Hyppää sisältöön

Henkilöasiakkaiden pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleiset ehdot

Käytössä 22.2.2022 alkaen

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan POP Pankkien henkilöasiakkaiden pankkitunnusten ja pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden käyttöön. Lisäksi näitä ehtoja sovelletaan henkilöasiakkaan vahvaan sähköiseen tunnistamiseen pankkitunnuksilla tunnistuspalvelun kautta. Näitä ehtoja sovelletaan yksittäistä palvelua koskevien sopimusehtojen, kuvausten ja ohjeiden lisäksi. Jos yksittäistä palvelua koskevat ehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja, jollei toisin ole sovittu. Palvelut voivat poiketa toisistaan sisällöltään ja laajuudeltaan palvelukanavasta riippuen.

Asiakas sitoutuu noudattamaan näiden yleisten ehtojen lisäksi palvelussa julkaistuja kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja sekä käyttö-, turvallisuus-, aikataulu- ja muita ohjeita. Asiakas hyväksyy käyttöehdot ja ohjeet itseään sitoviksi ryhtyessään käyttämään palvelua tai pankkitunnuksia.

Pankkitunnuksilla käytettävät palvelut ja pankkitunnukset on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti Suomessa ja sopimussuhteessa noudatetaan Suomen lakia.

2. Määritelmät

Asiakas on henkilöasiakas, jolla on POP Pankin tarjoama tuote tai palvelu käytössään ja sitä kautta asiakkuus POP Pankissa.

Kansainväliset pakotteet: Suomen valtion, YhdistyneidenKansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

Maksutoimeksianto: Maksutoimeksianto on asiakkaan pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma tilisiirtona, varojen siirtona pankin maksutilille, suoraveloituksena, käteispanona, käteisnostona, maksukortilla, tai muulla maksuvälineellä.

Maksutoimeksiantopalveluntarjoaja on palvelu, jossa maksutoimeksiantopalvelua tarjoava palveluntarjoaja käynnistää pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksajan pyynnöstä maksutoimeksiannon maksajan pankissa olevalta maksutililtä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä.

Muu palveluntarjoaja on joko POP Pankki -ryhmään kuuluva yritys tai yhteisö tai kolmas osapuoli, joka tarjoaa palveluja verkkopalveluiden välityksellä tai jonka tarjoamia palveluja asiakas voi käyttää pankkitunnuksillaan.

Tilitietopalvelu: Tilitietopalvelulla tarkoitetaan kolmannen palveluntarjoajan (muun kuin pankin) tarjoamaa palvelua, jossa rekisteröityneen palveluntarjoajan välityksellä haetaan pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä tietoja maksupalvelun käyttäjän maksutilistä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon kautta. Pankissa olevan maksutilin tietojen siirtäminen edellyttää, että tiliä voidaan käyttää tietoverkon kautta.

Pankki on se POP Pankki -ryhmään kuuluva pankki, jonka kanssa asiakas on tehnyt verkkopankkisopimuksen.

Tunnistuspalvelu on palvelu, jossa asiakas voi tunnistautua pankkitunnuksilla sähköisesti kolmannen osapuolen sähköisessä palvelussa siinä edellytetyllä tavalla.

Vahva sähköinen tunnistaminen on vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (Tunnistuslaki) mukainen sähköinen menetelmä, jolla yksilöidään henkilö ja todennetaan tunnisteen aitous ja oikeellisuus.

Verkkopalvelu on internetin välityksellä käytettävä pankin tarjoama sähköinen palvelukokonaisuus, joka edellyttää pankkitunnusten käyttöä.

Pankkitunnukset ovat pankin kulloinkin määrittelemät ja asiakkaalle osin tai kokonaan toimittamat todentamistekijät, kuten käyttäjätunnus, avainlukukortti, tunnuslukusovellus, tunnuslukulaite, PIN-koodi tai muu pankin hyväksymä vahvistusväline.

Pankkitunnuksilla käytettävät palvelut (verkkopalvelut) ovat POP Pankki -ryhmään kuuluvien pankkien asiakkaille tarkoitettuja, joita voivat olla mm. verkkopankki, mobiilipankki, pankin hyväksymät sovellukset sekä puhelinpalvelu. Palveluihin voi sisältyä myös pankin kanssa samaan ryhmään kuuluvan palveluntarjoajan ja kolmansien (muu palveluntarjoaja) tarjoamia palveluja. Eri verkkopalveluiden sisältö ja toiminnallisuudet voivat erota toisistaan.

E-laskupalvelua koskevat määritelmät

Pankki on se pankki, jolle laskuttajan pankki toimittaa e-laskun ja joka asettaa laskun asiakkaan käsiteltäväksi verkkopalveluun.

E-lasku on kuluttajille tarkoitettu lasku, jonka laskuttaja toimittaa sähköisesti suoraan asiakkaan verkkopalveluun.

E-laskuosoite sisältää asiakkaan yksilöivän osoitteen ja pankin tunnuksen. Yksilöivässä osoitteessa käytetään kansainvälisen tilinumeron (IBAN) esitystapaa. Pankin tunnuksena käytetään kansainvälistä BIC-koodia.

Laskuttaja on e-laskun lähettäjä, joka toimittaa e-laskun pankkiinsa edelleen välitettäväksi.

Laskuttajan pankki on pankki, jolle laskuttaja lähettää e-laskun välitettäväksi.

3. Pankkitunnusten käyttäminen ja säilyttäminen

3.1. Pankkitunnusten myöntäminen ja käyttäminen verkkopalveluissa

Pankkitunnusten käyttäminen edellyttää, että asiakas ja pankki ovat sopineet tunnuksista verkkopankkisopimuksella.

Henkilöasiakkaalle myönnetyt pankkitunnukset ovat vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa tarkoitettu tunnistusväline, ellei toisin nimenomaisesti sovita.

Pankkitunnusten myöntäminen edellyttää, että asiakkaan henkilöllisyys voidaan todentaa joko henkilökohtaisesti Tunnistuslaissa todetusta viranomaisen myöntämästä asiakirjasta tai Tunnistuslaissa tarkoitetun vahvan sähköisen tunnistusvälineen avulla. Lisäksi edellytetään, että asiakkaalla on suomalainen henkilötunnus ja että asiakas asuu laillisesti ETA-alueella.

Pankki antaa tai toimittaa asiakkaalle henkilökohtaiset tunnukset, joiden avulla asiakas tunnistautuu verkkopalvelussa edellytetyllä tavalla. Tunnusten käyttäminen vastaa asiakkaan tunnistamista henkilöllisyyden osoittavasta asiakirjasta.

Tunnuksilla avattua palveluyhteyttä ei saa antaa kolmannen osapuolen käytettäväksi.

Tunnusten käyttäminen pankin tarjoamassa palvelussa siinä edellytetyllä tavalla vastaa asiakkaan allekirjoitusta. Kaikki maksu- ja muut toimeksiannot, hakemukset, sopimukset sekä viestit sitovat asiakasta sen jälkeen, kun ne on lähetetty pankille palvelussa edellytetyllä tavalla.

3.2. Tunnistautuminen maksutoimeksianto- ja tilitietopalveluun

Asiakas voi käyttää tunnistautumistietojaan maksutoimeksiannon käynnistämiseksi maksupalveluntarjoajaksi rekisteröityneen maksutoimeksi- antopalvelun tarjoavan palveluntarjoajan kautta tai käyttää niitä suostumuksen antamiseksi tietojen noutamista varten tilitietopalvelujen tarjoajaksi rekisteröityneen tilitietopalvelua tarjoavavan palveluntarjoajan kautta.

3.3. Pankkitunnusten säilyttäminen

Asiakkaalle luovutetut pankkitunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa luovuttaa sivullisen tietoon. Tunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle henkilölle, ei edes perheenjäsenelle. Jos asiakas antaa tunnuksensa kolmannelle, asiakas vastaa tämän hänen nimissään tekemistä toimista.

Pankkitunnuksilla ei saa tunnistautua palveluihin, joita tarjoaa tai jossa määräysvaltaa käyttää kansainvälisten pakotteiden kohteena oleva taho. Pankkitunnuksia ei saa myöskään käyttää lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.

Yritys- tai yhteisöasiakkaalle luovutetut Pankkitunnukset ovat asiakaskohtaisia.

Asiakas sitoutuu säilyttämään pankkitunnukset huolellisesti ja tunnusten osat erillään toisistaan siten, ettei kenelläkään ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Pankkitunnusten kaikkia osia ei saa säilyttää samassa säilytyspaikassa, kuten lompakossa tai käsilaukussa. Asiakkaan on varmistettava säännöllisesti, että tunnukset ovat tallessa. Pankkitunnuksia ei saa luovuttaa sähköpostilla, tekstiviestillä, sovelluksessa, kertoa puhelimessa eikä säilyttää koneella, jossa havaittu haittaohjelma.

3.4. Ilmoitus pankkitunnusten katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun tai tietoon

Jos tunnukset ovat kadonneet tai ne ovat joutuneet tai asiakas epäilee niiden joutuneen sivullisen haltuun tai tietoon, on asiakkaan ilmoitettava tästä pankille välittömästi. Ilmoitus on tehtävä silloinkin, kun vain osa tunnuksista on kadonnut tai joutunut sivullisen haltuun tai tietoon. Ilmoituksen voi tehdä pankin aukioloaikoina henkilökohtaisesti pankin toimipaikoissa tai puhelimitse pankin ilmoittamaan asiakaspalveluun. Pankin aukioloaikojen ulkopuolella ilmoitus tehdään tunnusten sulkupalvelun numeroon +358 20 333.

Pankin hyväksymän muun kuin pankin tarjoaman varmenteen tai tunnistusvälineen katoamisilmoitus on tehtävä varmennetta tai tunnistusvälinettä koskevien käyttöehtojen mukaisesti.

3.5. Pankkitunnusten käyttäminen sähköiseen tunnistamiseen (Tunnistuspalvelu)

Asiakas voi tunnistautua pankkitunnuksilla myös kolmansien osapuolten palveluissa, jos pankki tai muu palveluntarjoaja ja kolmas osapuoli ovat näin sopineet.

Pankki välittää asiakkaan toimeksiannosta asiakkaan tunnistamiseksi tarpeelliset henkilötiedot kolmannelle osapuolelle tai vahvasta sähköisen tunnistamisen tunnistustapahtumia välittävälle Tunnistuslain mukaiseen luottamusverkostoon kuuluvalle palveluntarjoajalle.

Pankkitunnusten käytöstä tunnistautumiseen kolmannen osapuolen palveluissa johtuviin oikeusvaikutuksiin ja osapuolten vastuisiin sovelletaan asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisen sopimuksen ehtoja. Pankki ei ole osallinen asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisissä sopimuksissa eikä vastaa niiden ehtojen täyttämisestä.

3.6. Asiakkaan vastuu pankkitunnusten käyttämisestä verkkopalveluissa

Asiakas vastaa pankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä, jos

 1. asiakas on luovuttanut tunnukset niiden käyttöön oikeudettomalle
 2. tunnusten katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu asiakkaan huolimattomuudesta tai
 3. asiakas ei ole ilmoittanut ehtojen mukaisesti pankille tunnusten katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan ja välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaan olisi pitänyt havaita tunnusten oikeudeton käyttö. 

Asiakas vastaa pankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti, jos asiakas on luovuttanut tunnukset niiden käyttöön oikeudettomalle.

Asiakkaan vastuun määrä kohdissa 2 ja 3 tarkoitetuissa tapauksissa on enintään kulloinkin voimassa olevan maksupalvelulain mukainen rahamäärä, jos tunnuksia on käytetty maksuvälineenä tai kuluttajan-suojalain 7 luvun mukaisena tililuoton käyttöön oikeuttavana tunnisteena. Asiakas vastaa vahingoista aina täysimääräisesti, jos hän on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Asiakas ei vastaa pankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä sen jälkeen, kun pankille on tehty kohdan 3.3 mukainen ilmoitus, paitsi jos asiakas on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

3.7. Asiakkaan vastuu pankkitunnusten käyttämisestä sähköisessä tunnistamisessa (Tunnistuspalvelu)

Asiakas vastaa pankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä, jos

 1. hän on luovuttanut tunnukset niiden käyttöön oikeudettomalle tai luovuttanut tunnuksilla avatun palveluyhteyden sivullisen käytettäväksi,
 2. tunnusten katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta tai
 3. asiakas ei ole ilmoittanut ehtojen mukaisesti pankille tunnusten katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan.

Asiakas ei kuitenkaan vastaa pankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin

 1. tunnuksia on käytetty sen jälkeen, kun pankille on ilmoitettu tunnusten katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä,
 2. pankki ei ole huolehtinut siitä, että asiakkaalla on milloin tahansa mahdollisuus tehdä ilmoitus tunnusten katoamisesta tai joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai
 3. pankki on laiminlyönyt velvollisuutensa tarkistaa tunnuksiin liittyvän käyttörajoituksen olemassaolon tai tiedon välineen käytön estämisestä tai sulkemisesta.

3.8. Asiakkaan vastuu annetuista tiedoista

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että asiakas on antanut pankille tai muulle asianomaiselle palveluntarjoajalle virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Toimeksiannot toteutetaan ja hakemukset käsitellään annettujen tietojen perusteella.

Maksutoimeksiantopalvelun, tilitietopalvelun tai muun palveluntarjoajan kautta pankille toimitetut toimeksiannot toteutetaan sen sisältöisinä, kun pankki on ne vastaanottanut. Pankki tai muu asianomainen palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarkastamaan tai täydentämään asiakkaan antamia tietoja.

4. Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on verkkopalveluiden käytön edellyttämät sekä tietoturvan kannalta tarpeelliset ja riittävät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet. Asiakas vastaa ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksistä ja niihin liittyvistä kuluista ja kustannuksista.

Pankki ei kuitenkaan takaa, että pankkitunnuksilla käytettäviä palveluita voidaan käyttää asiakkaan hankkimilla laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

5. Palveluiden hinnat

Pankilla ja muulla palveluntarjoajalla on oikeus periä asiakkaalta palveluhinnaston mukaiset tai muutoin asiakkaan kanssa sovitut maksut. Pankilla tai muulla palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa maksut ja palkkiot asiakkaan tililtä.

Kulloinkin voimassa oleva palveluhinnasto on saatavissa pankin toimipaikoissa ja pankin verkkosivuilla.

6. Palveluvalikoima

Verkkopalveluissa tarjotaan pankin ja muun palveluntarjoajan tuotteita ja palveluita. Eri verkkopalveluiden palveluvalikoima voi vaihdella. Pankilla on oikeus muuttaa verkkopalveluissa käytettävien palveluiden valikoimaa, palveluiden sisältöä, käyttöohjeita, palveluiden saatavuutta sekä palveluiden käyttöön tarvittavien laitteiden ja ohjelmien vaatimuksia

 • ilmoittamatta siitä asiakkaalle etukäteen
 • ottamalla muutos käyttöön ja
 • kertomalla tarvittaessa muutoksesta pankin verkkosivuilla.

6.1. Hakemukset ja sopimukset

Verkkopankissa tai pankin tarjoamassa muussa verkkopalvelussa asiakas voi tehdä pankin tai muun palveluntarjoajan kanssa sopimuksia ja hakemuksia, kuten tilisopimuksia sekä luotto- ja korttihakemuksia.

Sopimus syntyy, kun pankki tai muu palveluntarjoaja on hyväksynyt hakemuksen, jollei toisin ole ilmoitettu. Hakemuksen hyväksymisestä ilmoitetaan asiakkaalle erikseen sovittavalla tavalla.

6.2. Tilit ja tilitiedot

Pankki määrittelee tilit ja niihin liittyvät toiminnot ja palvelut, jotka voidaan liittää verkkopalveluihin. Asiakas ja pankki sopivat verkkopalveluihin liitettävistä tileistä sopimusta tehtäessä. Tilejä voidaan myöhemminkin liittää tai poistaa verkkopalveluista. Asiakkaan tulee olla liitettävän tilin tilinomistaja tai sellainen tilin käyttöön oikeutettu henkilö, jolla on oikeus käyttää tiliä yksin joko tilinomistajan valtuutuksen, lain, tuomioistuimen päätöksen tai viranomaisen määräyksen perusteella.

Pankki voi antaa asiakkaalle verkkopalveluihin liitettyjä tilejä koskevia tilitietoja verkkopalveluissa. Tilin käyttöön oikeutettu voi tarkastella käyttöoikeustilin tapahtumia myös käyttöoikeuden myöntämistä edeltävältä ajalta. Tilitietopalvelun kautta haettujen maksutilien tietojen antamiseen sovelletaan tiliehtoja.

6.3. Luotot

Pankki määrittelee ne luottotuotteet ja niihin liittyvät toiminnot ja palvelut, joita voidaan käsitellä verkkopalveluissa. Pankki voi antaa asiakkaalle verkkopalveluissa tämän luottoja koskevia tietoja.

6.4. Maksutoimeksiannot

Pankilla on oikeus määritellä verkkopalveluissa suoritettavissa olevat maksutyypit ja rajat maksutoimeksiannoille. Asiakas ja pankki voivat erikseen sopia maksutoimeksiantojen antamiseen liittyvistä käyttörajoituksista.

Asiakas antaa suostumuksensa maksutoimeksiannon toteuttamiseen hyväksymällä toimeksiannon tunnuksillaan. Pankki voi turvallisuussyistä pyytää lisävahvistuksen asiakkaan verkkopalvelun kautta antamalle maksutoimeksiannolle. Lisävahvistus on osa maksutoimeksiantoa ja maksu- toimeksianto katsotaan annetuksi pankille vasta kun pankki on vastaanottanut asiakkaalta lisävahvistuksen ohjeiden mukaisesti.

Pankilla on oikeus käsitellä asiakkaan ja maksunsaajan henkilötietoja siltä osin kuin ne ovat tarpeen maksutoimeksiantojen toteuttamiseksi.

Maksut välitetään, mukaan lukien maksutoimeksiantopalvelun kautta tulleet maksutoimeksiannot, Euromaksualueella välitettävien euromaksujen tai Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleisten ehtojen mukaisesti.

6.5. E-laskupalvelu

E-laskujen vastaanotto verkkopalveluun on palvelu, jossa laskuttaja toimittaa maksajalle osoitetun laskun verkkopalveluun maksajan käsiteltäväksi. Palveluun sovelletaan pankkien laatimaa Finvoice-välityspalvelun kuvausta ja Finanssialan Finvoice-soveltamisohjetta, jotka ovat saatavilla Finanssialan sivuilla www.finanssiala.fi.

Asiakkaalle muodostetaan sopimuksen teon yhteydessä pankissa e-laskuosoite, jonka asiakas näkee verkkopalvelussa.

E-laskujen vastaanottamisesta verkkopalveluun asiakas voi sopia joko verkkopalvelussa, jolloin pankki ilmoittaa e-laskupalvelun käyttöönotosta laskuttajalle, tai suoraan laskuttajan kanssa. Laskutusta varten asiakas ilmoittaa laskuttajalle e-laskuosoitteensa. Jos laskuttaja käyttää e-lasku- osoitteiden ilmoittamispalvelua, pankki välittää asiakkaan pyynnöstä e-laskuosoitteen ja sen muutokset laskuttajalle laskutusta varten. Asiakas voi keskeyttää e-laskujen vastaanoton ilmoittamalla siitä pankille ja laskuttajalle. Laskuttaja voi varata käsittelyajan e-laskuosoitteiden muutosten päivittämiselle järjestelmiinsä.

Asiakas hyväksyy e-laskun toimitetuksi itselleen, kun pankki on asettanut e-laskun asiakkaan verkkopalveluun. Laskuttaja tai pankki ei ole velvollinen toimittamaan e-laskuna välitettävää laskua asiakkaalle muussa muodossa. Vastaanotettuja e-laskuja voivat käsitellä omassa verkkopalvelussaan e-laskuosoitteen omistavan asiakkaan lisäksi ne kuhunkin e-laskusopimukseen liitetyn tilin käyttöoikeutetut, joilla on oikeus liittää ko. tili verkkopalveluunsa tilinomistajan valtuutuksen perusteella.

Pankki vastaa siitä, että e-lasku on asiakkaan käsiteltävissä verkkopalvelussa viimeistään pankkiin saapumista seuraavana toisena pankkipäivänä. Pankki pitää e-laskun asiakkaan saatavilla verkkopalvelussa pankin ilmoittaman ajan, kuitenkin vähintään kahden kuukauden ajan siitä, kun se on toimitettu pankille. Asiakas vastaa e-laskun käsittelystä. Säilytysajan jälkeen pankki ei ole velvollinen säilyttämään pankille toimitettua e-laskua tai toimittamaan e-laskua asiakkaalle muussa muodossa.

Laskuttaja vastaa toimitetun e-laskun sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta. Samoin laskuttaja vastaa e-laskuun liittyvien linkkien ja liitteiden sisällöstä. Pankki ei vastaa siitä, että asiakas pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään e-laskun liitteitä. Asiakkaan on tarkastettava e-lasku ennen sen maksamista.

E-laskun maksaminen edellyttää, että asiakas tekee erikseen e-laskua koskevan maksutoimeksiannon pankille joko hyväksymällä e-laskun nimenomaisesti maksettavaksi tai sopimalla etukäteen pankin kanssa siitä, että pankki veloittaa laskuttajan verkkopalveluun toimittaman yksilöidyn e-laskun asiakkaan tililtä automaattisesti eräpäivänä. Asiakas voi lisäksi sopia pankin kanssa, että maksu veloitetaan tililtä automaattisesti vain tiettyyn asiakkaan asettamaan euromäärään saakka ja että asetetun euromäärän ylittävät e-laskut tulee hyväksyä erikseen maksettavaksi. Pankki ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei asiakas hyväksy e-laskua, hyväksyy sen maksettavaksi myöhässä, muutetuin maksutiedoin tai hyväksyy sen tarkastamatta.

Asiakkaalla on oikeus muuttaa maksutoimeksiannon eräpäivää tai summaa tai peruuttaa maksutoimeksianto. Maksutoimeksiannon muita tietoja ei voi muuttaa. Pankki voi peruuttaa maksutoimeksiannon myös laskuttajan toimittaman peruutuspyynnön perusteella. Pankki ei ilmoita maksutoimeksiannon peruuttamisesta asiakkaalle.

Asiakas hyväksyy, että pankilla on oikeus luovuttaa tarpeelliset e-laskun välittämiseen liittyvät asiakkaan yksilöintitiedot laskuttajalle ja laskuttajan pankille.

6.6. Sijoittamisen palvelut

Asiakas voi tehdä verkkopalvelussa rahasto-osuuksia koskevia toimeksiantoja. Asiakkaalle ei toimiteta toimeksiannoista erillistä kirjallista vahvistusta. Toteutuneista toimeksiannoista Asiakkaalle ilmoitetaan verkkopalveluissa tai muulla asiakkaan kanssa sovitulla tavalla, kun toimeksianto on suoritettu. Pankilla on oikeus toimittaa tiedonantovelvollisuuden alaisia tietoja, ilmoituksia olennaisista tietojen muutoksista ja muita sijoittajan tiedotteita rahasto-osuusomistuksista verkkopalvelun kautta. Asiakkaalla voi myös olla pääsy pankin tarjoamien verkkopalveluiden kautta muun palveluntarjoajan sijoituspalveluihin.

Verkkopalveluiden kautta tehdyissä toimeksiannoissa pankilla ei ole velvollisuutta arvioida palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta asiakkaalle, kun toimeksianto toteutetaan tai välitetään asiakkaan aloitteesta ja palvelu liittyy laissa tarkoitettuihin yksinkertaisiin rahoitusvälineisiin. Kun asiakas on vahvistanut verkkopalvelussa tutustuneensa arvopaperia, muuta rahoitusvälinettä tai muun palvelun suorittamista tai pankkia koskevaan tietoon, kuten ehtoihin, avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin, tiedot katsotaan annetuksi asiakkaalle, Arvopaperi- ja muita sijoituspalveluita ei tarjota Yhdysvalloissa asuville henkilöille eikä Yhdysvalloista käsin liiketoimintaansa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille.

6.7. Tietopalvelut

Verkkopalveluissa pankki voi tarjota omia tai välittää muun palveluntarjoajan tarjoamia tietopalveluja, kuten pankin palveluja koskevaa informaatiota ja sijoitusmarkkinoiden informaatiota.

Tietopalvelut on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön ja niiden sisältämän materiaalin levittäminen, julkaiseminen tai kopioiminen on kielletty. Tietopalvelujen sisältämä informaatio toimitetaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Informaatio on yleisluoteista eikä sitä voida pitää esimerkiksi osto- tai myyntikehotuksena, neuvona, suosituksena tai informaation antajaa sitovana tarjouksena, ellei toisin oli nimenomaisesti ilmoitettu. Pankki ei vastaa palveluissa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Pankki ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tietopalvelujen sisältämien tietojen saannin viivästymisestä, estymisestä, virheistä tai tietopalvelujen käyttämisen seurauksista asiakkaalle.

7. Peruuttamisoikeus

Asiakkaan verkkopalveluissa tekemiin sopimuksiin voi liittyä peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeudesta kerrotaan tuote- tai palvelukohtaisissa tiedoissa tai ehdoissa. Jollei laista tai sopimuksesta muuta johdu, peruuttamisoikeuden osalta noudatetaan seuraavia ehtoja.

Asiakkaan on peruutettava verkkopalvelussa tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä sopimusosapuolena olevalle pankille neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Asiakas voi tehdä peruuttamisilmoituksen verkkopalvelun viestitoiminnon välityksellä, kirjallisesti tai pankin konttorissa. Asiakkaan on yksilöitävä ilmoituksessaan sopimus, jonka hän haluaa peruuttaa.

Peruuttaminen raukeaa, jos peruutetun sopimuksen perusteella tehtyjä suorituksia ei ole palautettu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

Kun asiakas peruuttaa sopimuksen, pankilla on oikeus veloittaa palvelusta palveluhinnaston mukainen korvaus pankin suoritusta vastaavalta osalta, jolleivät asiakas ja pankki ole toisin sopineet.

Peruuttamisoikeus ei koske maksutoimeksiantoja, rahastotoimeksiantoja tai muita tuotteita tai palveluja, joiden hinta tai arvo riippuu sellaisista muutoksista rahoitusmarkkinoilla, joihin pankki tai muu palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa.

Peruuttamisoikeutta ei ole myöskään silloin, kun verkkopalveluasiointi liittyy asiakkaan ja pankin väliseen jo olemassa olevaan sopimukseen tai kun peruutettava sopimus täytetään asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Peruuttamisoikeutta ei ole myöskään sopimusmuutoksia tehtäessä.

8. Pankin oikeus sulkea pankkitunnukset

Pankilla on oikeus sulkea pankkitunnukset tai rajoittaa niiden käyttöä, jos

 • pankkitunnusten käytön turvallisuus on vaarantunut
 • on syytä epäillä, että pankkitunnuksia tai verkkopalveluita käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai
 • pankkitunnukset oikeuttavat luoton käyttöön ja riski siitä, että luoton maksamisesta vastuussa oleva asiakas ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on kohonnut huomattavasti tai 
 • asiakas joutuu kansainvälisten pakotteiden kohteeksi.

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat

 • asiakas on luovuttanut pankkitunnukset toiselle
 • epäillään pankkitunnusten väärinkäyttöä
 • pankkitunnusten haltijalla on maksuviivästyksiä, rekisteröityjä maksuhäiriöitä tai pankilla on muulla perusteella syytä epäillä tämän maksukyvyn tai maksuhalukkuuden vähentyneen
 • pankkitunnukset ovat joutuneet tai niiden epäillään joutuneen vääriin käsiin
 • asiakas hakeutuu velkajärjestelyyn tai konkurssiin
 • asiakas kuolee tai hänelle määrätään edunvalvoja
 • asiakas tai asiakkaan laitteet, asiakkaan laitteissa olevat ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat häiriötä tai vaarantavat tunnusten käytön turvallisuuden.

Pankki ilmoittaa pankkitunnusten sulkemisesta asiakkaalle ensisijaisesti puhelimitse asiakkaan pankille ilmoittamaan puhelinnumeroon. Vaihtoehtoisesti pankki ilmoittaa sulkemisesta asiakkaalle kirjallisesti.

Asiakas voi pyytää pankkitunnusten käyttömahdollisuuden palauttamista ottamalla yhteyttä pankkiin.

Kun pankkitunnusten sulkemiselle ei ole enää perustetta, pankki voi palauttaa käyttömahdollisuuden tai korvata tunnukset uusilla tunnuksilla. Pankkitunnusten sulkeminen voidaan tehdä myös Tunnistuslain perusteella. Tunnistuslain mukaan pankilla on oikeus peruuttaa tai estää pankkitunnusten käyttö, jos

 • pankilla on syytä epäillä, että joku muu kuin se, jolle pankkitunnukset on myönnetty, käyttää niitä;
 • pankkitunnukset sisältävät ilmeisen virheellisyyden;
 • pankilla on syy epäillä, että pankkitunnusten käytön turvallisuus on vaarantunut;
 • pankkitunnusten haltija käyttää pankkitunnuksia olennaisesti sopimusehtojen vastaisella tavalla, tai
 • pankkitunnusten haltija on kuollut.

9. Pankin oikeus keskeyttää tai rajoittaa verkkopalveluiden käyttöä

Pankilla on oikeus keskeyttää verkkopalveluiden käyttö tai rajoittaa niiden käyttöä huolto- tai korjaustoimenpiteiden tai asiakkaalle etukäteen ilmoitettujen suunniteltujen käyttökatkosten ajaksi. Pankki voi ilmoittaa asiakkaalle huolto- tai korjaustoimenpiteiden aiheuttamista käyttökatkoksista etukäteen verkkopalvelussa tai verkkosivuillaan.

Pankki ei takaa, että verkkopalvelut ovat käytettävissä keskeytyksittä. Pankki ei myöskään vastaa katkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Pankilla on oikeus keskeyttää verkkopalveluiden tarjoaminen välittömästi tai rajoittaa yksittäisen verkkopalvelun käyttöä mm. seuraavissa tilanteissa:

 • asiakas tai asiakkaan laitteet, asiakkaan laitteissa olevat ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat häiriötä tai vaarantavat palvelun turvallisuuden
 • pankki suojelee asiakkaita ja käyttäjiä turvallisuus- tai tietoturvauhalta.

Edellä mainituilla perusteilla pankilla on oikeus estää verkkopalveluiden käyttö välittömästi tai edellyttää tunnistautumista tai tapahtumien vahvistamista määrätyllä tunnistusvälineellä.

Pankilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa asiakkaalle, jos verkkopalveluiden käyttö estyy tai yksittäinen toimeksianto jää toteuttamatta edellä mainitun syyn vuoksi.

Pankki voi estää maksutoimeksiantopalvelun tai tilitietopalvelun käytön lakiin perustuvasta syystä

10. Pankille annettavat tiedot ja asiakkaan vastuu antamistaan tiedoista

Asiakkaan on ilmoitettava pankille mm. nimensä, henkilötunnuksensa, postiosoitteensa, puhelinnumeronsa, kotipaikkatietonsa ja verotusmaansa. Asiakkaan tulee ilmoittaa edellä mainittujen tietojen muutoksista. Pankilla on myös oikeus hankkia tiedot Väestörekisterikeskukselta.

Jos asiakas on sopinut tiedon lähettämisestä tekstiviestinä tai sähköpostilla, hänen tulee ilmoittaa uudet yhteystietonsa, jos viestien halutaan ohjautuvan uuteen puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Jos edellä mainitut tiedot on annettu pankille jo muussa yhteydessä, pankki voi käyttää asiakasrekisteriinsä kirjattuja tietoja.

11. Asiakas- ja asiointitiedot

Pankki käsittelee ja tallentaa sähköisesti tiedot asiakkaan verkkopalveluissa tekemistä hakemuksista, sopimuksista ja toimeksiannoista, asiakkaan lähettämistä viesteistä sekä muusta asioinnista.

Puhelinpalvelussa ja verkkoneuvottelussa pankki voi tallentaa toimintaansa liittyvät asiakkaan kanssa käytävät keskustelut ja käyttää puhelu- ja videotallenteita toimeksiannon todentamiseen, palveluiden kehittämiseen, riskienhallintaan sekä todisteina mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa. Pankki on velvollinen luovuttamaan tallenteet toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä.

12. Henkilötietojen käyttö

Pankki käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mukaisesti ja huolehtii muutoinkin yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tallennetut tiedot. Yksityiskohtaista tietoa henkilötietojen käsittelystä annetaan pankin Tietosuojaselosteessa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle suunnattu suoramarkkinointi.

Pankilla on oikeus käyttää asiakkaan henkilöluottotietoja sopimuksia tehtäessä ja uusittaessa. Pankki voi hankkia luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

13. Pankin ja asiakkaan välinen viestintä

13.1. Pankin ilmoitukset

Pankki lähettää ilmoitukset tätä sopimusta, sen ehtoja ja palvelumaksuja koskevista muutoksista asiakkaalle verkkopalveluun tai jos niin on erikseen nimenomaisesti asiakkaan kanssa sovittu, kirjallisesti.

Pankilla ja muilla palveluntarjoajilla on oikeus lähettää verkkopalveluasiakkaille maksupalveluja koskevat tiedot (kuten katteettomuusilmoitukset) sekä palvelukokonaisuuteen kuuluvia sopimuksia koskevat ilmoitukset (kuten ehtojen muutosilmoitukset, tiedonannot, tarjoukset, vastaukset, vahvistukset ja muut vastaavat viestit) asiakkaan saataville verkkopalveluihin.

Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.

13.2. Pankin ilmoitukset petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvistä uhista

Pankki ilmoittaa asiakkaalle tietoonsa tulleesta epäillystä tai todetusta petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvästä uhasta. Ilmoitus annetaan pankin verkkosivuilla tai pankin tarjoaman suojatun sähköisen palvelun välityksellä. Esimerkki tämän kaltaisesta uhasta ovat pankin asiakkaille lähetetyt petolliset sähköposti- tai muut viestit, joissa pankin nimissä esiintyen koetetaan saada asiakkaat luovuttamaan pankkitunnuksensa viestin lähettäjälle.

13.3. Asiakkaan yhteydenotot

Asiakas voi olla yhteydessä pankkiin sähköisesti verkkopalvelun viestitoiminnon tai pankin tarjoaman muun suojatun sähköisen palvelun välityksellä, kirjallisesti tai asioimalla pankin konttorissa.

Pankin katsotaan saaneen sähköisen viestin viimeistään seuraavana pankkipäivänä ilmoituksen saapumisesta pankin tietojärjestelmään. Jos ilmoitus on lähetetty pankille kirjallisesti, pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Tavallisella sähköpostilla pankille lähetetyn viestin katsotaan tulleen pankin tietoon vain, jos pankki erikseen ilmoittaa sen vastaanotetuksi.

13.4. Asiointikieli

Asiakas voi käyttää asioidessaan pankin tarjonnan mukaan ja palvelusta riippuen suomen tai ruotsin kieltä. Jos asiakas haluaa käyttää muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä, hän vastaa tarvitsemansa tulkkauspalvelun hankkimisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

14. Asiakkaan huomautukset

Palvelua, hakemusta, sopimusta tai toimeksiantoja koskevat huomautukset tai vaatimukset pankille tai muulle palveluntarjoajalle on tehtävä kirjallisesti tai verkkopalvelun viestitoiminnolla viipymättä ja viimeistään 60 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen tai vaatimuksen peruste, ellei palvelua koskevassa sopimuksessa ole toisin sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakkaan käyttäessä kolmannen palveluntarjoajan palveluja, tulee niitä koskevat huomautukset osoittaa palveluntarjoajalle. Maksutoimeksiantopalvelujen osalta huomautusten tekemistä koskeva menettely on sovittu maksujenvälityksen yleisissä ehdoissa

15. Immateriaalioikeudet

Verkkopalveluiden aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkkioikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat pankille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen osittainkaan ilman pankin kirjallista lupaa on kielletty.

16. Vahingonkorvaus ja pankin vastuunrajoitukset

Pankki on velvollinen korvaamaan asiakkaalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin omasta virheestä tai laiminlyönnistä. Pankki ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Pankki vastaa kuitenkin asiakkaalle huolimattomuudesta aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, kun kyse on maksupalvelulaissa säädettyjen tai sen perusteella tässä sopimuksessa sovittujen velvoitteiden vastaisesta menettelystä. Pankki ei kuitenkaan vastaa maksutoimeksiannon toteutta- misessa tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneista välillisistä vahingoista. Pankki ei voi vedota vastuunrajoitukseen, jos pankki on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos asiakas laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, asiakkaan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Pankki ei vastaa muiden palveluntarjoajien tuotteista, palveluista eikä muille palveluntarjoajille kuuluvista velvoitteista. Maksutoimeksianto- ja tilitietopalvelujen osalta korvausvastuusta on sovittu palvelukohtaisissa ehdoissa.

Sopijapuolella ei ole oikeutta korvauksiin tämän sopimuksen päättymisen tai sopimuksen piiriin kuuluvan palvelun lopettamisen johdosta, jollei toisin ole sovittu tai laista muuta johdu.

17. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä valtakunnallisissa päivälehdissä ja niihin verrattavissa sähköisissä viestimissä.

18. Sopimuksen, sopimusehtojen ja palvelumaksujen muuttaminen

Pankilla on oikeus muuttaa tätä sopimusta, sen ehtoja ja pankin palvelumaksuja.

Pankki ilmoittaa muutoksista asiakkaalle näiden ehtojen kohdan 13.1 mukaisesti. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoittamisesta.

Sopimus jatkuu muutetuin ehdoin, jollei asiakas ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää ilmoita kirjallisesti tai muulla sovitulla tavalla pankille, ettei hän hyväksy pankin ehdottamaa muutosta. Asiakkaalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa tämä sopimus päättymään heti tai myöhemmästä ehdotettua voimaantulopäivää edeltävästä ajankohdasta lukien.

19. Edunvalvonta ja kuolinpesät

Edunvalvontaan asetetun asiakkaan edunvalvojalla tai edunvalvontavaltuutetulla ei ole oikeutta käyttää asiakkaan pankkitunnuksia. Pankilla on oikeus sulkea edunvalvontaan asetetun asiakkaan pankkitunnukset, kun pankki saa tiedon edunvalvonnasta. Edunvalvonnassa oleva täysi-ikäinen asiakas voi edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun kirjallisella suostumuksella sopia pankin kanssa verkkopalveluista, jos hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu. Pankki luovuttaa pankkitunnukset asiakkaalle itselleen.

Edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi saada käyttöoikeuden edunvalvottavan asiakkaan tileihin ja muihin palveluihin liittämällä nämä edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun omaan verkkopalveluun.

Sekä edunvalvojalla, edunvalvontavaltuutetulla että päämiehellä on oikeus saada tietoja palveluun liittyvistä asioista. Edunvalvojan oikeus koskee myös edunvalvojan määräämistä edeltävää aikaa.

Alaikäinen asiakas voi saada käyttöönsä verkkopalvelun ja pankkitunnukset edunvalvojiensa suostumuksella, jos hänellä on pankissa verkkopalveluun liitettävissä oleva tili. Edunvalvojille voidaan myöntää käyttöoikeus alaikäisen tiliin liittämällä tili edunvalvojan verkkopalveluun. Edunvalvojat vastaavat yhteisvastuullisesti ehtojen, ohjeiden ja määräysten noudattamisesta yhdessä alaikäisen kanssa.

15 vuotta täyttänyt voi saada myös itse käyttöönsä verkkopalvelun ja pankkitunnukset, mikäli verkkopankkiin liitetään tili, jonka hän on avannut omia tulojansa varten.

Asiakkaan kuollessa pankki sulkee pankkitunnukset saatuaan tiedon kuolemantapauksesta. Kuolinpesän osakkailla tai kenelläkään muulla ei ole oikeutta käyttää kuolleen henkilön tunnuksia. Kaikki kuolinpesän osakkaat yhdessä voivat valtuuttaa tietyn henkilön liittämään kuolinpesän tilejä ja palveluita omaan verkkopalveluunsa.

20. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti ilmoittamalla siitä pankille. Asiakas vastaa palvelussa tehdyistä toimeksiannoista sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Pankilla on oikeus suorittaa toimeksiannot loppuun, jollei niitä erikseen peruuteta niitä koskevien ehtojen mukaisesti.

Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Pankilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

Pankki lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen asiakkaalle kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti.

21. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Tätä sopimusta ja sen ehtoja koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä pankkiin. Jos kyseessä on asiakasvalitus, pankki vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla. Asiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

22. Toimintaa valvova viranomainen

Finanssivalvonta valvoo pankin toimintaa.

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6, PL 103
00101 Helsinki
www.finanssivalvonta.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluja koskevan lain noudattamista.

Viestintävirasto
Itämerenkatu 3 A, PL 313
00181 Helsinki
www.traficom.fi 

Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietoja koskevien säännösten noudattamista.

Tietosuojavaltuutettu
Ratapihantie 9, PL 800
00521 Helsinki
www.tietosuoja.fi

23. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Jos kuluttajalla kannetta nostettaessa ei ole enää kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, voidaan kanne nostaa sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla oli kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sopimuksen syntyessä. Jos kuluttaja-asiakkaalla ei ollut sopimuksen syntyessä kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, kanne nostetaan sen Euroopan Unionin jäsenvaltiossa olevan paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Euroopan Unionissa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.