Hoppa till innehåll

POP Företagskapitalförvaltning - Försäkringsvillkor

I kraft från 7.6.2020.

1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA VILLKOR

1.1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är en tidsbunden 5-20 år i kraft varande placeringsförsäkring, som inte innefattar en försäkrad.

Besparingen på Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning betalas vid försäkringstidens utgång åt försäkringstagaren. Försäkringstagaren kan under försäkringstiden lyfta besparingen eller en del av den. Från besparingen eller från den del som utbetalas avdras avgifter enligt prislistan.

Försäkringens detaljerade innehåll fastställs i avtalsdokumenten, vilka är ansökan, försäkringsvillkor, produktfakta och prislista. På försäkringen tillämpas finländsk lagstiftning, myndighetsbestämmelser och beräkningsgrunderna.

1.2. VISSA TERMERS INNEBÖRD

Beräkningsgrunder är försäkringsmatematiska beräkningsregler, enligt vilka man beräknar försäkringsbesparingen och återköpsvärdet. Finansinspektionen övervakar beräkningsgrundernas lagenlighet. 

Placeringsobjekt är en placeringsanknuten placeringsportfölj som försäkringstagaren valt och som erbjuds av en kapitalförvaltare som försäkringsbolaget godkänt. Försäkringen kan vid olika tidpunkter innefatta endast en placeringsportfölj i gången.

Placeringsanknutna besparingsdelens utveckling fastställs enligt värdeutvecklingen på de placeringsanknutna placeringsobjekten som försäkringstagaren valt.

Med besparing avses försäkringens sammanräknade placeringsanknutna besparingsdel.

Återköpsvärdet är försäkringsbesparingen minskad med debiteringar enligt beräkningsgrunderna och prislistan.

Försäkringsbesked skickas åt försäkringstagaren en gång per år. På beskedet framgår utvecklingen för den uppkomna försäkringsbesparingen och försäkringens övriga centrala innehåll.

Med försäkringstagare avses det företag eller samfund, med vilket försäkringsbolaget har gjort ett försäkringsavtal eller det, åt vilket försäkringstagarens rättigheter som grundar sig på försäkringen har överförts.

1.3. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET

1.3.1. Försäkringen träder i kraft

Ett företag eller samfund som är registrerat i Finland kan göra ett Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning.

Försäkringen träder i kraft, när försäkringsansökan har undertecknats och första försäkringspremien har betalats. Premien skall betalas, med hot om att försäkringen återgår, inom en månad från undertecknandet av ansökan.

1.3.2. Återkallelse av försäkringen

Försäkringstagaren har rätt att återkalla försäkringsavtalet inom 30 dagar från det att försäkringen trädde i kraft. Återkallelsen bör göras skriftligt och den skall lämnas in eller skickas till försäkringsbolaget inom 30 dagars tidsfristen. Försäkringsbolaget returnerar betalda premier utan ränta inom 30 dagar från det att anmälan ankommit till försäkringsbolaget. Från premierna avdras i samband med returneringen det belopp, som motsvarar nedgången i försäkringsbesparingens värde fram till returneringsdagen eller senare än detta fram till förverkligande av realisering av försäkringens placeringsobjekt.

1.3.3. Försäkringens upphörande

Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning är i kraft den fastställda tiden som anges i ansökan. Försäkringen upphör även när ett skriftligt meddelande om lyftande av hela återstående besparingen anländer till försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen att upphöra tre (3) månader från uppsägningen. Försäkringsbesparing som uppkommit fram till dagen för upphörandet betalas åt försäkringstagaren när försäkringen upphör.

När försäkringen upphör realiseras placeringsobjekten som hänför sig till försäkringen och medlen betalas åt försäkringstagaren enligt försäkringsvillkorens punkt 4.

1.4. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOREN

Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkoren, försäkringspremierna, beräkningsgrunderna och andra avtalsvillkor, om det finns särskilda skäl till ändringen och försäkringsavtalets innehåll inte ändras väsentligt jämfört med det ursprungliga avtalet.

Förutom ovan nämnda har försäkringsbolaget rätt att höja alla eurobelopp eller gränser i eurobelopp som ingår i försäkringsvillkoren, prislistan och beräkningsgrunderna.

Försäkringsbolaget skickar en anmälan om ändringen åt kunden minst en månad före ändringen träder i kraft.

1.5. ANSVARSBEGRÄNSNING

Försäkringsbolaget ansvarar inte för hur eventuella ändringar i beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på skattebehandlingen av försäkringen, försäkringspremierna, försäkringsersättningarna eller försäkringsavtalsparterna. Försäkringsbolaget har rätt att debitera skatter som eventuellt riktar sig till försäkringen eller försäkringstjänsten till följd av ändringar i beskattningspraxisen eller lagstiftningen. 

Försäkringsbolaget ansvarar inte heller för eventuella ändringar i skattebehandlingen eller för skattepåföljder, ifall de beror på ändringar som sker i försäkringstagarens, den försäkrades eller förmånstagarnas krets.

1.6. ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING

Försäkringstagaren har rätt att överlåta och pantsätta den rätt som grundar sig på försäkringen. Överlåtelse och pantsättning är inte bindande för försäkringstagarens borgenärer, om de inte skriftligen meddelats till försäkringsbolaget.

1.7. PLACERINGSOBJEKT

Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning är en placeringsanknuten försäkring. Försäkringsbolaget kan tillägga, minska eller ändra innehållet i placeringsobjekt som används.

Om försäkringsbolaget avlägsnar ett placeringsobjekt från sina placeringsalternativ, meddelar försäkringsbolaget i alla sina betjäningskanaler om avlägsnandet minst en månad före avlägsnandet åt försäkringstagare, som valt placeringsobjektet.

Man meddelar omedelbart, ifall ett placeringsobjekt avlägsnas inom en kortare tid än en månad ur försäkringsbolagets sortiment på grund av orsaker som är oberoende av försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget kan placera de medel, som finns i ett placeringsobjekt som avlägsnas och premier som är avsedda för ett placeringsobjekt som skall avlägsnas, i ett annat placeringsobjekt som motsvarar det placeringsobjekt som avlägsnas.

Dessutom kan försäkringsbolaget på basen av myndighetsbestämmelser, regler för placeringsfonder eller andra motsvarande regler eller vid en exceptionellt marknadssituation ge speciella bestämmelser, som gäller

val av placeringsobjekt,

antalet andelar i ett visst placeringsobjekt,

besparingarnas maximibelopp per placeringsobjekt,

den minsta placeringen i placeringsobjektet,

överföringar från ett placeringsobjekt till ett annat,

beräkning av placeringsobjektets köp- och försäljningskurs eller

avgifter som debiteras för olika åtgärder.

Ifall det sker ändringar i ovan stående bestämmelser, meddelar försäkringsbolaget om dessa.

2. FÖRSÄKRINGSPREMIER

2.1. BETALNINGSPLAN

Första försäkringspremien bör betalas inom en månad från undertecknande av ansökan. Försäkringsbolaget kan i vid olika tidpunkter i kraft varande produktfakta eller prislista fastställa minimi- och maximibelopp för försäkringspremier. Försäkringsbolaget har rätt att godkänna, förkasta eller avbryta premier som betalas till försäkringen.

2.2. PLACERINGSPLAN

Försäkringspremierna placeras i placeringsobjekt som försäkringstagaren skriftligt meddelat. Försäkringstagaren kan ändra placeringsobjekt genom att meddela om ändringen skriftligt till försäkringsbolaget. 

Försäkringsbolaget placerar försäkringspremierna utan dröjsmål, den första försäkringspremien senast den 10. bankdagen och de följande försäkringspremierna senast den 5. bankdagen från att försäkringspremien har kommit till försäkringsbolagets försäkringspremiekonto, dock senast utan onödig fördröjning efter att det valda placeringsobjektet gått att teckna.

Vid placering av försäkringspremie används teckningspris, ifall man har fastställt ett separat tecknings- och inlösningspris för placeringsobjektet.

Om placeringen av försäkringspremien för något placeringsobjekts del inte kan förverkligas senast på ovan nämnda dag av en orsak som är oberoende av försäkringsbolaget, kan försäkringsbolaget

placera försäkringspremien i en placeringsfond som placerar sina medel i korta ränteplaceringar som valts eller i annat motsvarande placeringsobjekt, eller

lämna försäkringspremien på ett räntefritt konto.

Försäkringstagaren meddelas så fort som möjligt om förhinder och om en placering som utförts.

3. FÖRSÄKRINGSBESPARING

3.1. UPPKOMSTEN AV FÖRSÄKRINGSBESPARING

Besparingen för Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning utgörs av en placeringsanknuten besparingsdel. Besparingen ökar med försäkringspremier som betalas till försäkringen, med placeringsobjektsvis avkastning på försäkringsbesparingen som uppkommer genom värdeökning på placeringsobjektet. Försäkringsbesparingen minskar av att värdet eventuellt sjunker på ett placeringsobjekt, av avgifter som enligt villkoren eller prislistan debiteras från premierna och besparingen, av återköp och avgifter som debiteras för återköp.

Placeringsportföljens löpande kostnader beaktas i portföljandelens värde från dag till dag.

Försäkringsbolaget ansvarar inte för de placerade premiernas eller försäkringsbesparingens avkastning eller för att värdet bibehålls. Försäkringsbesparingens avkastning eller värde kan variera över tiden. Det är möjligt, att det inte uppkommer någon avkastning på medlen och att de placerade medlen kan minska eller man kan förlora dem helt och hållet.

Försäkringen har inget kapitalskydd.

Försäkringsbesparingen beräknas på basen av placeringsobjektets antal andelar och på värdet de har. Försäkringsbolaget har äganderätten till placeringsobjektet, försäkringstagaren har inte ägande- eller annan rätt till placeringsobjektet.

Kapitalförvaltaren som administrerar placeringsobjektets placeringsportfölj fastställer andelens värde.

3.2. FÖRSÄKRINGSBESPARINGENS VÄRDE VID UTBETALNING AV BESPARING

Vid återköp av försäkringen betalas återköpsvärdet, som är försäkringsbesparingen minskad med avgifterna enligt beräkningsgrunden och prislistan. När avtalet upphör betalas försäkringsbesparing enligt försäkringens avslutningsdag.

Vid betalning av försäkringsbesparing eller återköpsbelopp fastställs placeringsobjektets värde och ersättningens belopp utan onödigt dröjsmål enligt realiseringen som förverkligas. Kostnaderna som förorsakas av realiseringen avdras från ersättningsbeloppet som betalas.

3.3. OMPLACERING AV FÖRSÄKRINGSBESPARING

Försäkringstagaren har rätt att byta placeringsportföljen som är placeringsobjekt till en annan placeringsportfölj som försäkringsbolaget godkänner. Försäkringen kan vid olika tidpunkter innefatta endast en placeringsportfölj i gången.

Bytet förverkligas senast på den 10. bankdagen efter det att ett skriftligt meddelande har kommit till försäkringsbolaget eller senast utan onödigt dröjsmål enligt realiseringen som förverkligas och anskaffningen som förverkligas för placeringsobjekten som skall bytas.

4. BESPARINGSBETALNINGARNA

4.1. BESPARINGEN FÖRFALLER

När Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning upphör betalas besparingen åt försäkringstagaren till bankkonto, som denne fastställt.

4.2. ÅTERKÖP

Försäkringstagaren kan genom återköp lyfta försäkringsbesparingen eller en del av den genom att skriftligen meddela försäkringsbolaget om lyftandet.

Ett partiellt återköp är dock möjligt endast, om försäkringsbesparingens värde är minst 100 000 € och det belopp som blir kvar i försäkringsbesparingen är minst 50 000 €. Det partiella återköpets belopp bör vara minst 10 000 €.

Det återköpsvärde som erläggs, uträknas utgående från försäkringsbesparingen med beaktande av de avgifter som fastställts i beräkningsgrunden och prislistan.

4.3. ANSÖKAN OM BETALNING

Försäkringsbolaget kan meddela åt försäkringstagaren om avtalets upphörande.

För betalning av besparingsbetalningen bör försäkringstagaren tillställa försäkringsbolaget en skriftlig ansökan eller ett meddelande om betalning av besparingsbetalning med nödiga uppgifter.

Försäkringstagaren ansvarar för uppkomna kostnader.

Betalningen bör anhållas om inom ett år från det, att försäkringen har upphört.

4.4. UTBETALNING AV BESPARING

Försäkringsbolaget betalar ut besparingen för en upphörande försäkring eller återköpet senast inom en månad från det, att man ansökt om ersättning och försäkringsbolaget har fått nödvändiga utredningar och försäkringsbesparingens placeringsobjekt har realiserats.

För en försenad betalning betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.

5. AVGIFTER SOM DEBITERAS FRÅN FÖRSÄKRINGEN

Från försäkringspremien eller försäkringsbesparingen debiteras månatligen skötselavgifter enligt prislistan. Försäkringsbolaget kan ändra prislistan genom att meddela om ändringen en månad innan ändringen träder i kraft.

Försäkringsbolaget skickar ett försäkringsbesked årligen avgiftsfritt. För ytterligare försäkringsbesked eller andra utredningar debiteras avgift enligt prislistan. Vid återköp av försäkringsbesparing debiteras avgifter från försäkringsbesparingen som fastställts i prislistan.

För övriga åtgärder debiteras avgifter enligt prislistan.

Placeringsobjektets kostnader är inte en del av försäkringsavtalet och försäkringsbolaget ansvarar inte för deras oföränderlighet. De finns angivna i placeringsobjektsbroschyren och har beaktats i offertberäkningen enligt föreskrifter och anvisningar som tillsynsmyndigheten gett.

Försäkringsbolaget har rätt att höja alla avgifters eurobelopp eller gränser som ingår i villkoren, prislistan och beräkningsgrunderna årligen på basen av levnadskostnadsindex (oktober 1951 = 100).

Försäkringsbolaget har rätt att debitera från försäkringen avgifter och skatter som bolaget åläggs att betala, om på grund av lagstiftning eller myndighetsbestämmelse till försäkringen eller dess placeringsobjekt hänförs direkt eller indirekt skatter eller andra avgifter fastställda av myndighet.

6. SOLVENSKLAUSUL (SFCR)

Redogörelsen (SFCR) för Sb-Livförsäkrings solvens och ekonomiska situation finns till påseende på vårt bolags nätsidor www.sbliv.fi.

7. ANVISNING FÖR ÄNDRINGSANSÖKAN

Ifall du är missnöjd med vårt beslut, har du möjlighet att föra saken till ny behandling genom att ta kontakt med vårt bolags ersättningshandläggare, tel. 010 572 1008.

7.1. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSRÅDGIVNINGEN OCH FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger oberoende råd och handledning avgiftsfritt åt kunderna. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden ger också lösningsrekommendationer i tvistefrågor. FINE behandlar inte en tvist, som är anhängiggjord eller behandlats i konsumenttvistenämnden eller i domstol.

Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS,
tel. (09) 685 0120.
www.fine.fi

Du kan också väcka talan i Helsingfors tingsrätt eller i din hemorts tingsrätt. Talan om ett beslut gällande ersättning bör väckas med hot om att förlora rätten, inom tre år från det att du har fått beslutet.

8. LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHET

Sb-Livförsäkring Ab har fått sin koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland i kraft varande rätt. Bolagets avtalsspråk är finska och svenska. POP Banken har antecknats i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister (www.finanssivalvonta.fi), där även ansvarig handläggare antecknats. Finansinspektionen övervakar Sb-Livförsäkring Ab:s och dess ombuds verksamhet.

Finansinspektionen
PB 103, 00101 Helsingfors,
Tel. 010 83 151
www.finanssivalvonta.fi

8.1. SB-LIVFÖRSÄKRING AB

Sb-Livförsäkring Ab har antecknats i handelsregistret.

FO-signum: 2082534-1
Besöksadress: Industrigatan 33,
Hemort: 00510 Helsingfors
Telefon: 010 572 1008 (vardagar kl. 9.00 – 16.30).
E-post: vakuutussaasto@saastopankki.fi
Internet www.sbliv.fi 

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning får du i närmaste POP Bank www.poppankki.fi

9. SB-LIVFÖRSÄKRINGS OMBUD OCH PROVISIONER

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning beviljas av Sb-Livförsäkring Ab.

POP Banken fungerar som ombud för Sb-Livförsäkring och sköter kundbetjäningen och försäljningen för dess del. POP Bankerna får en provision som baserar sig på premien och provisionsåterbäring som grundar sig på placeringsobjektens förvaltningsprovisioner.

Oma Säästöpankki Abp och Säästöpankki Optia äger över 10 procents andel av Sb-Livförsäkring Ab.

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Försäkringsbolaget behandlar sina kunders personuppgifter enligt de stadganden som berör dem, som dataskyddslagens och försäkringslagstiftningens stadganden och ombesörjer också i övrigt sina kunders integritetsskydd vid behandlingen av personuppgifter. Försäkringsbolaget skaffar uppgifter av kunden själv, av parter som denne befullmäktigat, från myndigheternas offentliga register och från kreditupplysningsregistret.

Försäkringsbolaget behandlar sina kunders personuppgifter för handläggning av ansökningar, förverkligande av kundtjänst, administration av försäkringar samt för skötsel av betal- och inkassorutiner. Personuppgifter kan även användas för förverkligande av riktad kundkommunikation och marknadsföring till försäkringsbolagets kunder per post, per telefon eller elektroniskt. Uppgifter kan dessutom användas tillsammans med uppgifter som fåtts från andra källor för att kartlägga kundens köppreferenser samt vid skickande av uppgifter och offerter om nya försäkringsprodukter.

Kunduppgifterna överlåts inte enligt huvudregeln åt tredje part. Uppgifter kan överlåtas åt försäkringsbolagets samarbetspartners endast för ovanstående ändamål. Samarbetspartners är företag på EU/ETA-området och företag utanför EU-/ETA-området, ifall av kommissionen godkända modellavtalsklausuler används i uppdragsavtalen eller Europa-kommissionen har godkänt nivån på i fråga varande lands datasäkerhet. Försäkringsbolaget kan dessutom ge specificerade skadeuppgifter till ett annat försäkringsbolag under förutsättningar som dataskyddsnämnden fastställt.

Kunden kan när som helst meddela försäkringsbolaget, ifall denne inte vill motta ovan nämnda försäkringsmeddelanden. Kunden har rätt att få vetskap om användningen av personuppgifter som berör denne. Kunden kan när som helst be försäkringsbolaget korrigera felaktiga uppgifter som berör dennes försäkring.

POP Banken logo

Sb-Livförsäkring Ab
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
Tel. 010 572 1008
www.sbliv.fi
FO-signum: 2082534-1
Hemort: Helsingfors

POP Företags kapitalförvaltning beviljas av Sb-Livförsäkring Ab och POP Bankerna är ombud för bolaget.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt