Hyppää sisältöön

Vakavan sairauden vakuutuksen vakuutusehdot

Vakuutusehdot ovat voimassa 30.8.2021 alkaen

AXA, PL 67, 00501 Helsinki, Puhelin 010 802 844

YLEISTÄ

Vakuutuksen tarkoituksena on antaa turvaa vakuutusehdoissa määriteltyjen, luonteeltaan vakavien, yleensä vakuutetun elämänkulkua oleellisesti muuttavien sairauksien varalta. Korvaus maksetaan ehdoissa mainituista sairauksista joko vakuutetulle itselleen tai hänen edunsaajilleen vakuutetun kuollessa vakuutusehdoissa määriteltyyn sairauteen.

”Pankki” tarkoittaa POP Pankkikeskus osk:n jäsenpankkia tai sen kanssa yhteistoiminnassa olevaa kiinnitysluottopankkia, josta asiakas ottaa vakuutuksen.

POP Vakavan sairauden vakuutuksen vakuutuksenantaja on AXA France VIE - Sivuliike – Suomi (jäljempänä kumpikin yhdessä ja erikseen myös ”AXA” tai ” vakuutusyhtiö”).

AXA hoitaa POP Vakavan sairauden vakuutuksen vakuutus- ja korvauspalvelun.

VAKUUTETTU JA VAKUUTUKSEN OTTAJA

Vakuutettuna on vakuutussopimuksessa mainittu henkilö. Vakuutettu on se, joka on vakuutuksen kohteena, ellei vakuutusyhtiölle toisin ilmoiteta.

Vakuutuksen maksaja on se, jonka tililtä vakuutusmaksu suoraveloitetaan kuukausittain.

1. KELPOISUUSEHDOT

Vakuutuksen myöntämishetkellä kaikkien alla mainittujen kelpoisuusedellytysten täytyy täyttyä. Mahdollisessa korvaustilanteessa vakuutettujen kelpoisuutta voidaan arvioida jokaisen kohdan osalta erikseen.

Vakuutetulta edellytetään, että hän vakuutushakemuksen tekohetkellä on terve ja

1.1 ettei hänellä ole mitään vaivaa, vammaa, tautia tai kroonista tai ajoittaista sairautta; ja

1.2 ettei hän ole minkään vaivan, vamman, taudin tai sairauden takia hakeutunut lääkärin tutkimuksiin tai hoitoon vakuutushakemuksen päiväystä edeltäneiden 12 kuukauden aikana eikä ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai hoidon tarpeesta; ja

1.3 ettei hän ole koskaan sairastanut sydänsairautta, verenkiertohäiriötä, verenpainetautia, halvausta, munuaisvikaa, syöpää, immunologista puutosta tai häiriötä, maksa- tai haimasairautta; ja

1.4 ettei hän ole lääkärin seurannassa minkään terveydentilaan liittyvän löydöksen vuoksi; ja

1.5 on iältään vähintään 18- ja enintään 59-vuotias; ja

1.6 ja omaa väestötietolain mukaisen kotipaikan Suomessa; ja

1.7 on tehnyt vakuutushakemuksen, jonka vakuutusyhtiö on hyväksynyt.

2. VAKUUTUSKAUSI JA VOIMASSAOLO

2.1 Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on yksi vuosi ja se alkaa vakuutushakemuksen tekopäivänä, ellei vakuutussopimuksessa toisin ilmoiteta. Vakuutussopimus on jatkuva ja uusiutuu automaattisesti.

Vakuutusmaksukausi on yksi kuukausi.

2.2 Vakuutuksen alkaminen

Vakuutus alkaa vakuutushakemuksen tekohetkellä edellyttäen, että vakuutusyhtiö myöntää vakuutuksen

2.2.1 Vakuutuksenantaja maksaa korvausta syövästä vain silloin, kun kyseinen sairaus todetaan aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua vakuutussopimuksen voimaantulosta, ja tästä on erikseen sovittu vakuutusta tehtäessä.

2.3 Vakuutuksen päättyminen

Vakuutus päättyy varhaisimpana seuraavista ajankohdista:

2.3.1 kun vakuutettu täyttää 65 vuotta; tai

2.3.2 kun vakuutus vakuutussopimuksen mukaan päättyy; tai

2.3.3 kun AXA on maksanut täyden korvauksen; tai

2.3.4 kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti; tai

2.3.5 irtisanomisajan jälkeen, kun vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen kohdan 12.2 mukaisesti.

3. KORVAUS JA SEN MAKSAMISEN EDELLYTYKSET

3.1 Vakuutusmäärä

Korvauksena maksetaan vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä, enintään kuitenkin 60 000 €.

3.2 Samanaikaiset vakuutukset

Vakuutetulle ei myönnetä POP Vakavan sairauden vakuutusta, jos hänellä vakuutushakemuksen tekohetkellä on vastaavanlainen tai vastaavanlaisia Pankista otettuja vakuutuksia, joiden yhteenlaskettu vakuutusmäärä ylittää 60 000 €.

3.3 Korvauksen maksaminen

Korvaus maksetaan vakuutetulle, kun ehtojen tarkoittaman vakavan sairauden toteamispäivä (diagnosointipäivä) tai ehtojen tarkoittamaan vakavaan sairauteen liittyvä leikkauspäivä tapahtuu vakuutuksen alkamispäivän jälkeen, tai vakuutetun edunsaajille, jos vakuutettu vakuutuksen alkamisen jälkeen kuolee vakuutusehdoissa määriteltyyn vakavaan sairauteen.

3.4 Edunsaajat

Edunsaajina kuolemantapauksessa ovat vakuutetun omaiset, ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti ilmoittanut vakuutusyhtiölle muuta edunsaajaa.

3.5 Osittainen korvaus

Mikäli vakuutetulle on maksettu 50 %:n korvaus yksittäisestä sepelvaltimon ohitusleikkauksesta tai 20 %:n korvaus pallolaajennushoidosta (ks. kohta 4.3) ja vakuutettu haluaa pitää vakuutuksen voimassa, on hänellä tai hänen edunsaajallaan mahdollisuus saada korvaus uudesta ohitusleikkauksesta tai jonkin näissä ehdoissa määritellyn vakavan sairauden tai siitä aiheutuvan kuoleman sattuessa, mutta enintään kuitenkin vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti.

4. KORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT SAIRAUDET

4.1 Syöpä

jolla tarkoitetaan pahanlaatuista kasvainta (myös leukemia, Hodgkinin tauti ja maligni lymfooma), joka on todennettu vakuutusyhtiön hyväksymällä tavalla histologisesti kudos- tai solunäytteestä.

Korvattavia sairauksia eivät kuitenkaan ole seuraavat sairaudet:

  • kaikki ihosyövät, lukuun ottamatta invasiivista, malignia (pahanlaatuista) melanoomaa
  • kaikki histologisesti syövän esiasteiksi tai lähtökohtaansa rajoittuneiksi syöviksi (carcinoma in situ) luokitellut kasvaimet paitsi rinnan carcinoma in situ joka on hoidettu radikaalisella mastektomialla ja sädehoidolla
  • 1. asteen Hodgkinin tauti
  • kaikki jonkin immuunipuutosta aiheuttavan viruksen yhteydessä esiintyvät kasvaimet.

4.2 Sydäninfarkti

jolla tarkoitetaan kuoliota, joka aiheutuu riittämättömästä sydänlihaksen verenkierrosta.

Varhaiset liuotushoidolla hoidetut infarktit eivät kuulu korvattaviin sairauksiin, ellei infarktia ole jäljempänä määritettyjen kriteerien lisäksi todennettu varjoainetutkimuksella. Sydäninfarktin diagnoosin tulee perustua

  • tyypilliseen rintakipuun ja
  • tuoreisiin sydänfilmimuutoksiin tai sydänperäisten entsyymien nousuun tai
  • kuvantamisessa todettuun uuteen sydänlihasvaurioon.

4.3 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ja pallolaajennushoito

jolla tarkoitetaan kirurgista leikkausta yhden tai useamman sepelvaltimon kaventuman tai ahtauman ohittamiseksi valtimo- tai laskimosiirrännäisellä. Valtimon sisäisen kaventuman tai ahtauman hoidosta pallolaajennuksella korvataan 20 % vakuutussopimuksessa mainitusta vakuutusmäärästä enintään kaksi (2) kertaa vakuutussopimuksen voimassaoloaikana.

Jos kyseessä on vain yhden sepelvaltimon yksittäinen ohitus, korvataan 50 % vakuutuskirjassa mainitusta vakuutusmäärästä.

4.4 Munuaisten vajaatoiminta

jolla tarkoitetaan vaikea-asteista, palautumatonta molempien munuaisten toiminnanvajausta, jonka vuoksi on aloitettu säännöllinen dialyysihoito.

4.5 Aivohalvaus

jolla tarkoitetaan aivokudoksen kuoliota, aivoverenvuotoa tai aivojen ulkopuolelta lähtevää hyytymää, johon liittyy pysyvä, vähintään keskivaikea (työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittaman haittaluokituksen mukaisesti vähintään haittaluokka 6) neurofysiologinen muutos, kuten toispuoleinen halvaus, laaja tuntohäiriö ja joka on todennettavissa neurologisessa tutkimuksessa.

Tilapäiset aivoverenkierron häiriöt (TIAkohtaukset) eivät kuulu korvattaviin sairauksiin. Korvausratkaisua voidaan lykätä enintään 12 kuukautta sairauden aiheuttamien muutosten pysyvyyden varmistamiseksi.

4.6 Suuri elinsiirto

jossa vakuutettu on vastaanottajana sydämen, keuhkon, maksan, haiman, munuaisen tai luuytimen siirrossa. Haimasolujen siirto ei kuulu korvattaviin sairauksiin.

4.7 Halvaukset: alaraajahalvaus, toispuoleinen halvaus, neliraajahalvaus

jolla tarkoitetaan tapaturman tai sairauden aiheuttamaa täydellistä ja pysyvää vähintään kahden raajan lihasvoiman ja tunnon menetystä. Sairauden tulee perustua neurologiseen selvitykseen. Korvausratkaisua voidaan lykätä enintään 12 kuukautta sairauden aiheuttamien muutosten pysyvyyden varmistamiseksi.

4.8 MS-tauti (multippeliskleroosi)

jolla tarkoitetaan neurologin toteamaa multippeliskleroosia, jonka diagnoosi perustuu kliiniseen taudinkuvaan (vähintään kaksi sairausvaihetta, joissa oireita vähintään kahdelta keskushermoston alueelta tai vähintään kaksi sairausvaihetta ja diagnoosia tukeva löydös magneettikuvauksessa tai selkäydinnestetutkimuksessa).

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että sairaudesta on aiheutunut oireet, jotka ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään kuusi (6) kuukautta välittömästi korvaushakemusta edeltävänä aikana.

4.9 Suuret palovammat

jossa III asteen palovamma käsittää vähintään 20 % ihon pinta-alasta määritettynä ”Sääntö 9:n” (Lund ja Browder ihon pinta-alakartta) mukaisesti. Lisäksi suuret kasvojen alueen palovammat (yli 50 % kasvojen ihosta epämuodostunut).

4.10 Sokeus

jolla tarkoitetaan täydellistä, kliinisesti varmistettua molempien silmien näön menetystä äkillisen sairauden tai tapaturman vuoksi. Näön menetyksen tulee olla vähintään 90 % ja olla todennettu silmälääkärin tutkimuksella.

4.11 Kooma

jolla tarkoitetaan minkä tahansa tilan aiheuttamaa pysyvää korkeampien aivotoimintojen (kuten tietoisuus, havaintokyky ja ärtyvyys) menetystä ja joka kestää vähintään yhden kuukauden.

Suoraan alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käytöstä johtuva kooma, samoin kuin aivokuolema eivät kuulu korvattaviin sairauksiin.

4.12 Korvausrajoitukset

Korvausta ei makseta sellaisesta vakavasta sairaudesta, joka aiheutuu:

4.12.1 vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin, muun huumaavan aineen tai ravinnoksi nautitun aineen myrkkyvaikutuksesta; tai

4.12.2 HIV-tartunnasta tai aidsista; tai

4.12.3 levottomuuksista, mellakoista, kansannoususta, palvelusta rauhanturvaamistyötehtävissä, sotilas- tai muusta vallankaappauksesta, sodasta tai sotatoimesta (riippumatta siitä, onko sota virallisesti julistettu vai ei); tai

4.12.4 ydinpolttoaineen tai sen poltosta syntyvän jätteen aiheuttamasta ionisoivasta säteilystä tai radioaktiivisesta saastumisesta; tai

4.12.5 ydinräjähteen tai sen jonkin osan radioaktiivisesta, myrkyllisestä, räjähtävästä tai muusta vaarallisesta ominaisuudesta.

5. KORVAUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

5.1 Selvitykset ja valtakirjat

Vakuutuskorvauksen saamiseksi tulee vakuutetun tai edunsaajan toimittaa AXAlle korvaushakemuslomake täydellisesti täytettynä sekä AXAn vaatimat muut tarvittavat selvitykset ja valtakirjat, joita se korvaushakemuksen ratkaisemiseksi tarvitsee kolmansilta osapuolilta pyydettävien selvitysten hankkimiseksi.

5.2 Lääkärintodistukset

Vakuutetun tulee toimittaa omalla kustannuksellaan AXAlle lääkärintodistukset ja muut tarvittavat tiedot, joiden avulla vakava sairaus voidaan todeta. Mikäli vakavan sairauden tapauksessa AXAn määräämä lääkäri vaatii vakuutettua tutkittavaksi, maksaa AXA tästä aiheutuvat lääkärikulut. Vakuutettu on velvollinen korvauksen saamiseksi suostumaan tällaisiin tutkimuksiin.

Jos korvausta haetaan vakuutusehtojen tarkoittamasta vakavasta sairaudesta aiheutuneen kuoleman perusteella, tulee korvaushakemukseen liittää kuolintodistus, josta ilmenee kuolinsyy sekä mahdollinen ruumiinavauspöytäkirja.

5.3 Korvauksen hakuaika

Korvausvaatimus tai ilmoitus sattuneesta vakuutustapahtumasta on esitettävä AXAlle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on saanut tiedon vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta ja viimeistään 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksesta.

5.4 Korvauksen maksuaika

Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen 30 päivän kuluessa saatuaan riittävän selvityksen korvausvaatimuksen perusteista. Jos korvauksen maksu viivästyy, vakuutusyhtiö maksaa korvaukselle korkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti.

5.5 Korvauksen hakeminen

Korvaushakemuslomakkeita ja niihin liittyviä korvauksenhakuohjeita on saatavana AXAsta puh. 010 802 841. Täytetyt korvaushakemukset lähetetään PL 67, 00501 Helsinki merkinnöin AXA / Korvauspalvelut.

5.6 Valitusmenettely

Tätä vakuutusta koskevat tiedustelut tai valitukset pyydetään osoittamaan AXAn korvauspalvelulle edellä mainittuun osoitteeseen.

Tämän jälkeen korvauspäätöksestä voi myös ottaa yhteyttä FINEen, joka antaa neuvontaa ja ratkaisusuosituksia, osoite Porkkalankatu 1,
00180 Helsinki, puh. 09 6850 120, fine.fi/tunnistaudu tai ratkaisusuosituksia antavaan kuluttajariitalautakuntaan, PL 306, 00531 Helsinki, verkossa: kuluttajariita.fi. Vakuutusyhtiön korvauspäätös sisältää tarkemmat muutoksenhakuohjeet.

Mikäli korvauksenhakija ei ole tyytyväinen vakuutusyhtiön tekemään korvauspäätökseen tai muuhun vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun asemaan vaikuttavaan päätökseen, hänellä on oikeus panna vireille kanne Helsingin käräjäoikeudessa tai asuinpaikkansa yleisessä alioikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisesti tiedon vakuutusyhtiön tekemästä päätöksestä.

6. VAKUUTUSMAKSUT

6.1 Vakuutusmaksun laskenta

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun iän, tupakkatuotteiden käytön ja valitun vakuutusmäärän mukaan. Vakuutusmaksu nousee vuosittain vakuutetun syntymäpäivää seuraavana vakuutusmaksukautena. Vakuutusmaksukauden pituus on yksi kuukausi.

6.2 Tupakoinnin vaikutus

Tupakointi nostaa vakuutusmaksua.

6.2.1 Tupakoivan määritelmä

Vakuutettu on tupakoiva, jos hän käyttää tai on käyttänyt poltettavia tupakkatuotteita 12:n viime kuukauden aikana ennen vakuutuksen alkamista.

6.2.2 Tupakoinnin aloittamisen / lopettamisen vaikutus vakuutusmaksuun

Jos vakuutettu aloittaa poltettavien tupakkatuotteiden käytön kesken vakuutuskauden, nousee vakuutusmaksu tupakoivan henkilön maksun mukaiseksi. Saatuaan kirjallisesti tiedon vakuutetun tupakoinnin aloittamisesta AXA lähettää ilmoituksen vakuutusmaksun ja muiden sopimusehtojen muuttumisesta sekä ilmoituksen siitä, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Vakuutusmaksu nousee kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutettu lopettaa poltettavien tupakkatuotteiden käytön kesken vakuutuskauden, laskee vakuutusmaksu tupakoimattoman henkilön maksun mukaiseksi 12 kuukauden kuluttua tupakoinnin lopettamisesta.

Vakuutettu on velvollinen ilmoittamaan muutoksista vakuutusyhtiöön (ks. kohta 7.4). Kirjallinen ilmoitus tupakoinnin lopettamisesta voidaan tehdä aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua tupakoinnin lopettamisesta.

6.3 Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu veloitetaan kuukausittain vakuutetun ilmoittamana eräpäivänä vakuutetun ilmoittamalta tililtä suoraveloituksena tai muulla vakuutusyhtiön ilmoittamalla tavalla.

Maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat voidaan vähentää maksettavasta korvauksesta.

Jos vakuutusmaksu myöhästyy yli 30 päivää, vakuutusyhtiöillä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos kaikki maksamattomat vakuutusmaksut maksetaan ennen irtisanomisajan päättymistä. Jos vakuutuksen irtisanomisen perusteena ollut muu kuin ensimmäinen suorittamatta jätetty vakuutusmaksu maksetaan kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä, vakuutus astuu uudelleen voimaan ja vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksua seuraavasta päivästä.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta, mutta kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä.

6.4 Vakuutusmaksun palautus

Jos vakuutettu tai vakuutusyhtiö on ilmoittanut kirjallisesti irtisanovansa vakuutuksen, vakuutusyhtiö palauttaa osan maksetuista vakuutusmaksuista vakuutetulle.

6.5 Palautettavan maksun laskenta

Palautus vastaa sitä osaa vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen vakuutusmaksukauteen.
Palautuksesta vähennetään 17 euroa vakuutuksen hoito- ja käsittelykuluina, kuitenkin niin, ettei vähennys koskaan ylitä 10 % vakuutuksen vuosimaksuista. Palautusta ei makseta, jos se on vähemmän kuin 8 euroa.

7. VÄÄRIEN JA VILPILLISTEN TIETOJEN ANTAMINEN

7.1 Vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutus yhtiön esittämiin kysymyksiin. Vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

7.2 Jos vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

7.3 Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutusyhtiö ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu, on vakuutusyhtiö vastuusta vapaa.

7.4 Jos vakuutettu on aloittanut tupakoinnin vakuutuksen voimassa ollessa ja vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei ole pidettävä vähäisenä laiminlyönyt ilmoittaa siitä vakuutusyhtiölle, korvausta alennetaan samassa suhteessa, kuin vakuutusmaksuerotus on tupakoivan ja tupakoimattoman henkilön välillä.

7.5 Vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin tai vilpillisen menettelyn seuraamuksia voidaan sovitella, jos ne johtaisivat vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen.

7.6 Jos vakuutusyhtiö saa vakuutuksen voimassaoloaikana tiedon siitä, että 7.1 kohdassa mainittu tiedonantovelvollisuus on laiminlyöty kohdassa 7.3 mainitulla tavalla tai vakuutettu on antanut kohdan 7.7 mukaisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutusyhtiö saa irtisanoa vakuutuksen päättyväksi kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetetty vakuutuksenottajalle.

7.7 Jos vakuutettu hakiessaan korvausta on vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

8. VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN

8.1 Vakuutetun aiheuttama vakuutustapahtuma

Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on vakavan sairauden osalta aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan vakuutusyhtiön vastuuta alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

8.2 Vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheuttama vakuutustapahtuma

Jos henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on ollut sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon ne olosuhteet, joissa vakuutustapahtuma on aiheutettu.

Jos vakuutettu on kuollut, muille korvaukseen oikeutetuille maksetaan se osa vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai aiheuttajille.

9. NOUDATETTAVA LAKI

Tämän vakuutuksen ja sen ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

AXA käsittelee henkilötietoja henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja säännösten sekä vakuutuslainsäädännön mukaisesti. AXAn tietosuojaselosteen ja muun tietosuojainformaation saat osoitteesta clp.partners.axa/fi/tietosuoja.

11. VAKUUTUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Vakuutusyhtiöillä on oikeus kalenterivuoden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja vakuutusmaksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on

11.1 vakuutuksen korvausmenon muutos; tai

11.2 ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos.

Vakuutusyhtiöillä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön sekä tehdä tarvittavat muutokset uuden tai muuttuneen lainsäädännön tai viranomaisen määräyksien johdosta.

12 VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN

12.1 Vakuutettu voi koska tahansa irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

12.2 AXAlla on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutussopimuslain mukaisesti

12.2.1 vakuutuskauden aikana

  • jos vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä tai vakuutustapahtuman jälkeen antanut vääriä tai puutteellisia tietoja (ks.7.6); tai
  • jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai
  • vakuutusmaksun laiminlyönnin vuoksi (ks. 6.3);

12.2.2 tai päättyväksi kalenterivuoden lopussa viimeistään kuukautta ennen vakuutuksen voimassaolon päättymistä lähetetyllä irtisanomisilmoituksella.

Vakavan sairauksen vakuutuksen myöntää AXA France VIE - Sivuliike – Suomi (2922515-8). AXA France Vie – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 310 499 959 Nanterren yritysrekisteriin, Yhtiön kotipaikka on Nanterre, Ranska. Yhtiön pääkonttori 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Ranska. Yhtiö on Ranskan vakuutuslain alainen ja sen toimintaa valvoo Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00, https://acpr.banque-france.fr/.

Suomen sivuliikkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Suomen sivuliikkeiden yhteystiedot ovat: AXA, PL 67, 00501 Helsinki, Puh. 010 802 844.

Suomen sivuliikkeiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, Puh. 09 183 51, www.finanssivalvonta

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä