<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön
Tekstiviestihuijauksia liikkeellä POP Pankin nimissä

Suomen Osuuspankin palkitsemisjärjestelmä

Tässä selostuksessa kuvataan miten pankki noudattaa luottolaitostoiminasta annetun lain (610/2014) 8 luvun 1-16 §:ien säännöksiä. Selostus perustuu mainitun lain 8 luvun 15 §:ään.

Palkitsemisjärjestelmällä ymmärretään päätöksiä, sopimuksia, toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, joita pankki noudattaa toimitusjohtajan ja henkilöstön palkitsemisessa. Palkkiolla ymmärretään palvelusuhteeseen perustuvaa palkkaa tai muuta taloudellista etuutta mukaan lukien erokorvausta, joka maksetaan palvelussuhteen päättymisestä sekä sellaista eläke-etuutta, jonka kustantaminen ei ole pankin lakisääteinen velvollisuus. Maksettava palkkio voi olla joko kiinteä, ajanjaksoon sidottua palkkaa tai muuttuvaa palkkiota, joka on sidottu palkkionsaajan suoritukseen taikka taloudellisiin tekijöihin.

Palkitsemisjärjestelmän määrittelyssä käytetty päätöksentekoprosessi

Pankin hallitus vastaa palkitsemisasioista.

Pankilla ei ole palkitsemisjärjestelmän hallinnointia varten hallituksen nimeämää ja sen jäsenistä koostuvaa palkitsemisvaliokuntaa. Pankki ei ole edellä mainitun lain tarkoittamalla tavalla rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävä.

Pankin hallitus valvoo palkitsemisjärjestelmän noudattamista sekä arvioi säännöllisesti sen toimivuutta.

Toimitusjohtajan toimisopimuksen vahvistaa pankin hallintoneuvosto toimitusjohtajavalinnan yhteydessä. Toimitusjohtajan palkka- ja muiden etujen kehityksestä päättää kuitenkin hallitus.

POP Pankkien yhteenliittymän sisäinen tarkastus todentaa vähintään kerran vuodessa onko Pankin hallituksen hyväksymää palkitsemisjärjestelmää noudatettu.

Valvontatoiminnoissa työskentelevä henkilö kuuluu saman palkitsemismallin piiriin samoin periaattein kuin koko henkilöstö.

Palkitsemisen ja tuloksen välinen suhde

Palkitsemisjärjestelmä on pankin liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen ja se vastaa pankin pitkän aikavälin etua. Palkitsemisjärjestelmä on sopusoinnussa pankin hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan ja riskinkantokyvyn kanssa. Hallitus on palkkioita vahvistaessaan ottanut määrässä huomioon muun ohella arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellisen maksuvalmiuden.

Luettelo toimivan johdon ja niiden henkilöstön jäsenten osalta, joiden toiminnalla on merkittävä vaikutus pankin riskiprofiiliin

Pankissa pidetään luetteloa seuraavista henkilöistä:

  1. Pankin hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat henkilöt, jotka ovat Pankin ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat Pankin toimintaa;
  2. henkilöt, jotka ovat johtotehtävissä Pankin sisäisessä valvontatoiminnossa tai Pankin kannalta merkittävässä liiketoimintayksikössä;
  3. muut kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetut Pankin liiketoimintayksikössä työskentelevät henkilöt, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus liiketoimintayksikön riskiasemaan ja joiden palkkioiden kokonaismäärä on vähintään 500 000 euroa vuodessa ja vähintään 1 kohdassa tarkoitetun henkilön keskimääräisen palkkion kokonaismäärä.

Pankki julkistaa tilinpäätöksen yhteydessä vakavaraisuusasetuksen (CRR) 450 artiklan edellyttämät palkitsemisjärjestelmiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Pankin palkitsemisjärjestelmä

Suomen Osuuspankin henkilöstö on ollut vuonna 2019 mukana perustamassa henkilöstörahastoa nimeltä POP Pankkien palkkiorahasto hr. Pankissa on käytössä hallituksen vahvistama palkitsemismalli, jonka piirissä on koko henkilöstö ja toimitusjohtaja. Hallitus asettaa palkitsemisjärjestelmän tavoitteet vuosittain, ja niiden toteutumisasteen mukaan maksetaan henkilöstölle henkilöstörahastoon rahastoitavaa palkkiota 0 - 100 % kunkin kiinteästä kuukausipalkasta. Palkitsemisen tavoitteet ovat koko pankille yhteiset perustuen liiketoiminnan strategisiin vuositavoitteisiin ja mahdollinen palkkion määrä on sama koko henkilöstölle toimitusjohtaja mukaan lukien.

Edellä mainitun lisäksi Pankin toimitusjohtajalla on mahdollisuus toimisuhteensa päättyessä toimisopimuksensa mukaiseen erorahaan. Toimitusjohtajan eroraha voi ylittää 50.000 euroa mutta maksamisperusteet on laadittu siten, ettei korvaus johda epäonnistuneen suorituksen palkitsemiseen.

Pankissa kenenkään palkkionsaajan muuttuva palkkio ei voi ylittää 50.000 euron käteissuoritusta yhden vuoden ansaintajaksolta. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkionsaajalle maksettavan muuttuvan palkkion osan maksamista ei tarvitse lykätä lain 11 §:n perusteella eikä maksaa lain 12 §.n tarkoittamalla tavalla muuna kuin rahana, vaan se voidaan maksaa kerralla.

Palkitsemisjärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset

Palkitsemisesta voidaan poiketa, jos palkitseminen olisi ristiriidassa Pankin vastuullisen sijoittamisen toimintatapojen tai toimintaperiaatteiden kanssa tai se kannustaisi liialliseen riskinottoon sellaisten riskien osalta, joissa ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai olosuhde saattaisi tosiasiassa tai mahdollisesti heikentää olennaisesti sijoituksen arvoa.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä