Hoppa till innehåll

POP Bankgruppens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2023: POP Bankengruppen hade ett historiskt år

Bankverksamhetens framgångsrika år och försäljningen av aktiemajoriteten i försäkringsbolaget återspeglades i POP Bankgruppens resultat. Gruppens resultat före skatter var 134,6 (29,1) miljoner euro, varav de kvarvarande verksamheternas resultat var 89,3 (26,2) miljoner euro. Intäkterna av POP Bankgruppens kvarvarande verksamheter ökade med 58,5 procent, och kärnprimärkapitalrelationen (CET 1) steg till 20,3 procent.

 

Gruppens räntenetto ökade med 90,8 procent till 178,1 (93,3) miljoner euro och nettoprovisionsintäkterna med 4,6 procent till 44,0 (42,1) miljoner euro. I slutet av året var gruppens kreditstock 4,6 miljarder euro, och den ökade med 2,6 procent. Trots stiltjen på bostadsmarknaden låg bostadskreditvolymen på samma nivå som året innan, medan företagskrediterna ökade. Det försämrade ekonomiska läget resulterade i att kreditnedskrivningarna ökade. Inlåningsstocken låg på samma nivå som året innan och uppgick till 4,3 miljarder euro.

 

I maj 2023 sålde POP Bankgruppen sin majoritetsandel på 70 procent i gruppens försäkringsbolag till LokalTapiola. Transaktionen och försäkringsverksamheten stod för 45,2 miljoner euro av resultatet. POP Bankgruppen äger fortfarande 30 procent av Finska Skadeförsäkring Ab. Försäljningen av försäkringsverksamheten stärkte sammanslutningens redan i sig starka kapitaltäckning.

 

Kostnaderna för de kvarvarande verksamheterna ökade med 10,3 procent till 118,8 miljoner euro. En betydande kostnadspost utgörs av förnyelsen av gruppens grundläggande banksystem som påbörjades 2022 och de relaterade tillfälliga överlappande systemkostnaderna. Genom systemförnyelsen strävar POP Bankgruppen efter lägre utvecklingskostnader och förmåga till snabba förändringar. Gruppen förväntar sig att det nya systemet tas i drift under 2025.

 

”År 2023 var ett bra år för banksektorn. För POP Bankgruppen var året utmärkt. Våra provisionsintäkter fortsatte att öka, och vårt räntenetto ökade explosionsartat. Dessutom fortsatte vår kreditstock att växa och vi lyckades bevara vår inlåningsstock trots den hårdare räntekonkurrensen. Vårt strategiska fokus på kärnverksamheten, dvs. bankverksamhet, var tidsmässigt utmärkt. I och med förnyelsen av det grundläggande banksystemet riktar vi blicken mot framtiden och strävar efter en ökad marknadsandel genom att satsa på service och nya kundorienterade produkter”, konstaterar Jaakko Pulli, vd för POP Bankcentralen.

 

 

Viktiga händelser inom POP Bankgruppen

 

  • POP Bankgruppen sålde 70 procent av aktiestocken i Finska Skadeförsäkring Ab till LokalTapiola. Den totala positiva inverkan av försäkringsverksamheten på gruppens resultat var 45,2 miljoner euro.
  • Under 2023 startade POP Bankgruppen och LokalTapiola omfattande samarbete både regionalt och på produktnivå.
  • Jämijärven Osuuspankki fusionerades med Kurikan Osuuspankki i början av sommaren 2023. POP Bankgruppen består av 18 POP Banker.
  • POP Bankgruppens systemförnyelseprojekt som påbörjades 2022 framskred, och gruppen införde ett nytt kunduppgiftssystem inom alla POP Banker.
  • I oktober fastställde S&P Global Ratings återigen Bonum Bank Ab:s kreditbetyg (’BBB’/’A-2) och ändrade dess utsikter från stabila till positiva.


Centrala nyckeltal för POP Bankgruppen

(M€ / %)

2023

2022

2021

Räntenetto

178,1 M€

93,3 M€

78,3 M€

Provisionsintäkter och -kostnader, netto

44,0 M€

42,1 M€

36,3 M€

Nedskrivningar av finansiella tillgångar

-17,3 M€

-7,7 M€

-10,4 M€

Resultat före skatter*

89,3 M€

26,2 M€

44,7 M€

Kreditstock

4 562,2 M€

4 448,5 M€

4 243,8 M€

Inlåningsstock

4 321,0 M€

4 331,0 M€

4 222,4 M€

Eget kapital

688,1 M€

566,7 M€

552,8 M€

Balansomslutning

6 074,6 M€

5 774,2 M€

5357,7 M€

Kostnads-intäktsrelation*

52,9 %

76,1 %

68,8 %

Avkastning på totalt kapital, ROA*

1,2 %

0,4 %

0,7 %

Avkastning på eget kapital, ROE*

11,4 %

3,7 %

6,9 %

Kärnprimärkapitalrelation, (CET1)

20,3 %

19,4 %

19,2 %

Primärkapitalrelation, (TC)

20,3 %

19,4 %

19,2 %

*Kvarvarande verksamheter

**Kvarvarande och avvecklade verksamheter

Utsikter för POP Bankgruppen 2024:

 

Trots utmaningarna i den operativa miljön förväntas resultatet för gruppens kvarvarande verksamheter för räkenskapsperioden 2024 landa på samma nivå som för räkenskapsperioden 2023. Resultatutvecklingen är osäker på grund av förändringar i marknadsräntor och på placeringsmarknaden, en eventuell hårdare inlåningskonkurrens och utvecklingen av kreditförlusterna.

 

 

 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt