Hoppa till innehåll
POP Banken har fått kännedom om bedrägerisamtal i dess namn

POP Banken Andelsbanken Finland utvecklar sin organisation – Riskhantering i centrum

Andelsbanken Finland, den största banken i POP Bankgruppen uppkom i juni när Liedon Osuuspankki och Piikkiön Osuuspankki fusionerades med Sydbottens Andelsbank. Under hösten har det förts omställningsförhandlingar i banken. Det centrala målet med dem är att förenhetliga arbetsuppgifterna i de tre bankerna samt att utveckla organisationen för risk- och kredithantering. Förändringarna har ingen direkt inverkan på banktjänsterna för kunden.

Riskhanteringen utvecklas

”Omställningsförhandlingar som gällt hela personalen har förts vid banken, och nu pågår det verkställande skedet. Till vår glädje kan vi konstatera att ändringarna inte medför konsekvenser som minskar på personalen, och ändringarna syns inte heller i kundgränssnittet” konstaterar POP Banken Andelsbanken Finlands riskhanteringschef Mikael Zilliacus.

”Det viktigaste målet med ändringarna har varit att förenhetliga arbetsuppgifterna vid de tre bankerna och differentiera funktioner som gäller riskhantering i organisationen. Med riskhantering avses en omfattande helhet. Dit hör bl.a. kreditrisker, operativa risker, åtgärder som gäller bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt compliance-verksamheten, med vilket avses att säkerställa att banken under alla omständigheter fungerar på ett lagenligt sätt och följer lagar och förordningar”, konstaterar riskhanteringschef Mikael Zilliacus.

”Tillväxten i bankens storlek och omfattningen av affärsverksamheten samt en ökad reglering inom finanssektorn är de viktigaste orsakerna till att utveckla bankens organisation. Trots en snabbt förändrad ekonomisk situation är bankens riskposition väl under kontroll. Detta syns bl.a. i att nivån på de oreglerade krediterna hållits relativt lågt. En kredit som har en över 90 dagar lång betalningsförsening klassas som oreglerad och de indikerar ofta problem i återbetalningsförmågan” konstaterar Zilliacus.

Behoven styr verksamheternas centralisering

”De tre senaste åren har för POP Banken Andelsbanken Finland varit en tid med stark tillväxt och man tror att tillväxten fortsätter. Detta under förutsättning att det inte sker fler tråkiga överraskningar i den allmänna ekonomiska situationen”, konstaterar bankens verkställande direktör Timo Kalliomäki.

Enligt den oberoende EPSI Rating branschundersökningen värderar såväl företags- som privatkunderna banktjänster som beaktar kundens behov. POP Bankerna har trots den åtstramande regleringsomgivningen kunnat visa exempel och har enligt den färska EPSI Ratingundersökningen, åter igen och för elfte gången de mest nöjda företags- och privatkunderna.

”Vi vill även i fortsättningen satsa på personlig betjäning som sker på webben eller på kontoret, enligt kundens önskemål. Banken tillhandahåller även kassatjänster på alla sina kontor i Sydbotten samt i Pikis och Lundo, och det kommer inte att bli några nedskärningar i utbudet som följd av den pågående organisationsförändringen. Vi vill också i fortsättningen vara en bankpartner som är värd förtroende och inom denna bransch är en god riskhantering, kapitaltäckning och lönsamhet, kombinerad med personlig service viktiga mätare vid bedömningen av förtroendet, nu och i framtiden,” konstaterar Kalliomäki.

Mer information:
Timo Kalliomäki, verkställande direktör, POP Banken Andelsbanken Finland, tfn 040 523 5068
Mikael Zilliacus, riskhanteringschef, POP Banken Andelsbanken Finland, tfn 040 5157675

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt