Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä
Kaksivärinen tausta_2

Kosken Osuuspankin POP Osuuden merkintä

Tietoa Kosken Osuuspankista

Osuuspankin toiminimi on Kosken Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki"). Sen kotipaikka on Koski Tl. Osuuspankin y-tunnus on 0213006-0. Osuuspankkia koskevat tarkemmat tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.poppankki.fi/koski.

Osuuspankin tarkoituksena on harjoittaa jäsentensä omistamana osuuskuntamuotoisena talletuspankkina luottolaitostoimintaa jäsentensä ja asiakkaidensa taloudellisen menestyksen tukemiseksi.

Osuuspankki toimii osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaisena osuuspankkina ja luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisena talletuspankkina. Osuuspankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Osuuspankkiin ja sen osuuksiin sekä jäsenistöön sovelletaan osuuskuntalakia.

Kosken Osuuspankki kuuluu POP Pankki –ryhmään ja on POP Pankkiliitto osk:n jäsen. POP Pankki – ryhmällä tarkoitetaan POP Pankkien, POP Pankkiliiton sekä näiden yhteisesti omistamien yritysten ja organisaatioiden muodostamaa kokonaisuutta. Espoossa toimiva POP Pankkiliitto on POP Pankki - ryhmän keskusjärjestö, edunvalvonta- ja tukiyksikkö. Ryhmään kuuluu myös vakuudenhallinasta vastaava POP Pankkien vakuusrahasto. Ryhmä koostuu eri puolilla Suomea toimivista, päätöksenteossaan itsenäisistä POP Pankeista.

POP Pankkien perustama Suomen Vahinkovakuutus Oy:n, POP Vakuutuksen, vakuutustoiminta alkoi lokakuussa 2012.

POP Pankkiliiton omistama Bonum Pankki Oy aloitti toimintansa POP Pankkien keskusluottolaitoksena helmikuussa 2015.

Yhteenliittymän muodostaminen

POP Pankkiliitto ei ole talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) mukainen keskusyhteisö, mutta POP Pankkiliitto osk:n ylimääräinen osuuskunnan kokous päätti 19.12.2014 muuttaa POP Pankkiliitto osk:n sääntöjä siten, että ne täyttävät laissa talletuspankkien yhteenliittymästä ("yhteenliittymälaki") tarkoitetulle keskusyhteisölle asetetut vaatimukset. Päätös oli ehdollinen ja se edellytti, että POP Pankkiliitto osk:n nykyisistä jäsenistä vähintään 70 % (laskettuna kaikkien POP Pankkiliitto osk:n jäsenten yhteenlasketusta taseiden loppusummasta) oli viimeistään 30.4.2015 tehnyt päätöksen sääntöjensä muuttamisesta siten, että ne täyttävät talletuspankkien yhteenliittymälaissa tarkoitetun jäsenluottolaitoksen säännöt. Tämä ehdollisuus on toteutunut ja keskusyhteisön toimilupaa valmistellaan. POP Pankkien yhteenliittymään tulee kuulumaan 26 POP Pankkia.

Kukin POP Pankki päätti omalta osaltaan yhteenliittymään liittymisestä osuuskunnan kokouksessaan alkuvuonna 2015. Kosken Osuuspankki on päättänyt yhteenliittymään liittymisestä osuuskunnan kokouksissaan 5.3.2015 sekä 23.4.2015.

Yhteenliittymä on taloudellinen kokonaisuus, josta säädetään talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa. Yhteenliittymän perustamisen jälkeen yhteenliittymän muodostavat eri puolella Suomea toimivat itsenäiset POP Pankit.

Yhteenliittymän perustamisen jälkeen yhteenliittymään kuuluvat yritykset ovat talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskinäisessä vastuussa toistensa veloista.

Yhteenliittymän keskusyhteisö POP Pankkiliitto osk on velvollinen suorittamaan tarvittaessa tukitoimena jäsenpankille määrän, joka on tarpeen jäsenpankin selvitystilan estämiseksi. Lisäksi keskusyhteisö vastaa jäsenpankin niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenpankin varoista.

Yhteenliittymän perustamisen jälkeen jäsenpankki on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenpankille tukitoimena taikka toisen jäsenpankin velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenpankilta. Jäsenpankilla on lisäksi keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista osuuskuntalaissa säädetyllä tavalla.

Jäsenpankin vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenpankin puolesta tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenpankkien kesken niiden viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa.

POP Osuus

Pankkialaa koskeva EU-sääntely on muuttunut vuoden 2014 alusta ja muutos on jatkunut seuraavina vuosina sekä jatkunee tulevina vuosina. Esimerkiksi vakavaraisuusasetuksella säännellään pankkien omien varojen vähimmäismäärää, vakavaraisuusvaatimuksia, maksuvalmiutta, omavaraisuusastetta sekä suuria asiakasriskejä. Sääntelyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi Osuuspankin nykyiset lisäosuudet on muunnettava uudenmuotoiseksi pääomaksi, jotta ne voidaan jatkossa laskea pankin vakavaraisuuden omiin varoihin. POP Osuudet ovat pankin

ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti, ja laskemalla liikkeelle POP Osuuksia Osuuspankki parantaa ydinvakavaraisuuttaan.

Osuuspankki voi järjestää useita POP Osuuksia koskevia anteja. POP Osuuksia koskevan annin ehdot määräytyvät antikohtaisesti.

Millainen sijoitus POP Osuus on?

POP Osuus on osuuskuntalain mukainen sijoitus Osuuspankin omaan pääomaan. POP Osuudella ei ole etuoikeutta mahdollisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Osuuspankki voi antaa POP Osuuksia sääntöjensä mukaisesti 10 euron maksua vastaan. POP Osuuksia voidaan antaa vain Osuuspankin jäsenille.

POP Osuus ja koronmaksu

POP Osuus tuottaa oikeuden korkoon, joka maksetaan rahana. Korkopäivät lasketaan 360 / 360 mukaisesti. Osuuspankin osuuskunnan kokous vahvistaa koron määrän ja maksamisen vuosittain jälkikäteen. Osuuspankin varojenjakoa koskevat säännökset, vakavaraisuus- ja muu sääntely vaikuttavat ylijäämän jaosta päättämiseen. On mahdollista, että Osuuspankille ei synny jakokelpoista ylijäämää tai että sitä syntyy enemmän kuin POP Osuuksille maksetaan korkoa.

POP Osuuksien korko maksetaan 6 kuukauden kuluessa ylijäämän jakoa koskevasta päätöksestä.

POP Osuuksien korko siltä vuodelta, jonka päätyttyä POP Osuuksien maksu on palautettu, maksetaan seuraavan koronmaksun yhteydessä.

POP Osuus ja pääoman palautus

Osuuspankki maksaa osuudenomistajalle POP Osuuden merkintähinnan palautuksen jäsenyyden päättyessä. POP Osuuden merkintähinnan palautus maksetaan osuudenomistajalle myös, kun osuudenomistaja on irtisanonut osuuden.

Osuuspankilla on kuitenkin oikeus kieltäytyä POP Osuuksista suoritettujen maksujen palauttamisesta Osuuspankin toiminnan aikana. Osuuspankki voi myöhemmin päättää edellä mainitun kiellon kumoamisesta. Palauttamista koskevasta kiellosta ja sen kumoamisesta päättää tarvittaessa Osuuspankin hallitus.

Myös palautettavaksi vaadituille POP Osuuksille maksetaan korkoa Osuuspankin sääntöjen mukaisesti. Tilivuoden aikana suoritetuille POP Osuuksille korkoa maksetaan suorituspäivästä lukien.

Mikäli Osuuspankki ei ole kieltäytynyt palauttamisesta, POP Osuudesta suoritettu maksu voidaan palauttaa 12 kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on päättynyt tai POP Osuuden omistaja on irtisanonut osuuden.

Palautuksiin vaaditaan valvovan viranomaisen lupa, mikäli sääntely sitä edellyttää. POP Osuuksista suoritetut maksut palautetaan osuuskuntalaissa, osuuspankeista ja osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa ja Osuuspankin säännöissä säädetyin edellytyksin.

Ellei palautusta voida jonain vuonna maksaa täysimääräisesti, maksamatta jäänyt osa maksetaan seuraavien tilinpäätösten perusteella käytettävistä olevista omista pääomista. Edellä määrätty oikeus maksamatta jääneen osan jälkipalautukseen päättyy kuitenkin viidennen seuraavan tilinpäätöksen jälkeen. Maksamatta jääneelle osalle ei makseta korkoa.

Osuuden omistajan taloudelliset oikeudet säilyvät ennallaan palautuksen suorittamiseen asti tai jälkipalautusoikeuden päättymiseen asti. Osuuden omistajalla ei ole tänä aikana ääni- tai muita hallinnollisia oikeuksia.

POP Osuus pankin muutostilanteissa ja niiden lunastusoikeus

Mikäli Osuuspankki muutetaan osakeyhtiöksi, sulautuu toiseen osuuskuntaan tai jakaantuu, POP Osuuksia koskevat maksut palautetaan osuuskuntalain mukaisesti. POP Osuuksia koskevat maksut voivat sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä myös siirtyä toiseen osuuskuntaan. POP Osuuksiin liittyvät oikeudet eivät muutu, jos Osuuspankki alentaa tai vähentää tässä kohdassa tarkoitettuja POP Osuuksista suoritettavia maksuja.

POP Osuudet ovat lunastusehtoisia, ja Osuuspankilla on oikeus lunastaa kaikki POP Osuudet. Lunastusvastike on POP Osuudesta maksettu merkintähinta.

Lunastusoikeuden käyttämisestä päättää Osuuspankin hallitus. Hallituksen on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä osuuden omistajalle samalla tavalla kuin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.

Lunastukseen vaaditaan keskusyhteisön lupa ja mahdollisesti valvovan viranomaisen lupa, mikäli sääntely sitä edellyttää. Muista lunastukseen liittyvistä seikoista päättää Osuuspankin hallitus.

Mitkä ovat sijoitukseen liittyvät riskit?

Yleistä

POP Osuuteen sijoittamiseen liittyy muun sijoittamisen tavoin riskejä. Alla on lueteltu olennaisimpia Osuuspankkiin ja POP Osuuteen liittyviä riskejä. Luettelo ei ole tyhjentävä. Esimerkiksi sellaiset riskit ja epävarmuustekijät, joita ei tällä hetkellä tunnisteta tai joita pidetään vähäisinä, voivat vaikuttaa Osuuspankin toimintaan ja POP Osuuden arvoon.

Osuuspankkia koskevat riskit

Osuuspankkiin ja pankkitoimintaan yleisimmin voi liittyä esimerkiksi seuraavia ulkopuolisen tekijän tai pankin oman toiminnan aiheuttamia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi:

 • Kansainvälisten ja kansallisten rahoitusmarkkinoiden häiriöt, vaikeutunut taloudellinen tilanne ja yleinen epäluottamus pankkitoimintaan, asiakkaiden maksuvaikeudet, toimialan kova kilpailu, vakavat häiriö tietojärjestelmissä ja toimintaan liittyvät muut operatiiviset riskit sekä finanssitoimialan lisääntynyt sääntely voivat vaikeuttaa Osuuspankin toimintaa.

POP Osuutta koskevat riskit

POP Osuuteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi:

 • Osuuspankkiin kohdistuva verotus tai POP Osuuksien koron verotus saattaa muuttua jäsenelle epäedullisesti.
 • Osuuspankille ei välttämättä synny sellaista ylijäämää, jota voitaisiin jakaa POP Osuuksien omistajille. POP Osuus on osuuskuntalain mukainen sijoitus Osuuspankin omaan pääomaan ja on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi. POP Osuuksista suoritetut maksut palautetaan osuuskuntalaissa, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa ja Osuuspankin säännöissä säädetyin edellytyksin.
 • Osuuspankilla on oikeus kieltäytyä POP Osuuksista suoritettujen maksujen palauttamisesta Osuuspankin toiminnan aikana Osuuspankin säännöissä todetulla tavalla.
 • Mikäli Osuuspankki ei ole kieltäytynyt palauttamisesta, POP Osuudesta suoritettu maksu voidaan palauttaa 12 kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on päättynyt tai POP Osuuksien omistaja on irtisanonut osuuden.
 • POP Osuudesta suoritetun maksun palautukseen vaaditaan valvovan viranomaisen lupa, mikäli sääntely sitä edellyttää.
 • Ellei palautusta voida jonain vuonna maksaa täysimääräisesti, maksamatta jäänyt osa maksetaan seuraavien tilinpäätösten perusteella käytettävissä olevista omista pääomista. Edellä määrätty oikeus maksamatta jääneen osan jälkipalautukseen päättyy kuitenkin viidennen seuraavan tilinpäätöksen jälkeen. Maksamatta jääneelle osalle ei makseta korkoa.
 • POP Osuuteen tehdyllä sijoituksella ei ole pääomaturvaa, eikä sille ole asetettu vakuutta eikä POP Osuuksien maksun turvaksi tai Osuuspankin puolesta ole annettu takausta tai takuuta.
 • Sijoitus POP Osuuteen ei ole talletus, eikä sillä ole luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletussuojaa, eikä se kuulu minkään vakuus- tai suojarahaston tai korvausjärjestelmän piiriin. Tämä merkitsee sitä, että POP Osuuteen sijoittavalla on riski koron ja sijoitetun pääoman menettämisestä kokonaan.
 • Osuuspankin konkurssissa tai jos osuuspankki asetetaan kriisihallintoon, voidaan toteuttaa ns. omistajavastuu, jolla tarkoitetaan sitä, että pankin oman pääomanehtoinen sijoitustuote kuten POP Osuus, voi muuttua arvottomaksi.
 • POP Osuus voidaan siirtää vain toiselle Osuuspankin jäsenelle. POP Osuuksilla ei ole jälkimarkkinoita.
 • Yhteenliittymään kuuluvien yritysten keskinäinen vastuu ja mahdollisuus ryhmän tukitoimiin koskevat Osuuspankkia siinä tilanteessa, että se joutuisi taloudellisiin vaikeuksiin. Vastaavasti Osuuspankki saattaa joutua tukemaan taloudellisiin vaikeuksiin joutunutta toista yhteenliittymään kuuluvaa yritystä. POP Pankkiliitto osk tai sen jäsenet eivät kuitenkaan vastaa POP Osuuteen tehdyn sijoituksen lunastamisesta, maksusta tai POP Osuuden korosta.

Mihin POP Osuus on tarkoitettu?

POP Osuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi, jonka tuotto muodostuu Osuudelle maksettavasta korosta. POP Osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat Osuuspankin toiminnan tuloksellisuudesta. POP Osuus on tarkoitettu tuottamaan Osuuspankin jäsenelle vakaata vuosittaista tuottoa.

POP Osuuteen ei liity arvonnousuodotuksia, eikä sille määritellä markkina-arvoa.

Miten POP Osuuteen voi sijoittaa?

POP Osuuksia voi merkitä merkintähetkellä Osuuspankin jäsenenä oleva henkilö, yhteisö tai säätiö.

POP Osuuksien vähimmäismerkintä on yksi osuus eli 10 euroa. Kukin jäsen voi merkitä enintään Osuuspankin päättämän enimmäismäärän osuuksia. Enimmäismäärä ilmenee POP Osuutta koskevista antiehdoista.

POP Osuuden merkintähinta on 10 euroa osuudelta. Merkintähinta on maksettava merkinnän yhteydessä.

POP Osuuteen voi sijoittaa tekemällä merkintähakemuksen Osuuspankin konttorissa. Merkintähinta veloitetaan merkintähakemuksen hyväksymisen yhteydessä.

Mitä kustannuksia sijoittajalle aiheutuu ja miten POP Osuuksia verotetaan?

POP Osuuden merkinnästä ei peritä kuluja.

Henkilöverotuksessa vuoden 2015 alusta lukien POP Osuuksille maksettavasta korosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 5.000 euroon saakka. Tämän euromääräisen rajan ylittävältä osalta korosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Verovelvollisen eri osuuskunnista saamat korot ja niihin rinnastettavat tuotot lasketaan yhteen 5.000 euron rajan täyttymistä tarkasteltaessa. Muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. Osuuspankki toimittaa koron maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ennakkoperintäasetuksen mukaisesti.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden harjoittajan yritystuloon sisältyvästä osuuspääoman korosta 25 prosenttia on veronalaista elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 5.000 euron rajaan saakka. Sen ylittävältä osalta 75 prosenttia korosta on veronalaista yritystuloa. Eri
tulolähteissä 25 prosenttisesti verotettavia osuuspääoman korkoja voi yhteensä olla 5.000 euroa ja näiden lievästi verotettavien katsotaan kohdistuvan ensisijaisesti henkilökohtaiseen tulolähteeseen.

Yhteisöjen verotuksesta saa tietoja verotuksen asiantuntijoilta

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä