Hyppää sisältöön
Saapuvissa maksuissa esiintyy viivettä

POP Yritystuotto - Vakuutusehdot

Voimassa 7.6.2020 alkaen.

1. KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN SISÄLTÖ JA VOIMASSAOLO

1.1. SISÄLTÖ

Kapitalisaatiosopimus on määräaikainen sijoitusvakuutus, jossa ei ole
vakuutettua.

Kapitalisaatiosopimuksen säästö maksetaan vakuutusajan päättyessä
vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottaja voi vakuutusaikana nostaa säästön tai sen osan. Maksettavasta säästöstä tai sen osasta vähennetään hinnaston mukaiset kulut.

Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö määritellään vakuutusasiakirjoissa, joita ovat hakemus, vakuutusehdot, tuoteseloste ja hinnasto. Vakuutukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja laskuperusteita.

1.2. ERÄIDEN TERMIEN MERKITYS

Laskuperusteet ovat vakuutusmatemaattiset laskentasäännöt, joiden
mukaan lasketaan vakuutuksen säästö ja takaisinostoarvo. Laskuperusteiden lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta.

Sijoituskohde on vakuutuksenottajan valitsema kohde, johon
vakuutusmaksut tai säästö sijoitetaan. Sijoituskohde voi olla sijoitussidonnainen sijoitussalkku. Valittavia sijoituskohteita esitellään tuoteselosteessa ja sijoituskohdetta koskevissa esitteissä.

Sijoitusrahastolla tarkoitetaan rahastoyhtiön hallinnoimaa rahastoa, jonka arvo noteerataan julkisesti.

Sijoitussidonnaisina sijoituskohteina voi olla sijoitusrahastoja,
varainhoitopalvelua tai muu sijoitussidonnainen kohde.

Sijoitussidonnainen säästön osa on säästön osa, jonka kehitys määräytyy vakuutuksenottajan valitsemien sijoitussidonnaisten sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella.

Säästöllä tarkoitetaan yhteenlaskettua vakuutuksen sijoitussidonnaista säästön osaa.

Takaisinostoarvo on säästö vähennettynä laskuperusteen ja hinnaston mukaisilla maksuilla.

Tiliote lähetetään vakuutuksenottajalle kerran vuodessa. Tiliotteesta ilmenee säästön kehitys ja muu sopimuksen keskeinen sisältö.

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, jonka kanssa
vakuutusyhtiö on tehnyt sopimuksen tai sitä, jolle vakuutuksenottajalle vakuutuksen perusteella kuuluvat oikeudet ovat siirtyneet.

Varainhoitopalvelu tarkoittaa rahastovarainhoitona toteutettavaa
rahastotyyppistä sijoituskohdetta. Vakuutuksenottaja valitsee
Varainhoitopalvelusijoituskohteen oman tavoitteensa mukaisesti. Varainhoitaja sijoittaa varat eri markkinoille, valitulle sijoituskohteelle määriteltyjen rajojen puitteissa. Varainhoitopalvelu ei ole yksilöllistä täyden valtakirjan varainhoitoa.

1.3. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

1.3.1. Vakuutuksen voimaantulo

Kapitalisaatiosopimuksen voi tehdä Suomessa rekisteröity yritys tai yhteisö.

Vakuutus tulee voimaan, kun vakuutushakemus on allekirjoitettu ja
ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettu. Vakuutusmaksu on sopimuksen raukeamisen uhalla maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta.

1.3.2. Vakuutuksen päättyminen

Kapitalisaatiosopimus on voimassa hakemukseen merkityn määräajan. 

Vakuutus päättyy

sovitun määräajan päättyessä tai

koko jäljellä olevan säästön nostamista koskevan kirjallisen ilmoituksen saapuessa vakuutusyhtiölle.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään kolmen
kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Päättymispäivään mennessä kertynyt vakuutussäästö maksetaan vakuutuksenottajalle vakuutuksen päättyessä. 

1.4. VAKUUTUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusaikana muuttaa vakuutusehtoja, hinnastoa ja laskuperusteita, jos muutokseen on erityistä syytä eikä vakuutuksen keskeinen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen vakuutukseen verrattuna.

Edellisen lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia ehtoihin,
hinnastoon ja laskuperusteisiin sisältyviä euromääriä tai euromääräisiä rajoja.

Vakuutusyhtiö lähettää muutoksesta ilmoituksen vakuutuksenottajalle
vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

1.5. VASTUUNRAJOITUS

Vakuutusyhtiö ei vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen, korvauksen tai sopimuksen osapuolien verokohteluun. Vakuutusyhtiö ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, mikäli ne johtuvat vakuutuksenottajan piirissä tapahtuvista muutoksista.

1.6. LUOVUTUS JA PANTTAUS

Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata vakuutukseen perustuva oikeus. Luovutus ja panttaus eivät ole vakuutuksenottajan velkojia sitovia, ellei niitä ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutusyhtiölle.

1.7. SIJOITUSKOHTEET

Vakuutusyhtiö voi lisätä, vähentää tai muuttaa sisällöltään käytettävissä olevia sijoituskohteita.

Jos vakuutusyhtiö poistaa sijoituskohteen sijoitusvaihtoehdoistaan,
vakuutusyhtiö ilmoittaa poistamisesta kaikissa palvelukanavissaan ja
poistettavan sijoituskohteen valinneille vakuutuksenottajille vähintään
kuukautta ennen poistamista.

Jos sijoituskohde poistuu vakuutusyhtiön valikoimista vakuutusyhtiöstä riippumattomista syistä lyhyemmässä ajassa kuin kuukaudessa, ilmoitetaan poistuvasta sijoituskohteesta välittömästi.

Vakuutusyhtiö voi sijoittaa poistettavassa sijoituskohteessa olevat varat ja poistettavaan sijoituskohteeseen tarkoitetut maksut poistettavaa sijoituskohdetta vastaavaan toiseen sijoituskohteeseen.

Lisäksi vakuutusyhtiö voi viranomaisten antamiin määräyksiin,
sijoitusrahastojen sääntöihin perustuen tai poikkeuksellisessa
markkinatilanteessa antaa erityisiä määräyksiä, jotka koskevat

sijoituskohteen valintaa,

rahasto-osuuksien lukumäärää tietyssä rahastossa,

säästöjen enimmäismäärää sijoituskohteittain,

pienintä sijoitusta sijoituskohteeseen tai vuosituottoiseen vakuutussäästön osaan,

siirtoja sijoituskohteesta toiseen tai siirtoja sijoitussidonnaisen sijoituskohteen,

sijoitusrahaston osto- ja myyntikurssien laskemista tai

eri toimenpiteistä perittäviä maksuja.

Mikäli yllämainituissa määräyksissä tapahtuu muutoksia, vakuutusyhtiö ilmoittaa niistä vakuutuksenottajalle.

2. VAKUUTUSMAKSUT

2.1. MAKSUSUUNNITELMA

Ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta.

Vakuutusyhtiö voi kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa tai tuoteselosteessa määrätä maksuille vähimmäis- ja enimmäismäärän. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus hyväksyä, hylätä tai keskeyttää vakuutukseen tehtävät maksut.

2.2. SIJOITUSSUUNNITELMA

Vakuutusmaksut sijoitetaan vakuutuksenottajan kirjallisesti ilmoittaman jakosuhteen mukaan sijoituskohteisiin. Vakuutuksenottaja voi muuttaa sijoitussuunnitelmaa ilmoittamalla kirjallisesti muutoksesta vakuutusyhtiölle.

Vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusmaksut viivyttelemättä, ensimmäisen maksun viimeistään 10. pankkipäivänä ja myöhemmät vakuutusmaksut viimeistään 5. pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu on saapunut vakuutusyhtiön vakuutusmaksujen tilille. Vakuutusmaksun sijoittamisessa käytetään merkintähintaa, jos sijoituskohteelle on vahvistettu erikseen merkintä- ja
lunastushinta.

Jos jonkin sijoituskohteen osalta vakuutusmaksun sijoittamista
sijoituskohteeseen ei voida toteuttaa viimeistään edellä mainittuna päivänä vakuutusyhtiöstä riippumattomasta syystä, vakuutusyhtiö voi

sijoittaa vakuutusmaksun vakuutuksenottajan ilmoittamaan muuhun
sijoituskohteeseen,

sijoittaa vakuutusmaksun valitsemaansa lyhyisiin korkosijoituksiin varansa sijoittavaan sijoitusrahastoon tai muuhun vastaavaan sijoituskohteeseen,

jättää vakuutusmaksun korottomalle tilille.

Esteestä ja suoritetusta sijoituksesta ilmoitetaan ensi tilassa
vakuutuksenottajalle.

3. SÄÄSTÖ

3.1. SÄÄSTÖN MUODOSTUMINEN

3.1.1. Yleistä

Kapitalisaatiosopimuksen säästö muodostuu sijoitussidonnaisesta säästön osasta. Säästöä kartuttavat vakuutukseen maksettavat vakuutusmaksut ja säästölle sijoituskohteittain arvonmuutoksena muodostuva. Säästöä vähentävät mahdollinen sijoituskohteen arvon aleneminen ja ehtojen tai hinnaston mukaan säästöstä perittävät maksut.

Vakuutusyhtiö, sijoitusrahasto, varainhoitaja tai asiamies ei vastaa
sijoitussidonnaiseen säästön osaan sijoitettujen vakuutusmaksujen tai säästön tuotosta tai arvon säilymisestä. Säästön tuotto tai arvo voi vaihdella eri aikoina. On mahdollista, että sijoitussidonnaiseen säästön osaan ohjatuille varoille ei kerry tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voidaan kokonaan menettää.

Sijoitussidonnaisessa vaihtoehdossa ei ole pääomaturvaa ellei sitä ole erikseen sijoituskohteen esittelyssä mainittu.

Säästö lasketaan sijoituskohteen osuuksien tai sijoituskohdetta vastaavien yksiköiden lukumäärän ja niillä olevan arvon perusteella. Laskennassa käytetään kohdissa 3.1.2. – 3.1.3. kuvatulla tavalla osuutta tai yksikköä, jotka liittyvät sopimukseen laskennallisesti eikä sijoittajalla ole niihin omistus- tai muuta oikeutta.

Sijoitusrahastolle käytettävä osuus on valitun sijoitusrahaston osuus. Osuuden arvon määrää sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö.

Rahastotyyppiselle sijoituskohteelle käytettävä osuus on rahastotyyppisen sijoituskohteen osuus. Osuuden arvon määrää sijoituskohteen varainhoitaja tai varainhoitoyhteisö.

3.1.2. Sijoitussidonnainen säästön osa, osuuksien tai yksiköiden lukumäärä ja arvo

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksia tai yksiköitä lisäävät
sijoituskohteeseen sijoitetut vakuutusmaksut ja mahdollisesti myönnettävät bonukset.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuuksia tai yksiköitä vähentävät
vakuutusyhtiön perimät hoito- ja ylläpitomaksut, takaisinostosta perittävät maksut, muut maksut ja nostot säästöstä.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen osuudet tai yksiköt muuttuvat siirrettäessä säästöä sijoituskohteesta toiseen sijoituskohteeseen.

Rahastoyhtiön perimät palkkiot määräytyvät rahastoyhtiön hinnaston mukaan. Rahastoyhtiön perimät palkkiot otetaan huomioon rahasto-osuuden arvossa kunakin päivänä.

Varainhoitopalvelun palkkiot määräytyvät varainhoitoesitteen mukaan. Varainhoitopalvelun hoitopalkkiot otetaan huomioon varainhoitopalvelut-sijoituskohteen osuuden arvossa kunakin päivänä.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot vähentävät sijoituskohteen osuuksien tai yksiköiden lukumäärää.

Vakuutusyhtiö ei vastaa rahastoyhtiön tai varainhoitopalvelun perimien palkkioiden kehityksestä.

3.1.3. Vakuutussäästön arvo säästöä maksettaessa

Vakuutuksen takaisinostossa maksetaan takaisinostoarvo, joka on
vakuutussäästö vähennettynä laskuperusteen ja hinnaston mukaisilla maksuilla. Sopimuksen päättyessä takaisinostoon vuosituottoiselle säästön osalle hyvitetään vuosikorko ja lisäkorko takaisinostoon saakka.

Sopimuksen päättyessä maksetaan vakuutuksen päättymispäivän mukainen vakuutussäästö.

3.2. SÄÄSTÖN UUDELLEENSIJOITUS

Vakuutuksenottajalla on oikeus uudelleensijoittaa sijoituskohteessa oleva säästö tai sen osa toiseen sijoituskohteeseen.

Uudelleensijoitus toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä kun ilmoitus on saapunut kirjallisesti vakuutusyhtiön pääkonttorille. Jos uudelleensijoitus yhtä sijoituskohdetta kohti on yli kolmesataatuhatta euroa tai sijoitusrahaston säännöissä on varattu osuuksien lunastamiselle edellä mainittua pidempi aika, toteutetaan uudelleensijoitus viimeistään kuukauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Toteutetusta uudelleensijoituksesta ilmoitetaan vakuutuksenottajalle.

4. SÄÄSTÖSUORITUKSET

4.1. SÄÄSTÖN ERÄÄNTYMINEN

Sopimuksen päättyessä säästö maksetaan vakuutuksenottajalle tämän määräämälle pankkitilille.

4.2. TAKAISINOSTO

Vakuuutuksenottaja voi takaisinostona nostaa säästön tai sen osan ennen vakuutusajan päättymistä ilmoittamalla nostosta kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

Maksettava takaisinostoarvo lasketaan säästöstä huomioiden laskuperusteessa ja hinnastossa määrätyt maksut.

4.3. SUORITUSTEN HAKEMINEN

Vakuutusyhtiö voi ilmoittaa vakuutuksenottajalle sopimuksen päättymisestä.

Säästösuorituksen maksamiseksi vakuutuksenottajan tulee toimittaa
vakuutusyhtiölle kirjallinen hakemus tai ilmoitus säästösuorituksen
maksamiseksi tarpeellisine tietoineen.

Vakuutuksenottaja vastaa aiheutuvista kustannuksista.

Suoritusta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun vakuutus on päättynyt.

4.4. SUORITUSTEN MAKSAMINEN

Vakuutusyhtiö maksaa päättyvän vakuutuksen säästön tai takaisinoston viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun suoritusta on haettu ja vakuutusyhtiö on saanut tarvittavat selvitykset.

Viivästyneelle suoritukselle maksetaan viivästyskorkoa korkolain mukaan.

5. VAKUUTUKSESTA PERITTÄVÄT HOITO- JA TOIMENPIDEMAKSUT

Vakuutussäästöstä peritään kuukausittain hinnaston mukaiset hoitomaksut. Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Sijoitussuunnitelman muuttamisesta tai vakuutussäästön
uudelleensijoittamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Vakuutusyhtiö toimittaa vuosittain maksutta tiliotteen. Ylimääräisistä
tiliotteista tai muista selvityksistä peritään hinnaston mukainen maksu.

Säästön takaisinoston yhteydessä peritään hinnaston mukaiset maksut.

Muista toimenpiteistä peritään hinnaston mukaiset maksut.

Sijoituskohteen kulut eivät ole osa vakuutussopimusta eikä vakuutusyhtiö vastaa niiden muuttumattomuudesta. Ne on ilmoitettu avaintietoesitteessä ja huomioitu tarjouslaskelmassa valvontaviranomaisen antamien määräysten ja ohjeiden mukaan.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia ehtoihin, hinnastoon ja
laskuperusteisiin sisältyviä euromääriä tai euromääräisiä rajoja.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus veloittaa vakuutuksesta maksettavakseen tulevat maksut ja verot, jos lainsäädännön tai viranomaisen määräyksen vuoksi vakuutukseen tai sen sijoituskohteisiin kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja tai muita viranomaisen määräämiä maksuja.

6. VAKAVARAISUUSLAUSEKE (SFCR)

Sp-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (SFCR) on nähtävillä yhtiömme verkkosivuilla www.sphenki.fi.

7. MUUTOKSENHAKUOHJE

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, on sinulla mahdollisuus saattaa asia uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä yhtiömme korvauskäsittelijöihin, puh 010 572 1008.

7.1. VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA, VAKUUTUSLAUTAKUNTA JA KULUTTAJARIITALAUTAKUNTA

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki,
puh. (09) 685 0120.
www.fine.fi

Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai
kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

8. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Sp-Henkivakuutus Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja soveltaa
toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiön sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. POP Pankki on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin (www.finanssivalvonta. fi), jonne on myös merkitty vastaava hoitaja. Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa.

Finanssivalvonta
PL 103,
00101 Helsinki
Puh. 010 83 151
www.finanssivalvonta.fi

9. SP-HENKIVAKUUTUKSEN ASIAMIEHET JA PALKKIOT

Kapitalisaatiosopimuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy. POP Pankki toimii Sp-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. POP Pankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen.

Sp-Henkivakuutus Oy:stä omistaa yli 10 prosentin osuuden Säästöpankki Optia ja Oma Säästöpankki Oyj

SP-HENKIVAKUUTUS OY

Sp-Henkivakuutus Oy on merkitty kaupparekisteriin.

Y-tunnus 2082534-1
Käyntiosoite Teollisuuskatu 33,
ja kotipaikka 00510 Helsinki
Puhelin 010 572 1008
(arkisin klo 9.00 – 16.30)
Faksi 010 572 1005
Sähköposti vakuutussaasto@saastopankki.fi
Internet www.sphenki.fi

Kapitalisaatiosopimuksen saat lähimmästä POP Pankista www.poppankki.fi.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien
säännösten, kuten tietosuojalain ja vakuutusyhtiölain säännösten mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten hallinnoinnin sekä maksu- ja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten.
Henkilötietoja voidaan käyttää myös vakuutusyhtiön asiakkaille postitse, puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista. Asiakkaiden henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan em.
tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU/ETA-alueella ja
yritykset Euroopan komission hyväksymissä maissa sekä yritykset EU-/ETA-alueen ulkopuolella, mikäli komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa. Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin. Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua vastaanottaa markkinointia. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuutukseensa
liittyvät virheelliset tiedot.

POP Pankki -logo

Sp-Henkivakuutus Oy
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Puh. 010 572 1008
www.sphenki.fi
Y-tunnus: 2082534-1
Kotipaikka: Helsinki

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä