Hyppää sisältöön

Palkitsemisjärjestelmät

Lanneveden Osuuspankin palkitsemisjärjestelmät

Tässä selostuksessa kuvataan, miten Lanneveden Osuuspankki noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 8 luvun 1-16 §:ien säännöksiä. Selostus perustuu mainitun lain 8 luvun 15 §:ään.
Pankin hallitus vastaa palkitsemisasioista ja on vahvistanut Pankin palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet. Pankin hallitus valvoo palkitsemisjärjestelmien noudattamista sekä arvioi vuosittain niiden toimivuutta.

Palkitsemisjärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia niitä päätöksiä, sopimuksia, toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, joita noudatetaan Pankin johdon ja henkilöstön palkitsemisessa. Palkitseminen voi perustua kiinteään tai muuttuvaan palkkioon. Palkkiolla tarkoitetaan palvelussuhteeseen perustuvaa palkkaa tai muuta taloudellista etuutta mukaan lukien luottolaitoslain 8 luvun 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu palvelussuhteen päättymisestä maksettava korvaus sekä sellainen eläke-etuus, jonka kustantaminen ei ole laitoksen lakisääteinen velvollisuus. Muuttuvalla palkkiolla tarkoitetaan palkkionsaajan suoritukseen taikka taloudellisiin tai muihin tekijöihin sidottua palkkiota, joka ei ole kiinteä. Kiinteällä palkkiolla tarkoitetaan tiettyyn ajanjaksoon tai muuhun suorituksesta tai tuloksesta riippumattomaan tekijään sidottua palkkaa ja muuta palkkiota.

Luettelo henkilöistä ja tietojen julkistaminen

Pankissa pidetään luetteloa seuraavista henkilöistä:

  1. toimitusjohtaja ja sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat henkilöt, jotka ovat Pankin ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat Pankin toimintaa,
  2. muu henkilö, jonka toiminnalla on olennainen vaikutus Pankin riskiasemaan,
  3. henkilö, joka työskentelee liiketoiminnoista riippumattomissa Pankin sisäisissä valvontatoiminnoissa,
  4. muu henkilö, jonka palkkioiden kokonaismäärä ei merkittävästi poikkea 1 ja 2 kohdissa tarkoitetulle henkilölle määräytyvän palkkion kokonaismäärästä.

Pankki julkistaa tilinpäätöksen yhteydessä vakavaraisuusasetuksen (CRR) 450 artiklan edellyttämät, palkitsemisjärjestelmiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Palkitsemisjärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset

Palkitsemisjärjestelmä on Pankin liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen ja se vastaa Pankin pitkän aikavälin etua. Palkitsemisjärjestelmä on sopusoinnussa Pankin hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan ja riskinkantokyvyn kanssa ja edistää sitä.

Palkitsemisvaliokunta

Pankin hallitus vastaa niistä tehtävistä, jotka sääntelyn perusteella on asetettu palkitsemisvaliokunnalle.

Valvontatoiminnoissa työskentelevät henkilöt ja heidän palkitsemisensa

Valvontatoiminnoissa työskentelevän henkilön palkkio ei ole riippuvainen sen liiketoiminnan tuloksesta, jota hän valvoo.

Kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden välinen suhde

Pankilla ei ole käytössään muuttuvia palkkioita.

 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä