Hyppää sisältöön

POP Pikalainan etämyyntitiedote

Voimassa 17.10.2018 alkaen

Tähän tiedotteeseen on koottu rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6 a luvun edellyttämät palvelun tarjoajaa, oikeussuojakeinoja ja peruuttamisoikeutta koskevat yleiset ennakkotiedot. Tuotekohtaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot kerrotaan kunkin tuotteen yhteydessä. Kaikki ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu ovat saatavilla suomeksi.

Tiedot pankista

Bonum Pankki Oyj tarjoaa palvelua sekä sähköisissä kanavissa että puhelimessa.

Pankin yhteystiedot

Bonum Pankki Oyj, Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo. Verkkosivujen osoite on laina.poppankki.fi. Puhelinnumero: +358 (0)10 667 3100. Pankin tuotteisiin liittyvää asiakaspalvelua hoidetaan pankin puhelinpalvelussa.

Etämyynti

Etämyynnistä on kyse silloin, kun uusi palvelusopimus tehdään joko sähköisissä kanavissa tai puhelimessa siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa pankin edustajaa.

Peruuttamisoikeus

Kun kuluttaja tekee uuden sopimuksen sähköisissä kanavissa tai puhelimessa, liittyy siihen pääsääntöisesti peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, kun asiointi verkko- tai puhelinpankissa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen. Peruuttamisoikeutta ei ole myöskään silloin, kun kyse on jo olemassa olevan sopimuksen muuttamisesta.

Peruuttamisoikeus on voimassa 14 vuorokautta siitä, kun kuluttaja-asiakas on tehnyt sopimuksen pankkitunnuksillaan. Peruuttamisaika ei kuitenkaan ala kulua ennen kuin kuluttaja on saanut palvelua koskevat sopimusehdot ja tiedotteen etämyyntisopimuksesta.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeutta, tulee siitä ilmoittaa pankille kirjallisesti. Ilmoituksessa on yksilöitävä purettava sopimus. Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, hänellä on velvollisuus suorittaa tuotekohtaisissa ennakkotiedoissa ilmoitetut ja muut palveluhinnaston mukaiset palkkiot siltä ajalta, kun tuote tai palvelu on ollut kuluttajan käytössä. Kuluttaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan palkkioita, jos peruuttamisen yhteydessä perittävästä korvauksesta ei ole annettu hänelle tietoa ennen sopimuksen tekemistä tai puhelimessa sopimuksen teon yhteydessä. Peruutettuaan sopimuksen kuluttajan on viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä palautettava pankille maksut ja muu omaisuus, jonka hän on sopimuksen perusteella saanut.

Peruuttamisoikeuden olemassaolosta ja peruuttamisoikeuden käyttämisen vaikutuksista on kerrottu tarkemmin kunkin tuotteen tai palvelun yleisissä sopimusehdoissa.

Valvovat viranomaiset

Pankkien toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 010 831 51. Finanssivalvonta valvoo lisäksi mm. sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja tilinhoitajayhteisöjen toimintaa. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Finanssivalvonnan verkkosivuilta www.finanssivalvonta.fi.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Pankkipalvelua koskevaan sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä kuluttajan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti oman pankkinsa asiakaspalveluun. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa pankille palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan.

Jos pankin ja asiakkaan välillä syntyy sellaista palveluun tai tuotteeseen liittyvää erimielisyyttä, jota asiakas ja pankki eivät pysty ratkaisemaan keskinäisillä neuvotteluilla, voi kuluttaja halutessaan pyytää Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan apua tilanteen selvittämisessä tai viedä erimielisyyden ratkaistavaksi tuomioistuimen ulkopuoliseen valitusmenettelyyn, kuten kuluttajariitalautakunnan, arvopapereita koskevissa asioissa arvopaperilautakunnan tai henki-, säästö- ja muita vakuutuksia koskevissa asioissa vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jos palveluun liittyvässä erimielisyydessä ei pankin ja asiakkaan välisissä neuvotteluissa löydy ratkaisua, asiakas voi ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. Toimisto voi auttaa erimielisyyden selvittämisessä, mutta ei voi antaa oikeudellisesti sitovaa ratkaisua asiassa. Toimiston palvelut ovat maksuttomia.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteystiedot ovat Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 6850 120. Lisätietoja saa osoitteesta www.fine.fi.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta osoitteesta: www.kuluttajariita.fi.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä