<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll
 Illustration bild i två färger

Andelsbanken Finlands ersättningssystem

I denna redogörelse beskrivs det hur banken iakttar bestämmelserna i 8 kap. 1–16 § i kreditinstitutslagen (610/2014). Redogörelsen grundar sig på 8 kap. 15 § i lagen.

Med ersättningssystem avses de beslut, avtal, verksamhetsprinciper och förfaranden som banken tillämpar på ersättningar till verkställande direktören och personalen. Med ersättning avses lön eller annan ekonomisk
förmån som baserar sig på ett anställningsförhållande, inklusive ersättning som betalas då anställningsförhållandet upphör samt pensionsförmåner som banken enligt lag inte är skyldig att betala.
Ersättningen som betalas kan antingen vara fast lön som är bunden till en viss tid eller rörlig ersättning som är bunden till ersättningstagarens prestationer eller till ekonomiska faktorer.

Beslutsprocessen inom ersättningssystemet

Bankens styrelse ansvarar för ersättningen till personalen.

Banken har ingen ersättningskommitté som utses av styrelsen och som består av styrelsemedlemmar för administration av ersättningssystemet. Banken är inte systemviktig för det finansiella systemet på det sätt som avses i den ovan nämnda lagen.

Bankens styrelse övervakar att ersättningssystemet följs och bedömer regelbundet hur väl det fungerar.

Verkställande direktörens uppdragsavtal fastställs av bankens förvaltningsråd i samband med valet av direktör. Styrelsen beslutar dock om verkställande direktörens lön och övriga förmåner.

Den interna kontrolen inom POP Bankernas sammanslutning fastställer minst en gång om året om banken har följt det ersättningssystem som bankens styrelse har godkänt.

De personer som arbetar med kontrolluppgifter omfattas av samma ersättningsmodell som den övriga personalen, och samma principer tillämpas på dem.

Förhållandet mellan ersättning och resultat

Ersättningssystemet överensstämmer med bankens affärsstrategi, mål och värden, och det främjar bankens långsiktiga intressen. Ersättningssystemet står också i samklang med en god och effektiv riskhantering och risktäckningskapacitet inom banken. När styrelsen fastställer en ersättning beaktar den i beloppet vid sidan av annat de risker som är kända vid bedömningsögonblicket samt kapitalkostnaderna och behövlig likviditet.

Förteckning över ledningen och de anställda vilkas verksamhet har betydande inverkan på bankens riskprofil.

Banken har en förteckning över följande personer:

  1. Bankens styrelsemedlemmar, förvaltningsrådets medlemmar och verkställande direktören samt sådana personer som verkar direkt under verkställande direktören, hör till bankens högsta ledning eller i verkligheten leder bankens verksamhet;
  2. Personer som är i ledande ställning inom bankens interna kontrollfunktioner eller i en affärsenhet som är av väsentlig betydelse för banken;
  3. andra personer än de som avses i 1 eller 2 punkten som arbetar i kreditinstitutets affärsenheter och vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på affärsenhetens riskprofil och vars sammanlagda ersättningar uppgår till minst 500 000 euro om året och minst till det totala beloppet av den genomsnittliga ersättningen till en person som avses i 1 punkten.

Banken offentliggör i samband med bokslutet de detaljerade uppgifter om ersättningssystemet som förutsätts i artikel 450 i kapitalkravsförordningen (CRR).

Bankens ersättningssystem

Personalen vid Andelsbank var år 2019 med om att inrätta en personalfond kallad POP Pankkien palkkiorahasto hr. Banken tillämpar en ersättningsmodell som är godkänd av styrelsen och omfattar verkställande direktören och hela den övriga personalen. Styrelsen ställer varje år upp mål för ersättningssystemet, och beroende på i vilken grad dessa mål uppnås betalas personalen en ersättning som uppgår 0–100 % av vars och ens fasta månadslön. Summan fonderas i personalfonden. Syftet med ersättningarna är gemensamt för hela banken och grundar sig på strategiska årsmål, och beloppet av den eventuella ersättningen är det samma för hela personalen inklusive verkställande direktören.

Utöver denna ersättning har bankens verkställande direktör enligt sitt uppdragsavtal möjlighet till avgångsvederlag när uppdragsförhållandet upphör. Verkställande direktörens avgångsvederlag får överstiga 50 000 euro men betalningsgrunderna har utarbetats så att ersättningen inte leder till belöning av en misslyckad prestation.

I banken får en ersättningstagares rörliga arvode inte överstiga 50 000 euro kontant under en förtjänstperiod på ett år. Detta innebär att betalningen av en del av en ersättningstagares rörliga arvode inte behöver skjutas upp enligt 8 kap. 11 § i lagen eller betalas i annan form än pengar enligt 8 kap. 12 § i lagen, utan att hela summan kan betalas på en gång.

Allmänna krav för ersättningssystem

Banken kan göra undantag från ersättningssystemet ifall ersättningen skulle stå i strid med Bankens hållbara investeringsprinciper och handlingsförfanden eller den skulle uppmuntra till alltför stor risktagning för sådana riskers del där en händelse eller omständighet som är miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt