Hoppa till innehåll

POP Företagsavkastning - Försäkringsvillkor

I kraft från 7.6.2020.

1. KAPITALISERINGSAVTALETS INNEHÅLL OCH GILTIGHET

1.1. INNEHÅLL

Kapitaliseringsavtalet är en tidsbunden placeringsförsäkring, som inte har någon försäkrad.

Kapitaliseringsavtalets besparing betalas åt försäkringstagaren vid
försäkringstidens utgång. Försäkringstagaren kan under försäkringstiden lyfta besparingen eller en del av den. Från besparingen eller en del av den som utbetalas avdras kostnader enligt prislistan.

Försäkringens detaljerade innehåll fastställs i försäkringsdokumenten, som är ansökan, försäkringsvillkor, produktfakta och prislistan. På försäkringen tillämpas finsk lagstiftning, myndighetsbestämmelser och beräkningsgrunder.

1.2. VISSA TERMERS INNEBÖRD

Beräkningsgrunderna är försäkringsmatematiska beräkningsregler,
enligt vilka man räknar ut försäkringsbesparingen och återköpsvärdet. Beräkningsgrundernas lagenlighet övervakas av Finansinspektionen.

Placeringsportfölj: Sb-Livförsäkrings placeringsportfölj som sköts av Sp-Fondbolaget Ab. Med placeringsportfölj avses försäkringsbolagets interna placeringshelhet, till vars värdeutveckling försäkringstagaren kan koppla sin spar-, liv- eller pensionsförsäkrings försäkringsbesparing. Portföljens andelar är alltid försäkringsgivaren Sb-Livförsäkrings egendom, och andelarna hänför sig endast kalkylmässigt till försäkringen. Försäkringstagaren är således inte i
direkt kundförhållande till Sp-Fondbolaget. Tilläggsuppgifter om placering i portföljen ges av Sb-Livförsäkring och dess ombud.

Placeringsobjekt är ett objekt som försäkringstagaren har valt enligt sin egen spararprofil, dit försäkringspremierna eller försäkringsbesparingarna placeras. Placeringsobjektet kan vara placeringsanknutet. Placeringsobjekt som kan väljas presenteras i försäkringens produktfakta och i broschyrer som berör placeringsobjekten.

Placeringsfond är en fond som förvaltas av fondbolag och vars andels värde noteras offentligt.

Placeringsanknutna placeringsobjekt kan vara placeringsfonder,
kapitalförvaltningstjänster eller annat placeringsanknutet objekt.

Placeringsanknuten besparingsdel är den del av
försäkringsbesparingarna, vars utveckling bestäms enligt värdeutvecklingen på de placeringsanknutna placeringsobjekt som försäkringstagaren valt.

Besparing är försäkringens sammanlagda placeringsanknutna besparingar.

Återköpsvärde är försäkringsbesparingen från vilken avgifter i enlighet med beräkningsgrunden avdragits.

Försäkringsbeskedet skickas till försäkringstagaren en gång i året. På
beskedet framgår utvecklingen av försäkringsbesparingen och övrigt för försäkringen relevant innehåll.

Försäkringstagare är det företag eller samfund, som försäkringsbolaget ingått ett försäkringsavtal med eller till vilken försäkringstagarens rättigheter som grundar sig på försäkringen har överförts.

Kapitalförvaltningstjänst betyder ett placeringsobjekt av fondtyp, som förverkligas med fondkapitalförvaltning. Kunden väljer placeringsobjekt inom Kapitalförvaltningstjänsten enligt sin egen spararprofil. Kapitalförvaltaren placerar medlen på olika marknader inom ramen för de gränser som fastställts för det valda placeringsobjektet. Kapitalförvaltningstjänsten är inte individuell,
diskretionär förmögenhetsförvaltning.

1.3. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET

1.3.1. Försäkringen träder ikraft

Kapitaliseringsavtal kan göras av företag eller samfund, som är registrerat i Finland.

Avtalet träder i kraft, när försäkringsansökan har undertecknats och första försäkringspremien har betalats. Försäkringspremien bör betalas, med hot om avtalets upphörande, inom en månad från avtalets undertecknande.

1.3.2. Försäkringens upphörande

Kapitaliseringsavtalet är i kraft den tid som fastställts i ansökan.

Försäkringen upphör

när den överenskomna fastställda tiden löper ut eller

när ett skriftligt meddelande om lyftande av hela återstående besparingen anländer till försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget har rätt säga upp försäkringen att upphöra tre (3) månader efter uppsägningen. Försäkringsbesparingen som upplupit fram till dagen för upphörandet betalas åt försäkringstagaren när försäkringen upphör.

1.4. ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN

Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringstiden ändra
försäkringsvillkoren, försäkringspremierna, beräkningsgrunderna och andra avtalsvillkor om det finns särskilda skäl till ändringen och försäkringsavtalets innehåll inte ändras väsentligt jämfört med det ursprungliga avtalet.

Förutom ovan nämnda har försäkringsbolaget rätt att höja alla eurobelopp eller gränser i eurobelopp som ingår i försäkringsvillkoren, prislistan och beräkningsgrunderna.

Försäkringsbolaget skickar en anmälan om ändring till kunden minst en månad före ändringen träder i kraft.

1.5. ANSVARSBEGRÄNSNING

Försäkringsbolaget ansvarar inte för hur eventuella ändringar i
beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på skattebehandlingen av försäkringen, försäkringspremierna, ersättningarna eller försäkringsavtalsparterna. Försäkringsbolaget ansvarar inte heller för eventuella ändringar i skattebehandlingar eller skattepåföljder, ifall de beror på ändringar hos försäkringstagaren.

1.6. ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING

Försäkringstagaren har rätt att överlåta och pantsätta den rättighet som grundar sig på försäkringen. Överlåtande och pantsättning är inte bindande för försäkringstagarens borgenärer, om de inte skriftligen meddelats till försäkringsbolaget.

1.7. PLACERINGSOBJEKTEN

Försäkringsbolaget kan tillägga, minska eller ändra innehållet i
placeringsobjekt som används.

Om försäkringsbolaget avlägsnar ett placeringsobjekt från sina
placeringsalternativ, meddelar försäkringsbolaget om avlägsnandet minst en månad före avlägsnandet i alla sina servicekanaler och till de kunder som valt det placeringsobjekt som ska avlägsnas.

Man meddelar genast, ifall ett placeringsobjekt inom en kortare tid än en månad avlägsnas ur försäkringsbolagets sortiment på grund av orsaker som är oberoende av försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget kan placera de medel, som finns i ett placeringsobjekt som avlägsnas och premierna som är avsedda för ett placeringsobjekt som ska avlägsnas, i ett annat placeringsobjekt som motsvarar det objekt som avlägsnas.

Dessutom kan försäkringsbolaget på basen av myndighetsbestämmelser, regler för placeringsfonder eller vid en exceptionell marknadssituation ge speciella bestämmelser som gäller

val av placeringsobjekt, 

antalet fondandelar i en viss fond, 

besparingarnas maximibelopp per placeringsobjekt, 

den minsta placeringen i placeringsobjektet, 

överföringar från ett placeringsobjekt till ett annat, 

beräkning av placeringsfondens köp- och försäljningskurs eller 

avgifter som debiteras för olika åtgärder. 

Ifall ovan nämnda bestämmelser ändras, informerar försäkringsbolaget försäkringstagaren om dessa.

2. FÖRSÄKRINGSPREMIER

2.1. BETALNINGSPLAN

Första försäkringspremien bör betalas inom en månad från undertecknande av ansökan.

Försäkringsbolaget kan i vid ifrågavarande tidpunkt gällande produktfakta bestämma om ett minimi- och maximibelopp för försäkringspremier. Försäkringsbolaget har dessutom rätt att godkänna, förkasta eller avbryta premiebetalningar som görs till försäkringen.

2.2. PLACERINGSPLAN

Försäkringspremierna placeras i placeringsobjekten enligt den fördelning som försäkringstagaren skriftligen meddelat. Försäkringstagaren kan ändra placeringsplanen genom att skriftligen meddela försäkringsbolaget om ändringen.

Försäkringsbolaget placerar försäkringspremierna utan dröjsmål, den
första försäkringspremien placeras senast den 10. bankdagen och
de följande försäkringspremierna placeras senast den 5. bankdagen
från att försäkringspremien har kommit till försäkringsbola-gets
försäkringspremiekonto. Vid placeringen av försäkringspremien används teckningspriset, om man separat har fastställt ett tecknings- och inlösningspris för placeringsobjektet.

Om placeringen av försäkringspremien i något placeringsobjekt inte kan genomföras senast på den ovan nämnda dagen, av en orsak som är oberoende av försäkringsbolaget, kan försäkringsbolaget

placera försäkringspremien i ett annat placeringsobjekt som försäkringstagaren angett, 

placera försäkringspremien i en placeringsfond med korta ränteplaceringar som valts eller annat motsvarande placeringsobjekt eller 

lämna försäkringspremien på ett räntefritt konto.

Försäkringstagaren informeras med det snaraste om förhinder och om en placering som genomförts.

3. BESPARING

3.1. UPPKOMSTEN AV BESPARING

3.1.1. Allmänt

Försäkringsbesparingen består av en placeringsanknuten besparingsdel. Försäkringsbesparingen ökar med försäkringspremier som betalas till försäkringen, med avkastning som erläggs till försäkringsbesparingen som värdeökning per placeringsobjekt. Försäkringsbesparingen minskar med avgifter som debiteras från försäkringsbesparingen och med en eventuell värdesänkning per placeringsobjekt.

Försäkringsbolaget, fondbolaget, fondförvaltaren eller ombudet
ansvarar inte för avkastningen eller värdets bevarande på premier
eller försäkringsbesparingar som placerats i den placeringsanknutna
besparingsdelen. Försäkringsbesparingens avkastning eller värde kan variera från tid till annan. Det är möjligt att det på medel, som styrts till den placeringsanknutna besparingsdelen, inte uppstår någon avkastning och att de placerade medlen kan minska eller till och med förloras i sin helhet.

De placeringsanknutna placeringsobjekten har inget kapitalskydd om det inte vid presentationen av placeringsobjektet separat har omnämnts.

Försäkringsbesparingen beräknas på basen av placeringsobjektets andelars eller motsvarande enheters antal och värde på dessa. I beräkningen används andel och enhet på sätt som beskrivs i punkterna 3.1.2. – 3.1.3. och som är kalkylmässigt anslutna till försäkringen och försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagaren har inte ägande- eller annan rätt till dem.

Den andel som används för placeringsfonds del motsvarar den valda
fondens andel. Värdet på en andel fastställs av det fondbolag som förvaltar placeringsfonden.

Den andel som används för placeringsobjekt av fondtyps del
motsvarar det valda placeringsobjektet av fondtyps andel. Värdet på
andelen fastställs av placeringsobjektets förmögenhetsförvaltare eller
förmögenhetsförvaltningssamfundet.

3.1.2. Den placeringsanknutna besparingsdelen, andelarnas eller enheternas antal och värde

Ett placeringsanknutet placeringsobjekts andelar eller enheter ökar, när premier placeras i objektet och av eventuella bonus som beviljas. 

Försäkringsbolagets skötsel- och upprätthållningsavgifter, avgifter för återköp, övriga avgifter och uttag från försäkringsbesparingen minskar antalet andelar eller enheter i ett placeringsanknutet placeringsobjekt. 

Ett placeringsanknutet placeringsobjekts andelar ändrar när försäkringsbesparingar flyttas från ett placeringsobjekt till ett annat placeringsobjekt.

Arvoden som fondbolaget debiterar bestäms i enlighet med fondbolagets prislista. Fondbolagets arvoden tas i beaktande i fondandelens värde dag för dag. 

Kapitalförvaltningstjänstens arvoden bestäms enligt kapitalförvaltningsbroschyren. Kapitalförvaltningstjänstens arvoden beaktas i placeringsobjektets andels värde dag för dag. 

Eventuella tecknings- och inlösningsprovisioner minskar antalet andelar eller enheter i ett placeringsanknutet placeringsobjekt. 

Försäkringsbolaget ansvarar inte för utvecklingen av de avgifter som
fondbolaget eller kapitalförvaltningstjänsten debiterar.

3.1.3. Försäkringsbesparingens värde vid utbetalning av besparingen

Vid återköp av försäkringen betalas återköpsvärdet, som är försäkringsbesparingen minskad med avgifterna enligt beräkningsgrunderna och prislistan. När försäkringen upphör med återköp gottgörs spardelen med årsavkastning med årsränta och tilläggsränta ända till återköpet.

När avtalet upphör betalas försäkringsbesparingen enligt försäkringens förfallodag.

3.2. OMPLACERING AV BESPARINGAR

Försäkringstagaren har rätt att omplacera försäkringsbesparing som finns i ett placeringsobjekt eller en del av den till ett annat placeringsobjekt.

Omplaceringen sker senast den 10. bankdagen efter att den skriftliga anmälan har kommit till försäkringsbolagets huvudkontor. Om värdet av omplaceringen per placeringsobjekt överstiger trehundratusen euro eller om man i stadgarna för placeringsfonden har reserverat en längre tid än ovan nämnda för inlösningen av andelarna, sker omplaceringen senast en månad efter att anmälan anlänt. Försäkringstagaren informeras om en genomförd omplacering. 

4. UTBETALNING AV BESPARING

4.1. BESPARING SOM FÖRFALLER 

När avtalet upphör betalas försäkringsbesparingen åt försäkringstagaren till bankkonto som denne fastställt.

4.2. ÅTERKÖP

Försäkringstagaren kan genom återköp lyfta försäkringsbesparingen eller en del av den före försäkringstidens utgång genom att skriftligen meddela försäkringsbolaget om lyftandet.

Det återköpsvärde som erläggs, uträknas utgående från försäkringsbesparingen med beaktande av avgifter som fastställts i beräkningsgrunden och prislistan.

4.3. ANSÖKAN OM UTBETALNING

Försäkringsbolaget kan meddela försäkringstagaren om avtalets upphörande 

För utbetalning av besparing bör försäkringstagaren tillställa försäkringsbolaget en skriftlig ansökan eller anmälan om utbetalning av besparing med nödvändiga uppgifter. 

Försäkringstagaren står för de kostnader som uppstår. 

Ansökan om utbetalning ska göras inom ett år från det, att försäkringen har upphört.

4.4. UTBETALNING AV BESPARING

Försäkringsbolaget betalar ut försäkringsbesparingen för en försäkring som upphör eller återköpsbeloppet senast en månad från det att man har ansökt om utbetalningen och försäkringsbolaget har fått nödvändiga utredningar.

För en betalning som försenas betalas dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.

5. AVGIFTER SOM DEBITERAS FRÅN FÖRSÄKRINGEN 

Från försäkringsbesparingarna debiteras skötselavgifter månatligen enligt prislistan. 

Försäkringsbolaget kan ändra prislistan genom att meddela om ändringen en månad före ändringen träder i kraft. 

För ändring av placeringsplanen eller omplacering av försäkringsbesparingen debiteras en avgift enligt prislistan. 

Försäkringsbolaget skickar ett försäkringsbesked årligen avgiftsfritt. För ytterligare försäkringsbesked eller andra utredningar debiteras avgift enligt prislistan. 

Vid återköp av försäkringsbesparing debiteras avgifter som fastställts i prislistan. 

För övriga åtgärder debiteras avgifter enligt prislistan. 

Placeringsobjektets avgifter är inte en del av försäkringsavtalet och försäkringsbolaget ansvarar inte för deras oföränderlighet. De har presenterats i faktabladet för investerare och beaktats i offertkalkylen enligt föreskrifter och anvisningar som givits av övervakningsmyndighet. 

Försäkringsbolaget kan höja alla avgifters eurobelopp eller gränser i eurobelopp som ingår i villkoren, prislistan och beräkningsgrunderna.

Försäkringsbolaget har rätt att från försäkringen debitera avgifter och skatter, om det till följd av lagstiftning eller myndighetsbestämmelser till försäkringen eller dess placeringsobjekt riktas direkta eller indirekta skatter eller andra av myndigheter beordrade avgifter. 

6. SOLVENSKLAUSUL (SFCR) 

Redogörelsen (SFCR) för Sb-Livförsäkrings solvens och ekonomiska situation finns till påseende på vårt bolags nätsidor www.sbliv.fi.

7. ANVISNING FÖR ÄNDRINGSANSÖKAN 

Ifall du är missnöjd med vårt beslut, har du möjlighet att föra saken till ny behandling genom att ta kontakt med vårt bolags ersättningshandläggare, tel. 010 572 1008. 

7.1. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSRÅDGIVNINGEN OCH FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger oberoende råd och
handledning avgiftsfritt åt kunderna. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden ger också lösningsrekommendationer i tvistefrågor. FINE behandlar inte en tvist, som är anhängiggjord eller behandlats i konsumenttvistenämnden eller i domstol.

Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS,
tel. (09) 685 0120.
www.fine.fi

Du kan också väcka talan i Helsingfors tingsrätt eller i din hemorts tingsrätt. Talan om ett beslut gällande ersättning bör väckas med hot om att förlora rätten, inom tre år från det att du har fått beslutet.

8. LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHET

Sb-Livförsäkring Ab har fått sin koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland i kraft varande rätt. Bolagets avtalsspråk är finska och svenska. POP Banken har antecknats i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister (www.finanssivalvonta.fi), där även ansvarig handläggare antecknats. Finansinspektionen övervakar Sb-Livförsäkring Ab:s och dess ombuds verksamhet.

Finansinspektionen
PB 103, 00101 Helsingfors,
Tel. 010 83 151
www.finanssivalvonta.fi

8.1. SB-LIVFÖRSÄKRING AB

Sb-Livförsäkring Ab har antecknats i handelsregistret.

FO-signum: 2082534-1
Besöksadress: Industrigatan 33,
Hemort: 00510 Helsingfors
Telefon: 010 572 1008 (vardagar kl. 9.00 – 16.30).
E-post: vakuutussaasto@saastopankki.fi
Internet www.sbliv.fi

Kapitaliseringsavtalet får du i närmaste POP Bank www.poppankki.fi

9. SB-LIVFÖRSÄKRINGS OMBUD OCH PROVISIONER

Kapitaliseringsavtalet beviljas av Sb-Livförsäkring Ab.

POP Banken fungerar som ombud för Sb-Livförsäkring och sköter kundbetjäningen och försäljningen för dess del. POP Bankerna får en provision som baserar sig på premien och provisionsåterbäring som grundar sig på placeringsobjektens förvaltningsprovisioner.

Oma Säästöpankki Abp och Säästöpankki Optia äger över 10 procents andel av Sb-Livförsäkrings Ab. 

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Försäkringsbolaget behandlar sina kunders personuppgifter enligt de stadganden som berör dem, som dataskyddslagens och försäkringslagstiftningens stadganden och ombesörjer också i övrigt sina kunders integritetsskydd vid behandlingen av personuppgifter.
Försäkringsbolaget skaffar uppgifter av kunden själv, av parter som denne befullmäktigat, från myndigheternas offentliga register och från kreditupplysningsregistret.

Försäkringsbolaget behandlar sina kunders personuppgifter för handläggning av ansökningar, förverkligande av kundtjänst, administration av försäkringar samt för skötsel av betal- och inkassorutiner. Personuppgifter kan även användas för förverkligande av riktad kundkommunikation och marknadsföring till försäkringsbolagets kunder per post, per telefon eller elektroniskt. Uppgifter kan dessutom användas tillsammans med uppgifter som fåtts från andra källor för att kartlägga kundens köppreferenser samt vid skickande av uppgifter och offerter om nya försäkringsprodukter.

Kunduppgifterna överlåts inte enligt huvudregeln åt tredje part. Uppgifter kan överlåtas åt försäkringsbolagets samarbetspartners endast för ovanstående ändamål. Samarbetspartners är företag på EU/ETA-området och företag utanför EU-/ETA-området, ifall av kommissionen godkända modellavtalsklausuler används i uppdragsavtalen eller Europa-kommissionen har godkänt nivån på i fråga varande lands datasäkerhet. Försäkringsbolaget kan dessutom ge specificerade skadeuppgifter till ett annat försäkringsbolag under förutsättningar som dataskyddsnämnden fastställt.

Kunden kan när som helst meddela försäkringsbolaget, ifall denne inte vill motta ovan nämnda försäkringsmeddelanden. Kunden har rätt att få vetskap om användningen av personuppgifter som berör denne. Kunden kan när som helst be försäkringsbolaget korrigera felaktiga uppgifter som berör dennes försäkring.

POP Banken logo

Sb-Livförsäkring Ab
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
Tel. 010 572 1008
www.sbliv.fi
FO-signum: 2082534-1
Hemort: Helsingfors

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt