Hyppää sisältöön

Yksityishenkilön velan yleiset ehdot

(voimassa 17.10.2018 lähtien)

1. Soveltamisala

Alla olevia yleisiä ehtoja sovelletaan POP Pikalainalle, jonka myöntäjänä toimii Bonum Pankki Oyj (jäljempänä pankki). Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankki -ryhmään (jäljempänä pankkiryhmä).

2. Määritelmät

2.1 luotonhakijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka luottohakemus on rekisteröity pankin lainajärjestelmään.

2.2 velallisella tarkoitetaan luotonhakijaa, jonka sähköisesti allekirjoitetun luottohakemuksen pankki on hyväksynyt ja jolle pankki on myöntänyt luoton.

2.3 luottokustannuksilla tarkoitetaan pankin tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.

2.4 todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

2.5 luottosopimuksella tarkoitetaan luottosopimusta ja sen yleisiä ehtoja.

2.6 etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti missään vaiheessa sopimusta tehtäessä tapaa pankin edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpankissa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

2.7 pysyvällä tavalla ilmoittamista tarkoitetaan tiedon antamista pankin sähköisessä järjestelmässä tai kirjallista ilmoitusta. Pankki antaa velalliselle tiedot tämän luottosopimuksen, sen ehtojen ja pankin palveluhinnaston muutoksista sekä muut tähän luottosuhteeseen perustuvat ilmoitukset pysyvällä tavalla.

2.8 pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

3. Luoton myöntäminen

Luotto voidaan myöntää hakemuksesta Suomessa asuvalle luottokelpoiselle, säännöllisiä palkka- tai eläketuloja nauttivalle henkilölle, joka on hoitanut raha-asiansa moitteetta. Luottopäätös perustuu kokonaisharkintaan, ja pankilla on oikeus hylätä hakemus tai hyväksyä hakijan ehdottamaa pienempi luotto. Pankilla on oikeus hankkia ja luovuttaa asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

4. Luoton noston edellytykset

Luoton nostaminen edellyttää, että velallinen on allekirjoittanut luottosopimuksen, ja muut mahdolliset luoton tai sen osan nostamiselle asetetut ehdot on täytetty. Pankilla on oikeus evätä luoton tai sen osan nostaminen, jos velan ehtojen mukainen eräännyttämisperuste on olemassa, velallinen on jättänyt tuomioistuimelle hakemuksen velkajärjestelystä tai yrityksen saneerauksesta taikka velallinen on saanut maksuhäiriömerkinnän luoton myöntämisen jälkeen tai velallinen on pakotteiden kohteena tai toimiin pakotteiden kohteena olevien yksityis- tai oikeushenkilöiden puolesta. Luotto maksetaan velallisen luottohakemuksen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille.

5. Korko

5.1 Vaihtuvakorkoisen velan korko Vaihtuvakorkoisen velan korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Luotosta perittävä korko on kolmen (3) kuukauden Euribor-korko (jäljempänä ”viitekorko”) lisättynä asiakaskohtaisella korkomarginaalilla, joka on eritelty luottosopimuksessa. Viitekorko tarkistetaan neljännesvuosittain korontarkistuspäivinä, jotka ovat maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun ensimmäinen päivä. Viitekorko astuu voimaan korontarkistuspäivää seuraavana päivänä. Jos korontarkistuspäivä ei ole pankkipäivä, viitekorkona käytetään tarkistuspäivää seuraavana pankkipäivän viitekorkoa. Mikäli viitekorko muuttuu, luoton korko muuttuu vastaavasti. Korontarkistuspäivien välillä luoton korko pysyy samana. Uusin viitekorko julkaistaan osoitteessa laina.poppankki.fi.

5.2 Korosta ja maksueristä ilmoittaminen Pankki ilmoittaa koron muuttuessa velalliselle koronmääräytymisjakson koron, ajantasaiset tiedot maksuerien suuruudesta ja lukumäärästä sekä maksuväleistä jälkikäteen. Tieto ilmoitetaan pysyvällä tavalla vähintään kerran vuodessa. Velallisella on oikeus saada pyynnöstä sopimussuhteen kuluessa velan takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko. 

5.3 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, velkaan sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti. Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, pankki ja velallinen sopivat velkaan sovellettavasta uudesta viitekorosta. Jos pankki ja velallinen eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, velkaan sovellettavana viitekoron arvona käytetään edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän velkaan sovellettua viitekoron arvoa. Jos pankki ja velallinen eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta kuuden kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron kuultuaan pankkeja valvovia viranomaisia. 

5.4 Korkopäivät Korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 360. 

5.5 Viivästyskorko Jos velkaa, sen lyhennystä tai korkoa ei makseta siten, että ne ovat viimeistään eräpäivänä pankissa, velallinen on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on pankissa. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin pankin velasta perimä korko. Mikäli pankin ennen velan erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on pankilla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään velkaa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorko

6. Luoton takaisinmaksu

Luotto maksetaan takaisin kuukausittain sovittuina kuukausierinä ja eräpäivinä. Kuukausierä sisältää luoton lyhennyksen, koron ja laskutuspalkkion. Pankki lähettää laskun noin kolme viikkoa ennen eräpäivää. Kuukausierä tulee suorittaa laskulla olevaa tili- ja viitenumeroa käyttäen. Mikäli pankki ja velallinen sopivat luottoon tehtävistä muutoksista, on pankilla oikeus periä muutoksista palkkio kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.

7. Maksujen ja palkkioiden muuttaminen

Pankki voi korottaa velasta perittäviä maksuja tai palkkioita viranomaispäätöksestä tai -määräyksestä taikka lainsäädännön muutoksesta johtuvalla perusteella kustannusmuutosta vastaavasti, jos muutosperuste koskee suoraan kyseistä luottosopimusta. Maksun tai palkkion korotus ei saa olla suurempi kuin pankille aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua tai palkkiota luottosopimuksen mukaan peritään. On kuitenkin riittävää, että maksun muutos vastaa likimääräisesti tosiasiallisten kustannusten määrän lisäystä. Pankin oikeus edellä mainittuun korotukseen lakkaa, kun sen peruste on poistunut. Pankki ilmoittaa velalliselle pysyvällä tavalla luottosopimukseen sisältyvien maksujen ja palkkioiden muutoksista ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen ja lukumääriin. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä velalliselle. Mikäli pankki ja velallinen sopivat luottosopimukseen tehtävistä muutoksista tai muista palveluista, pankilla on oikeus periä niistä palveluhinnaston mukainen maksu. Palveluhinnasto on nähtävillä palvelun verkkosivuilla osoitteessa laina.poppankki.fi

8. Maksupäivän siirtyminen

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, velan ja siitä perittävien korkojen sekä velan hoitoon liittyvien kustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Pankki perii tällöin maksupäivän siirtymistä edeltäneen koronmääräytymisjakson mukaisen luottokoron siirtyneeseen maksupäivään saakka koko velan jäljellä olevalle pääomalle. Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä

9. Peruuttamisoikeus

9.1 Peruuttamisoikeus Velallisella on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pankille 14 päivän kuluessa siitä, kun velallinen on saanut pysyvällä tavalla kappaleen luottosopimuksesta ehtoineen ja etämyynnissä lisäksi ennakkotiedot. Jos velallinen peruuttaa luottosopimuksen, pankki perii korvauksena luoton koron siltä ajalta, jonka luotto on ollut velallisen käytettävissä. Mikäli luottosopimus on tehty etämyynnissä, pankilla on oikeus periä todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut velallisen käytettävissä. Maksettavan koron määrä on ilmoitettu luottosopimuksessa. Velallisen on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

9.2 Liitännäissopimuksen sitomattomuus Luottosopimukseen liittyvä muu sopimus ei sido velallista tämän peruuttaessa luottosopimuksen, jos liitännäispalvelun tarjoaa pankki tai kolmas osapuoli tämän ja pankin välisen sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella. Jos velallinen haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa luottosopimuksen peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä pankille 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

10. Velan ennenaikainen takaisinmaksu

Velallisella on oikeus maksaa luotto tai sen osa ennenaikaisesti takaisin ilmoittamalla siitä pankille. Jos velallinen maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti takaisin, on jäljellä olevasta pankin saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Pankki saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

11. Velan erityiset erääntymisperusteet

11.1 Erääntyminen maksuviivästyksen vuoksi Velka erääntyy maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos velallinen laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä, jos 1) maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja 2) viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia velan alkuperäisestä määrästä. Velka erääntyy kuitenkin maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja on edelleen olennaisessa määrin suorittamatta. Pankilla ei ole oikeutta eräännyttää velkaa, jos viivästyminen johtuu velallisen sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta. Pankilla on kuitenkin oikeus eräännyttää velka, jos viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen pankille olisi ilmeisen kohtuutonta jatkaa velkasuhdetta.

11.2 Erääntyminen muulla perusteella Velka erääntyy maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos 1) velallinen on antanut pankille harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa velan myöntämiseen tai sen ehtoihin; 2) velallinen asetetaan konkurssiin tai 3) velallinen on olennaisesti rikkonut luottosopimusta.

11.3 Erääntymisen voimaantulo Velan erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos velalliselle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty velalliselle. Jos velallinen edellä mainitun ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa. Jos velallinen asetetaan konkurssiin, velka erääntyy heti takaisinmaksettavaksi. Jos luotto eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Pankki saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

11.4 Velallisen oikeus poikkeukselliseen eräännyttämiseen Velallisella on oikeus eräännyttää velka ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi pankin tähän velkasuhteeseen kohdistuvan olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Tällöin velallinen ei ole velvollinen maksamaan pankille velan ennenaikaisesta maksamisesta aiheutuvia kustannuksia.

12. Luottotietojen käyttäminen ja maksun laiminlyönnistä ilmoittaminen luottotietorekisteriin

Pankki käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan luottotietorekisterinpitäjän (esim. Suomen Asiakastieto Oy:n) luottotietorekisteristä. Jos velallinen laiminlyö maksun, pankilla on oikeus ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin, kun maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä eivätkä pankki ja velallinen ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta taikka tallettaminen on lainsäädännön tai tietosuojaviranomaisen päätöksen nojalla muuten sallittua.

13. Ilmoitukset

Velallisen on ilmoitettava pankille viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta. Velallisen on annettava pankille pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän velkasuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat pankille luotonantajana tarpeellisia. Kun pankki antaa velalliselle ilmoituksen pysyvällä tavalla, velallisen on katsottava saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

14. Tietojen todentaminen

Pankilla on oikeus tallentaa velallisen asiointia ja tapahtumia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä sekä nauhoittaa asiakaspuhelut. Toimeksiannon, hakemuksen ja sopimuksen tekoaika sekä muu asiointi todennetaan luottolaitoksen ylläpitämästä tietojärjestelmästä ja/tai nauhoittamasta puhelinkeskustelusta

15. Oikeus muutoksiin

Pankilla on oikeus muuttaa luottosopimusta ilmoittamalla muutoksista velalliselle pysyvällä tavalla etukäteen silloin, kun muutos ei lisää velallisen velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Muutos tulee voimaan ilman velallisen hyväksyntää silloin, kun muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Muussa tilanteessa velallisen katsotaan hyväksyneen pankin ehdottamat sopimusmuutokset, jollei velallinen muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Velallisille ilmoitetaan muutoksesta vähintään kahta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa

16. Vastuu välillisestä vahingosta

Pankki ei vastaa velalliselle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

17. Sopimuksen siirtäminen

Pankilla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa. Pankki ilmoittaa sopimuksen siirrosta velalliselle pysyvällä tavalla.

18. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Jos ylivoimainen este koskee pankkia, pankki voi ilmoittaa asiasta esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisissa päivälehdissä.

19. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi), kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).

20. Oikeuspaikka

Velallinen voi nostaa tästä velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen pankkia vastaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä velallisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei velallisella ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Tähän velkasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

21. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Velallinen voi saattaa velan yleisiä ehtoja ja luottosopimusta koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai Kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Luotonmyöntäjä:

Bonum Pankki Oyj, Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo, Y-tunnus 2192977-5, Puhelin +358 10 667 3100, Kotipaikka: Espoo, Suomi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä