<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll
POP Banken har fått kännedom om bedrägerisamtal i dess namn
Kuvituskuva.

POP Andel

POP Andelsemission 1.10.2022 - 31.12.2024 / POP Banken Andelsbanken Finland

POP Andel är en långsiktig placering i din lokala banks kapital. Genom att placera i POP Andel stöder du din banks kapitaltäckning och därigenom även den lokala bank- och företagsverksamheten.

POP Andel är tänkt att ge Andelsbankens medlemmar en stabil årlig avkastning. För året 2023 är avkastningsmål 3,80 % och för året 2024 är avkastningsmål 4,00 %. Observera att räntan på POP Andel och utbetalningen av den beror på hur framgångsrik Andelsbankens verksamhet är. Man kan dock inte göra ett tillförlitligt antagande om hur avkastningen på POP Andel utvecklas i framtiden utifrån den förväntade avkastningen. Bankens fullmäktige fastställer räntans belopp och utbetalning årligen i efterskott.

Tilläggsinformation om POP Andel

 • Bankens medlemsägare kan teckna POP Andelar.
 • Vårt mål är att betala ränta på din placering en gång i året av bankens utdelningsbara medel. Avkastningsförväntan baserar sig på den egna bankens ekonomiska framgång. Bankens fullmäktige fastställer räntans belopp och utbetalning årligen i efterskott. Det är möjligt, att det inte uppstår sådant överskott årligen i din bank från vilken vinst kunde utdelas. Det är också möjligt att fullmäktige på annan grund beslutar att inte betala ränta på POP Andelarna. Bankens utdelningsbara överskott kan vara större än det belopp som betalas i ränta på POP Andelarna.
 • Du kan placera ett önskat belopp enligt emissionsvillkoren. Ett Emissionsspecifikt och medlemsspecifikt maximibelopp för teckning av POP Andelar har fastställts i emissionsvillkoren för POP Andelarna.
 • POP Andelen är en långfristig placering. POP Andelar kan inte fritt överlåtas eftersom de är bundna till medlemskap i banken. POP Andelarna har ingen sekundärmarknad.
 • POP Andelen är ingen insättning och den saknar insättningsgaranti.
 • Banken har rätt att vägra återbetala insatser, detta kan t.ex. hända i en situation där andelsbanken inte har tillräckligt med utdelningsbara medel.
 • POP Andelen har ingen garanti eller borgen och således ingen kapitalgaranti. Den som placerar i POP Andelar löper risk att förlora både placerat kapital och ränta delvis eller i sin helhet.
 • Om du vill avstå från POP Andelarna kan du säga upp dem. Återbetalningstiden för POP Andelarna är 12 månader efter slutet av den räkenskapsperiod under vilken andelarna sagts upp. Du har rätt till ränta även under uppsägningstiden.
 • Andelsbanken har under förutsättningar som omnämns i bankens stadgar, rätt att lösa in POP Andelarna. Inlösenvederlaget är det teckningspris som betalats för POP Andelen.
 • Avstår du ditt medlemskap i andelsbanken bör du samtidigt överlåta de POP Andelar du äger. Detta betyder att kapitalet för medlemsinsatsen och POP Andelarna återbetalas12 månader efter slutet av den räkenskapsperiod under vilken andelarna sagts upp. Du har rätt till ränta även under uppsägningstiden.
 • Före teckning av POP Andelar bör du noggrant bekanta dig med villkoren i POP Andelsemissionen och teckningsbroschyren vilka finns att tillgå på bankens kontor.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt