Hyppää sisältöön

POP Pikalainan ja POP Kotitalouslainan etämyyntitiedote

Päivitetty 21.3.2023

Tähän tiedotteeseen on koottu rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6 a luvun 6-9 §:ien edellyttämät ennakkotiedot palveluntarjoajasta, rahoituspalvelusta, etäsopimuksesta, peruuttamisoikeudesta ja oikeussuojakeinoista, jotka kuluttajalle (jäljempänä ”asiakas”) on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä.

Etämyynnistä on kyse silloin, kun uusi palvelusopimus tehdään joko sähköisissä kanavissa tai puhelimessa siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa pankin edustajaa. Etämyynniksi ei katsota jo olemassa olevaan sopimukseen perustuvaa asiointia tai olemassa olevan sopimuksen muuttamista. Kaikki ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu ovat saatavilla suomeksi.

Bonum Pankin kanssa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA JA VALVOVISTA VIRANOMAISISTA

Palveluntarjoajana toimii POP Pankki -ryhmään kuuluva keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj (jäljempänä ”Bonum Pankki”).

Bonum Pankki on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja sillä on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen luottolaitostoimilupa. Bonum Pankin yhteystiedot ja y-tunnuksen löydät alta sekä osoitteesta www.poppankki.fi.

Bonum Pankki Oyj

Y-tunnus: 2192977-5
Osoite: Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo
POP Pikalainan ja POP Kotitalouslainan asiakaspalvelu: 010 667 3100
Sähköpostiosoite: poppikalaina@poppankki.fi

Bonum Pankki tarjoaa palvelua sähköisissä kanavissa. Bonum Pankin tuotteisiin liittyvää asiakaspalvelua hoidetaan Bonum Pankin puhelinpalvelussa. POP Pikalainan tuotesivun löydät osoitteesta www.poppankki.fi/palvelut/lainat-ja-luotot/pop-pikalaina ja POP Kotitalouslainan tuotesivun löydät osoitteesta www.poppankki.fi/palvelut/lainat-ja-luotot/pop-kotitalouslaina.

Bonum Pankin toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 010 831 51. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Finanssivalvonnan verkkosivuilta www.finanssivalvonta.fi.

Kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa menettelytapoja valvoo myös kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, +358 (0)29 505 3000. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Kilpailuja kuluttajaviraston verkkosivuilta www.kkv.fi.

PERUUTTAMISOIKEUS

Kun asiakas tekee uuden sopimuksen sähköisissä kanavissa tai puhelimessa, liittyy siihen pääsääntöisesti peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, kun asiointi liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen tai sen muuttamiseen.

Jos asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeutta, tulee siitä ilmoittaa Bonum Pankille kirjallisesti. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava sopimus. Jos asiakas peruuttaa sopimuksen, hänellä on velvollisuus suorittaa tuotekohtaisissa ennakkotiedoissa ilmoitetut ja muut palveluhinnaston mukaiset palkkiot siltä ajalta, kun tuote tai palvelu on ollut asiakkaan käytössä. Asiakas ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan palkkioita, jos peruuttamisen yhteydessä perittävästä korvauksesta ei ole annettu hänelle tietoa ennen sopimuksen tekemistä tai puhelimessa sopimuksen teon yhteydessä.

Peruuttamisoikeuden olemassaolosta ja peruuttamisoikeuden käyttämisen vaikutuksista on kerrottu tarkemmin POP Pikalainan ja POP Kotitalouslainan yleisissä sopimusehdoissa.

Etämyynnissä tehty POP Pikalainan tai POP Kotitalouslainan luottosopimus on peruutettavissa 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun etäsopimus on syntynyt ja asiakas on saanut pysyvällä tavalla haltuunsa luottosopimuksen ehtoineen sekä ennakkotiedot. Jos asiakas peruuttaa luottosopimuksen, Bonum Pankki perii korvauksena luoton koron siltä ajalta, jonka luotto on ollut asiakkaan käytettävissä. Maksettavan koron määrä on ilmoitettu luottosopimuksessa. Peruutettuaan sopimuksen asiakkaan on viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava Bonum Pankille sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen sillä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

SOPIMUKSEN ENNENAIKAINEN TÄYTTÄMINEN

Asiakkaalla on oikeus maksaa luotto tai sen osa ennen luoton erääntymistä. Bonum Pankin on tässä tilanteessa vähennettävä jäljellä olevasta saatavasta se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Bonum Pankki saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

ASIAKASNEUVONTA JA OIKEUSSUOJAKEINOT

POP Pikalainaan tai POP Kotitalouslainaan liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti Bonum Pankin asiakaspalveluun. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Bonum Pankille palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Jos Bonum Pankin ja asiakkaan välillä syntyy sellaista palveluun tai tuotteeseen liittyvää erimielisyyttä, jota asiakas ja Bonum Pankki eivät pysty ratkaisemaan keskinäisillä neuvotteluilla tai jos asiakas on tyytymätön Bonum Pankin ratkaisuun, voi asiakas ottaa yhteyttä seuraaviin tahoihin:

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)

FINE antaa maksutta riippumatonta neuvontaa asiakkaille. FINE voi auttaa erimielisyyksien selvittämisessä, mutta ei voi antaa oikeudellisesti sitovia ratkaisuja. FINE käsittelee riita-asioita ja antaa ratkaisusuosituksia toimistomenettelynä sekä Pankki-, Sijoitus- tai Vakuutuslautakunnissa. FINEn yhteystiedot: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 6850 120. Lisätietoja saa osoitteesta www.fine.fi.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta osoitteesta: www.kuluttajariita.fi.

Yleinen tuomioistuin

Palvelusta johtuvat erimielisyydet voidaan myös ratkaista sopimuksessa määritellyssä käräjäoikeudessa, ellei asiakas kuluttajan ominaisuudessa vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa.

POP PIKALAINA

POP Pikalaina on Bonum Pankin myöntämä 2000–20 000 euron suuruinen vakuudeton kulutusluotto, joka on tarkoitettu kaikkien pankkien asiakkaille. POP Pikalainaa voi hakea verkossa.

POP Pikalainaan liittyvät tuotekohtaiset ennakkotiedot toimitetaan vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeella (VEK). Tietoja voimassa olevista koroista ja mahdollisista kuluista on nähtävissä luottosopimuksessa ja/tai -ehdoissa sekä POP Pikalainan palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa verkkosivuilta.

POP KOTITALOUSLAINA

POP Kotitalouslaina on Bonum Pankin myöntämä 2000–20 000 euron suuruinen vakuudeton kulutusluotto, joka on tarkoitettu POP Pankkien asuntolaina-asiakkaille, joilla on asuntolaina tai asuntolainapäätös (enintään 3kk vanha) jostakin POP Pankista. POP Kotitalouslainaa voi hakea verkossa.

POP Kotitalouslainaan liittyvät tuotekohtaiset ennakkotiedot toimitetaan vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeella (VEK). Tietoja voimassa olevista koroista ja mahdollisista kuluista on nähtävissä luottosopimuksessa ja/tai -ehdoissa sekä POP Pikalainan palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa verkkosivuilta.

TIETOSUOJASELOSTE JA YHTEYSTIEDOT

Bonum Pankin tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä sekä siitä, kuinka pankki on sitoutunut huolehtimaan asiakkaidensa oikeuksista henkilötietoja käsitellessään. Bonum Pankin tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.poppankki.fi.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä