Hyppää sisältöön

POP Yritysvarainhoito - Vakuutusehdot

Voimassa 7.6.2020 alkaen.

1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

1.1. VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

Varainhoitokapitalisaatio on määräaikainen 5-20 vuotta voimassa oleva sijoitusvakuutus, jossa ei ole vakuutettua.

Varainhoitokapitalisaation säästö maksetaan vakuutusajan päättyessä vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottaja voi vakuutusaikana nostaa säästön tai sen osan. Maksettavasta säästöstä tai sen osasta vähennetään hinnaston mukaiset kulut.

Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö määritellään vakuutusasiakirjoissa, joita ovat hakemus, vakuutusehdot, tuoteseloste ja hinnasto. Vakuutukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja laskuperusteita.

1.2. ERÄIDEN TERMIEN MERKITYS

Laskuperusteet vakuutusmatemaattiset laskentasäännöt, joiden mukaan lasketaan vakuutussäästö ja takaisinostoarvo. Laskuperusteiden lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta.

Sijoituskohteena on vakuutuksenottajan valitsema vakuutusyhtiön hyväksymän varainhoitajan tarjoama sijoitussidonnainen sijoitussalkku, johon vakuutusmaksut sijoitetaan. Vakuutukseen voi kulloinkin sisältyä vain yksi sijoituskohde kerrallaan.

Sijoitussidonnaisen säästön osan kehitys määräytyy vakuutuksenottajan valitsemien sijoitussidonnaisten sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella.

Säästöllä tarkoitetaan vakuutuksen sijoitussidonnaista säästön osaa.

Takaisinostoarvo on säästö vähennettynä laskuperusteiden ja hinnaston mukaisilla veloituksilla.

Tiliote lähetetään vakuutuksenottajalle kerran vuodessa. Tiliotteesta ilmenee säästön kehitys ja muu vakuutuksen keskeinen sisältö.

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, jonka kanssa vakuutusyhtiö on tehnyt vakuutussopimuksen tai sitä, jolle vakuutuksenottajan vakuutukseen perustuvat oikeudet ovat siirtyneet.

1.3. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

1.3.1. Vakuutuksen voimaantulo

Varainhoitokapitalisaation voi tehdä Suomessa rekisteröity yritys tai yhteisö.

Vakuutus tulee voimaan, kun vakuutushakemus on allekirjoitettu ja ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettu. Vakuutusmaksu on vakuutuksen raukeamisen uhalla maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta.

1.3.2. Vakuutuksen peruuttaminen

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 30 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulosta. Peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava tai lähetettävä vakuutusyhtiölle 30 päivän määräajan kuluessa. Vakuutusyhtiö palauttaa maksetut maksut ilman korkoa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta vakuutusyhtiöön. Maksuista vähennetään palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa vakuutussäästön arvon alentumista peruuttamispäivään tai sitä myöhempään vakuutuksen sijoituskohteen realisoinnin toteutumiseen saakka.

1.3.3. Vakuutuksen päättyminen

Varainhoitokapitalisaatio on voimassa hakemukseen merkityn määräajan. Vakuutus päättyy myös koko jäljellä olevan säästön nostamista koskevan kirjallisen ilmoituksen saapuessa vakuutusyhtiölle.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Päättymispäivään mennessä kertynyt vakuutussäästö maksetaan vakuutuksenottajalle vakuutuksen päättyessä.

Vakuutuksen päättyessä vakuutukseen liittyvät sijoituskohteet realisoidaan ja varat suoritetaan vakuutuksenottajalle vakuutusehtojen 4. kohdan mukaan.

1.4. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusaikana muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja, laskuperusteita ja muita sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä eikä vakuutussopimuksen keskeinen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen vakuutukseen verrattuna.

Edellisen lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia ehtoihin, hinnastoon ja laskuperusteisiin sisältyviä euromääriä tai euromääräisiä rajoja.

Vakuutusyhtiö lähettää muutoksesta ilmoituksen asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

1.5. VASTUUNRAJOITUS

Vakuutusyhtiö ei vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen, vakuutuskorvauksen tai vakuutussopimuksen osapuolien verokohteluun. Vakuutusyhtiö on oikeutettu perimään vakuutussäästöstä vakuutukseen tai vakuutuspalveluun verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten johdosta mahdollisesti kohdistettavat verot.

Vakuutusyhtiö ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, mikäli ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutetun tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista.

1.6. LUOVUTUS JA PANTTAUS

Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata vakuutukseen perustuva oikeus. Luovutus ja panttaus eivät ole vakuutuksenottajan velkojia sitovia, ellei niitä ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutusyhtiölle.

1.7. SIJOITUSKOHTEET

Varainhoitokapitalisaatio on sijoitussidonnainen vakuutus. Vakuutusyhtiö voi lisätä, vähentää tai muuttaa sisällöltään käytettävissä olevia sijoituskohteita.

Jos vakuutusyhtiö poistaa sijoituskohteen sijoitusvaihtoehdoistaan, vakuutusyhtiö ilmoittaa poistamisesta kaikissa palvelukanavissa ja poistettavan sijoituskohteen valinneille vakuutuksenottajille vähintään kuukautta ennen poistamista. Jos sijoituskohde poistuu vakuutusyhtiön valikoimista vakuutusyhtiöstä riippumattomista syistä lyhyemmässä ajassa kuin kuukaudessa, ilmoitetaan poistuvasta sijoituskohteesta välittömästi.

Vakuutusyhtiö voi sijoittaa poistettavassa sijoituskohteessa olevat varat ja poistettavaan sijoituskohteeseen tarkoitetut maksut poistettavaa sijoituskohdetta vastaavaan toiseen sijoituskohteeseen.

Lisäksi vakuutusyhtiö voi viranomaisten antamiin määräyksiin tai vastaaviin muihin sääntöihin perustuen tai poikkeuksellisessa markkinatilanteessa antaa erityisiä määräyksiä, jotka koskevat

sijoituskohteen valintaa,

osuuksien lukumäärää tietyssä sijoituskohteessa,

säästöjen enimmäismäärää sijoituskohteittain,

pienintä sijoitusta sijoituskohteeseen,

siirtoja sijoituskohteesta toiseen,

sijoituskohteen osto- ja myyntikurssien laskemista tai

eri toimenpiteistä perittäviä maksuja.

Mikäli yllämainituissa määräyksissä tapahtuu muutoksia, vakuutusyhtiö ilmoittaa niistä vakuutuksenottajalle.

2. VAKUUTUSMAKSUT

2.1. MAKSUSUUNNITELMA

Ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta. Vakuutusyhtiö voi kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa tai tuoteselosteessa määrätä maksuille vähimmäis- ja enimmäismäärän. Vakuutusyhtiöllä on oikeus hyväksyä, hylätä tai keskeyttää vakuutukseen tehtävät maksut.

2.2. SIJOITUSSUUNNITELMA

Vakuutusmaksut sijoitetaan vakuutuksenottajan kirjallisesti ilmoittamaan sijoituskohteeseen. Vakuutuksenottaja voi muuttaa sijoituskohdetta ilmoittamalla kirjallisesti muutoksesta vakuutusyhtiölle.

Vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusmaksut viivyttelemättä, ensimmäisen vakuutusmaksun viimeistään 10. pankkipäivänä ja myöhemmät vakuutusmaksut viimeistään 5. pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu on saapunut vakuutusyhtiön vakuutusmaksujen tilille, viimeistään kuitenkin ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen kun valittu sijoituskohde on ollut merkittävissä.

Vakuutusmaksun sijoittamisessa käytetään merkintähintaa, jos sijoituskohteelle on vahvistettu erikseen merkintä- ja lunastushinta.

Jos jonkin sijoituskohteen osalta vakuutusmaksun sijoittamista sijoituskohteeseen ei voida toteuttaa viimeistään edellä mainittuna päivänä vakuutusyhtiöstä riippumattomasta syystä, vakuutusyhtiö voi

sijoittaa vakuutusmaksun valitsemaansa lyhyisiin korkosijoituksiin varansa sijoittavaan sijoitusrahastoon tai muuhun vastaavaan sijoituskohteeseen,

jättää vakuutusmaksun korottomalle tilille.

Esteestä ja suoritetusta sijoituksesta ilmoitetaan ensi tilassa vakuutuksenottajalle.

3. VAKUUTUSSÄÄSTÖ

3.1. VAKUUTUSSÄÄSTÖN MUODOSTUMINEN

Varainhoitokapitalisaation säästö muodostuu sijoitussidonnaisesta säästön osasta. Säästöä kartuttavat vakuutukseen maksettavat vakuutusmaksut ja vakuutussäästölle sijoituskohteittain arvonnousuna muodostuva tuotto. Säästöä vähentävät mahdollinen sijoituskohteen arvon aleneminen ja ehtojen tai hinnaston mukaan maksuista tai säästöstä perittävät maksut sekä takaisinosto ja takaisinostosta perittävät maksut.

Sijoitussalkun juoksevat kulut otetaan huomioon salkkuosuuden arvossa kunakin päivänä.

Vakuutusyhtiö ei vastaa sijoitussidonnaiseen säästön osaan sijoitettujen maksujen tai säästön tuotosta tai arvon säilymisestä. Säästön tuotto tai arvo voi vaihdella eri aikoina. On mahdollista, että sijoitussidonnaiseen säästön osaan ohjatuille varoille ei kerry tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voidaan kokonaan menettää.

Sijoitussidonnaisessa vaihtoehdossa ei ole pääomaturvaa.

Säästö lasketaan sijoituskohteen osuuksien lukumäärän ja niillä olevan arvon perusteella. Sijoituskohteen omistusoikeus on vakuutusyhtiöllä. Vakuutuksenottajalla ei ole niihin omistus- tai muuta oikeutta.

Osuuden arvon määrää sijoituskohteena olevaa sijoitussalkkua hallinnoiva omaisuudenhoitaja.

3.2. VAKUUTUSSÄÄSTÖN ARVO SÄÄSTÖÄ MAKSETTAESSA

Vakuutuksen takaisinostossa maksetaan takaisinostoarvo, joka on vakuutussäästö vähennettynä laskuperusteen ja hinnaston mukaisilla maksuilla. Sopimuksen päättyessä maksetaan vakuutuksen päättymispäivän mukainen vakuutussäästö. Vakuutussäästöä tai takaisinostoarvoa maksettaessa sijoituskohteen arvo ja korvauksen määrä määräytyvät ilman tarpeetonta viivästystä toteutettavan realisoinnin mukaisesti. Sijoituskohteen realisoinnista aiheutuvat kulut vähennetään maksettavan korvauksen määrästä.

3.3. VAKUUTUSSÄÄSTÖN UUDELLEENSIJOITUS

Vakuutuksenottajalla on oikeus vaihtaa sijoituskohteena oleva sijoitussalkku toiseen vakuutusyhtiön hyväksymään sijoitussalkkuun. Vakuutukseen voi kulloinkin sisältyä vain yksi sijoitussalkku.

Vaihto toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä kun ilmoitus on saapunut kirjallisesti vakuutusyhtiölle tai viimeistään vaihdettavien sijoituskohteiden ilman tarpeetonta viivästystä toteutettavan realisoinnin ja hankinnan toteutumisen mukaan.

4. SÄÄSTÖSUORITUKSET

4.1. SÄÄSTÖN ERÄÄNTYMINEN

Varainhoitokapitalisaation päättyessä säästö maksetaan vakuutuksenottajalle tämä määräämälle pankkitilille.

4.2. TAKAISINOSTO

Vakuutuksenottaja voi takaisinostona nostaa säästön tai sen osan ennen sopimuksen päättymistä ilmoittamalla nostosta kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

Osittainen takaisinosto on kuitenkin mahdollinen vain, jos vakuutussäästön määrä on vähintään 100 000 euroa ja vakuutussäästöön jäävä määrä on vähintään 50 000 euroa. Osittaisen takaisinoston määrän tulee olla vähintään 10 000 euroa.

Maksettava takaisinostoarvo lasketaan säästöstä huomioiden laskuperusteessa ja hinnastossa määrätyt maksut.

4.3. SUORITUSTEN HAKEMINEN

Vakuutusyhtiö voi ilmoittaa vakuutuksenottajalle sopimuksen päättymisestä.

Säästösuorituksen maksamiseksi vakuutuksenottajan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle kirjallinen hakemus tai ilmoitus säästösuorituksen maksamiseksi tarpeellisine tietoineen.

Vakuutuksenottaja vastaa aiheutuvista kustannuksista.

Suoritusta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun vakuutus on päättynyt.

4.4. SUORITUSTEN MAKSAMINEN

Vakuutusyhtiö maksaa päättyvän vakuutuksen säästön tai takaisinoston viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun suoritusta on haettu ja vakuutusyhtiö on saanut tarvittavat selvitykset ja vakuutussäästön sijoituskohteet on realisoitu.

Viivästyneelle suoritukselle maksetaan viivästyskorkoa korkolain mukaan.

5. VAKUUTUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Vakuutusmaksusta tai vakuutussäästöstä peritään kuukausittain hinnaston mukaiset hoitomaksut. Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Vakuutusyhtiö toimittaa vuosittain maksutta tiliotteen. Ylimääräisistä tiliotteista tai muista selvityksistä peritään hinnaston mukainen maksu. Säästön takaisinoston yhteydessä peritään vakuutussäästöstä hinnaston mukaiset maksut.

Muista toimenpiteistä peritään hinnaston mukaiset maksut.

Sijoituskohteen kulut eivät ole osa vakuutussopimusta eikä vakuutusyhtiö vastaa niiden muuttumattomuudesta. Ne on ilmoitettu sijoituskohde-esitteessä ja huomioitu tarjouslaskelmassa valvontaviranomaisen antamien määräysten ja ohjeiden mukaan.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia ehtoihin, hinnastoon ja laskuperusteisiin sisältyviä euromääräisiä maksuja tai rajoja vuosittain elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) perusteella.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus veloittaa vakuutuksesta maksettavakseen tulevat maksut ja verot, jos lainsäädännön tai viranomaisen määräyksen vuoksi vakuutukseen tai sen sijoituskohteisiin kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja tai muita viranomaisen määräämiä maksuja.

6. VAKAVARAISUUSLAUSEKE (SFCR)

Sp-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (SFCR) on nähtävillä yhtiömme verkkosivuilla www.sphenki.fi.

7. MUUTOKSENHAKUOHJE

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, on sinulla mahdollisuus saattaa asia uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä yhtiömme korvauskäsittelijöihin, puh 010 572 1008.

VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA JA VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty tuomioistuimessa.

Porkkalankatu 1, 00180Helsinki,
puh. (09) 685 0120.
www.fine.fi

Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

8. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Sp-Henkivakuutus Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja soveltaa toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiön sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. POP Pankki on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin (www.finanssivalvonta. fi), jonne on myös merkitty vastaava hoitaja. Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa.

Finanssivalvonta
PL 103, 00101 Helsinki
Puh. 010 83 151
www.finanssivalvonta.fi

9. SP-HENKIVAKUUTUKSEN ASIAMIEHET JA PALKKIOT

Varainhoitokapitalisaation myöntää Sp-Henkivakuutus Oy. POP Pankki toimii Sp-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. POP Pankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen.

Sp-Henkivakuutus Oy:stä omistaa yli 10 prosentin osuuden Säästöpankki Optia ja Oma Säästöpankki Oyj

SP-HENKIVAKUUTUS OY

Sp-Henkivakuutus Oy on merkitty kaupparekisteriin.

Y-tunnus 2082534-1
Käyntiosoite Teollisuuskatu 33,
ja kotipaikka 00510 Helsinki
Puhelin 010 572 1008
(arkisin klo 9.00 – 16.30)
Faksi 010 572 1005
Sähköposti vakuutussaasto@saastopankki.fi
Internet www.sphenki.fi

Varainhoitokapitalisaation saat lähimmästä POP Pankista www.poppankki.fi.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien säännösten, kuten tietosuojalain ja vakuutusyhtiölain säännösten mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten hallinnoinnin sekä maksu- ja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää myös vakuutusyhtiön asiakkaille postitse, puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista. Asiakkaiden henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan em. tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU/ETA-alueella ja yritykset Euroopan komission hyväksymissä maissa sekä yritykset EU-/ ETAalueen ulkopuolella, mikäli komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa. Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin. Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua vastaanottaa markkinointia. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuutukseensa liittyvät virheelliset tiedot.

POP Pankki -logo

Sp-Henkivakuutus Oy
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Puh. 010 572 1008
www.sphenki.fi
Y-tunnus: 2082534-1
Kotipaikka: Helsinki

POP Yritysvarainhoidon myöntää Sp-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä POP Pankit toimivat.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä