Hyppää sisältöön

Yritysasiakkaan pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleiset ehdot

Nämä ehdot ovat voimassa 23.4.2021 alkaen.

Jos erikielisten ehtojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja.

1. Sopimuksen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan POP Pankkien yritysasiakkaiden pankkitunnusten ja niillä käytettävien palveluiden käyttöön.

Näitä ehtoja sovelletaan yksittäistä palvelua koskevien sopimusehtojen, kuvausten ja ohjeiden lisäksi. Jos palvelua koskevat ehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja, jollei toisin ole sovittu.

Asiakas ja käyttäjä sitoutuvat noudattamaan näiden yleisten ehtojen lisäksi palvelussa julkaistuja kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja sekä käyttö-, turvallisuus-, aikataulu- ja muita ohjeita. Asiakas ja käyttäjä hyväksyvät käyttöehdot ja ohjeet itseään sitoviksi ryhtyessään käyttämään yritysverkkopalvelua tai pankkitunnuksia. Yritysverkkopalveluita voidaan käyttää eri päätelaitteiden (esim. tietokoneen tai mobiililaitteen) avulla. Eri päätelaitteilla käytettäessä yritysverkkopalvelut voivat sisällöltään ja toiminnoiltaan erota toisistaan sekä muista palveluista.

Yritysverkkopalvelut on tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla ja palveluihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta niitä käytetään.

2. Määritelmät

Asiakas on pankin asiakkaana oleva elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka tekee pankin kanssa yritysverkkopankkisopimuksen.

Käyttäjä on asiakkaan puolesta toimiva luonnollinen henkilö, jonka asiakas on valtuuttanut toimimaan puolestaan ja itseään sitovasti Yritysverkkopankissa erikseen sovituin käyttöoikeuksin.

Kansainväliset pakotteet ovat Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamia, hallinnoimia, hyväksymiä tai toimeenpanemia pakotteita, taloudellisia sanktioita, vienti- tai tuontikieltoja, kauppasaartoja tai muita rajoittavia toimenpiteitä.

Maksutoimeksianto on asiakkaan pankilleen antama määräys toteuttaa maksutapahtuma tilisiirtona, varojen siirtona pankin maksutilille, suoraveloituksena, käteispanona, käteisnostona, maksukortilla tai muulla maksuvälineellä.

Maksutoimeksiantopalvelu on palvelu, jossa maksutoimeksiantopalvelua tarjoava palveluntarjoaja käynnistää pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksajan pyynnöstä maksutoimeksiannon maksajan pankissa olevalta maksutililtä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon välityksellä.

Muu palveluntarjoaja on kolmas osapuoli, joka tarjoaa palveluja yritysverkkopalveluiden välityksellä tai jonka tarjoamia palveluja asiakas voi käyttää pankkitunnuksillaan.

Pankki on se POP Pankki –ryhmään kuuluva pankki, jonka kanssa asiakas on tehnyt verkkopankkisopimuksen.

Tilitietopalvelu on kolmannen palveluntarjoajan (muun kuin pankin) tarjoama palvelu, jossa rekisteröityneen palveluntarjoajan välityksellä haetaan pankin hyväksymän teknisen rajapinnan kautta maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä tietoja maksupalvelun käyttäjän maksutilistä, joka on asiakkaan kanssa sovitulla tavalla käytettävissä tietoverkon kautta. Pankissa olevan maksutilin tietojen siirtäminen edellyttää, että tiliä voidaan käyttää tietoverkon kautta.

Tunnistuspalvelu on palvelu, jossa asiakas voi tunnistautua pankkitunnuksilla muun palveluntarjoajan tarjoamassa sähköisessä palvelussa siinä edellytetyllä tavalla. Yritys- ja yhteisöasiakkaan tunnistaminen ei ole laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista tarkoitettu vahva sähköinen tunnistaminen. Palvelussa ei tunnisteta yritys- ja yhteisöasiakkaan puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä.

Yritysverkkopankki on pankin asiakkaalle tarjoama sähköinen palvelukokonaisuus, joka edellyttää pankkitunnusten käyttöä.

Pankkitunnukset (tunnukset) sisältävät pankin kulloinkin määrittelemät ja asiakkaalle tai käyttäjälle osin tai kokonaan toimittamat todentamistekijät, kuten käyttäjätunnus, avaintunnuskortti, tunnuslukusovellus, tunnuslukulaite, PIN-koodi tai muu pankin hyväksymä vahvistusväline.

Pankkitunnuksilla käytettävät palvelut (yritysverkkopalvelut) ovat pankin asiakkaille tarkoitettuja sähköisiä asiointipalveluita. Yritysverkkopalveluita voivat olla yritysverkkopankki, mobiilipankki, pankin hyväksymät sovellukset sekä puhelinpalvelu. Palveluihin voi sisältyä myös pankin kanssa samaan ryhmään kuuluvan palveluntarjoajan ja kolmansien (muu palveluntarjoaja) tarjoamia palveluita.

3. Yrityksen pankkitunnusten käyttäminen ja säilyttäminen

3.1. Pankkitunnusten käyttäminen

Tunnusten käyttäminen edellyttää, että asiakas ja pankki ovat sopineet tunnuksista yritysverkkopankkisopimuksella.

Pankki antaa asiakkaalle asiakaskohtaiset ja käyttäjälle käyttäjäkohtaiset tunnukset, joiden avulla asiakas tai asiakkaan valtuuttama käyttäjä tunnistautuu palvelussa edellytetyllä tavalla. Asiakas tai käyttäjä voi tunnistautua palveluihin myös muun kuin pankin antamalla varmenteella tai tunnistusvälineellä, jos pankki on hyväksynyt sellaisen käytön.

Tunnusten tai muun pankin hyväksymän varmenteen tai tunnistusvälineen käyttäminen pankin tarjoamassa palvelussa siinä edellytetyllä tavalla vastaa asiakkaan allekirjoitusta. Kaikki maksut, toimeksiannot, hakemukset, sopimukset sekä muut tahdonilmaisut ja viestit sitovat palvelussa tunnistettua asiakasta sen jälkeen, kun ne on lähetetty pankille palvelussa edellytetyllä tavalla.

3.2. Tunnistautuminen maksutoimeksianto- ja tilitietopalveluun

Asiakas voi käyttää tunnistautumistietojaan maksutoimeksiannon käynnistämiseksi maksupalveluntarjoajaksi rekisteröityneen maksutoimeksiantopalvelua tarjoavan palveluntarjoajan kautta tai käyttää niitä suostumuksen antamiseksi tietojen noutamista varten tilitietopalvelujen tarjoajaksi rekisteröityneen tilitietopalvelua tarjoavavan palveluntarjoajan kautta.

3.3 Pankkitunnusten säilyttäminen ja asiakkaan sekä käyttäjän vastuu

Asiakas ja käyttäjä vastaavat tunnusten käytöstä ja sitoutuvat säilyttämään pankkitunnukset huolellisesti ja tunnusten osat erillään toisistaan ja huolehtimaan siitä, että ne eivät joudu sivullisen haltuun tai tietoon. Jos tunnukset ovat kadonneet tai ne ovat joutuneet tai ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun tai tietoon, asiakas tai käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä välittömästi sopijapuolena olevalle pankille. Muun kuin pankin myöntämän varmenteen tai tunnisteen katoamisilmoitus on tehtävä varmennetta tai tunnistetta koskevien käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakas ja käyttäjä vastaavat pankin asiakkaalle tai käyttäjälle myöntämien tunnusten oikeudettomasta käytöstä, jos

 • asiakas tai käyttäjä on luovuttanut tunnukset sivulliselle;
 • tunnusten katoaminen, joutuminen oikeudettomasti sivullisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu asiakkaan tai käyttäjän huolimattomuudesta; tai
 • asiakas tai käyttäjä on laiminlyönyt ilmoittaa ehtojen mukaisesti pankille tunnusten katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti sivullisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan.

Asiakas tai käyttäjä ei vastaa tunnusten oikeudettomasta käytöstä, jos tunnuksia on käytetty sen jälkeen, kun ilmoitus niiden hallinnan menettämisestä tai niiden joutumisesta sivullisen haltuun tai tietoon on saapunut pankille tai pankin ilmoittamaan sulkupalveluun ja pankilla on ollut kohtuullinen aika estää palvelun käyttö. Asiakkaan tai käyttäjän on tehtävä katoamisilmoitus sopijapuolena olevan pankin konttoriin tai pankin ilmoittamaan asiakaspalveluun näiden aukioloaikoina tai pankin sulkupalveluun (puhelinnumero 020 333 tai ulkomailta +358 20 333).

Asiakkaan ja käyttäjän vastuu muun kuin pankin myöntämän varmenteen tai tunnistusvälineen oikeudettomasta käytöstä ja ilmoitusvelvollisuudesta määräytyy varmenteen tai tunnistusvälineen käyttöehtojen mukaisesti. Jos muun kuin pankin myöntämän varmenteen tai tunnistusvälineen käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja.

Asiakas vastaa siitä, että sillä on käyttäjän suostumus ennen kuin tämän henkilötunnus ja muut henkilötiedot toimitetaan pankille ja että käyttövaltuuksien sisältö vastaa asiakkaan pankille ilmoittamaa. Asiakkaan on varmistettava, että käyttäjät tuntevat yritysverkkopankin sopimusehdot ja toimivat niiden mukaisesti.

Asiakas vastaa kaikista toimeksiannoista ja muista toimenpiteistä, joita tehdään käyttäen asiakkaan asiakaskohtaisia tai asiakkaan valtuuttamien käyttäjien käyttäjäkohtaisia tunnuksia.

4. Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas ja käyttäjä vastaavat käyttämiensä laitteiden, ohjelmien ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, hankinta-, ylläpito- ja käyttökustannuksista sekä laitteiden, ohjelmien ja tietoliikenneyhteyksien turvallisuudesta ja toimivuudesta. Asiakkaan ja käyttäjän tulee huolehtia siitä, että asiakkaan ja käyttäjän laitteet, ohjelmat ja palvelut on suojattu asianmukaisesti luvatonta käyttöä vastaan ja ettei kenelläkään ole mahdollisuutta saada niitä haltuunsa tai tietoonsa tunnuksia tai tunnustietoja. Pankki ei vastaa siitä, että asiakas tai käyttäjä voi käyttää Yritysverkkopankkia tai muita yritysverkkopalveluita asiakkaan tai käyttäjän käytössä olevilla laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

5. Palvelumaksut

Asiakas on velvollinen maksamaan ja pankki on oikeutettu veloittamaan sovitulta tililtä pankin kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset tai muutoin asiakkaan kanssa sovitut maksut ja palkkiot.
Palveluhinnasto on nähtävissä pankin toimipaikoissa. Pankki voi julkaista palveluhinnaston myös yritysverkkopalveluissa ja verkkosivuillaan.

6. Palvelut

Yritysverkkopalveluissa tarjotaan pankin ja muun palveluntarjoajan tuotteita ja palveluita. Pankilla on oikeus tehdä muutoksia yritysverkkopalveluiden palveluvalikoimaan, palveluihin, palveluiden sisältöön, käyttöohjeisiin, palveluiden saatavuuteen sekä palveluiden käyttöön tarvittavien laitteiden ja ohjelmien vaatimuksiin ilmoittamatta muutoksista etukäteen asiakkaalle.

6.1. Tilit ja tilitiedot

Pankki määrittelee yritysverkkopalveluihin liitettävissä olevat tilituotteet ja niihin liitettävissä olevat toiminnot ja palvelut. Asiakas ja pankki sopivat yritysverkkopalveluihin liitettävistä tileistä sopimusta tehtäessä. Tilejä voidaan myöhemmin liittää tai poistaa yritysverkkopalveluista.

Pankki voi antaa asiakkaalle yritysverkkopalveluihin liitettyjä tilejä koskevia tilitietoja yritysverkkopalveluissa. Tilin käyttöön oikeutettu voi tarkastella käyttöoikeustilin tapahtumia myös käyttöoikeuden myöntämistä edeltävältä ajalta. Tilitietopalvelun kautta haettujen maksutilien tietojen antamiseen sovelletaan tiliehtoja.

6.2. Lainat ja luotot

Pankki määrittelee ne luottotuotteet ja niihin liittyvät toiminnot ja palvelut, joita voidaan käsitellä yritysverkkopalveluissa. Pankki voi antaa asiakkaalle yritysverkkopalveluissa tämän lainoja ja luottoja koskevia tietoja.

6.3. Maksutoimeksiannot

Pankilla on oikeus määritellä yritysverkkopalveluissa suoritettavissa olevat maksutyypit ja rajat maksutoimeksiannoille. Asiakas antaa suostumuksensa maksutoimeksiannon toteuttamiseen hyväksymällä toimeksiannon tunnuksillaan. Pankki voi turvallisuussyistä pyytää lisävahvistuksen asiakkaan verkkopalvelun kautta antamalle maksutoimeksiannolle. Lisävahvistus on osa maksutoimeksiantoa ja maksutoimeksianto katsotaan annetuksi pankille vasta kun pankki on vastaanottanut asiakkaalta lisävahvistuksen ohjeiden mukaisesti.

Maksut välitetään, mukaan lukien maksutoimeksiantopalvelun kautta tulleet maksutoimeksiannot, Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen tai Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleisten ehtojen mukaisesti. Asiakas ja pankki voivat erikseen sopia tunnusten käyttöä koskevista käyttörajoituksista sekä asiakas- että käyttäjäkohtaisesti.

6.4. Verkkolaskut

Asiakas voi tallentaa ja lähettää verkkolaskuja omille asiakkailleen yritysverkkopalveluissa. Asiakas voi myös itse ottaa vastaan verkkolaskuja joko suoraan valitulle tilille vahvistusta odottaviksi maksutoimeksiannoiksi tai aineistosiirtona. Laskujen muodostamisesta ja vastaanotosta sovitaan asiakaskohtaisesti. Verkkolaskuosoitteesta asiakas sopii erillisellä Verkkolaskusopimuksella.

6.5. Aineistosiirrot

Asiakas voi ottaa käyttöön yritysverkkopalveluihin myös konekieliset maksuliikepalvelut, aineistosiirrot. Käyttöönotosta sovitaan asiakaskohtaisella ja kustakin palvelusta sovitaan erikseen liittymisilmoituksella tai erillisellä sopimuksella.

6.6. Sijoittamisen palvelut

Asiakas voi käyttää Yritysverkkopankissa sijoittamisen palveluita sovittuaan siitä erikseen pankin kanssa. Asiakkaalla voi olla mahdollisuus tehdä esimerkiksi osto- ja myyntitoimeksiantoja, saada tietoja arvopaperi- ja arvo-osuusomistuksistaan sekä käyttää markkinainformaatiopalveluita.

Yritysverkkopalveluiden kautta tehdyissä toimeksiannoissa pankilla ei ole velvollisuutta arvioida palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta asiakkaalle, kun toimeksianto toteutetaan tai välitetään asiakkaan aloitteesta ja palvelu liittyy laissa tarkoitettuihin yksinkertaisiin rahoitusvälineisiin. Kun asiakas on vahvistanut yritysverkkopalvelussa tutustuneensa arvopaperia, muuta rahoitusvälinettä tai muun palvelun suorittamista tai pankkia koskevaan tietoon, kuten ehtoihin, avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin, tiedot katsotaan annetuksi asiakkaalle.

Arvopaperi- ja muita sijoituspalveluita ei tarjota Yhdysvalloissa asuville henkilöille eikä Yhdysvalloista käsin liiketoimintaansa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille.

6.7. Tietopalvelut

Yritysverkkopalveluissa pankki voi tarjota omia tai välittää muun palveluntarjoajan tarjoamia tietopalveluita, kuten pankin palveluja koskevaa informaatiota ja sijoitusmarkkinoiden informaatiota.

Tietopalvelut on tarkoitettu vain asiakkaan omaan käyttöön ja niiden sisältämän materiaalin levittäminen, julkaiseminen tai kopioiminen on kielletty. Tietopalvelujen sisältämä informaatio toimitetaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Informaatio on yleisluonteista eikä sitä voida pitää esimerkiksi osto- tai myyntikehotuksena, neuvona, suosituksena tai informaation antajaa sitovana tarjouksena, ellei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu.

Pankki ei vastaa palveluissa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Pankki ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tietopalvelujen sisältämien tietojen saannin viivästymisestä, estymisestä, virheistä tai tietopalvelujen käyttämisen seurauksista asiakkaalle.

7. Pankin oikeus estää yritysverkkopalveluiden tai pankkitunnusten käyttö

Pankilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, keskeyttää yritysverkkopalveluiden käyttö tai rajoittaa yritysverkkopalveluihin pääsyä:

 • ohjelmistopäivitysten, ylläpidon tai huolto- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi;
 • sähkökatkosten ja sähköisten viestintämenetelmien palvelukatkosten ajaksi;
 • jos asiakas tai käyttäjä tai asiakkaan tai käyttäjän laitteet, ohjelmistot tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat häiriöitä tai vaarantavat Yritysverkkopankin turvallisuuden;
 • suojellakseen asiakkaita ja käyttäjiä tietoturva- tai muilta turvallisuusuhilta;
 • pankilla on perusteltu syy epäillä, että Yritysverkkopankkia käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa pankille, asiakkaalle, käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle;
 • jos asiakas tai käyttäjä toimii lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka rikkoo olennaisesti Yritysverkkopankkisopimuksen ehtoja tai palveluun liittyviä ehtoja tai käyttöohjeita;
 • jos asiakas haetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai joutuu muuten insolvenssimenettelyn kohteeksi, taikka asiakas hakee akordia tai lakkauttaa maksunsa
 • jos asiakas joutuu kansainvälisten pakotteiden kohteeksi.

Pankilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa asiakkaalle, jos yritysverkkopalvelun tai sen sisältämän yksittäisen palvelun käyttö estyy ja yksittäinen asiakkaan antama toimeksianto keskeytyy tai jää hoitamatta edellä mainittujen syiden takia.

Pankki pyrkii ilmoittamaan ennakkoon tiedossaan olevista keskeytyksistä kohtuullisessa ajassa ennen keskeytystä, mutta pankilla ei ole tähän velvollisuutta.

8. Pankille annettavat tiedot ja asiakkaan vastuu antamistaan tiedoista

Asiakkaan on ilmoitettava pankille mm. nimensä, y-tunnuksensa, postiosoitteensa, puhelinnumeronsa, kotipaikkatietonsa ja verotusmaansa. Asiakkaan on myös ilmoitettava nimeämänsä käyttäjän nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Asiakas vastaa pankille annettujen tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Pankki tai muu palveluntarjoaja eivät ole velvollisia tarkistamaan tai täydentämään tietoja. Pankille annetut toimeksiannot käsitellään annettujen tietojen perusteella eikä pankki tai muu palveluntarjoaja ole velvollinen tarkistamaan tai täydentämään annettuja tietoja. Asiakas on velvollinen esittämään pankille sen tarvitsemat selvitykset, valtuutukset ja muut tiedot. Asiakkaan tai hänen edustajansa on ilmoitettava viipymättä pankille yritysverkkopalveluiden tai tunnusten käyttöön vaikuttavien tietojen tai olosuhteiden muutoksista.

Asiakas vastaa kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että asiakas on antanut pankille tai muulle asianomaiselle palveluntarjoajalle virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Suoraan pankille toimitetut toimeksiannot toteutetaan ja hakemukset käsitellään annettujen tietojen perusteella. Maksutoimeksiantopalvelun, tilitietopalvelun tai muun palveluntarjoajan kautta pankille toimitetut toimeksiannot toteutetaan sen sisältöisinä, kun pankki on ne vastaanottanut. Pankki tai muu asianomainen palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarkastamaan tai täydentämään asiakkaan antamia tietoja.

9. Asiakas- ja asiointitiedot sekä tietojen luovuttaminen

Pankki ja muu palveluntarjoaja käsittelee sekä arkistoi sähköisesti tiedot asiakkaan yritysverkkopalveluissa tekemistä sopimuksista, toimeksiannoista, tunnusten käyttämisestä, lähettämistä viesteistä sekä muusta asioinnista niissä rajoissa, jotka laki sallii. Pankin tietojärjestelmään tallennettua tietoa pidetään, ellei muuta näytetä, luotettavana näyttönä asiakkaan asioinnista ja annetuista toimeksiannoista.

Pankilla on oikeus tallentaa asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut ja verkkoneuvottelut ja käyttää puhelu- ja videotallenteita toimeksiannon todentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, riskienhallintaan sekä todisteina mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa.

Pankilla on oikeus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Pankki voi lisäksi luovuttaa asiakkaan tietoja muulle palveluntarjoajalle asiakkaan tunnistamiseksi, asiointitapahtuman toteuttamiseksi tai selvittämiseksi, jos asiakas käyttää kyseisen palveluntarjoajan palvelua.

Pankki voi tarkastaa sopimuksen tekemisen tai uusimisen yhteydessä asiakkaan luottotiedot.

10. Pankin ja asiakkaan väliset ilmoitukset

Pankki lähettää ilmoitukset tätä sopimusta, sen ehtoja ja palvelumaksuja koskevista muutoksista asiakkaalle yritysverkkopalveluun tai jos niin erikseen nimenomaisesti asiakkaan kanssa sovittu, kirjallisesti. Pankilla ja muulla palveluntarjoajalla on oikeus lähettää asiakkaille yritysverkkopalveluissa käytettäviä tuotteita ja palveluita koskevat tiedot sekä näitä koskevia sopimuksia koskevat ilmoitukset (kuten ehtojen muutosilmoitukset, tiedonannot, tarjoukset, vastaukset, vahvistukset ja muut vastaavat viestit) asiakkaan saataville yritysverkkopalveluihin. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.

Asiakas voi olla pankkiin yhteydessä sähköisesti yritysverkkopalvelun viestitoiminnon tai pankin tarjoaman muun suojatun sähköisen palvelun välityksellä, kirjallisesti tai asioimalla pankin konttorissa. Pankin katsotaan saaneen sähköisen ilmoituksen viimeistään seuraavana pankkipäivänä ilmoituksen saapumisesta pankin tietojärjestelmään. Jos ilmoitus on lähetetty pankille kirjallisesti, pankin katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.

Kun asiakas havaitsee yritysverkkopalvelun käyttöön liittyvän virheen tai ongelman, tulee tämän ottaa heti yhteyttä pankkiin virheen tai ongelman selvittämiseksi tai korjaamiseksi. Yritysverkkopalveluita koskevat huomautukset ja vaatimukset tulee tehdä pankille kirjallisesti ja riittävästi yksilöitynä heti virheen tai vahingon toteamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 90 kalenteripäivän kuluessa toteamisesta. Jos huomautusta ei tehdä määräajassa, pankilla ei ole vastuuta tapahtuneesta eikä asiakkaalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Jos asiakas ja pankki ovat erikseen sopineet, pankki voi toimittaa asiakkaalle yritysverkkopalveluita koskevia muita kuin pankkisalaisuuden alaisia tietoja tekstiviestinä asiakkaan tai käyttäjän matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiviestinä asiakkaan tai käyttäjän sähköpostiosoitteeseen.

10.1. Pankin ilmoitukset petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvistä uhista

Pankki ilmoittaa asiakkaalle ja käyttäjälle tietoonsa tulleesta epäillystä tai todetusta petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvästä uhasta. Ilmoitus annetaan pankin verkkosivuilla tai pankin tarjoaman suojatun sähköisen palvelun välityksellä. Esimerkki tämän kaltaisesta uhasta ovat pankin asiakkaille lähetetyt petolliset sähköposti- tai muut viestit, joissa pankin nimissä esiintyen koetetaan saada asiakkaat luovuttamaan pankkitunnuksensa viestin lähettäjälle.

11. Immateriaalioikeudet

Yritysverkkopalveluiden omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkkioikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat pankille tai muulle palveluntarjoajalle. Aineiston lainaaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen osittainkin ilman pankin lupaa on kielletty.

12. Vahingonkorvaus ja pankin vastuunrajoitukset

Pankki on velvollinen korvaamaan asiakkaalle vain sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin omasta virheestä tai laiminlyönnistä.

Pankki vastaa asiakkaalle aiheutuneesta mahdollisesta välillisestä vahingosta vain, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Välillisiä vahinkoja ovat mm. tulon menetys, saamatta jäänyt tuotto tai voitto, korkotappio, muuhun sopimussuhteeseen perustuvasta velvoitteesta aiheutunut vahinko, sellainen palvelun käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa sekä muu vaikeasti ennakoitavissa oleva vahinko.

Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos asiakas laiminlyö tämän, vastaa hän itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, asiakkaan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet. Sopijapuolella ei ole oikeutta korvauksiin tämän sopimuksen päättymisen tai sopimuksen piiriin kuuluvan palvelun lopettamisen johdosta, jollei toisin ole sovittu tai laista muuta johdu.

Pankki ei vastaa muiden palveluntarjoajien tuotteista, palveluista eikä tietoturvaongelmista, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas päästää kolmannen osapuolen sovelluksen tai ohjelman yritysverkkopalveluihin. Pankki ei ole osapuoli asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisissä sopimuksissa eikä vastaa niiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä eikä oikeustoimien pätevyydestä.

13. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä valtakunnallisissa päivälehdissä ja niihin verrattavissa sähköisissä viestimissä.

14. Sopimuksen, sopimusehtojen ja palveluhinnaston muuttaminen

Pankilla on oikeus muuttaa tätä sopimusta, sen ehtoja ja palveluhinnastoa.

Pankki ilmoittaa sellaisesta sopimus- tai ehtomuutoksesta, joka olennaisesti lisää asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia ja joka ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen määräyksestä, asiakkaalle näiden ehtojen kohdan 10 mukaisesti. Pankki ilmoittaa muutokset vähintään kuukautta ennen muutoksen ehdotettua voimaantulopäivää.

Muun ehtojen muutoksen pankki ilmoittaa julkaisemalla sen pankin toimipaikassa tai pankin verkkosivuilla. Hintojen ja palkkioiden muutoksista pankki ilmoittaa palveluhinnastossaan. Tällaiset muutokset tulevat voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas kuukauden kuluessa muutoksen ilmoittamisesta ilmoita kirjallisesti pankille, ettei hyväksy pankin ehdottamaa muutosta. Jos asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen kohdan 15 mukaisesti.

15. Sopimuksen voimassaoloaika, irtisanominen ja purkaminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti omalta osaltaan ilmoittamalla irtisanomisesta pankille kirjallisesti. Asiakas vastaa yritysverkkopalvelun kautta tehdyistä toimeksiannoista myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Pankilla on oikeus suorittaa toimeksiannot loppuun, jollei niitä erikseen peruuteta niitä koskevien ehtojen mukaisesti.

Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisesta ilmoitetaan asiakkaalle joko yritysverkkopalvelun viestitoiminnon kautta tai kirjallisesti.

Sopimus katsotaan päättyneeksi ilman irtisanomista, kun pankki on saanut tiedon asiakkaan liiketoiminnan lakkaamisesta.

Sopijapuolilla on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään heti, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

16. Sopimuksen siirtäminen

Pankilla on oikeus siirtää sopimuksessa tarkoitetut pankin oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle. Asiakkaan ja pankin väliseen sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat liiketoiminnan vastaanottajaan nähden voimassa, mikäli pankki sulautuu tai jakautuu taikka luovuttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain.

Asiakas ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle sopimuksessa tarkoitettuja oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

17. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Tätä sopimusta ja sen ehtoja koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä sopijapuolena olevaan pankkiin. Jos kyseessä on asiakasvalitus, pankki vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti 15 pankkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko kirjallisesti tai sopimuksen mukaan muulla pysyvällä tavalla.

Pienyritysasiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi.

18. Valvova viranomainen

Finanssivalvonta valvoo pankin toimintaa. Finanssivalvonta: Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi.

19. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tästä sopimussuhteesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka muussa Suomessa sijaitsevassa toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.


Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä