Hyppää sisältöön

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

 • Luottotyyppi: Vakuudeton kulutusluotto
 • Luoton kokonaismäärä: 10 000 euroa

Nostoa koskevat ehdot

Luoton nostaminen edellyttää, että

 • velallinen on allekirjoittanut luottosopimuksen, ja
 • muut mahdolliset luoton tai sen osan nostamiselle asetetut ehdot on täytetty.

Luotto maksetaan velallisen luottohakemuksen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille.

Luottosopimuksen voimassaoloaika on 120 kuukautta

Maksuerät

Maksettavananne on seuraavaa:
 • Maksutapa: tasaerä.
 • Lyhennyserä: 136,48 euroa.
 • Maksuerien lukumäärä: 120 kappaletta.
 • Koron ja lyhennyksen maksuväli: 1 kk.
 • Maksettava kokonaismäärä: 16 377,60 euroa.
 • Luoton kokonaiskustannukset: 6 377,60 euroa.
Kokonaismäärä on arvioitu lomakkeen tulostushetken mukaisella korkotasolla.

Vaadittavat vakuudet

Luoton saamiseksi ei vaadita vakuutta tai muuta lisäpalvelua sisältävää sopimusta.

3. Luoton kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset lainakorot

Korko on 3 kuukauden euribor -korko lisättynä + 9,9 prosenttiyksikön marginaalilla. 3 kuukauden euribor –korko edellisenä noteerauspäivänä 02.09.2021 oli -0,550 %. Edellä olevien korkoehtojen mukaan velan korko on 9,350 %.

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko: 11,4 %. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellinen vuosikorko on laskettu KSL:n 1123/2016 mukaisesti luottosopimuksen laatimishetkellä olettaen, että luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luotto-ajan.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava:

 • vakuutus: ei
 • tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus: ei

Muut kustannukset

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Luoton perustamisesta aiheutuneet kulut 0,00 euroa. Tilinhoitomaksu 7,90 euroa kuukausittain.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa

Pankki voi korottaa velasta perittäviä maksuja tai palkkioita  viranomaispäätöksestä tai -määräyksestä taikka lainsäädännön muutoksesta johtuvalla perusteella kustannusmuutosta vastaavasti, jos muutosperuste koskee suoraan kyseistä luottosopimusta. Maksun tai palkkion korotus ei saa olla suurempi kuin pankille aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua tai palkkiota luottosopimuksen mukaan peritään.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Jos velallinen laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, pankilla on oikeus luoton sopimusehtojen mukaisesti periä viivästyskorkoa, ryhtyä perintätoimenpiteisiin ja ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Velan perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista velalliselta vastaa. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin pankin velasta perimä korko. Mikäli pankin ennen velan erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista
viivästyskorkoa suurempi, on pankilla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään velkaa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00 euroa/maksumuistutus.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

Velallisella on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pankille 14 päivän kuluessa siitä, kun velallinen on saanut pysyvällä tavalla kappaleen luottosopimuksesta ehtoineen ja etämyynnissä lisäksi ennakkotiedot.

Ennenaikainen takaisinmaksu

Velallisella on oikeus maksaa luotto tai sen osa ennenaikaisesti takaisin ilmoittamalla siitä pankille.

Haku tietokannasta

Pankki käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan luottotietorekisterinpitäjän (esim. Suomen Asiakastieto Oy:n) luottotietorekisteristä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

Velallisella on oikeus saada pyynnöstä sopimussuhteen kuluessa velan takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko.

Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot sitovat luotonantajaa: tämä ei ole pankkia sitova tarjous.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

(a) Luotonantajan osalta

Luotonantaja: Bonum Pankki Oyj

Yhteystiedot luotonantajan edustajaan jäsenvaltiossa, jossa asutte:

Rekisteröinti ja valvova viranomainen

Kuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi),
kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi) ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).

(b) Luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö

Velallisella on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pankille 14 päivän kuluessa siitä, kun velallinen on saanut pysyvällä tavalla kappaleen luottosopimuksesta ehtoineen ja etämyynnissä lisäksi ennakkotiedot.

Asiakassuhteen luomiseen perustuva oikeus

Pankki luo Suomen lain nojalla asiakassuhteen luottohakijaan ennen luottosopimuksen tekoa.

Lainsäädäntöä ja toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke:

Velallinen voi nostaa tästä velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen pankkia vastaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä velallisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei velallisella ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

Kielijärjestelyt

Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Velallisella on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot Suomen kielellä ja pankki sitoutuu käyttämään sopimussuhteen aikana tätä kieltä.

(c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen osalta velallisella on oikeus viedä asia kuluttajariitalautakuntaan.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä