Hoppa till innehåll

Försäkring i händelse av allvarlig sjukdom försäkringsvillkor

Försäkringsvillkoren gäller fr.o.m. 30.8.2021

AXA, PB 67, 00501 Helsingfors, telefon 010 802 844

ALLMÄNT

Syftet med försäkringen är att ge skydd vid de i försäkringsvillkoren fastställda, till naturen allvarliga sjukdomar, som vanligen väsentligt förändrar den försäkrades dagliga liv. Ersättning betalas för de sjukdomar som nämns i villkoren antingen till den försäkrade eller till hans eller hennes förmånstagare, om den försäkrade avlider till följd av en sjukdom specificerad i villkoren.

Med ”Bank” avses en medlemsbank i andelslaget POP Bankcentralen eller en med denna samverkande hypoteksbank hos vilken kunden tecknar en försäkring.

POP Försäkring i händelse av allvarlig sjukdom beviljas av AXA France VIE och AXA France IARD nedan bägge tillsammans och separat även ”AXA” eller ”försäkringsbolaget”).

AXA sköter försäkrings- och ersättningstjänsten för POP Försäkring i händelse av allvarlig sjukdom.

FÖRSÄKRAD OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE

Den försäkrade är den person som nämns i försäkringsavtalet. Försäkrad är den som är föremål för försäkringen, såvida annat inte meddelas försäkringsbolaget.

Försäkringens betalare är den från vars konto försäkringspremien direktdebiteras varje månad.

1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRSÄKRING SKA BEVILJAS

Försäkringen beviljas under förutssättning att den försäkrade uppfyller alla nedanstående krav då försäkringen tecknas. I ersättningssituationen kan ersättningskyldigheten granskas på grund av en enskild förutsättning för beviljning.

Av den försäkrade krävs att han eller hon då försäkringsansökan undertecknas

1.1 är minst 18 och högst 59 år; och

1.2 har sin hemort i Finland enligt befolkningsdatalagen; och

1.3 är frisk och inte har något men, någon skada eller sjukdom eller kronisk eller återkommande sjukdom; och

1.4 inte på grund av men, sjukdom eller skada har sökt undersökning eller vård av läkare under de 12 månader som föregår dateringen av försäkringsansökan och inte är medveten om behovet av sådan undersökning eller vård; och

1.5 aldrig har haft hjärtsjukdom, rubbningar i blodcirkulationen, blodtryckssjukdom, förlamning, njurfel, cancer, immundeffekt eller -störning, eller lever- eller bukspottskörtelsjukdom; och

1.6 inte är under läkaruppföljning på grund av något som helst fynd som har anknytning till hälsotillståndet; och

1.7 har lämnat in en försäkringsansökan som försäkringsbolaget har godkänt.

2. FÖRSÄKRINGSPERIOD OCH GILTIGHET

2.1 Försäkringsperiod

Försäkringsperioden är ett år och perioden börjar det datum när försäkringsansökan undertecknas, om inget annat anges i försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet är fortlöpande och förnyas automatiskt.

Premieperioden är en månad.

2.2 Försäkringen börjar

Försäkringen träder i kraft den dag när försäkringsansökan görs, förutsatt att försäkringsbolaget beviljar försäkringen.

2.2.1 Försäkringsgivaren betalar ersättning för cancer endast i det fall att sjukdomen har konstaterats tidigast 6 månader efter det att försäkringsavtalet trädde i kraft, vilket den försäkrade har godtagit i försäkringsansökan

2.3 Försäkringen upphör

Försäkringen upphör att gälla vid den tidigaste av följande tidpunkter:

2.3.1 när den försäkrade fyller 65 år; eller

2.3.2 när försäkringen upphör i enlighet med försäkringsavtalet; eller

2.3.3 när AXA har betalat ut full ersättning; eller

2.3.4 när den försäkrade skriftligen säger upp försäkringen; eller

2.3.5 efter uppsägningstiden, då försäkringsbolaget säger upp försäkringen enligt punkt 12.2.

3. ERSÄTTNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBETALNING AV ERSÄTTNING

3.1 Försäkringsbelopp

I ersättning utbetalas det försäkringsbelopp som nämns i försäkringsavtalet, dock högst 60 000 euro.

3.2 Samtidiga försäkringar

Den försäkrade beviljas inte en POP Försäkring i händelse av allvarlig sjukdom, om han eller hon när försäkringsansökan görs upp har en eller flera motsvarande försäkringar som tecknats hos Banken och i vilka det sammanräknade försäkringsbeloppet överstiger 60 000 euro.

3.3 Utbetalning av ersättning

Ersättning betalas till den försäkrade, då datumet för konstaterandet (diagnostiseringsdatum) av den i villkoren nämnda allvarliga sjukdomen eller datumet för operationen som ansluter sig till den i villkoren avsedda allvarliga sjukdomen infaller efter försäkringens begynnelsedatum; eller till den försäkrades förmånstagare, om den försäkrade avlider på grund av en i försäkringsvillkoren fastställd
allvarlig sjukdom efter försäkringens begynnelsedatum.

3.4 Förmånstagare

Vid dödsfall är den försäkrades anhöriga förmånstagare, såvida inte försäkringstagaren skriftligen har underrättat försäkringsbolaget om en annan förmånstagare.

3.5 Partiell ersättning

Om den försäkrade har betalats 50 procent ersättning vid en bypass-operation av en kransartär (se punkt 4.3) eller 20 procent ersättning vid ballongdilatation (se punkt 4.3) och den försäkrade önskar hålla försäkringen i kraft, har han eller hon eller förmånstagaren rätt till en ersättning på 50 procent av försäkringsbeloppet i händelse av en ny bypass-operation eller någon annan i dessa villkor fastställd allvarlig sjukdom eller vid dödsfall till följd av en sådan sjukdom, men högst till det ersättningsbeloppet som nämns i försäkringsavtalet.

4. SJUKDOMAR SOM BERÄTTIGAR TILL ERSÄTTNING

4.1 Cancer

varmed avses elakartad tumör (även leukemi, Hodgkins sjukdom och malignt lymfom) som har verifierats histologiskt ur ett vävnads- eller cellprov på ett sätt som försäkringsbolaget godkänner.

Följande sjukdomar är dock sjukdomar som inte ersätts;

 • alla slag av hudcancer, med undantag för invasivt, malignt (elakartat) melanom
 • alla tumörer som histologiskt klassificeras som förstadier till cancer eller som carcinoma in situ tumörer som är begrensade till platsen utom carsinoma in situ i bröstet som behandlats genom radikal mastektomi och strålbehandling.
 • Hodgkins sjukdom av första stadiet
 • alla tumörer som uppträder i samband med något virus som orsakar immundefekt.

4.2 Hjärtinfarkt

varmed avses en nekros orsakad av otillräcklig blodcirkulation i hjärtmuskeln. Tidiga infarkter behandlade med trombolys hör inte till de sjukdomar som ersätts, om infarkten inte enligt nedanstående kriterier dessutom har verifierats genom kontraströntgen. Hjärtinfarktdiagnosen ska bygga på

 • typisk bröstsmärta och
 • färska förändringar enligt hjärtfilm eller
 • en ökad bildning av enzymer som härstammar från hjärtat eller
 • ny skada på hjärtmuskeln som kostaterats genom bilddiagnostik.

4.3 Bypass-operation av kransartärer och ballongdilatation

varmed avses en kirurgisk operation för ledning förbi en eller flera stenoser eller förträngningar av kransartären genom ett artär- eller venimplantat. Behandling av en inre artärstenos eller artärförträngning genom ballongdilatation ersätts med 20% av det i försäkringsavtalet nämnda försäkringsbeloppet högst två (2) gånger under försäkringsavtalets giltighetstid.

Om det är fråga om bypass av endast en kransartär, uppgår ersättningen till 50 procent av det i försäkringsavtalet nämnda försäkringsbeloppet.

4.4 Njurinsufficiens

varmed avses en svår, irreversibel dubbelsidig insufficiens, för vilken regelbunden dialysbehandling har inletts.

4.5 Slaganfall

varmed avses hjärnvävnadsdöd, hjärnblödning eller koagel med ursprung utanför hjärnan i förening med en bestående, minst medelsvår (minst invaliditetsklass 6 enligt den invaliditetsklassificering som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar neurofysiologisk insufficiens såsom hemiplegi eller omfattande känselrubbningar. Slaganfallet ska kunna verifieras genom neurologisk undersökning.

Övergående blodtomhetstillstånd i hjärnan (TIA) hör inte till de sjukdomar som ersätts Ersättningsbeslutet kan skjutas upp högst 12 månader för att varaktigheten i de förändringar som sjukdomen orsakat ska kunna säkerställas.

4.6 Stor organtransplantation

där den försäkrade är mottagare vid transplantation av hjärta, lunga, lever, bukspottskörtel, njure eller benmärg.

Transplantation av pankreasceller hör inte till de sjukdomar som ersätts.

4.7 Förlamningar: paraplegi, hemiplegi, tetra-plegi

varmed avses en total och permanent förlust av muskelkraften och känseln i minst två extremiteter till följd av olycksfall eller sjukdom. Sjukdomen skall konstateras genom en neurologisk utredning. Er-sättningsbeslutet kan skjutas upp högst 12 månader för att varaktigheten i de förändringar som sjuk-domen orsakat skall kunna säkerställas.

4.8 MS (multipelskleros)

varmed avses av neurolog konstaterad multipelskleros där diagnosen är baserad på den kliniska sjukdomsbilden (minst två sjukdomsskeden med symtom från minst två områden av centrala nervsystemet eller minst två sjukdomsskeden och ett genom magnetisk resonanstomografi eller undersökning av ryggmärgsvätskan erhållet fynd som stöder diagnosen).

Utbetalning av ersättning förutsätter att sjukdomen har förorsakat symptom som utan avbrott har varat i minst sex (6) månader under tiden omedelbart för ansökan om ersättning.

4.9 Stora brändskador

där en brännskada av tredje graden omfattar minst 20 % av kroppsytan enligt "Regel 9" (Lund och Browder karta över kroppsytan). Dessutom stora brännskador i ansiktsregionen (över 50 % av an-siktshuden är deformerad).

4.10 Blindhet

varmed avses en total, kliniskt bekräftad förlust av synen på båda ögonen genom en plötslig sjukdom eller ett olycksfall. Förlusten av synen skall vara minst 90 % och verifierad genom undersökning av ögonläkare.

4.11 Koma

varmed avses en bestående förlust av de högre hjärnfunktionerna (såsom medvetande, percep-tionsförmåga och irritabilitet) oberoende av vilket tillstånd som orsakat koman som varar i minst en månad.

Koma som är en direkt följd av bruk av alkohol, lä-kemedel eller narkotika och även hjärndöd hör inte till sjukdomar som ersätts.

4.12 Ersättningsbegränsningar

Ersättning betalas inte för en allvarlig sjukdom som är en följd av:

4.12.1 giftverkan på grund av läkemedel, alkohol eller annat berusande ämne som den försäkrade har brukat eller föda som den försäkrade har intagit; eller

4.12.2 HIV-infektion eller aids; eller

4.12.3 oroligheter, upplopp, uppror, tjänstgöring i fredsbevarande uppdrag, militärkupp eller annan statskupp, krig eller krigshandling (oberoende av om officiell krigsförklaring har utfärdats eller inte); eller

4.12.4 joniserande strålning eller radioaktiv nedsmutsning som förorsakas av kärnbränsle eller av avfall från förbränning av kärnbränsle; eller

4.12.5 den radioaktiva, giftiga, explosiva eller på annat sätt farliga egenskapen hos en kärnladdning eller någon del därav.

5. SÖKANDE OCH UTBETALANDE AV ERSÃTTNING

5.1 Utredningar och fullmakter

För att få försäkringsersättning ska den försäkrade eller förmånstagaren förse AXA med en fullständigt ifylld ersättningsansökan samt med andra utredningar och fullmakter som AXA kräver och som bolaget behöver för att införskaffa utredningar av tredje part för avgörande av ersättningsansökan.

5.2 Läkarintyg

Den försäkrade ska på egen bekostnad förse AXA med läkarintyg och andra nödvändiga uppgifter med vilkas hjälp en allvarlig sjukdom kan konstateras. Om en läkare utsedd av AXA kräver att den försäkrade ska undersökas, bekostar AXA läkarkostnaderna som detta medför. Den försäkrade är skyldig att ge sitt samtycke till sådana undersökningar för att få ersättning.

Om ersättning söks vid dödsfall på grund av en i försäkringsvillkoren avsedd allvarlig sjukdom, ska till ersättningsansökan bifogas dödsattesten av vilken dödsorsaken framgår och ett eventuellt obduktionsprotokoll.

5.3 Tid inom vilken ersättning ska sökas

Ersättningsanspråket eller ett meddelande om ett inträffat försäkringsfall skall tillställas AXA inom ett år från det den person som söker ersättning har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranleds av försäkringsfallet, och senast inom 10 år efter skadepåföljden.

5.4 Tid inom vilken ersättning ska betalas

Försäkringsbolaget betalar ersättning inom 30 dagar från det att bolaget har fått tillräcklig utredning över grunderna för ersättningsanspråket. Om utbetalningen av ersättningen försenas betalar försäkringsbolaget ränta på ersättningen enligt räntelagen som gäller vid tidpunkten i fråga.

5.5 Sökande av ersättning

Blanketter för sökande av ersättning och anvisningar i anslutning till dem fås från AXA tfn. 010 802 841. Ifyllda ersättningsansökningar skickas till PB 67, 00501 Helsingfors märkta AXA/Ersättningstjänster.

5.6 Klagomål

Förfrågningar eller klagomål som gäller denna försäkring kan riktas till AXAs ersättningstjänst på den ovan nämnda adressen.

Om du inte är nöjd med handläggningen av ditt ärende kan du vända dig till FINE, som ger råd och rekommendationer, på adressen Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tel. 09 6850 120, fine.fi/tunnistaudu, eller konsumenttvistenämnden som ger rekommendationer, adress PB 306, 00531 Helsingfors, kuluttajariita.fi. Du hittar noggrannare anvisningar i ditt ersättningsbeslut. Om personen som söker ersättning inte är nöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut eller annat beslut som inverkar på försäkringstagarens, den försäkrades eller någon annan ersättningsberättigads ställning, har han rätt att väcka talan vid Helsingfors tingsrätt eller vid sin boningsorts allmänna underrätt inom tre (3) år från att skriftligen ha fått vetskap om AXAs beslut.

6. FÖRSÄRINGSPREMIER

6.1 Beräkning av försäkringspremien

Försäkringspremien fastställs enligt den försäkrades ålder, bruk av tobaksprodukter och det valda försäkringsbeloppet. Försäkringspremien höjs årligen i början av den premieperiod som följer efter den försäkrades födelsedag. Premieperiodens längd är en månad.

6.2 Hur rökning inverkar

Rökning höjer försäkringspremien.

6.2.1 Definition av rökare

Den försäkrade är en rökare, om han under de 12 senaste månaderna före försäkringens begynnelsedatum använder eller har använt tobaksprodukter som röks.

6.2.2 Hur försäkringspremien påverkas om den försäkrade börjar/slutar röka

Om den försäkrade börjar röka tobaksprodukter under försäkringsperioden, höjs försäkringspremien till premien för rökare. Efter att skriftligen ha informerats om att den försäkrade börjat röka, sänder AXA ett meddelande om att försäkringspremien och andra försäkringsvillkor ändrats och ett meddelande om att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Försäkringspremien höjs en månad efter att detta meddelande sänts.

Om den försäkrade slutar röka tobaksprodukter under försäkringsperioden, sänks försäkringspremien 12 månader efter det försäkringstagaren slutade röka till premien för icke rökare.

Den försäkrade är skyldig att informera försäkringsbolaget om förändringar (se punkt 7.4). Den försäkrade kan lämna en skriftlig anmälan om att han slutat röka tidigast 12 månader efter att han slutat röka.

6.3 Betalning av försäkringspremien

Försäkringspremien debiteras månatligen som direktdebitering eller på något annat av försäkringsbolaget angett sätt från det konto som den försäkrade har uppgett i försäkringsansökan.

Obetalda försäkringspremier som förfallit till betalning och försäkringsbolagets andra fordringar som förfallit till betalning kan dras av från den ersättning som utbetalas.

Om försäkringspremien försenas med mer än 30 dagar, har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet har sänts. Försäkringen upphör emellertid inte om alla obetalda försäkringspremier betalas innan uppsägningstiden löper ut. Om försäkringen sagts upp på någon annan grund än att den första försäkringspremien lämnats obetald och försäkringspremien betalas inom sex månader efter att försäkringen upphört, träder försäkringen åter i kraft och försäkringsgivarens ansvar börjar dagen efter att premien betalats.

Om försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren råkat i betalningssvårigheter på grund av sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dagar efter att hindret bortfallit, dock senast tre månader efter att uppsägningstiden löpt ut.

6.4 Återbetalning av försäkringspremie

Om den försäkrade eller försäkringsbolaget skriftligen har meddelat att försäkringen sägs upp, återbetalar försäkringsbolaget en del av de betalda försäkringspremierna till den försäkrade.

6.5 Beräkning av premien som ska återbetalas

Återbetalningen motsvarar den del av försäkringspremien som gäller premieperioden efter det att försäkringen upphört.

Från återbetalningen avdras 17 euro som kostnader för skötsel och handläggning av försäkringen, dock så att avdraget aldrig överstiger 10 procent av försäkringspremien för försäkringen. Ingen återbetalning görs om den är mindre än 8 euro.

7. LÄMNANDE AV ORIKTIGA ELLER SVIKLIGA UPPGIFTER

7.1 Den försäkrade ska innan försäkring beviljas ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor. Den försäkrade ska under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som han eller hon har lämnat försäkringsbolaget och som han eller hon konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga.

7.2 Om den försäkrade har förfarit svikligen när han eller hon uppfyllt ovan nämnda skyldighet, är försäkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har rätt att behålla premierna också om försäkringen förfaller.

7.3 Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har försummat sin upplysningsplikt och försäkringsbolaget inte över huvud taget skulle ha beviljat försäkring i det fall att bolaget hade fått korrekta och fullständiga svar, är försäkringsbolaget fritt från ansvar.

7.4 Om den försäkrade har börjat röka medan försäkringen är i kraft och försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses ringa, försummat att informera försäkringsbolaget om detta, nedsätts ersättningen i proportion till skillnaden i försäkringspremien för rökande och icke rökande personer.

7.5 Påföljder av att den försäkrade åsidosatt upplysningsplikten eller förfarit svikligt kan jämkas om resultatet blir uppenbart oskäligt för den försäkrade eller den som är berättigad til. försäkringsersättning.

7.6 Om försäkringsbolaget medan försäkringen är i kraft får vetskap om att upplysningsplikten som nämns i punkt 7.1 har försummats så som anges i punkt 7.3 eller den försäkrade har givit bristfälliga eller felaktiga upplysningar, får försäkringsbolaget säga upp försäkringen att upphöra en månad efter att ett meddelande om uppsägningen har sänts till försäkringstagaren.

7.7 Om den försäkrade vid sökande av ersättning svikligen lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga uppgifter som kan ha betydelse då försäkringsbolagets ansvar bedöms, kan ersättningen nedsättas eller förvägras enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

8. FRAMKALLANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL

8.1 Ett försäkringsfall som den försäkrade framkallat

Försäkringsbolaget är fritt från ansvar om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, kan försäkringsbolagets ansvar nedsättas enligt vad som är skäligt med beaktande av omständigheterna.

8.2 Ett försäkringsfall som framkallats av den som är berättigad till försäkringsersättning

Om personen har framkallat ett försäkringsfall av grov oaktsamhet eller i en sådan ålder eller i ett sådant sinnestillstånd att han eller hon inte skulle kunna dömas till straff för brott, kan denna person få ut försäkringsersättningen eller en del av den endast om detta anses skäligt med beaktande av de omständigheter under vilka försäkringsfallet har framkallats. Om den försäkrade har avlidit, ska den del av försäkringsersättningen som inte utbetalas till den eller dem som har framkallat försäkringsfallet utbetalas till de övriga ersättningsberättigade.

9. TILLÄMPLIG LAG

På tolkningen av denna försäkring och dess villkor tillämpas finsk lag.

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

AXA behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande bestämmelser. AXAs dataskyddsbeskrivning och övriga dataskyddsinformation finns att läsa på adressen se.clp.partners.axa/homese/sekretesspolicy.

11. ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN

Vid utgången av kalenderåret har försäkringsbolagen rätt att ändra försäkringsvillkoren, försäkringspremierna och andra avtalsvillkor på grund av

11.1 förändring i försäkringens skadekostnad; eller

11.2 en oförutsedd förändring i omständigheterna.

Försäkringsbolaget har därtill rätt att göra mindre ändringar i försäkringsvillkoren, om dessa inte påverkar försäkringsavtalets väsentliga innehåll och göra nödvändiga ändringar i försäkringsvillkoren på grund av ny eller ändrad lagstiftning eller myndigheters bestämmelser.

12. UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRINGEN

12.1 Den försäkrade kan när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligen.

12.2 AXA har rätt att säga upp försäkringen i enlighet med lagen om försäkringsavtal

12.2.1 under försäkringsperioden

 • om den försäkrade innan försäkringen beviljades (se 7.6) eller efter det att försäkringsfallet inträffade har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter, eller
 • om den försäkrade uppsåtligen har orsakat försäkringsfallet, eller
 • på grund av att betalningen av försäkringspremien har försummats (se 6.3),

12.2.2 eller så att försäkringen upphör i slutet av kalenderåret genom ett meddelande om uppsägningen som skickas senast en månad innan försäkringen upphör att gälla.

Försäkringen beviljas av AXA France VIE - Filial – Finland (FOnummer 2922515-8). AXA France Vie – privat aktiebolag som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 310 499 95960. Bolagets hemort är Nanterre i Frankrike. Bolagets huvudkontor: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Fransk försäkringslag tillämpas på bolaget och Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00, https://acpr.banque-france.fr/ utövar tillsyn över dem.

Bolaget representeras i Finland av och försäkringen beviljas av AXA France VIE - Filial – Finland (2922515-8). Den finska filialen har registrerats i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Kontaktuppgifterna till de finska filialerna är AXA, PB 67, 00501 Helsingfors, Tel. 010 802 844.

Tillsyn över den finska filialen utövas av Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors, Tel. 09 183 51 , www.finanssivalvonta.fi./sv/

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt