Hyppää sisältöön

Määräaikaistilin yleiset ehdot

31.12.2015 alkaen

Näitä tiliehtoja sovelletaan määräaikaistilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta.

Määritelmät

Tilinomistaja

Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle pankki on velkaa tilillä olevat varat ja joka voi määrätä tilistä ja tilillä olevista varoista haluamallaan tavalla, jollei jäljempänä toisin todeta. Tilinomistajia voi olla enemmän kuin yksi.

Tilinavaaja

Tilinavaaja on henkilö, joka tekee pankin kanssa sopimuksen tilin avaamisesta.

Tilin käyttöön oikeutettu

Tilin käyttöön oikeutettu on henkilö, jonka oikeus määrätä tilistä näiden ehtojen kohdan 4 mukaisesti perustuu lailliseen edustukseen tai tilinomistajan antamaan valtuutukseen.

Edunvalvoja: Edunvalvoja on tilinomistajan laillinen edustaja. Edunvalvoja-asema perustuu lakiin (alaikäiset) tai maistraatin taikka tuomioistuimen määräykseen (täysi-ikäiset, joille määrätty edunvalvoja).

Edunvalvontavaltuutettu: Edunvalvontavaltuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jolla on maistraatin vahvistaman ja holhousasioiden rekisteriin merkityn edunvalvontavaltakirjan mukaan yleinen valtuutus tilinomistajan taloudellisten asioiden hoitamiseen.

Tilin käyttöön valtuutettu: Tilinomistaja voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti määrittelemällä yksilöidyssä valtakirjassa tilin käyttöön valtuutetut henkilöt sekä valtuutuksen laajuuden.

1. Tilisopimus

Tilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista:

  • koron määräytyminen
  • koron määrä, sovellettava viitekorko, mahdollinen enimmäis- ja/tai vähimmäiskorkoa koskeva lauseke, korkojakso ja koronmaksupäivä
  • talletusaika
  • talletusta koskevat kulut ja maksut
  • muut asiat, joista näiden tiliehtojen nojalla voidaan sopia.

1.1. Sopimuksen tekeminen ja tilin avaaminen

Tilinavaaja ja pankki tekevät tilisopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti sähköisiä asiointitunnuksia käyttäen.

Pääsääntöisesti tilin avaa tilinomistaja. Myös tilinomistajan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi sopia pankin kanssa tilin avaamisesta päämiehelleen. Muukin henkilö voi lahjoitustarkoituksessa ja pankin suostumuksella sopia tilin avaamisesta toiselle henkilölle. Jos tilisopimus on tehty lahjoittamistarkoituksessa, lahjanantaja ei voi pidättää itselleen käyttöoikeutta tiliin.

1.2. Talletuksen vähimmäismäärä

Pankki ilmoittaa mahdollisen vähimmäistalletuksen määrän palveluhinnastossaan.

1.3. Pankille annettavat tiedot

Tilinavaaja on velvollinen antamaan pankille tiedot tilinomistajasta. Tilinomistaja on velvollinen antamaan pankille tiedot henkilöistä, joilla on oikeus käyttää tiliä. Tilinavaajan, tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on ilmoitettava pankille nimensä, henkilö- tai Y-tunnuksensa, postiosoitteensa, kotipaikkansa ja verotusmaansa sekä pankin sitä edellyttäessä annettava nimikirjoitusnäytteensä.

Jos edellä mainitut tiedot on annettu pankille jo aiemmassa yhteydessä, pankki voi käyttää asiakasrekisteriinsä kirjattuja tietoja.

Tilinomistajan ja tilinkäyttöön oikeutetun henkilön on ilmoitettava edellä mainittujen tietojen muutoksista pankille.

1.4. Tiliä koskevat ilmoitukset

Pankki lähettää tiliotteen ja muut tiliä koskevat ilmoitukset tilinomistajalle hänen väestörekisterikeskukselle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti.

Tilinomistajan tai muun henkilön katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

2. Täysivaltaisen tilinomistajan oikeudet

2.1. Yksi tilinomistaja

Tilinomistaja määrää tilistä. Tilinomistaja voi päättää tilillä olevien varojen käyttämisestä ja tilin käyttöön oikeutetuista sekä sopia pankin kanssa tilisopimuksen muutoksista ja tilin lopettamisesta.

Tilillä olevien varojen panttaus

Tilinomistaja voi pantata tilillä olevat varat. Pantinsaajan on oikeutensa turvaamiseksi ilmoitettava panttauksesta pankille.

2.2. Useita tilinomistajia

Jos tilinomistajia on useita, kullakin tilinomistajalla on oikeus käyttää yksin tiliä ja tehdä tiliä koskevia päätöksiä, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. Tilin omistusoikeutta koskevia muutoksia ei kuitenkaan voi tehdä ilman kaikkien tilinomistajien suostumusta.

Jos tilisopimuksessa on sovittu, että tilinomistajat käyttävät tiliä vain yhdessä, tiliä koskevia päätöksiä on mahdollista tehdä vain kaikkien omistajien suostumuksella.

Jos joku tilinomistajista haluaa estää tilin käytön, tästä on ilmoitettava pankille, jolloin pankilla on oikeus estää tilin käyttö. Tällöin tiliä voivat käyttää vain kaikki tilinomistajat yhdessä.

Tilin lopettaminen

Tiliä ei voi lopettaa ilman kaikkien tilinomistajien suostumusta.

Tilillä olevien varojen panttaus

Tilinomistajat voivat vain yhdessä pantata tilivarat. Pantinsaajan on oikeutensa turvaamiseksi ilmoitettava panttauksesta pankille.

Tilin käyttöön valtuuttaminen

Tilinomistajat voivat vain yhdessä valtuuttaa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaan ellei toisin ole sovittu.

Tietojen saanti

Kukin tilinomistaja on oikeutettu saamaan kaikki tiedot tilistä ja tilitapahtumista.

3. Edunvalvonnassa olevan tilinomistajan oikeudet

Edunvalvonnassa oleva voi itse tehdä pankin kanssa tilisopimuksen, jos hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu. Tilinomistaja voi käyttää tiliä vain edunvalvojan ilmoituksen mukaisesti.

15 vuotta täyttänyt vajaavaltainen voi itse tehdä tilisopimuksen ja määrätä varoista, jotka erityisen lainsäännöksen perusteella maksetaan hänelle itselleen tai jotka hän on omalla työllään ansainnut.

4. Tilin käyttöön oikeutetun oikeudet

4.1. Edunvalvojan oikeudet

Tilinomistajan edunvalvoja määrää tilistä kuten tilinomistaja. Edunvalvoja sopii pankin kanssa tilin avaamisesta ja lopettamisesta ja ilmoittaa pankille kuka voi käyttää tiliä. Jos edunvalvojia on useita, määräävät he tilistä ja tekevät tiliä koskevia päätöksiä yhdessä, elleivät edunvalvojat ja pankki ole toisin sopineet tai edunvalvojien tehtäviä ei ole viranomaisen päätöksellä eriytetty.

Sekä edunvalvojalla että päämiehellä on oikeus saada tietoja päämiehen kaikista tiliasioista. Edunvalvojan tiedonsaantioikeus koskee myös päämiehen tiliasioita edunvalvojan määräystä edeltäneeltä ajalta. Jos edunvalvoja on määrätty vain tietyn tehtävän hoitamista varten, edunvalvojalla on oikeus saada tietoja vain määräyksessä tarkoitettuun tehtävään liittyvistä tiliasioista.

4.2. Edunvalvontavaltuutetun oikeudet

Edunvalvontavaltuutetulla on tilinomistajan ohella oikeus sopia pankin kanssa tilin avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilinkäyttöoikeudesta.

4.3. Tilin käyttöön valtuutetun oikeudet

Tilin käyttöön valtuutettu voi pankin suostumuksella ja näiden tiliehtojen mukaisesti käyttää tiliä, määrätä tilistä ja saada tietoja tilitapahtumista tilinomistajan antaman yksilöidyn valtakirjan mukaisen valtuutuksen rajoissa. Valtuutettu ei voi siirtää valtuutusta edelleen muulle henkilölle, ellei valtakirjassa ole toisin määrätty.

5. Varojen nostaminen

Talletus ja sen pääomaan liitetty korko on nostettavissa kuukauden kuluessa talletuksen erääntymisestä.

Jos talletusta ei nosteta kuukauden kuluessa eräpäivästä, talletus ja siihen liitetty korko katsotaan eräpäivästä lähtien tilisopimuksessa sovituilla tai kohdan 11 mukaisesti uudelleen sovituilla korko-, talletusaika- ja muilla ehdoilla tehdyksi uudeksi talletukseksi.

Kuukauden kuluessa eräpäivästä nostettavan talletuksen pääomalle maksetaan eräpäivästä nostopäivään pankin kulloinkin voimassa oleva käyttelytilin korko.

6. Pankkipäivät

Pankkipäiviä Suomessa ovat ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivät, joita muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

7. Tilin voimassaolo ja lopettaminen ennen eräpäivää

Tili erääntyy sovittuna eräpäivänä. Pankilla ei ole velvollisuutta suostua asiakkaan pyyntöön tilin lopettamisesta ennen eräpäivää. Jos pankki suostuu asiakkaan pyyntöön, sovitaan tilille maksettavasta korosta erikseen.

8. Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen

Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, talletukseen sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti.

Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, pankki ja tilinomistaja sopivat talletukseen sovellettavasta uudesta viitekorosta.

Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, talletukseen sovellettavan viitekoron arvona käytetään edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän talletukseen sovellettua viitekoron arvoa.

Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta 6 kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron kuultuaan pankkeja valvovia viranomaisia.

9. Tilin tapahtumat

Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset ja muut tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä luotettavana näyttönä tilinomistajan tiliasemasta, jollei tilinomistaja toisin todista.

10. Maksut ja palkkiot

Tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaamiseen, tilin käyttöön, tilin ylläpitoon ja pankin lähettämiin ilmoituksiin liittyvät maksut ja palkkiot, joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta palveluhinnastosta. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot talletuksen avauksen, erääntymisen ja
uudistuksen yhteydessä tältä tililtä.

Palveluhinnasto on nähtävissä pankin toimipaikoissa ja pankin verkkosivuilla.

11. Tilisopimuksen, tiliehtojen ja palveluhinnaston muuttaminen

Tilisopimusta, tiliehtoja ja palveluhinnastoa voidaan muuttaa.

Pankki ilmoittaa tilinomistajalle kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti tilisopimuksen, tiliehtojen tai palveluhinnaston muutoksesta.

Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen toimittamisesta tilinomistajalle.

Tilinomistajan katsotaan saaneen ilmoituksen kohdassa 1.4. mainitussa ajassa.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita pankille vastustavansa muutosta. Jos tilinomistaja ei hyväksy muutosta, noudatetaan tilin eräpäivään asti ennen muutosilmoituksen lähettämistä voimassa olleita ehtoja.

12. Kuluttajan asemassa olevan tilinomistajan oikeus peruuttaa etäviestimellä tehty tilisopimus

Jos tilisopimus on tehty etäviestintä käyttäen esim. verkkopankissa, tilinomistajalla on oikeus peruuttaa tilisopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona tilinomistaja on saanut ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä välineellä.

Peruuttamisesta on ilmoitettava pankille kirjallisesti. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava tilisopimus. Tiliin liittyvien palvelujen sopimukset päättyvät peruuttamisen yhteydessä automaattisesti.

Peruuttamisen yhteydessä erääntyvät tiliin ja sen palveluihin liittyvät käytetyistä palveluista veloitettavat maksut ja palkkiot maksettavaksi heti. Pankki ei palauta jo veloitettuja maksuja ja palkkioita. Pankki palauttaa tilille talletetut varat asiakkaalle viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruutusilmoituksen
saapumisesta. Varoille ei makseta korkoa.

13. Vahingonkorvausvastuu

Pankki on velvollinen korvaamaan tilinomistajalle korkotappion lisäksi ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin omasta virheestä tai laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi tilinomistajalle virheen selvittämisestä aiheutuneet välittömät kustannukset. 

Pankki ei vastaa tilinomistajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Tilinomistajalla ei ole oikeutta saada pankilta korvausta, jollei tilinomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu ilmoita virheestä pankille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita.

Pankki ei kuitenkaan vastaa vahingosta, jos pankin velvoitteen täyttämisen on estänyt kohdassa 15 tarkoitettu ylivoimainen este.

14. Vahingon rajoittaminen

Tilinomistajan tai muun tilin käyttöön oikeutetun henkilön on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin.

Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, tilinomistajan tai muun tilin käyttöön oikeutetun mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

15. Pankin kuuluminen yhteenliittymään

Pankki kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettuun POP Pankkien yhteenliittymään.

16. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä valtakunnallisissa päivälehdissä ja niihin verrattavissa sähköisissä viestimissä.

17. Talletussuoja

Tällä tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. Tarkempaa tietoa talletussuojasta on saatavilla osoitteessa www.rvv.fi/talletussuoja sekä pankin verkkosivuilla ja pankin toimipaikoissa.

18. Valvontaviranomaiset

Pankin toimintaa valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi) ja kuluttajaa koskevissa asioissa myös kuluttaja-asiamies (www.kkv.fi).

Finanssivalvonnan yhteystiedot ovat:

Finanssivalvonta

PL 103, 00101 Helsinki
puhelin 010 831 51 (vaihde).

Kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot ovat:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

PL 5, 00531 Helsinki
puhelin 029 505 3000 (vaihde).

19. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Tilinomistaja, joka on kuluttaja tai pienyritys, voi saattaa tilisopimusta koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan ja kuluttaja Kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

20. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

20.1. Tilinomistaja on henkilöasiakas

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan, taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä tilinomistajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei tilinomistajalla
ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

20.2. Tilinomistaja on muu kuin henkilöasiakas

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

20.3. Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.