<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll

Andelsbanken Finlands förvaltnings- och styrsystem

I denna redogörelse beskrivs det hur Andelsbanken Finland (”Banken”) iakttar bestämmelserna i 7 kap. 1–5 § i kreditinstitutslagen (610/2014). Redogörelsen grundar sig på 7 kap. 7 § i lagen.

Förvaltnings- och styrsystem

Bankens styrelse har fastställt förvaltnings- och styrsystem för Banken som säkerställer att Banken leds effektivt och enligt försiktiga affärsprinciper samt att Bankens styrelse effektivt kan övervaka ledningen av Banken. Styrelsen utvärderar regelbundet systemens effektivitet.

Bankens styrelse godkänner årligen Bankens riskstrategi och övriga strategiska mål samt principerna för hur efterlevnaden av dem övervakas.

Vid ledningen av Banken och i dess verksamhet har arbetsuppgifterna preciserats så att intressekonflikter undviks. Styrelsen har för Banken fastställt instruktioner om anmälan av bisysslor. Den som ansvarar för ledningen av Banken eller Bankens anställda får inte ha bisysslor som kan ge upphov till intressekonflikter.

Banken tillämpar i sin verksamhet Finansbranschens Centralförbunds medlemsföreskrifter för handel med värdepapper vid utbud av placeringstjänster.

Styrelsens sammansättning, oberoende och arbetsformer

Bankens styrelse består av sex medlemmar som väljs bland bankens medlemmar.

Till styrelsen hör följande personer; Koljonen Aaro, Granskog Christer, Haaramo Kalevi, Keski-Mattila Sarita och Vilèn Janne.

Majoriteten av styrelsens medlemmar bör vara oberoende av Banken. Styrelsen värderar sina medlemmars oberoende årligen.

En styrelsemedlem anses inte vara oberoende om

  • hen har för tillfället eller hen har haft ett arbets- eller ett anställningsförhållande till Banken under de senaste tre åren före medlemskapets början.
  • hen får av Banken eller av en till bankens ledning hörande ett arvode som inte är ringa, för ett uppdrag eller för rådgivning som inte anknyter sig till styrelseuppdraget (t.ex. konsultering).
  • hen hör till den operativa ledningen i ett sådant företag, vars styrelsemedlem hör till ledningen i Banken (korsande övervakningsförhållande)
  • hen är eller har under de senaste tre åren verkat som Bankens revisor, nuvarande revisors bolagskompanjon eller arbetstagare eller hen är bolagskompanjon eller arbetstagare under de senaste tre åren i ett revisionssamfund som verkat som bankens revisor.

Dessutom kan bankens styrelse genom en helhetsbedömning anse, att en medlem inte är oberoende av Banken.

Styrelsen har i december 2020 värderat styrelsemedlemmarnas oberoende och ansett att alla styrelsemedlemmar är oberoende av Banken.

Nomineringskommitté

Bankens styrelse och förvaltningsråd ansvarar för de uppgifter som åläggs en nomineringskommitté. Medlemmarna i Bankens förvaltningsråd väljs av Bankens fullmäktige och styrelsemedlemmarna. Verkställande direktören väljs av bankens förvaltningsråd.

Banken har valberedningskommittéer både i fullmäktige och i förvaltningsrådet. Fullmäktiges valberedningskommitté bereder valet av medlemmar i förvaltningsrådet för fullmäktige. Förvaltningsrådets valberedningskommitté bereder valet av styrelsemedlemmar för förvaltningsrådet.

Dessutom har Banken ett övervakningsutskott som utses av förvaltningsrådet och som övervakar och kontrollerar Bankens styrelses verksamhet.

Krav på ledningens tillförlitlighet och kompetens

Bankens styrelsemedlemmar och de som hör till den verkställande ledningen ska vara tillförlitliga personer som har ett gott anseende. Innan en person utses eller ett anställningsförhållande börjar samt regelbundet därefter säkerställer Banken att personen inte är försatt i konkurs eller har meddelats näringsförbud och att personens handlingsbehörighet inte heller har begränsats på annat sätt.

Bankens styrelsemedlemmar och de som hör till den verkställande ledningen ska ha sådana kunskaper om och erfarenheter av kreditinstituts affärsverksamhet och de risker som är förenade med den samt kunskaper om och erfarenheter av ledning som behövs med hänsyn till uppdraget samt med beaktande av verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Ledningens tidsdisposition

Banken har fastställt ett förfarande med samtycke och/eller anmälning för medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen, för verkställande direktören och för dennas vikarie samt om någon i den verkställande ledningen hör till förvaltningen i ett annat företag. På så sätt förhindras det att intressekonflikter uppstår och ledningens tidsdisposition i Bankens uppgifter kan bedömas.