Hoppa till innehåll

FAQ - Företagtjänster

Ofta ställda frågor om POP Bankens företagtjänster

Temat

Om ett samfund är oregistrerat och saknar FO-nummer öppnas dess konton för en eller flera privatpersoner som samfundet befullmäktigat att öppna konto. Med andra ord etableras kundrelationen med den person eller de personer som sköter bankärenden.

För att öppna konto ska personen eller personerna ha en handling av vilken rätten att representera samfundet framgår. Dessutom rekommenderas att man upprättar ett separat protokollsutdrag, av vilket framgår samfundets beslut att etablera banktjänster för en utsedd person för skötsel av samfundets bankärenden. 

Med tanke på en smidig skötsel av bankärenden rekommenderar vi att samfundets konto kan disponeras av flera personer. Vi rekommenderar detta även för att det då är lättare att separera kontomedlen från personliga medel. Kontoinnehavarna äger kontomedlen och har rätt att disponera över dem. De är också personligen ansvariga för användningen av kontomedel visavi det oregistrerade samfundet. De ansvarar också för att medlen inte till exempel vid kontoinnehavarens frånfälle räknas som dödsboets medel eller betraktas som utmätningsbara medel i utsökningssituationer.

Om ett samfund är registrerat och har FO-nummer kan eget företagskonto öppnas för samfundet. Om samfundet för närvarande är oregistrerat men man vill öppna ett företagskonto för det kan samfundet utreda förutsättningarna för registrering.

Vad är ett oregistrerat samfund eller en oregistrerad förening? 

Med oregistrerad förening eller oregistrerat samfund avses en informell sammanslutning som inte har beviljats FO-nummer. Det kan till exempel vara fråga om en skolklass, ett släktsällskap eller ett väglag. Observera att även om till exempel ett väglag har registrerats i ett annat register, såsom Lantmäteriverkets register över enskilda vägar, så kan det i detta sammanhang inte jämställas med en förening som registrerats i Företags- och organisationsdatasystemet och som har FO-nummer. Då kan företagstjänster inte etableras för samfundet.