Hyppää sisältöön
Saapuvissa maksuissa esiintyy viivettä

Verkkolaskun sopimusehdot

Toistaiseksi voimassa olevat ehdot

Määritelmät

 • Aineistonhoitaja on laskuttajan tai vastaanottajan valtuuttama osapuoli, esim. tilitoimisto, palvelutalo, välittäjä tai verkkolaskuoperaattori, joka noutaa ja/tai lähettää Finvoice-sanomat pankin palveluun tai palvelusta. Aineistonhoitaja ei ole pankin alihankkija.
 • Asiakas on pankin kanssa verkkolaskusopimuksen tehnyt asiakas, joka voi olla laskuttaja ja/tai vastaanottaja.
 • E-lasku on kuluttajalle lähetettävä verkkolasku (Finvoice-sanoma), jonka laskuttaja toimittaa sähköisesti suoraan asiakkaan verkkopankkiin.
 • Esilläpitoarkisto on laskuttajan käyttämä palvelu, jossa arkistoidaan ja esitetään vastaanottajalle laskuun liittyvät lisätiedot. Arkisto on tarkoitettu pelkästään laskuttajan toimittamien lisätietojen säilyttämiseen ja esittämiseen vastaanottajalle.
 • Finvoice-sanoma on Finvoice-soveltamisohjeessa ja sen teknisissä kuvauksissa mainitussa muodossa oleva sanoma.
 • Laskuttaja on asiakas, joka lähettää verkkolaskun (verkkolasku, e-lasku tai suoramaksu) pankkiinsa edelleen välitettäväksi. Laskuttajan sijasta verkko-laskun voi lähettää laskuttajan valtuuttama aineistonhoitaja.
 • Liitesanoma on Finvoice-sanomaan liittyvä sanoma, joka sisältää yhden tai useamman laskun tietosisältöä tarkentavan liitteen.
 • Lisätieto on laskuttajan esilläpitoarkistoon tallettama laskua koskeva dokumentti tai tieto, joka on vastaanottajan käytettävissä pankin muodostaman linkin kautta.
 • Pankin muodostama linkki on pankin verkkopankista esilläpitoarkistoon johtava linkki. Linkki muodostetaan Finvoice-sanomassa olevien tietojen sekä esilläpitoarkiston ja pankin välisen pankin muodostamaa linkkiä koskevan sopimuksen pohjalta.
 • Suoramaksu on kuluttajan pankille lähetettävä sähköinen laskukopio (Finvoice-sanoma), joka sisältää suoramaksutoimeksiannon muodostamisen kannalta välttämättömät tiedot.
 • Vastaanottaja on asiakas, jonka vastaanotto-osoitteeseen verkkolasku välitetään. Vastaanottajalla on sopimus verkkolaskujen vastaanotosta pankkinsa kanssa. Ilmoittamispalvelussa vastaanottaja on asiakas, joka käyttää verkkopankkia e-laskujen vastaanottamiseen. Suoramaksupalvelussa vastaanottaja on suoramaksutoimeksiannon pankille antanut maksaja.
 • Vastaanottoehdotusten lähetys on lisäpalvelu, jolla laskuttaja pyytää laskuttajan olemassa olevien e-laskusopimusten siirron toiselle laskuttajalle, tai ehdottaa kuluttaja-asiakasta siirtymään e-laskun käyttöön.
 • Vastaanotto-osoitteiden ilmoittamispalvelu on lisäpalvelu, jolla laskuttaja voi ottaa vastaan kuluttaja-asiakkaiden lähettämiä e-laskuosoitteiden ja suoramaksuosoitteiden tietoja.

1. Yleistä ja soveltamisala

Verkkolaskupalvelu on yritysasiakkaille tarkoitettu palvelu, jolla laskuttaja voi lähettää verkkolaskuja omille asiakkailleen ja jolla yritysasiakas voi noutaa itselleen saapuneita verkkolaskuja. Asiakas voi käyttää Verkkolaskupalvelua joko verkkopankissa tai eräsiirtopalveluna. Näitä ehtoja sovelletaan sopimukseen, jonka asiakas on tehnyt pankin kanssa verkkolaskupalvelusta, verkkolaskuosoitteesta, verkkolaskujen ja verkko-laskujen liitteiden lähettämisestä yritysasiakkaille, e-laskujen ja e-laskujen liitteiden sekä suoramaksujen lähettämisestä kuluttaja-asiakkaille, yritysasiakkaan verkkolaskujen noutamisesta ja pankin muodostaman linkin käytöstä. Sopimuksessa sovitaan lisäksi virheellisten laskujen palautusosoitteesta. Lisäksi sovitaan kuluttaja-asiakkaan e-laskuosoitteen ja suoramaksuosoitteen vastaanottamisesta ilmoittamispalveluna sekä vastaanottoehdotusten lähettämisestä. Mainitut palvelut on kuvattu tarkemmin erillisessä Pankkiyhteyden käyttäjän ohjeessa. Asiakas sitoutuu noudattamaan käyttäjän ohjeessa olevia aikataulu-, turvallisuus-, testaus- ja muita ohjeita. Verkkolaskupalveluun sovelletaan näiden ehtojen lisäksi Finanssiala ry:n Finvoice-välityspalvelun kuvausta ja Finvoice-soveltamisohjetta.

2. Laskuttaja-asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Laskuttajan on sovittava vastaanottajan kanssa verkkolaskuosoitteesta, johon lasku toimitetaan. Laskuttaja ei saa lähettää verkkolaskuja ja/tai niiden liitteitä (liitesanomia) vastaanottajalle, joka ei ole suostunut ottamaan niitä vastaan tai kieltää niiden lähettämisen. Laskuttaja vastaa verkkolaskun toimittamisesta laskuttajan pankille. Laskuttaja vastaa toimitetun verkkolaskun sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta. Laskuttaja vastaa siitä, että verkkolaskun liitteet ovat palvelukuvauksen mukaisia. Liitteitä ei saa käyttää tuotteiden tai palveluiden markkinointiin tai muuhun mainontaan, laskun näköiskuvan lähettämiseen eikä muuhun palvelukuvauksen vastaisen aineiston välittämiseen. Laskuttaja ei voi ilman laskuttajan pankin nimenomaista suostumusta tehdä muutoksia verkkolaskuaineistoon sen jälkeen, kun laskuttajan pankki on vastaanottanut sen. Muutoksia ei voi tehdä, jos lasku on toimitettu vastaanottajan pankille tai asetettu vastaanottajan saataville. Mahdollisten keskeytysten ja häiriöiden varalta laskuttajalla on oltava valmius toimittaa verkkolasku uudelleen sekä lisäksi varajärjestelyt laskutuksen hoitamiseksi. Laskuttaja hyväksyy, että yksittäisen laskun osalta laskuttajan pankilla ja vastaanottajan pankilla on oikeus luovuttaa laskuttajan sekä laskuttajan aineistonhoitajan yhteystiedot (esim. Y-tunnus, nimi ja osoite) vastaanottajalle pankkisalaisuuden estämättä. Laskuttaja ei saa luovuttaa saamiansa verkkolaskuosoitteita palvelun ulkopuolisille tahoille.

Suoramaksu 
Laskuttaja lähettää suoramaksupalvelua käyttävälle vastaanottajalle laskun vastaanottajan kanssa sopimallaan tavalla sekä laskua vastaavan sähköisen laskukopion Finvoice-sanomana pankille. Sähköinen laskukopio lähetetään samanaikaisesti vastaanottajalle toimitettavan laskun kanssa. Laskuttajan tulee sisällyttää laskuun maininta siitä, että laskusta on toimitettu sähköinen laskukopio maksajan pankille suoramaksupalveluun käsiteltäväksi. Jos lasku sisältää useamman eri aikaan erääntyvän maksun, tulee jokaisesta maksusta lähettää erillinen laskukopio maksajan pankille, jolloin vain ensimmäinen laskukopio toimitetaan samanaikaisesti laskun kanssa. Laskuttajan tulee lähettää sähköinen laskukopio ja lasku riittävän ajoissa ennen eräpäivää, jotta pankki pystyy käsittelemään aineiston. Jos laskuttaja ei toimita sekä laskua että sähköistä laskukopiota, ei laskuttaja voi esittää vaatimuksia sen perusteella, että laskua ei ole maksettu. Laskuttajan on ilmoitettava vastaanottajalle suoramaksupalvelun käytön lopettamisesta.

Peruutuspyyntö
Laskuttaja voi ilmoittaa yksittäisen suoramaksun tai e-laskun aiheettomuudesta toimittamalla peruutuspyynnön Finvoice-hyvityslaskuna pankilleen. Vastaanottajan pankki käsittelee peruutuspyynnön vastaanottajan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Laskuttaja vastaa peruutuspyynnön oikeellisuudesta. Laskuttaja ei voi vaatia vastaanottajalta/maksajalta suoritusta, jos pankki on toteuttanut hyvityslaskun mukaisen peruutuksen. Laskuttajan on ilmoitettava vastaanottajalle laskun peruuttamisesta.

Esilläpitoarkisto
Laskuttajan tulee huolehtia siitä, että esilläpitoarkistossa säilytettävä lisätieto on vastaanottajan nähtävissä muuttumattomana 24 kuukauden ajan. Yksittäiseen verkkolaskuun liittyviin lisätietoihin ei saa tehdä muutoksia sen jälkeen, kun laskuttaja on toimittanut ne esilläpitoarkiston ylläpitäjälle ja verkkolasku on lähetetty vastaanottajan pankkiin. Laskuttaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden, valtuuttamiensa aineistonhoitajien ja lisätietojen osalta käyttämänsä esilläpitoarkiston ylläpitäjän toi-minnasta. Aineistonhoitaja ja esilläpitoarkiston ylläpitäjä eivät ole laskuttajan pankin eivätkä vastaanottajan pankin alihankkijoita.

Laskuun sisällytettävät linkit

Laskuttaja voi sisällyttää laskuun linkkejä Finvoice-soveltamisohjeen mukaisesti. Linkki ei saa sisältää selväkielisenä luottamuksellisia asiakastietoja, kuten henkilötunnusta, tilinumeroa tai kortin numeroa. Laskuttaja vastaa linkeistä, niiden toiminnasta, palvelunsa sisällöstä sekä siitä, että pankin, sen asiakkaan tai kolmannen tietoturva ei vaarannu linkkien käyttämisen johdosta. Pankilla on oikeus välittömästi ja ennalta ilmoittamatta estää linkkien käyttäminen, jos ne vaarantavat asiointiturvallisuutta tai ovat lain tai hyvän tavan vastaisia.

Pankin muodostama linkki

Laskuttaja vastaa siitä, että Finvoice-sanomaan sisältyy pankin muodostaman linkin muodostamiseen tarvittavat tiedot Finvoice-soveltamisohjeen mukaisesti. Laskuttaja ja esilläpitoarkiston ylläpitäjä sopivat erikseen lisätiedon toimittamisesta esilläpitoarkistoon. Pankin muodostamaa linkkiä saa käyttää vain laskuttajan Finvoice-sanomaan liittyvän tiedon esittämiseen. Esilläpitoarkistossa ei saa tehdä vastaanottajan kanssa oikeustoimia kuten asiakastietojen muutoksia, tilauksia ja ostotapahtumia. Laskuttaja vastaa siitä, että se toimittaa esilläpitoarkistoon oikeat ja oikea-aikaiset lisätiedot. Laskuttaja vastaa pankin muodostaman linkin kautta saatavan lisätiedon sisällöstä ja siitä, että lisätiedot eivät ole näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisia. Linkki ei näy vastaanottajalle, jos tämän pankki ei ole sopinut esilläpitoarkiston käyttämisestä esilläpitoarkiston ylläpitäjän kanssa. Laskuttajan on tällöin huolehdittava siitä, että vastaanottaja saa lisätiedot muulla tavoin.

3. Laskun vastaanottajan vastuut ja velvollisuudet

Laskun vastaanottaja vastaa siitä, että se noutaa verkkolaskuaineiston pankista palvelukuvauksessa määritellyn ajanjakson kuluessa. Vastaanottaja hyväksyy verkkolaskun toimitetuksi itselleen, kun vastaanottajan pankki on asettanut verkkolaskun vastaanottajan saataville. Vastaanottaja vastaa verkko-laskuaineiston säilyttämisestä kirjanpitosäännösten mukaisesti. Vastaanottaja sopii verkkolaskun sisältöä koskevista korjaustoimenpiteistä suoraan laskuttajan kanssa. Vastaanottajalla on oltava mahdollisia häiriötilanteita varten varajärjestelynä mahdollisuus käsitellä laskuttajan vastaanottajalle kirjallisesti tai muulla tavoin toimittamia laskuja. Vastaanottaja hyväksyy, että vastaanottajan saataville asetetusta laskusta pankilla on oikeus luovuttaa vastaanottajan sekä vastaanottajan aineiston-hoitajien yhteystiedot laskuttajan pankille ja laskuttajalle pankkisalaisuuden estämättä. Vastaanottaja hyväksyy, että pankki toimittaa verkkolaskuja koskevan aineiston verkkolaskujen aineistonhoitajalle ja vastaanottaa vastaanottajaa koskevaa, pankkisalaisuuden alaista tietoa.

4. Pankin vastuu

Pankki käsittelee verkkolaskun palvelukuvauksen mukaisesti. Laskuttajan pankin vastuu verkkolaskuaineiston käsittelystä alkaa silloin, kun pankki on vastaanottanut aineiston ja päättyy, kun lasku on ollut vastaanottajan saatavilla palvelukuvauksessa määritellyn ajan tai aineisto on välitetty edelleen vastaanottajan pankille. Laskuttajan pankki asettaa palvelu-kuvauksessa määritellyksi ajaksi laskuttajan saataville tiedon niistä verkkolaskuista, joita ei voitu välittää vastaanottajalle. Laskuttajan pankki ei ole velvollinen käsittelemään muita kuin palvelukuvauksen mukaisia liitesanomia. Pankilla on oikeus hylätä palvelukuvauksen vastaiset liitesanomat. Samalla hylätään verkkolasku, johon liitesanoma liittyy. Vastaanottajan pankki pitää verkkolaskun vastaanottajan saatavilla palvelukuvauksessa määritellyn ajan, kuitenkin vähintään kahden kuukauden ajan siitä, kun verkkolasku on toimitettu pankille. Säilytysajan jälkeen pankki ei ole velvollinen säilyttämään verkkolaskua tai toimittamaan verkkolaskua vastaanottajalle muussa muodossa. Vastaanottajan pankin vastuu lakkaa, kun lasku on ollut vastaanottajan saatavilla (esim. noudettavana tai verkkopalvelussa käsiteltävänä) palvelukuva-uksessa määritellyn ajan. Vastaanottaja vastaa laskun käsittelystä. Vastaanottajan pankki ei ilman erillistä maksutoimeksiantoa ole velvollinen huolehtimaan verkkolaskun maksamisesta. Laskuttajan pankki ja vastaanottajan pankki vastaavat kumpikin omalta osaltaan siitä, ettei verkkolaskun sisältö muutu silloin, kun se on pankin hallussa. Pankki ei vastaa siitä, että vastaanottaja kykenee vastaanottamaan ja käsittelemään verkkolaskun liitesanoman.

5. Pankin vastuun rajoitukset

Jos verkkolaskun välittäminen estyy laskuttajan pankista tai vastaanottajan pankista johtuvasta syystä, mainittu pankki on velvollinen korvaamaan vain lain mukaisen viivästyskoron ja kohtuulliset selvittelykulut. Laskuttajan pankki ei vastaa vastaanottajalle, vastaanottajan pankille, aineistonhoitajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Vastaanottajan pankki ei vastaa laskuttajalle, laskuttajan pankille, aineistonhoitajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

6. Palvelun käyttöajat

Verkkolaskupalvelu on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. Palvelun käsittelyajat ilmoitetaan palvelukuvauksessa.

7. Palvelun käytön rajoittaminen tai keskeyttäminen

Pankilla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tiedossa olevan teknisen häiriön, ohjelmistopäivityksen, huoltotöiden, muutostöiden tai muiden vastaavien perusteltujen syiden vuoksi. Pankilla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen myös sopimuksen vastaisen menettelyn, väärinkäytöksen tai tietoturvan vaarantumisen vuoksi. Jos pankki tietää keskeytyksestä etukäteen, pankin tulee ilmoittaa siitä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen keskeytyksen alkamista. Ennalta-arvaamattomista keskeytyksistä, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä, pankki ilmoittaa asiakkaalle mahdollisimman pian.

8. Ylivoimainen este

Laskuttajan tai vastaanottajan pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että verkkolaskujen välitys estyy tai viivästyy ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta siihen verrattavaan syyhyn perustuvasta pankin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi

• viranomaisen toimenpide, 

• sota tai sen uhka, kapina tai mellakka,

• Pankista riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa,

• tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys pankin toiminnassa tai

• työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikkei pankki olisi siinä itse osallisena.

Pankkia tai pankin käyttämää alihankkijaa kohtaava ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa pankin keskeyttämään palvelun tarjoamisen.

9. Käyttöohjeiden, laitteiden, ohjelmien ja järjestelmien muuttaminen

Pankilla on oikeus asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta muuttaa Verkkolaskupalvelun käyttöohjeita ja tehdä palveluunsa, laitteisiinsa, ohjelmiinsa ja järjestelmiinsä teknisten ja toiminnallisten tarpeiden vaatimia muutoksia. Pankki pyrkii kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan näistä muutoksista asiakkaalle etukäteen.

10. Sopimuksen ja ehtojen muuttaminen

Pankilla on oikeus muuttaa sopimusta ja ehtoja.

Pankki ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti tai sähköisesti sellaisen sopimusehtojen muutoksen, joka olennaisesti lisää asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta taikka pankkien maksujenvälitysjärjestelmän muutoksista. Pankki ilmoittaa muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen ehdotettua voimaantulopäivää.

Muun ehtojen muutoksen pankki ilmoittaa julkaisemalla sen pankin toimipaikassa tai verkkosivuillaan. Tällaiset muutokset tulevat voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana.

11. Palvelumaksut

Asiakas on velvollinen suorittamaan palvelusta pankille pankin kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset tai pankin kanssa muutoin erikseen sovitut maksut ja palkkiot. Pankki on oikeutettu veloittamaan maksut ja palkkiot asiakkaan tililtä. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että asiakkaan tilillä on palvelumaksujen veloittamiseen tarvittavat varat.

12. Palveluhinnaston muuttaminen

Pankilla on oikeus muuttaa palveluhinnastossa mainittuja maksuja ja palkkioita sekä lisätä uusia maksuja ja palkkioita. Pankki ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti tai sähköisesti uudesta maksusta tai palkkiosta vähintään kuukautta ennen uuden maksun tai palkkion voimaan-tulopäivää. Maksun tai palkkion muutoksesta pankki ilmoittaa julkaisemalla sen palveluhinnastossaan. Tällaiset muutokset tulevat voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana.

13. Sopijapuolten väliset ilmoitukset

Asiakkaan on ilmoitettava nimensä ja osoitteensa muutokset pankille. Asiakkaan katsotaan saaneen verkkolaskua koskevan kirjallisen tai sähköisen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, kun kirje on lähetetty pankille viimeksi ilmoitettuun tai virallisista rekistereistä saatuun osoitteeseen.

14. Sopimuksen siirtäminen

Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta taikka siihen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Kummallakin sopijapuolella on kuitenkin oikeus siirtää sopimus sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ilmoittamalla siitä kirjallisesti etukäteen toiselle sopijapuolelle.

15. Voimassaolo ja irtisanominen

Palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi.

Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti tätä sopimusta.

16. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Sopimuksesta ja ehdoista johtuvat riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Sopimukseen ja sen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä