Hoppa till innehåll

Teckning av Andelsbanken Finlands POP Andelar

Information om Andelsbanken Finland

Andelbankens firma är Suomen Osuuspankki – Andelsbanken Finland (senare ”Andelsbanken”). Dess hemort är Kauhajoki. Andelsbankens fo-signum är 0886725-8.

Andelsbanken har som en av medlemmarna ägd depositionsbank i andelslagsform, till ändamål att bedriva kreditinstitutverksamhet i avsikt att stöda medlemmarnas och kundernas ekonomiska framgång.

Andelsbanken verkar som i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform avsedd andelsbank och som i lagen om kreditinstitut avsedd depositionsbank. Andelsbankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen och POP Pankkikeskus osk. Lagen om andelslag tillämpas på andelsbanken, dess andelar och medlemmar.

Andelsbanken Finland ingår POP Bankernas sammanslutning som är en sådan sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2019) senare lagen om sammanslutningar. Sammanslutningens centralinstitut är POP Pankkikeskus osk. Andelsbanken är som kreditinstitut medlem i i centralinstitutet. Till POP Bankernas sammanslutning hör 19 andelsbanker, det centrala kreditinstitutet Bonum Bank Abp och hypoteksbanken POP Hypoteksbank Abp. Bonum Bank Abp och POP Hypoteksbank Abp är dotterbolag som i sin helhet ägs av POP Pankkikeskus osk. Då andelsbanken är medlem i POP Bankernas sammanslutning övervakas bankens verksamhet och ekonomiska situation med stöd av sammanslutningslagen av POP Pankkikeskus osk.

Andelsbanken Finland hör samtidigt till den riksomfattande POP Bankgruppen. POP Bankgruppen utgörs av POP Bankernas sammanslutning och företagen med gemensamt bestämmande. POP Pankkikeskus osk. är sammanslutningens centralinstitut. Gruppen består av självständiga POP Banker som verkar i Finland. Till gruppen hör också Suomen Vahinkovakuutus Oy (POP Vakuutus) vars försäkringsverksamhet startade året 2012.

Ingående i POP Bankernas sammanslutning

Sammanlutningen är en ekonomisk helhet om vilken stadgas i lagen om sammanlutningar. De företag som hör till sammanlutningen är enligt lagen ansvariga för varandras skulder. Sammanslutningens centralinstitut är skyldigt att vid behov som stödåtgärd betala en medlemsbanks det belopp som behövs för att hindra att medlemsbanken försätts i likvidation. Dessutom svarar centralinstitutet för de av medlemsbankens skulder som inte kan betalas med medlemsbankens egna medel.

En medlemsbank är skyldig att till centralinstitutet betala sin andel av det belopp somcentralinstitutet har betalat antingen till en annan medlemsbank som en stödåtgärd eller till en annan medlemsbanks borgenär för en skuld som förfallit till betalning och för vilken borgenären inte har fått betalning av medlemsbanken. Om centralinstitutet är insolvent har varje medlemsbank enligt lagen om andelslag dessutom en obegränsad tillskottsplikt för centralinstitutets skulder.

En medlemsbanks ansvar för belopp som centralinstitutet har betalat till en annan medlemsbanks borgenär på den andra medlemsbankens vägnar ska fördelas mellan medlemsbankerna i förhållande till deras senast fastställdabalansomslutningar.

POP Andelar

Den EU-reglering som gäller bankbranschen har ökat under de senaste åren och förändringarna kommer att fortsätta även under de närmast kommande åren. Till exempel EU:s kapitalkravsförordning reglerar bankernas minimikapitalbaskrav, kapitalkraven, likviditeten, soliditeten och stora exponeringar mot kunder.

På grund av ändringar i regleringen är POP Andelarna ett kapitalinstrument som räknas till bankens kärnprimärkapitaltäckning (CET1) och genom att emittera POP Andelar förstärker andelsbanken sin kärnprimärkapitaltäckning. POP Bankernas andelskapital utgörs av Medlems- och POP Andelar. De har samma företrädesordning vid återbäring av överskott och täckning av förluster.

Andelsbanken kan sätta i omlopp flera POP Andelsemissioner. Villkoren för en POP Andelsemission fastställs specifikt för varje emission.

Hurdan är POP Andelen som placering?

POP Andelen är en placering i andelbankens eget kapital i enlighet med lagen om andelslag. Vid eventuell insolvens har POP Andelen ingen företrädesrätt. Andelsbanken kan i enlighet med sina stadgar emittera POP Andelar mot en insats om hundra (100,00) euro. POP Andelar kan tilldelas endast Andelsbankens medlemmar.

POP Andelen och räntebetalning

POP Andelen ger rätt till ränta som betalas i pengar. Räntedagarna räknas i enlighet med 360/360. Andelsbankens fullmäktige fastställer årligen i efterskott räntas belopp och utbetalning. Andelsbankens stadgebestämmelser om utdelning av medel, kapitaltäckningskraven och annan reglering inverkar på beslutsfattandet om utdelning av överskottet. Det är möjligt att andelsbanken
inte får ett utdelningsbart överskott eller att det är större än det belopp som betalas i ränta på POP Andelarna.

Räntan på POP Andelarna betalas inom 6 månader från det beslut som gäller utdelning av överskott.

Räntan på POP Andelarna för det år, efter vilket POP Andelen har återbetalats betalas i samband med följande räntebetalning.

POP Andelen och återbetalning

Andelsbanken återbetalar teckningspriset för en POP Andel till andelsägaren då medlemskapet upphör. Teckningspriset för en POP Andel återbetalas åt andelsägaren också då andelsägaren har sagt upp POP Andelen.

Andelsbanken har dock rätt att vägra återbetala insatser för POP Andelar under den tid andelsbanken är verksam. Andelsbanken kan senare besluta att upphäva detta förbud. Styrelsen beslutar vid behov om förbudet mot återbetalning och upphävning av det.

Ränta skall även betalas i enlighet med stadgarna på POP Andelar för vilka krävts återbetalning. På POP Andelar som betalats under räkenskapsåret betalas räntan från och med betalningsdagen.

Om andelsbanken inte har förbjudit återbetalning, kan en insats för POP Andelen återbetalas 12 månader efter slutet av den räkenskapsperiod under vilket medlemskapet har upphört eller POP Andelsägaren sagt upp andelen. 

För återbetalning krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten om bestämmelserna så kräver. Insatserna för POP Andelar återbetalas i enlighet med de förutsättningar som nämns i lagen om andelslag, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform samt andelsbankens
stadgar.

Om full betalning inte är möjlig något år, skall den obetalda delen betalas ur det egna kapitalet som står till förfogande enligt de följande boksluten. Ovan fastställda rätt till efterhandsåterbetalning av obetalda delar upphör dock efter det femte följande bokslutet. På obetalda delar betalas inte ränta.

En andelsägares ekonomiska rättigheter förblir oförändrade tills återbetalningen skett eller tills rätten till efterhandsåterbetalning upphört. Under denna tid har andelsägaren inte röst-eller andra förvaltningsrättigheter

POP Andelen vid andelsbankens förändringar och lösningsrätt

Om andelsbanken ombildas till ett aktiebolag, fusioneras med ett annat andelslag eller delas, återbetalas POP Andelarna i enlighet med lagen om andelslag. I en fusion eller delning kan POP Andelarna också överföras till det andra andelslaget. De rättigheter POP Andelarna medför ändras inte om andelbanken sänker eller minskar i denna punkt avsedda POP Andelarnas nominella belopp.

POP Andelarna har ett inlösenvillkor. Andelsbanken har rätt att lösa in alla POP Andelar. Inlösenvederlaget består av det teckningspris som betalats för POP Andelen.

Andelsbankens styrelse beslutar om att utnyttja lösningsrätten. Styrelsen skall underrätta andelsägaren om att andelsbanken utnyttjar lösningsrätten på det sätt som föreskrivs om fullmäktigekallelsen.

Centralinstitutets tillstånd krävs för inlösen. För inlösen krävs dessutom tillsynsmyndighetens tillstånd om bestämmelserna så kräver. Andelsbankens styrelse besluter om andra omständigheter som ansluter sig till inlösen.


Vilka är riskerna med att placera i POP Andelar?

Allmänt

Liksom med all placeringsverksamhet förknippas också placering i POP Andelar med risker. Nedan beskrivs de mest centrala riskerna som ansluter sig till POP Andelarna. Förteckningen är inte uttömande. T.ex. sådana risker och osäkerhetsfaktorer som inte för närvarande är identifierade eller för att de betraktas som små, kan påverka andelsbankens verksamhet och värdet på POP Andelen.

Risker i anslutning till Andelsbanken

T.ex. följande risker som förosakats av en extern omständighet eller Andelsbakens egen verksamhet kan ansluta sig till bankverksamheten och Andelsbanken:

 • Störningar på den internationella och den nationella finansmarknaden, ett förvärrat ekonomiskt läge, allmänt misstroende för bankverksamheten, kundernas betalningssvårigheter, den hårda konkurrensen i branschen, allvarsliga störningar i datasystemet och andra operativa risker i anslutning till verksamheten samt ökad reglering i finansbranschen kan försvåra Andelsbankens verksamhet.


Risker i anslutning till POP Andelen

Risker och osäkerhetsfaktorer förknippade med POP Andelar är t.ex. fäljande:

 • Beskattningen som gäller Andelsbanken eller räntan på POP Andelen kan ändras till nackdel för medlemmen.
 • Andelsbanken får nödvändigtvis inte ett sådant överskott som kan delas ut till POP Andelsägarna. POP Andelen är en placering i andelbankens eget kapital i enlighet med lagen om andelslag. Den är avsedd som en långfristig placering. POP Andelsinsatsen återbetalas i enlighet med de kriterier som förskrivs i lagen om andelslag, lagen om andelsbanken och andra kreditinstitut i andelslagsform samt i Andelbankens stadgar.
 • Andelsbanken har rätt att vägra återbetala POP Andelsinsatser under den tid som Andelsbanken är verksam enligt bestämmelserna i bankens stadgar.
 • Om Andelsbanken inte vägrat återbetalning av POP Andelsinsatsen, återbetalas POP Andelsinsatsen 12 månader efter slutet av den räkenskapsperiod under vilken medlemskapet har upphört eller POP Andelsägaren sagt upp andelen.
 • För återbetalningarna av POP Andelsinsatser krävs tillstånd av tillsynsmyndigheterna om bestämmelserna så kräver.
 • Om full betalning inte är möjlig något år, betalas den obetalda delen ur det egna kapitalet som står till förfogande enligt de följande boksluten. Ovan fastställda rätt till efterhandsåterbetalning av obetalda delar upphör dock efter det femte följande bokslutet. På obetalda delar betalas inte ränta.
 • En placering i POP Andelen har ingen kapitalgaranti, ingen säkerhet har ställts för den och ingen borgen eller garanti har ställts till säkerhet för betalningen av POP Andelar eller till förmån för Andelsbanken.
 • Placeringen i POP Andelen är inte en insättning, den har inte en sådan insättningsgaranti som avses i kreditinstitutlagen och de omfattas inte av någon säkerhets- eller garantifond eller något ersättningssystem. Detta innebär att den som placerar i POP Andelar bär risken för att räntan på POP Andelen och det kapital som placerats i den går förlorade i sin helhet.
 • POP Andelen kan överföras endast på annan medlem i Andelsbanken. POP Andelen har ingen sekundär marknad.
 • Vid en andelsbanks konkurs kan så kallat ägaransvar verkställas. Med ägaransvar avses att bankens investeringsprodukt med karaktär av eget kapitalinstrument, såsom POP Andelen är, kan bli värdelöst.
 • Under vissa internationella undantagstillstånd, som till exempel en pandemi, kan en övervakande myndighet ge rekommendationer eller direktiv som kan begränsa Bankens vinstutdelning och på så sätt påverka ränteutbetalningen på POP Andel.
 • Det gemensamma ansvaret för medlemsföretagen i sammanslutningen och möjligheten till gruppens stödåtgärder berör andelsbanken i den situation, att den skulle hamna i ekonomiska svårigheter. Motsvarande kan Andelsbanken hamna i en situation där den kan bli tvungen att stöda ett annat företag i sammanslutingen som hamnat i ekonomiska svårigheter. POP Pankkikeskus osk. eller dess medlemmar ansvar dock inte för inlösen eller betalning av en placering i POP Andelen eller för räntan på POP Andelen.

Resolutionsförfarande

Enligt lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014, ”resolutionslagen”) har Verket för finansiell stabilitet eller en annan behörig resolutionsmyndighet befogenhet att ställa en andelsbank eller en hel sammanslutning med allvarliga ekonomiska svårigheter under resolutionsförvaltning om lagens villkor uppfylls. POP Bankernas sammanslutnings behöriga resolutionsmyndighet är Verket för finansiell stabilitet.

Vid resolutionsförvaltning kan de som investerat i POP Andelar förlora det investerade kapitalet, de räntor som ska betalas på det och/eller återbäringarna delvis eller helt. Till POP Andelar hänför sig risken att POP Andelar som följd av ett resolutionsförfarande som eventuellt inleds på grund av allvarliga ekonomiska svårigheter hos andelsbanken eller POP Bankgruppen kan bli föremål för nedskrivning eller omvandling till aktier.

Det belopp som ska återbetalas på POP Andelar kan genom beslut av resolutionsmyndigheten med stöd av 6 kap. i resolutionslagen skrivas ned för täckande av bankens förluster, om banken ställs under resolutionsförvaltning enligt 4 kap. i den lagen, eller med stöd av 27 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker för att täcka skulder för och rekapitalisera ett annat medlemskreditinstitut som hör till samma sammanslutning av inlåningsbanker eller centralinstitutet, om POP Bankgruppen ställs under resolutionsförvaltning enligt samma bestämmelser.

Om andelsbanken enligt den ovannämnda lagen ställs under resolutionsförvaltning tillsammans med en eller flera andra medlemskreditinstitut kan resolutionsmyndigheten med stöd av 9 kap. 1 § i resolutionslagen besluta att ett eller flera sådana andra medlemsinstitut och deras dotterbolag fusioneras med värdepappersemittenten. Då kan POP Andel ändras till aktier eller andelar i det mottagande kreditinstitutet. Vid resolutionsförvaltning är det möjligt att dessa erhållna nya aktier eller andelar dras in och deras värde skrivs ned.

Vid resolutionsförvaltning får fordringsägarnas förluster inte vara större än vid en konkurs. Vid resolutionsförvaltning behandlas fordringsägare i samma ställning likvärdigt.

Vad är avsikten med en POP Andel?

POP Andelen är avsedd som en långfristig placering och avkastningen består av en ränta som betalas på insatsen. Räntan på POP Andelen och betalning av den beror på Andelbankens rörelseresultat. POP Andelen är avsedd att inbringa Andelsbankens medlem en stabil årlig ränta.

POP Andelen har inga förväntningar på värdestegring och inget marknadsvärde har fastställt för den.

Hur kan man placera i POP Andelar

Privatpersoner, sammanslutningar och stiftelser som vid teckningstidpunkten är medlem i Andelsbanken kan teckna POP Andelar.

Minimiteckningen är tio stycken POP Andelen, dvs tusen (1000,00) euro. Varje medlem kan teckna högst det maximiantal POP Andelar som Andelbanken bestämt. Maximiantalet framgår av emissionsvillkoren för POP Andelen.

Teckningspriset för POP Andelen är etthundra (100,00) euro per andel. Teckningspriset skall betalas vid teckningen.

Hen kan placera i POP Andelar genom att lämna in en teckningsansökan på Andelsbankens kontor. Teckningspriset debiteras i samband med att teckningsansökan godkänns.

Vilka kostnader föranleds placeraren och hus beskattas POP Andelarna?

Inga kostnader uppbärs för teckningen av POP Andelar.

Från början av 2015 utgörs i personbeskattningen 25 procent av räntan på POP Andelar skattepliktig kapitalinkomst medan 75 procent är skattefri inkomst upp till 5.000 euro. Till den del beloppet överskrider denna gräns i euro utgör 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst. De räntor och med dem jämförbara intäkter som en skattskyldig fått från olika andelslag räknas ihop vid granskningen av gränsen på 5.000 euro. Ändringen tillämpas för första gången i beskattningen för skatteåret 2015. Banken uppbär förskottinnehållning enligt förordningen om förskottsuppbörd vid utbetalningen av räntan.

Av räntor på andelskapital som ingår i näringsidkares och lantbruksföretagares företagsinkomst utgör 25 procent skattepliktig inkomst från näringsverksamhet eller lantbruksföretagende medan 75 procent är skattefri inkomst upp till 5.000 euro. Till den del som beloppet av räntan överstiger 75 procent är räntan skattepliktig företagsinkomst. Räntor som beskattas enligt 25 procent i olika inkomstkällor kan tillsammans uppgå till 5.000 euro och de milt beskattade räntorna anses i första hand rikta sig till den personliga inkomstkällan.

Information om beskattningen av organisationer fås avskatteexperterna.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt