Hoppa till innehåll

Villkor för POP Andelsemission

POP Banken Andelsbanken Finlands POP Andelsemission 2022

Andelsbanken Finland verkställer en riktad POP Andelsemission där andelsbankens medlemmar tilldelas för teckning sådana POP Andelar som avses i 8 § i bankens stadgar. Andelsbankens styrelse har fastställt följande villkor för POP Andelsemissionen:

Andelsbanken Finlands styrelse har beslutat att medlemmarna tilldelas för teckning sammanlagt högst tvåhundratusen (200.000) stycken nya POP Andelar.

Teckningstiden för POP Andelarna är 1.10.2022 – 31.12.2024. Andelsbankens styrelse har rätt att när som helst under teckningstiden avbryta emissionen. Styrelsen har också rätt att förlänga teckningstiden.

POP Andelar kan tecknas av medlemmarna i Andelsbanken Finland.

Styrelsen befullmäktigar bankens personal att godkänna gjorda teckningsansökningar. Om godkännande av teckningsansökningar beslutar kontoren i Andelsbanken Finland i den ordning som ansökningarna tagits upp för behandling, dock inom gränserna för det maximibelopp och den teckningstid som fastställts för andelsemissionen.

Det nominella beloppet på en POP Andel och det belopp som ska betalas som teckningspris för en POP Andel är hundra (100) euro. Minimiteckningsantalet för POP Andelarna är minst tio andelar alltså sammanlagt tusen (1000) euro. Teckningspriset skall betalas i pengar i samband med teckningen och erläggas på konto som bankens styrelse fastställt. De rättigheter POP Andelen medför, uppkommer när POP Andelen är betald.

Medlem i Andelsbanken Finland har rätt att teckna högst tusen (1000) stycken (sammanlagt 100.000 euro) POP Andelar vilket belopp inte kan överskridas med teckningen. Vid bedömning av den övre gräns som medlem kan teckna POP Andelar, beaktas som en minskande faktor det antal POP Andelar medlemmen tecknat i de tidigare verkställda POP Andelsemissionerna.

Teckningsansökningen skall göras skriftligen med användning av för denna avsikt avsedda teckningsblanketter. Senast vid avgivande av teckningsblanketten skall medlemmen mottaga POP Andelens emissionsprospekt, andelsemissionens beslutsinnehåll samt information om bankens ekonomiska ställning och förvaltning, vilka även hålls tillgängliga för medlemmarna på andelsbankens internetsida www.poppankki.fi/suomen-osuuspankki.

Tilläggsinformation om POP Andelar finns att tillgå på Andelsbanken Finlands kontor, via telefon på numret 020 166 6100 samt på bankens Internetsida www.poppankki.fi/suomen-osuuspankki. I lagen om andelslag 9 kap. 9 §:n avsedda handlingar hålls under teckningstiden tillgängliga för medlemmarna i Andelsbanken Finlands kontor samt bankens internetsidor www.poppankki.fi/suomen-osuuspankki.

Kauhajoki 25.8.2022
ANDELSBANKEN FINLAND
Styrelsen

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt