfaktura (nätfaktura, e-faktura eller direktbetalning) till sin bank för vidare förmedling. I stället för fakturautställaren kan nätfakturan sändas av en av fakturautställaren befullmäktigad materialskötare.
 • Finvoice-meddelande är ett meddelande i den form som nämns i Finvoice-tillämpningsanvisningen och dess tekniska beskrivningar.
 • Finvoice-fil är ett meddelande som hör till Finvoice-meddelandet och som innehåller en bilaga som preciserar datainnehållet i en eller flera fakturor. Kunden är den kund som ingått ett avtal om nätfaktura med banken och som kan vara fakturautställare och/eller mottagare.
 • Den länk som banken gjort är en länk från bankens nätbank till presentationsarkivet. Länken görs i enlighet med de uppgifter som finns i Finvoice-meddelandet samt det avtal om den länk som banken gör som ingåtts mellan presentationsarkivet och banken.
 • Materialskötaren är en av antingen fakturautställaren eller mottagaren befullmäktigad part, t.ex. en bokföringsbyrå, ett IT-servicehus, en förmedlare eller en nätfaktura-operatör som hämtar och/eller sänder Finvoice-meddelandena till eller från bankens tjänst. Materialskötaren är inte bankens underleverantör.
 • Meddelandetjänsten för mottagningsadresser är en tilläggstjänst med vilken fakturautställaren kan ta emot uppgifter om e-fakturaadresser och direktbetalningsadresser.
 • Mottagaren är en kund till vars mottagningsadress nätfakturan förmedlas. Mottagaren har ett avtal om mottagning av nätfakturor med sin bank. I meddelandetjänsten är mottagaren en kund som använder nätbanken för mottagningen av e-fakturor. I direktbetalningstjänsten är mottagaren en betalare som gett banken ett direktbetalningsuppdrag.
 • Sändning av mottagningsförslag är en tilläggstjänst med vilket fakturautställaren ber överföra fakturautställarens befintliga e-fakturaavtal till en annan fakturautställare eller föreslår e-faktura för kunden.
 • Presentationsarkivet är en tjänst som fakturautställaren använder och där de tilläggsuppgifter som hör till en faktura arkiveras och presenteras för mottagaren. Arkivet är avsett endast för att förvara den tilläggsinformation som fakturautställaren har levererat samt för att presentera den för mottagaren.
 • Tilläggsinformation är ett dokument eller en uppgift som fakturautställaren har lagrat i presentationsarkivet och som är tillgänglig för mottagaren via en länk som banken gjort.

1. Allmänt och tillämpningsområde

Nätfakturatjänsten är en för företagskunder avsedd tjänst med vilken en fakturautställare kan sända nätfakturor till sina egna kunder och med vilken en företagskund kan avhämta till sig anlända nätfakturor. Kunden kan använda nätfakturatjänsten antingen i nättjänsterna eller som en satsöverföringstjänst. Dessa villkor tillämpas på det avtal som kunden har ingått med banken om nätfakturatjänsten, nätfakturaadress, om sändandet av nätfakturor och bilagor till nätfakturor till företagskunder, om sändandet av e-fakturor och bilagor till e-fakturor och direktbetalningar till konsumentkunder, om avhämtandet av företagskundens nätfakturor och om användningen av den länk som banken bildar. I avtalet avtalas dessutom om returadressen för felaktiga fakturor. Dessutom avtalas om mottagningen av konsumentkunders e-fakturaadresser och direktfakturaadresser som meddelandetjänst. Dessutom avtalas om mottagningen av konsumentkunders e-faktura-adress och direktfakturaadress som meddelandetjänst samt om sändning av mottagningsförslag. Tjänsterna beskrivs närmare i en separat anvisning för användning av bankförbindelse. Kunden förbinder sig att följa de anvisningar om tidtabell, säkerhet, testning och övriga anvisningar. På nätfakturatjänsten tillämpas utöver dessa villkor Finansbranschens Centralförbunds beskrivning av Finvoice-förmedlingstjänsten och Finvoice-tillämpningsanvisningen.

2. Fakturautställarens ansvar och skyldigheter

Fakturautställaren ska med mottagaren komma överens om en nätfakturaadress till vilken fakturan sänds. En fakturautställare får inte sända nätfakturor och/eller deras bilagor (Finvoice-filer) till en mottagare som inte har gett fakturautställaren i fråga sitt samtycke till att ta emot dem eller som förbjuder att de sänds. Fakturautställaren ansvarar för att nätfakturan sänds till fakturautställarens bank. Fakturautställaren ansvarar för innehållet och riktigheten i den sända nätfakturan och för att den är befogad.

Faktureraren ansvarar för att bilagorna till nätfakturan är i enlighet med tjänstebeskrivningen. Bilagorna får inte användas till marknadsföring av produkter eller tjänster eller annan reklam, till att skicka en faksimil av fakturan eller till att förmedla annat material som strider mot tjänstebeskrivningen. En fakturautställare kan inte utan fakturautställarens banks uttryckliga tillstånd göra ändringar i nätfakturamaterialet efter att fakturautställarens bank har mottagit materialet. Ändringar kan inte göras om fakturan har sänts till mottagarens bank eller gjorts tillgänglig för mottagaren. I fall av eventuella avbrott eller störningar skall fakturautställaren ha beredskap att sända en nätfaktura på nytt samt dessutom ett reservsystem för att sända fakturor.

Fakturautställaren godkänner att fakturautställarens bank och mottagarens bank i fråga om enskilda fakturor har rätt att ge fakturautställarens och fakturautställarens materialskötares kontaktuppgifter (t.ex. FO-nummer, namn och adress) till mottagaren utan hinder av banksekretessen. Fakturautställaren får inte överlämna erhållna nätfakturaadresser till utomstående.

Direktbetalning
Fakturautställaren sänder till den mottagare som använder direktbetalningstjänsten fakturan på det sätt som avtalats med mottagaren samt en elektronisk fakturakopia som motsvarar fakturan som ett Finvoicemeddelande till banken. Den elektroniska fakturakopian sänds samtidigt som den faktura som sänds till kunden. Fakturautställaren ska i fakturan nämna att en elektronisk fakturakopia på fakturan har sänts till betalarens bank för behandling i direktbetalningstjänsten. Om fakturan innehåller flera betalningar som förfaller vid olika tider ska en separat fakturakopia på varje betalning sändas till betalarens bank, varvid bara den första fakturakopian sänds samtidigt som fakturan. Fakturautställaren ska skicka den elektroniska fakturakopian och fakturan i tillräckligt god tid före förfallodagen så att banken kan behandla materialet. Om fakturautställaren inte sänder både en faktura och en elektronisk fakturakopia kan fakturautställaren inte ställa krav utifrån att fakturan inte har betalats. Fakturautställaren ska underrätta mottagaren om användningen av direktbetalningstjänsten avslutas.

Annulleringsbegäran
Fakturautställaren kan meddela att en enskild direktbetalning eller e-faktura är obefogad genom att sända en annulleringsbegäran som en Finvoice-kreditfaktura till sin bank. Mottagarens bank behandlar annulleringsbegäran i enlighet med det avtal som ingåtts med mottagaren.
Fakturautställaren ansvarar för riktigheten i annulleringsbegäran.
Fakturautställaren kan inte kräva betalning av mottagaren/betalaren om banken har utfört annulleringen i enlighet med kreditfakturan. 
Fakturautställaren ska underrätta mottagaren om annulleringen av fakturan. 
En faktura eller ett direktdebiteringsmeddelande som baserar sig på en direktdebiteringsfullmakt eller ett direktfakturameddelande får inte sändas som nätfaktura.

Presentationsarkivet
Fakturautställaren ska se till att den tilläggsinformation som förvaras i presentationsarkivet finns tillgänglig för mottagaren i oförändrat skick i 24 månader. I tilläggsinformationen om enskilda nätfakturor får inga ändringar göras efter att fakturautställaren har sänt dem till den som driver presentationsarkivet och nätfakturan har skickats till mottagarens bank.

Fakturautställaren ansvarar för sina underleverantörers och befullmäktigade materialskötares verksamhet samt i fråga om tilläggsinformationen för den verksamhet som bedrivs av den som driver presentationsarkivet. Materialskötaren och den som driver presentationsarkivet är inte fakturautställarens banks eller fakturamottagarens banks underleverantör.

Länkar som ingår i fakturan
Fakturautställaren kan i fakturan inkludera länkar i enlighet med Finvoice-tillämpningsanvisningen. En länk får inte innehålla konfidentiella kunduppgifter i klartext såsom personbeteckning, kontonummer eller kortnummer. Fakturautställaren ansvarar för länkarna, för att de fungerar, för innehållet i sin tjänst samt för att bankens, bankens kunds eller tredje parts datasäkerhet inte äventyras på grund av att länken används.

Banken har rätt att omedelbart och utan förvarning förhindra att länkarna används om de äventyrar ärendesäkerheten eller strider mot lag eller god sed.

Länk som banken gjort
Fakturautställaren ansvarar för att det i Finvoice-meddelandet ingår de uppgifter som behövs för att göra den länk som banken gör i enlighet med Finvoice-tillämpningsanvisningen. 
Fakturautställaren och den som driver presentationsarkivet avtalar separat om leveransen av tilläggsinformationen till presentationsarkivet. 
Den länk som banken gjort får användas endast för information som hör samman med fakturautställarens Finvoice-meddelande. I presentationsarkivet får man inte med mottagaren göra några rättshandlingar såsom ändringar i kunduppgifterna, beställningar eller köptransaktioner. 
Fakturautställaren ansvarar för att tilläggsinformationen levereras rätt och i rätt tid till presentationsarkivet. Fakturautställaren ansvarar för innehållet i den tilläggsinformation som erhålls via den länk som banken gjort och för att tilläggsinformationen inte bryter mot dessa villkor, lagen eller god sed. 
Länken syns inte hos mottagaren om mottagarens bank inte har avtalat om användningen av presentationsarkivet med den som driver arkivet. Fakturautställaren ska då se till att mottagaren får tilläggsinformationen på annat sätt.

3. Fakturamottagarens ansvar och skyldigheter

Fakturamottagaren ansvarar för att den avhämtar nätfakturamaterialet i banken under den tidsperiod som fastställs i tjänstebeskrivningen. Mottagaren godkänner att nätfakturan har levererats när mottagarens bank har gjort nätfakturan tillgänglig för fakturamottagaren.

Mottagaren ansvarar för att nätfakturamaterialet förvaras i enlighet med bokföringsbestämmelserna.

Mottagaren kommer överens om korrigeringsåtgärder som gäller nätfakturans innehåll direkt med fakturautställaren.

Mottagaren skall i fall av eventuella störningssituationer som reservsystem ha en möjlighet att behandla fakturor som Fakturautställaren har sänt mottagaren skriftligt eller på annat sätt. Mottagaren godkänner att banken har rätt att om de fakturor som gjorts tillgängliga för mottagaren överlåta mottagarens och mottagarens materialskötares kontaktuppgifter till fakturautställarens bank eller till fakturautställaren utan hinder av banksekretessen. Mottagaren godkänner att banken sänder materialet om nätfakturorna till nätfakturornas materialskötare och mottar information om fakturamottagaren som omfattas av banksekretessen.

4. Bankens ansvar

Banken hanterar nätfakturan i enlighet med tjänstebeskrivningen.

Fakturautställarens banks ansvar för hanteringen av nätfakturamaterialet börjar när banken har mottagit materialet och upphör när fakturan har funnits tillgänglig för fakturamottagaren den tid som slås fast i tjänstebeskrivningen eller när materialet har förmedlats vidare till mottagarens bank. Faktura-utställarens bank gör informationen om de nätfakturor som inte kunnat förmedlas till mottagaren tillgänglig för fakturautställaren för den tid som bestäms i tjänstebeskrivningen.

Fakturerarens bank är inte skyldig att behandla andra Finvoice-filer än dem som är i enlighet med tjänstebeskrivningen. Banken har rätt att förkasta Finvoice-filer som strider mot tjänstebeskrivningen. Samtidigt förkastas den nätfaktura som Finvoice-filen hör till.
Mottagarens bank håller nätfakturan tillgänglig för mottagaren under den tid som bestäms i tjänstebeskrivningen, dock minst i två månader från det att nätfakturan levererades till banken. Efter förvaringstiden är banken inte skyldig att förvara nätfakturan eller sända nätfakturan till mottagaren i annan form.
Mottagarens banks ansvar upphör när fakturan varit tillgänglig för mottagaren (till exempel kunnat avhämtas eller funnits för behandling i nättjänsten) under den tid som bestäms i tjänstebeskrivningen. Mottagaren ansvarar för att fakturan behandlas. Mottagarens bank är inte utan separat betalnings-uppdrag skyldig att se till att en nätfaktura betalas. Fakturautställarens bank och mottagarens bank ansvarar båda för sin del att innehållet i nätfakturan inte ändras under den tid som den finns hos banken.

Banken ansvarar inte för att mottagaren kan ta emot och behandla en nätfakturas Finvoice-fil.

5. Begränsningar i bankens ansvar

Om förmedlingen av en nätfaktura förhindras av orsak som beror på fakturautställarens bank eller mottagarens bank är den nämnda banken skyldig att ersätta endast den lagenliga dröjsmålsräntan och skäliga utredningskostnader. 
Fakturautställarens bank ansvarar inte för skada som orsakats mottagaren, mottagarens bank, materialskötaren eller tredje part.
Mottagarens bank ansvarar inte för skada som orsakats fakturautställaren, fakturautställarens bank, materialskötaren eller tredje part.

6. Tjänstens driftstider

Nätfakturatjänsten är tillgänglig 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan, med undantag av avbrott som beror på service, uppdateringar, underhåll, störningar eller andra motsvarande omständigheter. Tjänstens hanteringstider ges i tjänstebeskrivningen.

7. Begränsning eller avbrott i tjänsten

Banken har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten på grund av en känd teknisk störning, programuppdatering, serviceåtgärder, ändringsarbeten eller övriga grundade orsaker. 
Banken har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten också på grund av avtalsstridigt förfarande, missbruk eller äventyrande av datasäkerheten.
Om banken känner till ett avbrott i förväg ska banken underrätta kunden om det inom en skälig tid innan avbrottet inleds. 
Om oförutsägbara avbrott, som inte är ringa till sin betydelse, meddelar banken kunden så fort som möjligt.

8. Force majeure

Fakturautställarens eller mottagarens bank ansvarar inte för skada som förorsakats av att förmedlingen av nätfakturor förhindras eller fördröjs på grund av force majeure eller motsvarande jämförbar orsak som oskäligt försvårat bankens verksamhet. Ett hinder som fritar banken från ansvar kan t.ex. vara:

• åtgärd av myndighet,

• krig eller hot om krig, revolt eller folkuppror,

• sådan störning i posttrafiken, automatisk databehandling, dataöverföring, övrig telekommunikation eller tillgång till elström som inte härrör från Banken,

• avbrott eller försening i bankens verksamhet p.g.a. eldsvåda eller annan olycka eller

• arbetsstridsåtgärd såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om banken är delaktig eller inte.

Force majeure eller någon annan ovannämnd omständighet som drabbar banken eller en av banken använd underleverantör ger banken rätt att upphöra att erbjuda tjänsten och utföra uppdrag tillsvidare.

9. Ändring av anvisningar, utrustning, program och system

Banken har rätt att, utan att underrätta kunden i förväg, ändra Nätfakturatjänstens bruksanvisningar samt att göra tekniska och funktionella ändringar i tjänsten, utrustningen, programmen och systemen. Banken strävar dock efter att i mån av möjlighet i förväg underrätta kunden om sådana ändringar.

10. Ändring av avtalet och villkoren

Banken har rätt att ändra avtalet och villkoren.
Banken informerar kunden skriftligt eller elektroniskt om en sådan ändring av avtalsvillkoren som väsentligt ökar kundens skyldigheter eller minskar kundens rättigheter och som inte beror på en lagändring eller ändringar i bankernas betalningsförmedlingssystem. Banken informerar om ändringen minst en månad innan den dag då ändringen föreslås träda i kraft.
Övriga ändringar av villkoren meddelar banken genom att offentliggöra dem på bankens verksamhetsställe eller på sin webbplats. Sådana ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som banken anger.

11. Serviceavgifter

Kunden är skyldig att för tjänsten betala banken avgifter och provisioner i enlighet med bankens vid var tid gällande servicetariff eller de avgifter och provisioner som överenskommits med banken separat. Banken har rätt att debitera avgifterna och provisionerna från kundens konto. Kunden är skyldig att sörja för att det finns tillräckliga medel på kontot för debiteringen av serviceavgifterna.

12. Ändring av servicetariffen

Banken har rätt att ändra de avgifter och provisioner som nämns i servicetariffen samt att lägga till nya avgifter och provisioner. 
Banken meddelar kunden skriftligt eller elektroniskt om en ny avgift eller provision minst en månad innan den nya avgiften eller provisionen träder i kraft. 
Banken meddelar om en ändring i en avgift eller provision genom att publicera den i sin servicetariff. Sådana ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som banken anger.

13. Meddelanden mellan avtalsparterna

Kunden skall meddela banken eventuella ändringar avseende namn eller adress. Kunden anses ha fått ett skriftligt eller elektroniskt meddelande om nätfakturan senast den sjunde dagen efter att brevet har sänts när brevet har sänts till den adress som senast meddelats banken eller till en adress som erhållits från ett officiellt register.

14. Överföring av avtalet

Avtalsparterna har inte rätt att överföra detta avtal eller de rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtalet till tredje part utan den andra avtals-partens skriftliga samtycke. Vardera avtalsparten har ändå rätt att överföra avtalet till ett bolag i samma koncern genom att meddela den andra parten skriftligt på förhand.

15. Giltighet och uppsägning

Avtalet om tjänsten gäller tillsvidare. 
Vardera parten har rätt att säga upp avtalet om tjänsten med en månads uppsägningstid. Vardera parten har rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan om den andra parten väsentligt bryter mot detta avtal.

16. Forum och tillämplig lag

Tvister med anledning av avtalet och villkoren behandlas vid den tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller huvudsakliga förvaltning eller vid en annan enligt lagen behörig domstol i Finland.

På detta avtal och dess villkor tillämpas finsk lag.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt