Hyppää sisältöön

Verkkomaksun ehdot

Nämä ehdot ovat voimassa toukokuusta 2013 alkaen.

 1. Yleistä. Tässä sopimuksessa POP Pankki (jäljempänä Pankki) ja asiakas (jäljempänä myyjä) sopivat menettelytavoista, joita noudatetaan silloin, kun myyjä ottaa käyttöön Pankin verkkomaksun. Pankin verkkosivuilla tarkoitetaan sivuja, jotka löytyvät osoitteista www.poppankki.fi. Myyjä sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa mainittujen ehtojen lisäksi myös POP Pankin verkkomaksuun liittyvän tilin ehtoja. Kumpikin sopijapuoli vastaa osaltaan palvelunsa sekä omien tietojärjestelmiensä kehittämisestä, käyttöönotosta, käytöstä ja niiden ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Kumpikin sopijapuoli on velvollinen suojaamaan omat tietojärjestelmänsä luvatonta käyttöä vastaan sekä velvollisia huolehtimaan tietosuojan ja tietoturvallisuuden toteutumisesta. POP Pankin verkkomaksun järjestelmiin tehdään tarvittaessa huoltotoimenpiteitä, joiden aikana POP Pankin verkkomaksu ei ole käytettävissä. Pankilla on oikeus keskeyttää tämä palvelu, mikäli palvelun käyttö voi vaarantaa Pankin tai Pankin asiakkaiden tietosuojan tai tietoturvallisuuden.

 2. Myyjän velvollisuudet ja vastuut. Myyjä sitoutuu noudattamaan POP Pankin verkkomaksun ehtoja ja käyttöohjeita. POP Pankin verkkomaksun ehdot ja käyttöohjeet löytyvät Pankin verkkosivuilta. Myyjä vastaa ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneista vahingoista. Myyjä sitoutuu säilyttämään POP Pankin verkkomaksun käyttämisessä tarvittavat, Pankin toimittamat tunnistetiedot huolellisesti ja siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa. Myyjä vastaa kaikista myyjän tunnistetiedoilla välitetyistä palvelupyynnöistä. Myyjä vastaa POP Pankin verkkomaksun kautta myydyn tuotteen tai palvelun asianmukaisesta toimittamisesta ostajalle. Myyjän tulee huolehtia siitä, että myyjän asiakkailla on mahdollisuus toimittaa myyjän palveluja koskevat reklamaatiot suoraan myyjälle. Reklamaatioita varten myyjän tulee ilmoittaa palvelussaan yhteystietonsa ostajalle.

 3. Pankin velvollisuudet ja vastuut. Pankki suorittaa ajantasaisen tilisiirron tunnistettujen osapuolien (myyjä ja ostaja) välillä ja lähettää myyjälle tiedon onnistuneesta tilihyvityksestä suojattuna. Pankki ei vastaa siitä, että myyjältä lähetetty palvelupyyntö ei saavu Pankin järjestelmään tai Pankin lähettämä vahvistus ei saavu myyjän järjestelmään. Myyjä ei saa Pankilta automaattisesti tietoa epäonnistuneesta tai kesken jääneestä tilisiirrosta. Pankki ei vastaa POP Pankin verkkomaksun kautta myydyn tuotteen tai palvelun sisällöstä eikä niiden toimittamisesta ostajalle. Mikäli Pankki velvoitetaan kuitenkin suorittamaan näitä koskevia korvauksia, myyjä sitoutuu heti Pankin niin vaatiessa suorittamaan Pankille sen maksaman korvauksen laillisine viivästyskorkoineen.

 4. Tietojen luottamuksellisuus. Pankki ja myyjä säilyttävät kumpikin osaltaan toista sopijapuolta tai pankin asiakasta koskevat liike- ja pankkisalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot, palvelun toteuttamistapaa, turvallisuusratkaisuja ja tämän sopimuksen ehtoja koskevat tiedot sekä tiedot, jotka sopijapuolet muutoin saavat tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassaan luottamuksellisina siten, ettei tietoja ilmaista ulkopuolisille ja ettei ulkopuolisilla muutoin ole mahdollisuutta saada tietoja käyttöönsä. Pankilla on pankkisalaisuussäännösten estämättä lupa julkaista myyjän nimi ja myyjän palvelun nimi POP Pankin verkkomaksua koskevassa markkinoinnissaan.

 5. Palveluhinnasto. Palveluhinnastolla tarkoitetaan Pankin palveluhinnastoa, joka on nähtävissä kaikissa Pankin toimipaikoissa.

 6. Sopimuksen ja ehtojen muuttaminen. Sopimusta ja ehtoja voidaan muuttaa.

  6.1. Myyjän oikeuksia vähentävä muutos. Pankki ilmoittaa kirjallisesti myyjälle sopimuksen ja ehtojen muutoksesta, joka lisää myyjän velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan ja joka ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Tällainen muutos tulee voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua siitä, kun myyjän katsotaan saaneen ilmoituksen näiden ehtojen 10 kohdan mukaisesti. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei myyjä kuukauden kuluessa muutosilmoituksen saatuaan ilmoita kirjallisesti pankille, ettei hän hyväksy pankin ehdottamaa muutosta. Jos myyjä ei hyväksy sopimuksen tai ehtojen muutosta, myyjällä ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen 9 kohdan mukaisesti. Pankki ei peri myyjältä irtisanomisesta kuluja.

  6.2. Muut muutokset. Jos sopimuksen tai ehtojen muutos ei lisää myyjän velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, pankilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla se pankin toimipaikassa. Myyjällä on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen 9 kohdan mukaisesti. Muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta pankin toimipaikassa.

 7. Palveluhinnaston muuttaminen. Palveluhinnastoa voidaan muuttaa.

  7.1. Uuden maksun ja palkkion periminen. Pankki ilmoittaa myyjälle kirjallisesti muutoksen, jolla pankki liittää tähän sopimukseen maksun tai palkkion, joka ei sisältynyt palveluhinnastoon sopimuksen allekirjoitushetkellä ja joka ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Pankilla on oikeus periä uusi maksu ja palkkio pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua siitä, kun myyjän katsotaan saaneen ilmoituksen näiden ehtojen 10 kohdan mukaisesti. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei myyjä kuukauden kuluessa ilmoituksen saatuaan ilmoita kirjallisesti pankille, ettei hän hyväksy pankin ehdottaman uuden maksun tai palkkion perimistä. Jos myyjä ei hyväksy muutosta, myyjällä ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen 9 kohdan mukaisesti. Pankki ei peri asiakkaalta irtisanomisesta kuluja.

  7.2. Muut maksujen ja palkkioiden muutokset. Pankki ilmoittaa muutoksen, jolla pankki liittää tähän sopimukseen lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuvan maksun tai palkkion sekä palveluhinnastoon sisältyvän maksun tai palkkion korotuksen julkaisemalla sen palveluhinnastossaan. Myyjällä on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen 9 kohdan mukaisesti. Palveluhinnaston muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta palveluhinnastossa, jollei lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä muuta johdu.

 8. Käyttöohjeiden muutos. Pankilla on oikeus muuttaa POP Pankin verkkomaksun käyttöohjeita. Pankki ilmoittaa muutoksista POP Pankin verkkomaksun käyttöohjeissa Pankin verkkosivuilla. Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta tai Pankin erikseen ilmoittamana ajankohtana. Pankki ilmoittaa kirjallisesti myyjälle käyttöohjeiden muutoksesta, jotka lisäävät myyjän velvollisuuksia tai vähentävät hänen oikeuksiaan. Tällainen muutos tulee voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua siitä, kun myyjän katsotaan saaneen ilmoituksen näiden ehtojen 10 kohdan mukaisesti. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei myyjä kuukauden kuluessa ilmoita kirjallisesti pankille, ettei hän hyväksy pankin tekemää muutosta. Jos myyjä ei hyväksy käyttöohjeiden muutosta, myyjällä ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen 9 kohdan mukaisesti. Pankki ei peri myyjältä irtisanomisesta aiheutuvia kuluja.

 9. Sopimuksen voimassaoloaika. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se on molemmin puolin kirjallisesti irtisanottavissa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus purkaa tämä sopimus päättymään heti, jos toinen sopijapuoli rikkoo olennaisesti tätä sopimusta.

 10. Sopijapuolten väliset ilmoitukset. Asiakkaan on ilmoitettava nimensä ja osoitteensa muutokset Pankille. Myyjän katsotaan saaneen POP Pankin verkkomaksua koskevan kirjeen viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, kun kirje on lähetetty Pankille viimeksi ilmoitettuun tai virallisista rekistereistä saatuun osoitteeseen.

 11. Ylivoimainen este. Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Ylivoimainen este oikeuttaa sopijapuolen keskeyttämään POP Pankin verkkomaksutoiminnan toistaiseksi. Sopijapuoli, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, on velvollinen ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista.

 12. Välillinen tai epäsuora vahinko. Sopijapuoli ei vastaa palvelun toteuttamisessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden takia toiselle sopijapuolelle aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

 13. Siirtokielto. Myyjällä ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman Pankin kirjallista suostumusta.

 14. Oikeuspaikka ja sovellettava laki. Tästä sopimussuhteesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan tai muussa Suomessa sijaitsevassa toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. 

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä