<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön
Tekstiviestihuijauksia liikkeellä POP Pankin nimissä
Vihreä kuvituskuva

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Tässä selostuksessa kuvataan, miten Suomen Osuuspankki (”Pankki”) noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/ 2014) 7 luvun 1-5 §:ien säännöksiä. Selostus perustuu mainitun lain 7 luvun 7 §:ään.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Pankin hallitus on vahvistanut Pankille toimintaohjeet, joilla varmistetaan, että Pankkia johdetaan tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti ja että Pankin hallitus voi tehokkaasti valvoa Pankin johtamista. Hallitus arvioi näiden järjestelmien tehokkuutta säännöllisesti.

Pankin hallitus hyväksyy vuosittain Pankin riskistrategiat ja strategiset tavoitteet sekä periaatteet niiden noudattamisen valvomiseksi.

Pankin johtamisessa ja toiminnassa tehtävät on työnkuvausten perusteella eriytetty siten, että eturistiriidat vältetään. Hallitus on vahvistanut Pankille toimintaohjeen sivutoimien ilmoittamisesta, eikä Pankin johtamisesta vastaavilla tai työntekijöillä saa olla sellaisia sivutoimia, joista voi aiheutua eturistiriitoja.

Pankki noudattaa toiminnassaan Finanssialan Keskusliiton sijoituspalveluja tarjoavien jäsenyhteisöjen kaupankäyntiohjetta.

Hallituksen kokoonpano ja riippumattomuus sekä työskentely

Pankin hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, jotka valitaan pankin jäsenten keskuudesta.

Hallitukseen kuuluvat Koljonen Aaro, Granskog Christer, Haaramo Kalevi, Sarita Keski-Mattila ja Vilèn Janne.

Pankin hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia Pankista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain.

Pankin hallituksen jäsentä ei pidetä riippumattomana, jos

  • hänellä on työ- tai toimisuhde Pankkiin tai hän on kolmen viimeisen vuoden aikana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista ollut työ- tai toimisuhteessa Pankkiin,
  • hän saa Pankilta tai sen toimivaan johtoon kuuluvalta vähäistä suuremman korvauksen hallitustehtäviin liittymättömistä palveluista tai muusta neuvonnasta (esim. konsulttitehtävästä),
  • hän kuuluu toimivaan johtoon sellaisessa yhteisössä, jonka hallituksen jäsen kuuluu toimivaan johtoon Pankissa (ristikkäinen valvontasuhde).
  • hän on tai on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut Pankin tilintarkastaja, nykyisen tilintarkastajan yhtiökumppani tai työntekijä, taikka hän on yhtiökumppani tai työntekijä viimeisen kolmen vuoden aikana Pankin tilintarkastajana toimineessa tilintarkastusyhteisössä.

Lisäksi hallitus voi kokonaisarvioinnin perusteella katsoa, että jäsen ei ole riippumaton Pankista.

Hallitus on joulukuussa 2020 arvioinut kaikkien jäsenten olevan riippumattomia Pankista.

Pankin hallituksen jäsenten valinnassa otetaan huomioon kokoonpanon monimuotoisuuden edistäminen sekä tavoite sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta. Jäsenet hallitukseen valitsee pankin hallintoneuvosto ja valintaa valmistelee hallintoneuvoston vaalivaliokunta. Hallituksen jäsenet valitaan pankin jäsenten keskuudesta.

Keskeistä hallituksen jäsenten valinnassa on monimuotoisuuden ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen lisäksi jäsenten luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito joiden arvioinnista hallitus on vahvistanut pankille toimintaohjeen.

Nimitysvaliokunta

Pankin hallitus ja hallintoneuvosto vastaavat niistä tehtävistä, jotka on asetettu nimitysvaliokunnalle. Pankin hallintoneuvoston jäsenet valitsee Pankin edustajisto ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtajan Pankin hallintoneuvosto.

Pankissa toimii vaalivaliokunnat sekä edustajistossa että hallintoneuvostossa. Edustajiston vaalivaliokunta valmistelee edustajistolle hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja hallintoneuvoston vaalivaliokunta valmistelee hallintoneuvostolle hallituksen jäsenten valintaa.

Lisäksi Pankilla on hallintoneuvoston nimittämä tarkastustoimikunta, joka valvoo ja tarkastaa Pankin hallituksen toimintaa.

Pankin johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset

Pankin hallituksen jäsenen ja toimivaan johtoon kuuluvan tulee olla luotettava ja hyvämaineinen henkilö. Pankki varmistaa ennen henkilön valintaa tai työsuhteen alkamista sekä säännöllisin väliajoin tämän jälkeen, että henkilö ei ole konkurssissa taikka liiketoimintakiellossa, ja hänen toimikelpoisuuttaan ei ole muutenkaan rajoitettu.

Pankin hallituksen jäsenellä ja toimivaan johtoon kuuluvalla tulee olla luottolaitoksen liiketoiminnasta, siihen liittyvistä keskeisistä riskeistä sekä johtamisesta sellainen osaaminen ja kokemus kuin henkilön tehtävään sekä luottolaitoksen toiminnan laatuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden on tarpeen.

Luottolaitoksen johdon ajankäyttö

Pankissa on vahvistettu suostumus- ja/tai ilmoitusmenettely hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä toimivan johdon kuulumisesta toisen yrityksen hallintoon, millä estetään eturistiriitojen syntyminen sekä voidaan arvioida johdon ajankäytön mahdollisuutta Pankin tehtävissä.