Hoppa till innehåll

POP Bankens prognos för nästa år är positiv när det gäller export och företagsverksamhet; priserna stiger på det stora hela med ett par procent

  • Den ekonomiska återhämtningen fortsätter nästa år.
  • Inflationen har ökat i slutet av året. På det stora hela stiger priserna i samma takt som i år, dvs. med ca två procent.
  • Prisuppgången minskar hushållens köpkraft och ökar sannolikheten för en uppgång i räntenivån. Trots stigande priser ökar konsumtionen, eftersom sysselsättningen förbättras och även lönerna stiger mer än under de senaste åren.
  • När det gäller exporten är den globala efterfrågan fortfarande stor oavsett om nya virusvarianter skulle dämpa den i början av året.
  • Industrin svarar på den ökade efterfrågan genom investeringar. Investeringarna motverkas dock av tillgången till kompetent arbetskraft.
  • Nästa år stöder återhämtningen från pandemin företagarnas inkomstutveckling, men å andra sidan dämpas den av stigande löner.

”Inflationen har varit ett samtalsämne i synnerhet på hösten när man följt med om uppgången i priserna på vissa produktgrupper smittat av sig på andra priser. Vi tror att den förväntade uppgången i lönenivån, bristen på arbetskraft och de stigande priserna börjar återspeglas i prisnivån allt mer under nästa år. Å andra sidan kommer priserna på energi, råvaror och frakter sannolikt att vända neråt när produktionsproblemen lättar och efterfrågan normaliseras. Vi bedömer att inflationen även nästa år är ett par procent. Exportutsikterna är fortsatt positiva. Räntenivån förblir sannolikt negativ, vilket för sin del stöder den ekonomiska återhämtningen”, säker Timo Hulkko, direktör på POP Banken.

Enligt POP Banken är den procentuella BNP-förändringen 2,6 procent och inflationen 2 procent nästa år. 12-månadersräntan uppskattas sjunka från +0,5 procent till -0,3 procent. Arbetslöshetsgraden väntas minska till 6,8 procent.

Prisuppgången väntas vara ungefär lika stor som i år

Ekonomin har återhämtat sig snabbt från coronaviruspandemin, och återhämtningen fortsätter nästa år. Förutom av nya coronavirusvarianter bromsas den ekonomiska tillväxten dock upp av flaskhalsar i produktionen. Virusvarianternas inverkan på ekonomin minskas av Finlands erfarenheter av hur pandemin och dess hälsokonsekvenser kan hanteras samt de bättre möjligheterna att hålla näringslivet i gång trots restriktioner.

Inflationen ökade markant i slutet av året. I oktober var konsumentpriserna över tre procent högre än året innan. Uppgången beror delvis på återhämtningen från pandemin, medan komponentbristen återspeglas i priserna på elektronik och bilar. Uppgången i bensin- och elpriserna har diskuterats livligt i offentligheten, men kommunikationspriserna har diskuterats mindre trots att de stigit mest.

Under hela coronaviruspandemin har den genomsnittliga inflationen fortfarande varit lägre än Europeiska centralbankens inflationsmål på två procent. De stigande kostnaderna och den ökande efterfrågan börjar dock återspeglas kraftigare även i andra priser nästa år. Prisuppgången minskar hushållens köpkraft och ökar sannolikheten för en uppgång i räntenivån. Trots stigande priser ökar konsumtionen, eftersom sysselsättningen förbättras och även lönerna stiger mer än under de senaste åren. På det stora hela bedömer POP Banken att priserna kommer att stiga i samma takt som i år, dvs. med ca två procent.

Den ökande efterfrågan återspeglas i Finlands export och stöder många företagares inkomstnivå

Den ekonomiska återhämtningen och den starka globala efterfrågan backar upp Finlands export och investeringar. I synnerhet exportens värde har stigit kraftigt, eftersom priserna på finländska exportprodukter har stigit. Den globala efterfrågan är fortfarande stor oavsett om omikron skulle dämpa den i början av året.

Industrin svarar på den ökade efterfrågan genom investeringar. Investeringarna motverkas dock av tillgången till kompetent arbetskraft. Redan nu är antalet lediga arbetsplatser betydligt större än före pandemin, trots att återhämtningen inom den arbetskraftsintensiva servicesektorn fortfarande pågår.

Pandemin påverkade företagarna på olika sätt. Medan en del även var tvungna att lägga ner slog tillväxten nya rekord för andra. I år väntas företagens resultattillväxt vända åt ett betydligt bättre håll, när slopandet av restriktionerna har återställt många företagares utkomst. Nästa år stöder återhämtningen från pandemin företagarnas inkomstutveckling, men å andra sidan dämpas den av stigande löner.

De kraftigt stigande priserna på produktionsinsatserna och den svaga skörden minskar företagarnas inkomster. I synnerhet spannmålsodlingens intäkter minskar kraftigt. Gödselpriserna är rekordhöga, och prisnivån förblir högre än normalt även under nästa odlingssäsong. Dessutom belastar priserna på foder, energi och byggande i synnerhet husdjursgårdarnas lönsamhet. Det tar länge att överföra kostnadsuppgången till producentpriserna, vilket leder till ett svårt ekonomiskt läge för jordbrukarna under hösten och vintern. Kostnadsuppgången tär på marknadsintäkterna, och företagarinkomsterna fortsätter att minska nästa år.

Läs hela prognosen Kansalaissuhdanne 2/2021 på finska

Ytterligare information:

Timo Hulkko, direktör, POP Banken, 0500 894 008, timo.hulkko(at)poppankki.fi
Maija Hyötyläinen, kommunikationschef, POP Banken, 050 572 9679, maija.hyotylainen(at)poppankki.fi

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt