Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä

Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot

14.9.2019 alkaen

1. Ehtojen soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella toteutettaviin euromääräisiin tilisiirtoihin, maksuosoituksiin ja näissä ehdoissa tarkoitettuihin käteispalveluihin, jos maksu ei sisällä valuutanvaihtoa ja maksutoimeksiannon toteuttamiseen osallistuvat palveluntarjoajat sijaitsevat euromaksualueella.

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös muihin maksutoimeksiantoihin, kuten korttimaksuihin siltä osin kuin kyseisissä ehdoissa on tästä sovittu. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan lisäksi tilisopimusta ja mahdollista muuta palvelusopimusta.

2. Käsitteiden määrittely

Aloituspäivä on pankkipäivä, jolloin maksajan pankki aloittaa maksutoimeksiannon toteuttamisen.

BIC-Koodi (Business Identifier Code, ISO 9362) on pankin yksilöivä kansainvälinen tunnus. BIC-koodi tunnetaan myös SWIFT-koodina.

Euromaksualue (SEPA, Single Euro Payments Area) on eurooppalaisten pankkien, Euroopan keskuspankin ja Euroopan komission yhdessä luoma sääntelyltään yhtenäinen maksualue.

IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) on tilinumeron kansainvälinen esittämismuoto.

Kansainväliset pakotteet ovat Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamia, hallinnoimia, hyväksymiä tai toimeenpanemia pakotteita, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoja, kauppasaartoja tai muita rajoittavia toimenpiteitä.

Kuluttaja on maksupalvelun käyttäjänä oleva luonnollinen henkilö, joka tekee maksutapahtumaa koskevan sopimuksen pääasiassa muuta tarkoitusta kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Maksaja on maksutoimeksiannon antaja.

Maksajan palveluntarjoaja on pankki tai maksulaitos, joka vastaanottaa maksutoimeksiannon ja välittää sen välittäjäpankille tai maksunsaajan palveluntarjoajalle.

Maksun eräpäivä on maksajan pankilleen ilmoittama maksutoimeksiannon toteuttamisen aloituspäivä.

Maksuosoitus on maksajan pankilleen antama maksutoimeksianto siirtää varat maksunsaajan saataville.

Maksupalvelun käyttäjä on se, joka pankin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella voi käyttää maksupalvelua tai -palveluita maksajana tai maksunsaajana taikka molempien ominaisuudessa.

Maksunsaaja on tilisiirroissa se maksupalvelun käyttäjä, jonka käytettävissä olevalle tilille varat siirretään ja maksuosoituksissa se, jonka saataville varat asetetaan.

Maksunsaajan palveluntarjoaja on pankki tai maksulaitos, joka vastaanottaa varat maksunsaajan lukuun ja siirtää ne maksunsaajan tilille tai pitää ne maksunsaajan saatavilla.

Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan käytettäväksi.

Maksutoimeksianto on maksupalvelun käyttäjän pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma esimerkiksi tilisiirtona, maksuosoituksena, käteismaksuna tai maksukortilla. Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää palveluntarjoajan toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja maksun välittämiseksi.

Maksutoimeksiantopalvelu on palvelu, jossa maksutoimeksiantopalvelua tarjoava palveluntarjoaja käynnistää pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksajan pyynnöstä maksutoimeksiannon maksajan pankissa olevalta maksutililtä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä.

Pankkipäivä on päivä, jona maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Suomessa pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Kansallinen pikasiirto on pankkien tarjoama kansallinen tilisiirtopalvelu, joka toteutetaan kiireellisenä ja jossa varat välitetään maksunsaajan palveluntarjoajalle aloituspäivänä.

SEPA pikasiirto on välitön pikatilisiirtopalvelu pankin määrittelemille maksuille, jossa varat välitetään maksun saajalle välittömästi. Rahanvälitys on palvelu, jossa pankki vastaanottaa käteistä siirrettäväksi maksunsaajan tilille tai asetettavaksi hänen saatavilleen

SEPA-maksu on Euroopan maksuneuvostossa (EPC European Payments Council) sovittujen sääntöjen mukaisesti Euromaksualueella välitettävä euromääräinen tilisiirto.

Sähköinen asiointikanava on pankin tarjoama verkkopalvelu, web service tai muu pankin tarjoama kanava.

Tilisiirto on maksajan maksutilin veloittamista maksajan toimeksiannosta varojen siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille. Kansallisessa tilisiirrossa maksajan ja maksunsaajan palveluntarjoajat sijaitsevat Suomessa. Rajat ylittävässä tilisiirrossa maksajan ja maksunsaajan palveluntarjoajat sijaitsevat euromaksualueella eri valtioissa.

Välittäjäpankki on pankki tai muu laitos, joka maksajan palveluntarjoajan ja maksunsaajan palveluntarjoajan lisäksi osallistuu varojen siirtoon maksajan palveluntarjoajan tai maksunsaajan palveluntarjoajan toimeksiannosta.

3. Maksutoimeksiannon tietojen antaminen

Maksaja tekee maksutoimeksiannon antamalla pankille maksun suorittamista varten tarvittavat tiedot. Maksaja antaa suostumuksensa maksutoimeksiannon toteuttamiseen allekirjoittamalla toimeksiantolomakkeen tai vahvistamalla toimeksiannon pankin antamalla henkilö- tai yrityskohtaisella pankkitunnuksella Sähköisessä asiointikanavassa tai muulla pankin kanssa sopimallaan tavalla.

Maksajan on annettava seuraavat tiedot:

 • Maksajan tiedot
  • maksajan nimi
  • jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite, syntymäaika ja -paikka, maksajan pankin antama asiakasnumero, henkilötunnus
   taikka yrityksen tai muun yhteisön rekisteröintitunnus (tililtä maksussa maksajan pankki voi täydentää maksun tiedot tältä osin omasta järjestelmästään, jolloin maksajan ei tarvitse erikseen antaa ko. tietoja)
  • tilinumero IBAN-muodossa, jos maksu veloitetaan tililtä
   maksajan tiedot
 • Maksunsaajan tiedot
  • maksunsaajan nimi
  • tilisiirroissa ja SEPA pikasiirroissa maksunsaajan palveluntarjoajan yksilöivä tunnistetieto
  • tilinumero IBAN -muodossa
 • kansallisissa pikasiirroissa tilinumero kansallisessa tai IBAN-muodossa
  • maksuosoituksissa maksunsaajan osoitetiedot
 • maksun määrä
Maksajan pankki voi lisäksi tarjota maksajalle mahdollisuuden antaa myös muita tietoja, esimerkiksi:
 
 • maksun eräpäivä

 • maksunsaajan osoite

 • maksunsaajan yksilöintitieto

 • maksajan antama maksun yksilöintitunnus

 • alkuperäinen maksajan nimi

 • lopullisen maksunsaajan nimi

 • maksun aihe

 • maksua koskeva mahdollinen yksilöintitieto maksunsaajalle (viitenumero tai viesti).

Maksajan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä ja annettava selvitys varojen alkuperästä sekä käyttötarkoituksesta. Pankilla on oikeus tarkistaa maksajaa koskevat tiedot.

Pankilla on oikeus käsitellä maksupalvelun käyttäjän henkilötietoja tarjotessaan näiden ehtojen mukaisia maksupalveluita.
Pankki voi verrata maksutietoja Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asettamiin taloudellisiin ja muihin pakotteisiin sekä koti- ja ulkomaisten viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen, kuten OFAC:n (Office of Foreign Assets Control), julkaisemiin pakotteisiin, tiedotteisiin ja määräyksiin (jäljempänä Kansainväliset pakotteet) sekä tarvittaessa vaatia maksupalvelun käyttäjältä maksua koskevia lisätietoja ja ryhtyä kansainvälisten pakotteiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Maksua käsittelevät pankit ja maksujärjestelmät voivat olla sijaintivaltionsa lainsäädännön tai tekemiensä sopimusten nojalla velvollisia antamaan maksajaa koskevia tietoja eri maiden viranomaisille. Maksaja vastaa toimeksiannossa olevien tietojen oikeellisuudesta. Maksajan pankki ei ole velvollinen korjaamaan tai täydentämään toimeksiantoa, ellei toisin ole sovittu. Jos se kuitenkin toimeksiantoa vastaanottaessaan havaitsee siinä virheen, se pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan siitä maksajalle.

Tilisiirto ja SEPA pikasiirto välitetään maksunsaajalle yksinomaan IBANin perusteella, vaikka maksaja olisi antanut sen lisäksi muitakin tietoja maksutapahtuman toteuttamiseksi.

Pankilla on oikeus välittää maksu tilinumeron kansallisen osan perusteella. Maksunsaaja voi ohjata varat haluamalleen tilille sopimalla siitä erikseen pankkinsa kanssa. Maksuosoitus välitetään maksunsaajalle maksajan ilmoittaman maksunsaajan nimen ja osoitteen perusteella.

4. Maksutoimeksiannon vastaanottaminen ja toteutuksen aloittaminen

Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi, kun maksajan pankki on vastaanottanut sen pankin hyväksymällä tavalla. Pankki voi asettaa pankkipäivän sisällä ajankohdan, jonka jälkeen vastaanotetun maksutoimeksiannon aloituspäivä on seuraava pankkipäivä. Mainitun ajankohdan pankki ilmoittaa maksupalvelun käyttäjälle maksupalveluja koskevissa sopimuksissa, palvelukuvauksissa tai maksutoimeksiannon vastaanottohetkellä. Muuna kuin pankkipäivänä vastaanotetun maksutoimeksiannon aloituspäivä on viimeistään seuraava pankkipäivä, jolleivat maksaja ja maksajan pankki ole muuta sopineet. Vuoden jokaisena päivänä välitettävän maksutyypin, kuten SEPA pikasiirron, osalta maksutoimeksiannon aloituspäivä on kuitenkin aina se päivä, jona maksajan pankki on vastaanottanut toimeksiannon hyväksymällään tavalla.

Aloituspäivän määräytyminen ilmoitetaan konttorissa, sovitaan maksupalveluja koskevissa sopimuksissa tai ilmoitetaan palvelukuvauksissa. Maksaja ja maksajan pankki voivat erikseen sopia, että maksutoimeksiannon toteuttaminen aloitetaan tiettynä, maksajan ilmoittamana edellä mainittuja päiviä myöhempänä eräpäivänä tai päivänä, jolloin maksaja asettaa maksun varat pankin saataville. Jos maksupalvelun käyttäjän ilmoittama eräpäivä ei ole pankkipäivä, aloituspäivä on seuraava pankkipäivä. Jos maksupalvelun käyttäjä on ilmoittanut maksutoimeksiannossa eräpäivän, joka on aikaisempi kuin aloituspäivä, käyttäjän pankki toteuttaa maksutoimeksiannon eräpäivää huomioimatta, jos maksupalvelun käyttäjä ja pankki eivät ole toisin sopineet.

Jos maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää lisätietoja maksupalvelun käyttäjältä, toimeksianto katsotaan kuitenkin vastaanotetuksi vasta, kun pankki on vastaanottanut pyytämänsä lisätiedot. Jos maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää viranomaislupaa, ennakkoilmoitusta viranomaiselle tai muita pakotteiden edellyttämiä selvitystoimenpiteitä, toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi vasta, kun Pankki on varmistunut maksutapahtuman toteuttamisen edellytyksistä.

Maksua välittäessään maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki ei ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoitusta eikä siitä aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia, jollei lainsäädännöstä muuta johdu.

5. Maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavat varat

Maksaja vastaa siitä, että maksajan pankki on saanut maksutoimeksiantoa vastaavat varat palvelumaksuineen maksun välittämiseksi.

Mikäli maksu veloitetaan tililtä, maksaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksuun tarvittavat varat palvelumaksuineen. Jos maksun eräpäivä on myöhempi kuin toimeksiannon antopäivä, varojen on oltava tilillä eräpäivän alkaessa, jollei toisin ole sovittu.

6. Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättäminen

Maksajan pankki ei ole velvollinen aloittamaan toimeksiannon toteuttamista eikä välittämään maksua, jos toimeksianto ei täytä kohdissa 3 ja 5 mainittuja edellytyksiä.

Jos veloitettavalla tilillä ei ole riittävästi varoja maksun välittämiseen, tilin käyttö on muusta syystä estynyt tai toimeksiannon toteuttamatta jättämiselle on muu perusteltu syy, ei maksajan eikä maksunsaajan pankki ole velvollinen välittämään maksua tai sen osaa. Muu perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, että maksunsaaja tai maksunsaajan pankki on sellaisten finanssipakotteiden kohteena, joita maksajan pankin tai välittäjäpankin on lain tai tekemiensä sopimusten nojalla noudatettava. Maksajan tai maksunsaajan pankki ei ole velvollinen välittämään maksua tai sen osaa myöskään silloin, jos maksutyypin ominaisuus, kuten välitysnopeus (esim. SEPA pikasiirrossa) tai maksulle asetettu yläraja, ei mahdollista maksun toteuttamisedellytysten tutkimista pankin tarpeelliseksi katsomalla tavalla tai maksun välittämistä.

Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoittaa käyttäjälle maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä pankin tarjoamassa sähköisessä kanavassa, kuten verkkopalvelussa. Maksupalvelun käyttäjän pankki voi myös ilmoittaa maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä ottamalla yhteyttä maksupalvelun käyttäjään henkilökohtaisesti tai asettamalla ilmoituksen maksun hylkäämisestä käyttäjän saataville tämän tilikonttoriin taikka toimittamalla ilmoituksen asiakkaalle kirjallisesti.

Maksunsaajan pankilla on oikeus palauttaa maksu maksajan pankille, mikäli maksunsaajan tilisopimus on päättynyt, maksu rikkoo suoraan tai välillisesti kansainvälisiä pakotteita tai tilin käyttö on muusta syystä estynyt tai maksuosoituksen maksunsaaja ei ole noutanut varoja maksajan maksuosoituksessa ilmoittamana aikana. Maksu voidaan palauttaa myös, mikäli pankki ei pysty täyttämään selonottovelvollisuuttaan varojen alkuperästä tai käyttötarkoituksesta tai pankin saaman selvityksen mukaan maksu on kansainvälisten pakotteiden alainen.

7. Maksutoimeksiannon peruuttaminen tai muuttaminen

Jos maksaja on kuluttaja, maksajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto taikka muuttaa eräpäivää tai maksun määrää ilmoittamalla siitä pankille sovitulla tavalla viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä pankin tai palvelun aukioloaikana pankin verkkosivuillaan, konttoreissaan tai palvelukuvauksessaan ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.

Jos maksaja ei ole kuluttaja, maksajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto taikka muuttaa eräpäivää tai maksun määrää ilmoittamalla siitä pankille viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä, elleivät maksaja ja pankki ole tästä toisin sopineet. Peruutus tai muutos on tehtävä viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä pankin tai palvelun aukioloaikana pankin ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, jollei toisin ole sovittu.

Maksajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa pankille antamaansa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun pankki on aloittanut toimeksiannon toteuttamisen, veloittanut maksajan tiliä tai antanut maksun suorittamisesta kuitin.

Mikäli maksutoimeksianto on tehty maksutoimeksiantopalvelun välityksellä, peruutus on tehtävä maksutoimeksiantopalveluntarjoajan palvelussa. Maksaja ei voi peruuttaa pankin vastaanottamaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun suostumus maksutapahtuman käynnistämiseen on annettu maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalle. Jos maksutapahtuma on maksunsaajan käynnistämä tai hänen välityksellään käynnistetty, maksaja ei voi peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun toimeksianto tai maksajan suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen on annettu maksunsaajalle.

8. Maksutoimeksiannon toteuttamisen aikataulu

Maksajan pankki veloittaa maksun maksajan tililtä toimeksiannossa ilmoitettuna eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksu veloitetaan viimeistään eräpäivää seuraavana pankkipäivänä. Maksuissa, joissa ei ole annettu eräpäivää, maksu veloitetaan maksajan tililtä välittömästi toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen. Jos kyseistä maksutyyppiä, kuten SEPA pikasiirtoja, välitetään kaikkina viikonpäivinä, maksajan pankki veloittaa maksajan tiliä välittömästi maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen.

Mikäli toimeksiantoa ei ole voitu varojen puuttumisen vuoksi veloittaa ilmoitettuna eräpäivänä, maksajan pankki voi veloittaa maksun maksajan tililtä 2 pankkipäivän kuluessa toimeksiannossa ilmoitetun eräpäivän jälkeen. Tällöin toimeksiannon aloituspäivä on käyttäjän ilmoittaman eräpäivän sijasta pankkipäivä, jolloin tilillä on riittävät varat maksun veloittamiseksi, mutta kuitenkin viimeistään toinen pankkipäivä eräpäivästä. Maksaja vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista.

Kun maksajan ja maksunsaajan tilit ovat samassa pankissa tai pankkiryhmässä, varat maksetaan maksajan maksutoimeksiannossa ilmoittamalle tilille viimeistään aloituspäivää seuraavana pankkipäivänä. Kun maksajan ja maksunsaajan tilit ovat eri pankeissa tai eri pankkiryhmissä, varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään aloituspäivää seuraavana pankkipäivänä.

Jos maksu ylittää valtion rajan, varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään toimeksiannon toteuttamisen aloituspäivää seuraavana pankkipäivänä.

Jos toimeksianto on annettu paperilla, yllämainitut toteuttamisajat voivat pidentyä enintään yhdellä pankkipäivällä.

Maksunsaajan pankki maksaa varat maksajan toimeksiannossa ilmoittamalle tilille välittömästi sen jälkeen, kun varat on maksettu maksunsaajan pankin tilille ja maksunsaajan pankki on saanut edellä 3 kohdassa tarkoitetut tarvittavat tiedot rahamäärän maksamiseksi maksunsaajan tilille tai varojen asettamiseksi maksunsaajan saataville. Pankilla on oikeus keskeyttää toimeksiannon toteuttaminen tarvittavien lisäohjeiden tai lisätietojen saamiseksi. Maksunsaajan pankilla on oikeus keskeyttää maksutoimeksiannon toteuttaminen tarpeellisten lisäohjeiden tai tietojen saamiseksi.

9. Käteistä rahaa koskevat palvelut

Pankki ilmoittaa konttorissaan tarjolla olevat käteistä rahaa koskevat palvelut ja niiden ehdot.

9.1. Käteisen rahan kuljetuspalvelu

Pankki voi ottaa vastaan toimeksiannon käteisen rahan kuljettamisesta laskettavaksi ja hyvitettäväksi. Varat hyvitetään varat vastaanottaneessa pankissa olevalle tilille erikseen sovitussa ajassa sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varojen määrä on laskettu.

Jos maksaja ei ole kuluttaja, maksajan pankki tekee maksajan kanssa erikseen rahahuoltosopimuksen.

9.2. Käteispano omalle tilille

Pankki voi ottaa vastaan käteistä rahaa hyvitettäväksi samassa pankissa olevalle maksupalvelun käyttäjän omalle tilille.

Jos tilinomistaja on kuluttaja, tilinomistajan pankki hyvittää varat tilille heti sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu.

Jos tilinomistaja ei ole kuluttaja, tilinomistajan pankki hyvittää varat tilille viimeistään seuraavana pankkipäivänä sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu.

9.3. Käteismaksut

Pankki voi ottaa vastaan rahanvälitystä koskevan toimeksiannon. Maksutoimeksiannon toteuttaminen aloitetaan sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varojen määrä on laskettu.

Pankki voi edellyttää, että käteinen talletetaan ensin maksutoimeksiannon antajan kyseisessä pankissa olevalle tilille, minkä jälkeen pankki toteuttaa tilisiirron tai maksuosoituksen.
Maksajan pankki toteuttaa toimeksiannon viimeistään aloituspäivää seuraavana toisena pankkipäivänä. Jos maksu ylittää valtion rajan, varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään toimeksiannon toteuttamisen aloituspäivää seuraavana neljäntenä pankkipäivänä.

9.4 Käteistalletus talletusautomaattiin

Maksajan pankki ottaa vastaan käteisen rahan talletuksia hyväksymissään talletusautomaateissa. Talletusta koskeva maksutapahtuma toteutetaan maksajan maksukortin debit -ominaisuudella maksukorttiin liitetyn pankkitilin tietojen perusteella ja hyvitetään tilisiirtona maksajan debit-korttiin liitetylle maksajan pankissa olevalle pankkitilille. Maksaja voi antaa talletusta koskevan maksutoimeksiannon talletusautomaatille asettamalla automaattiin maksajan pankin liikkeeseen laskeman ja voimassa olevan debit -ominaisuuden sisältävän maksukortin sekä talletettavat kolikot ja setelit. Maksajan pankki voi määrittää talletusautomaatille kertatalletusta koskevan talletusrajan. Kertatalletusrajan alittavan rahamäärän talletusautomaatti tallettaa näiden ehtojen mukaisesti. Mikäli talletus ylittää kertatalletusrajan, automaatti palauttaa maksajan viimeksi automaattiin laittamat kolikot ja setelit.

Talletusautomaatilla voi tallettaa Euroopan keskuspankin ja euroalueen kansallisen keskuspankin euroalueelle liikkeeseen laskemia euroseteleitä ja eurokolikoita (käteisvarat). Talletusautomaatin vastaanotettua talletettavat käteisvarat, automaatti laskee kolikoiden ja seteleiden kappalemäärät sekä talletettavan rahamäärän. Maksajan pankki antaa tiedon maksutapahtumasta talletusautomaatin näytöllä tai talletusautomaatista tulostuvalla kuitilla. Talletusautomaatin antama tosite on näyttö talletettavasta rahamäärästä. Maksaja ei voi peruuttaa antamaansa maksutoimeksiantoa debit-kortin ja käteisvarojen talletusautomaattiin laittamisen jälkeen.

Mikäli talletusautomaatti ei tunnista talletettavia käteisvaroja tai ne ovat vahingoittuneet, automaatti palauttaa tunnistamattomat kappaleet.

Mikäli maksajan pankilla on syytä epäillä talletettavien käteisvarojen aitoutta, maksajan pankki tutkii erikseen ko. kolikoiden ja seteleiden aitouden ja tarvittaessa toimittaa ne edelleen viranomaisen tutkittavaksi. Maksajan pankki hyvittää omasta tai viranomaisen toimesta aidoksi todettuja kolikoita ja seteleitä koskevan talletuksen määrän maksajan debit-korttiin liitetylle tilille käteisvarojen aitouden tarkistamisen jälkeen. Väärennettyjä kolikoita, seteleitä tai niiden arvoa maksajan pankki ei palauta tai hyvitä maksajalle.

Maksajan pankki voi estää talletusautomaatin käytön talletuksiin kokonaan tai määrittää maksajakohtaisen talletusrajan ja ilmoittaa maksajan kulloinkin käytettävissä olevasta talletusmäärästä talletusautomaatin näytöllä tai kuitilla. Mikäli maksaja ylittää henkilökohtaisen talletusrajansa, maksajan pankilla on oikeus estää maksajan talletusautomaattien käyttö, kunnes maksaja on esittänyt maksajan pankille tämän hyväksymän varojen alkuperäselvityksen

Maksajan pankki ei takaa talletusautomaattien keskeytyksettä jatkuvaa toimintaa. Maksajan pankki voi perustellusta syystä rajoittaa talletusautomaatin käyttöaikaa ilmoittamalla siitä automaatilla tai verkkosivuillaan. Maksajan pankki pyrkii tekemään ilmoituksen hyvissä ajoin etukäteen. Maksajan pankilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilmoittaa maksajalle etukäteen tilapäisistä keskeytyksistä. Maksajan pankki ei vastaa talletusautomaattien toimintahäiriöistä ja virheistä eikä niiden toimintahäiriöistä aiheutuneista välittömistä vahingoista, mikäli toimintahäiriö on ollut havaittavissa.

10. Maksukuoret

Maksaja voi jättää pankin käsiteltäväksi tilisiirtoja koskevia toimeksiantoja maksukuoressa, jos pankki tarjoaa kyseistä palvelua. Maksaja voi jättää maksukuoren postin kuljetettavaksi tai jättää maksukuoren pankin vastaanottopisteeseen, mikäli pankki tarjoaa maksukuorien käsittelyssä konttoripalvelua.

Toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi käsittelyä varten viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä sen jälkeen, kun maksaja on jättänyt maksukuoren oman pankkinsa vastaanottopisteeseen. Postin kuljetettavaksi jätetty toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä sen jälkeen, kun posti on toimittanut maksukuoren pankin vastaanottopisteeseen.

Mikäli maksutoimeksiantoa ei ole voitu varojen puuttumisen vuoksi veloittaa maksajan ilmoittamana eräpäivänä, maksajan pankki voi veloittaa maksun maksajan tililtä kahden (2) pankkipäivän kuluessa maksutoimeksiannossa ilmoitetun eräpäivän jälkeen. Tällöin maksutoimeksiannon aloituspäivä on käyttäjän ilmoittaman eräpäivän sijasta pankkipäivä, jolloin tilillä on riittävät varat maksun veloittamiseksi, mutta kuitenkin viimeistään toinen pankkipäivä eräpäivästä. Maksaja vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista.

11. Maksupalvelun käyttäjän henkilötietojen käsittely ja välittäminen

Pankki käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, kun se toimittaa tuotteita ja palveluja, joista osapuolet ovat sopineet. Lisäksi pankki käsittelee henkilötietoja muissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi silloin kun lakien ja muiden säännösten noudattaminen sitä edellyttää. Yksityiskohtaista tietoa henkilötietojen käsittelystä pankissa annetaan pankin tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla pankin verkkosivuilla ja pankin konttorissa.

Maksajan pankilla on oikeus välittää maksunsaajan pankille näiden ehtojen 3 kohdassa luetellut tiedot. Maksun mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot. Tilisiirroissa maksajan nimitietona välitetään tilinomistajan nimi.
Maksunsaajan pankki antaa maksunsaajalle maksutapahtumaa koskevat tiedot erikseen sovitulla tavalla. Maksunsaajan pankki voi olla velvollinen ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan nimen. Pankki ei ole kuitenkaan velvollinen ilmoittamaan maksunsaajalle maksajan tunnistamiseksi annettua henkilöasiakkaan yksilöintitietoa, kuten henkilötunnusta.

Maksupalvelun käyttäjän, joka ei ole kuluttaja, on toimitettava pankin tietosuojaseloste henkilöille, joiden henkilötietoja se luovuttaa pankille. Maksupalvelua käyttämällä maksupalvelun käyttäjä antaa pankille nimenomaisen suostumuksen rekisterinpitäjänä käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelun tarjoamiseksi

12 Pankin vastuu maksun toteuttamisesta ja vastuun rajoitukset

Maksajan pankin vastuu maksun toteuttamisesta päättyy, kun maksua koskevat tiedot on toimitettu maksunsaajan pankille ja maksua koskevat varat siirretty maksunsaajan pankin tilille. Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin tilille näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle maksutapahtumasta perityt kulut ja koron, jonka maksaja on joutunut suorittamaan tai joka häneltä on jäänyt saamatta pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. Jos maksaja on muu kuin kuluttaja, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajan suorittamasta korosta enintään korkolain 4 § 1 momentin mukaisen viivästyskoron.

Maksupalvelun käyttäjän on ilmoitettava pankilleen toteuttamatta jääneestä, virheellisesti tai myöhässä toteutetusta tai oikeudettomasta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. Maksupalvelun käyttäjän on joka tapauksessa tehtävä ilmoitus viimeistään 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman toteuttamisesta, rahamäärän veloittamisesta tililtään tai rahamäärän hyvittämisestä tililleen. Määräaika ei ala kulua, mikäli käyttäjän pankki ei ole antanut käyttäjälle tietoja maksutapahtumasta sovitulla tavalla.
Jos maksutapahtuma on maksajan ilmoituksen mukaan toteutettu maksuvälineellä oikeudettomasti ilman maksajan syytä ja jos pankki palauttaa rahamäärän maksajan tilille, mutta asian selvittämisen jälkeen pankki osoittaa, että maksaja on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, on pankilla oikeus kirjata palautettu rahamäärä maksajan tilille pankin saatavaksi, joka erääntyy maksettavaksi heti. Mikäli maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja, ilmoitus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa. Jos maksutapahtuma on jäänyt kokonaan toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti tai myöhässä tai oikeudettomasti pankista johtuvasta syystä, maksajan pankin on palautettava maksajan tililtä veloitettu maksun rahamäärä ilman aiheetonta viivytystä. Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin tilille näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle ensisijaisesti koron ja kulut, jotka maksaja on joutunut suorittamaan viivästyksen tai virheen vuoksi.
Maksajan pankilla ei ole palautusvelvollisuutta, jos se voi osoittaa, että maksunsaajan pankki on vastaanottanut maksutapahtuman rahamäärän näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa määräajassa. Tällöin maksunsaajan pankin on välittömästi maksettava maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan maksutilille tai asetettava se hänen käytettäväkseen.
Jos maksunsaajan pankki ei ole maksanut varoja maksunsaajan tilille näiden ehtojen 8 kohdan mukaisessa ajassa, maksunsaajan pankin on korvattava maksunsaajalta maksutapahtumasta perityt kulut ja korko, jonka maksunsaaja on joutunut suorittamaan tai joka häneltä on jäänyt saamatta maksunsaajan pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. Jos
maksunsaaja on muu kuin kuluttaja, maksunsaajan pankki on velvollinen korvaamaan maksunsaajan suorittamasta korosta enintään korkolain 4 § 1 momentin mukaisen viivästyskoron.

Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada varojen tai palvelumaksujen palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti hänestä johtuvasta syystä. Maksupalvelunkäyttäjällä ei myöskään ole oikeutta saada maksun viivästymisestä korvausta, jos maksu on viivästynyt hänestä johtuvasta syystä.
Maksajan pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että maksaja on antanut pankille virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai jos maksajan nimenomaisesti valitsema välittäjäpankki on jättänyt maksun toteuttamatta. Maksajan pankki ei vastaa maksunsaajan pankin toiminnasta tai sen maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa myöskään maksunsaajan pankin tai maksajan valitsemien välittäjäpankkien toiminnasta tai niiden maksukyvystä.

13. Maksutapahtuman jäljittäminen

Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, pankki ryhtyy maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä jäljittämään maksutapahtumaa ja ilmoittaa tuloksista käyttäjälle.
Jos maksupalvelun käyttäjä on antanut edellä kohdassa 3 tarkoitetut maksunsaajan palveluntarjoajan, yksilöivän tunnistetiedon tai tilinumeron virheellisenä, pankilla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään maksutapahtumaa. Maksajan pankin on pyrittävä kuitenkin kohtuullisin toimenpitein saamaan maksutapahtuman varat takaisin.

14. Maksajan puolesta toimivat tahot

Maksutoimeksianto voidaan antaa pankille Maksutoimeksiantopalvelua tarjoavan palveluntarjoajan tai muun maksajan valtuuttaman tahon kautta pankin hyväksymällä tavalla.

Maksajan puolesta toimivien Maksutoimeksiantopalvelua tarjoavien palveluntarjoajien tai muiden kolmansien tahojen kautta vastaanottamansa maksutoimeksiannot pankki toteuttaa näiden ehtojen mukaisesti. Pankilla on oikeus toimittaa kaikki maksutapahtuman käynnistämistä ja saatavillaan olevat toteuttamista koskevat tiedot taholle, jonka kautta maksutoimeksianto on vastaanotettu. Maksun tunnistamista koskevana viitetietona käytetään pankin antamia tunnisteita.

Pankilla on oikeus evätä Maksutoimeksiantopalveluntarjoajan tai muun kolmannen tahon pääsy maksutilille ja hylätä toimitetut maksutoimeksiannot, jos se perustellusta syystä epäilee Maksutoimeksiantopalveluntarjoajaan tai muuhun kolmanteen tahoon liittyvää oikeudetonta tai petollista maksutilin käyttöä.

Jos maksaja väittää, että kolmannen tahon kautta käynnistetty maksutoimeksianto on jäänyt toteuttamatta tai on toteutettu oikeudettomasti, virheellisesti tai myöhässä, maksaja on velvollinen toimittamaan pankille selvityksen viipymättä Maksutoimeksiantopalveluntarjoajan tai muun kolmannen tahon suorituksesta ja siitä, miten pankki on vastaanottanut maksutoimeksiannon.

Pankki ei vastaa maksutoimeksiantopalvelua tarjoavan palveluntarjoajan tai muun asiakkaan valtuuttaman tahon toimista tai laiminlyönneistä, ellei pakottavasta laista muuta johdu.

15. Pankin virheeseen perustuva korjaus

Pankilla on oikeus korjata pankin virheeseen perustuva maksujen välityksessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu sellainen tekninen virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo kirjattu maksunsaajan tilille. Korjaus pyritään tekemään mahdollisimman pian virheen havaitsemisen jälkeen, mutta aina kuitenkin kohtuullisessa ajassa virheen tapahtumisesta. Pankki ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta tilinomistajalle viipymättä. Virheen korjaaminen ei saa ilman tilinomistajan suostumusta aiheuttaa tilinomistajan tilin ylittymistä.

16. Vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset

Maksupalvelun käyttäjän pankki on velvollinen korvaamaan käyttäjälle näiden ehtojen 12 kohdassa tarkoitettujen korkojen ja kulujen lisäksi ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut käyttäjän pankin maksupalvelulain tai näiden ehtojen vastaisesta menettelystä maksua välitettäessä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat käyttäjälle virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada pankiltaan korvausta välittömästä vahingosta, jollei käyttäjä ilmoita virheestä pankilleen kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Mikäli maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja, pankin korvausvastuu on enintään maksutoimeksiannon rahamäärä. Maksajan pankki, välittäjäpankki tai maksunsaajan pankki ei vastaa maksujenvälityksessä tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin vuoksi maksupalvelun käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista.

Maksupalvelun käyttäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos maksupalvelun käyttäjä laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Maksupalvelulain tai näiden ehtojen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, maksupalvelun käyttäjän mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Maksupalvelun käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että pankki ei maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavien varojen puuttumisen, tilisopimuksen päättymisen tai tilinkäytön estämisen vuoksi pysty välittämään maksua sekä vahingoista, jotka maksupalvelun käyttäjä on aiheuttanut lain tai sopimuksen vastaisella toiminnallaan.

Pankki ei myöskään toimiessaan maksajan pankkina, välittäjäpankkina tai vastaanottajan pankkina, vastaa mistään vahingoista, jos maksu jää välittämättä, palautuu tai viivästyy sillä perusteella, että maksu, maksaja tai maksunsaaja, maksajan tai maksunsaajan konserniin tai tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö, maksajan tai maksunsaajan suora tai välillinen omistaja, edellä mainittujen tahojen tosiasiallinen edunsaaja tai muu edustaja on Kansainvälisten pakotteiden kohteena.

17. Maksujenvälityksen päättyminen

Pankin velvollisuus välittää maksuja päättyy, kun tili- tai muun palvelusopimuksen voimassaolo päättyy. Kun sopimus irtisanotaan tai puretaan, maksupalvelun käyttäjällä on velvollisuus ennen sopimuksen päättymistä peruuttaa maksutoimeksiannot, joiden ilmoitettu eräpäivä on sopimuksen päättymisen jälkeen. Näiden maksujen toteuttamatta jättämisestä pankilla ei ole velvollisuutta tehdä kohdan 6 mukaista ilmoitusta. Jos maksupalvelun käyttäjä rikkoo olennaisesti näitä ehtoja tai käyttää näissä ehdoissa tarkoitettuja palveluja niiden käyttötarkoituksen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, pankilla on oikeus välittömästi lopettaa maksujenvälitys.

18. Palvelumaksut ja palkkiot

Maksu välitetään täysimääräisenä maksunsaajalle. Maksunsaaja ja maksunsaajan pankki voivat sopia, että maksun rahamäärästä vähennetään maksunsaajan pankin palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ja palkkiot. Maksaja ja maksunsaaja vastaavat kumpikin oman pankkinsa maksutapahtuman toteuttamisesta perimistä palvelumaksuista ja palkkioista.

Maksupalvelun käyttäjä on velvollinen maksamaan pankille maksutoimeksiannosta palveluhinnastossa ilmoitetut tai erikseen sovitut palvelumaksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus periä ja veloittaa palvelumaksut ja palkkiot maksupalvelun käyttäjän tililtä.

Pankilla on oikeus periä maksutapahtuman jäljittämisestä ja varojen takaisin hankkimisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot, jos maksupalvelun käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon. Mikäli maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja, pankilla on oikeus aina periä maksutoimeksiannon jäljittämisestä ja selvittelystä palveluhinnastonsa mukaiset palkkiot.

Pankilla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot maksutapahtuman aiheettomasta selvittelystä, jos maksutapahtuma osoittautuu täysin oikein toteutetuksi.

Mikäli pankki ja maksupalvelun käyttäjä ovat sopineet, että maksutoimeksianto voidaan peruuttaa myöhemmin kuin näiden ehtojen 7 kohdassa tarkoitetussa ajassa, pankilla on oikeus periä maksutoimeksiannon peruuttamisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot.

Pankilla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaiset palvelumaksut ja palkkiot maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämistä koskevasta ilmoituksesta.
Mikäli maksun välittämisestä aiheutuu muita kustannuksia, maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta jälkikäteen.

19. Palveluhinnaston ja maksujenvälityksen ehtojen muuttaminen

Pankilla on oikeus muuttaa palveluhinnastoaan ja näitä ehtoja.
Näiden ehtojen ja palveluhinnaston muutos koskee myös niitä toimeksiantoja, jotka on annettu pankille ennen muutoksen voimaantuloa, mutta toteutetaan muutoksen voimaantulon jälkeen.

19.1. Maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja

Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoittaa käyttäjälle pankin sähköisen asiointikanavan kautta sähköisesti tai erikseen sovitulla tavalla kirjallisesti näiden ehtojen muutoksesta. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Maksujen välitys jatkuu muutettujen ehtojen mukaisesti, jollei maksupalvelun käyttäjä ennen muutosten ilmoitettua voimaantulopäivää ilmoita kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti pankille vastustavansa muutosta. Maksupalvelun käyttäjällä on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa tämä sopimus päättymään heti tai myöhemmästä ehdotettua voimaantulopäivää edeltävästä ajankohdasta lukien. Sopimuksen päättyessä pankilla on oikeus välittömästi lopettaa maksujen välittäminen.

19.2. Maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja

Maksupalvelun käyttäjän pankki ilmoittaa pankin sähköisen asiointikanavan kautta sähköisesti tai erikseen sovitulla tavalla kirjallisesti sellaisen sopimusehtojen muutoksen, joka olennaisesti lisää käyttäjän velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan ja joka ei johdu lain muutoksesta, viranomaisen määräyksestä taikka pankkien maksujenvälitysjärjestelmän muutoksista. Pankki ilmoittaa muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen ehdotettua voimaantulopäivää. Muun ehtojen muutoksen käyttäjän pankki ilmoittaa julkaisemalla sen pankin toimipaikassa tai pankin verkkosivuilla. Palvelumaksun tai palkkion muutoksesta pankki kuitenkin ilmoittaa julkaisemalla sen palveluhinnastossaan. Tällaiset muutokset tulevat voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana.

20. Pankin ja maksupalvelun käyttäjän väliset ilmoitukset ja asiointikielet

Maksupalvelun käyttäjän pankki lähettää näitä ehtoja koskevat ilmoitukset, joiden toimittamistavasta ei ole näissä ehdoissa erikseen sovittu, pankin tarjoamaan Sähköiseen asiointikanavaan, kuten verkkopankkiin, tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai Väestörekisterikeskukselle. Maksupalvelun käyttäjän katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.
Maksupalvelun turvallisuutta koskevat ilmoitukset pankki antaa verkkosivuillaan tai muussa pankin tarjoamassa sähköisessä kanavassa, kuten verkkopankissa.
Maksupalvelun käyttäjä lähettää pankille näitä ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.

Käyttäjä voi käyttää asioidessaan suomen tai ruotsin kieltä. Jos maksupalvelun käyttäjä haluaa käyttää muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä, hän vastaa tarvitsemansa tulkkauspalvelun hankkimisesta ja tulkkauspalvelusta aiheutuvista kustannuksista.

21. Ylivoimainen este

Sopimuksen osapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia.

Pankki ei vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakosta, saarrosta, sulusta, boikotista tai muusta vastaavasta olosuhteesta, vaikka se ei pankkia suoraan koskisikaan tai vaikka pankki itse olisi siinä osallisena.
Sopimuksen osapuoli Sopimuksen osapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle osapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisissa päivälehdissä.

22. Sopimuksen siirtäminen

Maksupalvelun käyttäjän ja pankin väliseen sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat liiketoiminnan vastaanottajaan nähden voimassa, mikäli pankki sulautuu taikka jakautuu tai luovuttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain.
Maksupalvelun käyttäjä ei saa siirtää kolmannelle näissä ehdoissa tarkoitettuja palveluita tai sopimusta tai niihin liittyviä oikeuksia velvollisuuksia ilman pankin kirjallista suostumusta.

23. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Maksun toteuttamiseen tai näihin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä maksupalvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä aina ensisijaisesti omaan pankkiinsa. Jos kyseessä on asiakasvalitus, pankki vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla.

Kuluttaja ja pienyritys voivat saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi ja kuluttaja kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

24. Valvontaviranomaiset

Pankin toimintaa valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi) ja kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies (www.kkv.fi).

25. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

25.1. Maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja

Näistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Jos kuluttajalla kannessa nostettaessa ei ole enää kotipaikka tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, voidaan kanne nostaa sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla oli kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sopimuksen syntyessä.

Jos kuluttaja -asiakkaalla ei ollut sopimuksen syntyessä kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, kanne nostetaan sen Euroopan Unionin jäsenvaltiossa olevan paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Euroopan Unionissa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

25.2. Maksupalvelun käyttäjä on muu kuin kuluttaja

Näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään pankin kotipaikan käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

25.3. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja ehdoissa tarkoitettuihin maksutoimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.