<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=349170025998669&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön
Kerrostalo, kuvituskuva.

Kurikan Osuuspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Tässä selostuksessa kuvataan, miten Kurikan osuuspankki ("Pankki") noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain (610 / 2014) 7 luvun 1-5 §:ien säännöksiä. Selostus perustuu mainitun lain 7 luvun 7 §:ään.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Pankin hallitus on vahvistanut Pankille toimintaohjeet, joilla varmistetaan, että Pankkia johdetaan tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti ja että Pankin hallitus voi tehokkaasti valvoa Pankin johtamista. Hallitus arvioi näiden järjestelmien tehokkuutta säännöllisesti.
Pankin hallitus hyväksyy vuosittain Pankin riskistrategiat ja strategiset tavoitteet sekä periaatteet niiden noudattamisen valvomiseksi. Pankin johtamisessa ja toiminnassa tehtävät on työnkuvausten perusteella eriytytetty siten, että eturistiriidat vältetään. Hallitus on vahvistanut Pankille toimintaohjeen sivutoimien ilmoittamisesta, eikä Pankin johtamisesta vastaavilla tai työntekijöillä saa olla sellaisia sivutoimia, joista voi aiheutua eturistiriitoja.


Hallituksen kokoonpano ja työskentely

Pankin hallituksen jäsenten valinnassa otetaan huomioon kokoonpanon monimuotoisuuden edistäminen sekä tavoite sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta. Jäsenet hallitukseen valitsee pankin hallintoneuvosto ja valintaa
valmistelee hallintoneuvoston valitsema toimikunta. 
Keskeistä hallituksen jäsenten valinnassa on monimuotoisuuden ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen lisäksi jäsenten luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito,
joiden arvioinnista hallitus on vahvistanut pankille toimintaohjeen.


Työ- ja nimitysvaliokunta

Pankin hallitus vastaa niistä tehtävistä, jotka sääntelyn perusteella on asetettu työ- ja nimitysvaliokunnalle.

 

Pankin johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset

Pankin hallituksen jäsenen ja toimivaan johtoon kuuluvan tulee olla luotettava ja hyvämaineinen henkilö. Pankki varmistaa ennen henkilön valintaa tai työsuhteen alkamista sekä säännöllisin väliajoin tämän jälkeen, että henkilö ei ole konkurssissa taikka liiketoimintakiellossa, ja hänen toimikelpoisuuttaan ei ole muutenkaan rajoitettu. Pankin hallituksen jäsenellä ja toimivaan johtoon kuuluvalla tulee olla luottolaitoksen liiketoiminnasta, siihen liittyvistä keskeisistä riskeistä sekä johtamisesta sellainen osaaminen ja kokemus kuin henkilön tehtävään sekä luottolaitoksen toiminnan laatuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden on tarpeen.


Luottolaitoksen johdon ajankäyttö

Pankissa on vahvistettu suostumus-/ilmoitusmenettely hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä toimivan johdon kuulumisesta toisen yrityksen hallintoon, millä estetään eturistiriitojen  syntyminen sekä voidaan arvioida johdon ajankäytön mahdollisuutta Pankin tehtävissä.