Hyppää sisältöön
Tekstiviesti- ja sähköpostikalasteluja on liikkeellä
Kotona_koneella2000x800

Lavian Osuuspankin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjänä toimivan POP Pankin on ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevista henkilötietojen käsittelytoimista. Tämä seloste on pyydettäessä saatettava valvontaviranomaisen saataville.

1. Rekisterinpitäjän sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Lavian Osuuspankki
Tietosuojavastaavana toimii Riikka Vaajamo-Rezaji.

Yhteystiedot:

2. Käsittelyn tarkoitukset

Pankkitoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisten velvoitteiden hoitoon, sopimuksen täytäntöönpanoon, asiakkaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • pankkipalveluiden tarjonta
 • asiakassuhteiden hoito
 • rekisteröityjen yksilöiminen
 • yhteystietojen hallinta
 • riskienhallinta
 • suoramarkkinointi
 • lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen
 • tuotteiden ja palvelujen käytön seuranta, analysointi ja segmentointi asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä rahanpesun torjumiseksi ja rikosten estämiseksi
 • palveluiden turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen
 • suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen
 • sopimusten täytäntöönpano
 • asiakkaan tuntemistietoja voidaan käsitellä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja rikoksen estämiseksi
 • vuokraustoiminta
 • notariaattipalveluiden tarjoaminen
 • kameravalvonta
 • evästeiden käyttö verkkosivun käytön parantamiseksi, personoimiseksi ja analysoimiseksi.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Henkilöllä on / on ollut rekisterinpitäjään
a) asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus, joka koskee esim.

 • tiliä
 • luottoa
 • palvelu- tai muuta sopimusta
 • toimeksiantoa.

b) asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon
c) potentiaaliset asiakkaat
d) vuokrasuhteen osapuoli.

Kuvaus käsiteltävien henkilötietojen ryhmistä

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 • asiakastunnus (henkilötunnus, syntymäaika, Y-tunnus)
 • nimitiedot
 • kieli
 • osoitetiedot
 • puhelinnumerot, telefaxnumerot, sähköpostiosoitteet
 • asuinkunta
 • kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa
 • ammatti
 • työpaikkatiedot (nimi ja puh.nro)
 • asiakasyhteydet, kuten asema yhteisössä
 • sidosryhmät, esim. henkilökunta tai jäsenasiakas
 • suoramarkkinointikielto
 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • yhteisöjen puolesta toimivien henkilöiden yksilöintitiedot ja peruste yhteydestä yhtiöön
 • taustatiedot, jotka koskevat asiakkaan elämäntilannetta, taloudellista tilannetta tai sijoituskokemusta ja -tietämystä
 • suostumukset, esim. suoramarkkinoinnin ja evästeiden käytön salliminen
 • tuntemistiedot eli lainsäädännön edellyttämät tuntemistiedot asiakkaan tuntemiseksi ja taloudellisen aseman sekä poliittisen vaikutusvallan selvittämiseksi
 • tallenteet ja viestit, joissa rekisteröity on osapuolena
 • asiakastapahtumatiedot. Asiakassuhteen hoitoon liittyvät tapahtumatiedot.

Kooditiedot

 • poikkeava tilakoodi (mm. kuollut, kuolinpesä, edunvalvonnassa oleva, konkurssi, selvitystila, velkajärjestely)
 • ammattimainen sijoittaja / ei-ammattimainen sijoittaja
 • rajoitetusti verovelvollinen
 • maksuhäiriötiedot
 • sektori- ja toimialakoodi (virallinen)
 • asiakasohjelmiin liittyvät tiedot, kuten klubi- ja lehtitiedot.

Yhteydet rekisterinpitäjän organisaatioihin

 • pääasiallinen asiakaskonttori
 • mahdollinen kohdistus asiakaskonttorin organisaatiolle tai vastuuhenkilölle.

Henkilön asiointitiedot

 • tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin.

4. Ne henkilötietoja vastaanottavat ryhmät, joille tietoja on luovutettu tai luovutetaan, mukaan lukien kolmansissa maissa olevat vastaanottajat

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

 • viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
 • samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhteisöille
 • samaan taloudelliseen rahoitus- ja vakuutusalan yhteenliittymään kuuluville yhteisöille osakkuusyhteisöille, jos se on riskienhallinnan kannalta tarpeen
 • asiakashäiriörekisteriin.

5. Tarvittaessa tiedot

henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan, kyseinen maa yksilöiden, sekä suojatoimia koskevat asiakirjat silloin kun on kysymys poikkeuksellisesta, kertaluonteisesta tiedonsiirrosta pakottavien ja oikeutettujen etujen perusteella

6. Yleinen kuvaus eri tietoryhmien poistamisen suunnitelluista määräajoista

Asiakastietojen poistamista sääntelee kirjanpitolaki, jonka mukaan tietoja on säilytettävä kirjausvuosi ja kuusi seuraavaa vuotta. Tietojen poistamista koskevat myös useat muut finanssialan säännökset.

Rahanpesun estämistä koskevat tiedot poistetaan rahanpesulain edellyttämän ajan kuluttua.

Mikäli potentiaalinen asiakkuus ei johda sopimukseen, potentiaalisen asiakkaan tiedot säilytetään 12 kuukautta.

7. Yleinen kuvaus henkilötietojen turvallisuutta varmistavista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Henkilötietojen turvallisuudesta vastaa Samlink yhdessä pankin kanssa.

 • Laitteistojen sijainti ja suojaus
 • Kulunvalvonta
 • Käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet ja rekisteröinti tiedostojen suojaus.

Henkilötietojen käsittelijänä toimiva Samlink ylläpitää selostetta kaikista rekisterinpitäjän lukuun suoritettavista käsittelytoimista.

Asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Pääsy henkilötietoihin toteutetaan asiakkaan tehdessä kyselyn henkilötiedoistaan joko verkkopankissaan tai henkilökohtaisesti konttorissa.

Asiakkaalla on oikeus häntä koskevien henkilötietojen oikaisemiseen. Pankki oikaisee virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai asiakkaan perustellusta vaatimuksesta.

Asiakkaalla on oikeus saada pankki poistamaan asiakasta koskevat henkilötiedot, ellei pankilla ole velvollisuutta säilyttää kyseisiä tietoja lakisääteisen velvollisuuden johdosta tai muusta perustellusta syystä.

Asiakkaalla on pyydettäessä tietyin edellytyksin oikeus saada pankilta asiakkaan itsensä luovuttamat henkilötiedot konekielisessä muodossa.

Asiakas ei joudu henkilötietojen osalta sellaisen päätöksenteon kohteeksi, joka perustuu pelkästään automatisoituun päätöksentekoon, jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Käytännesäännöt

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Finanssialan vahvistamia Henkilötietojen käsittelyä finanssialalla koskevia käytännesääntöjä.

Valvontaviranomainen

Pankin toimintaa rekisterinpitäjänä valvoo Tietosuojavaltuutettu. Asiakkaalla on oikeus saattaa hylätty oikaisuvaatimus valvovan viranomaisen käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Yhteystiedot:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9. 6 krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700, Fax: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä