Hyppää sisältöön
Vihreä tausta

Korttiehdot

Voimassa 1.2.2018 alkaen

Korttien yleiset ehdot

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä korttiehtoja sovelletaan Bonum Pankin myöntämiin kortteihin ja niiden käyttöön.

Palveluntarjoaja

Bonum Pankki Oyj
Kotipaikka Espoo
Y-tunnus 2192977-5
Hevosenkenkä 3, Espoo (ei asiakaspalvelua) www.bonumpankki.fi

Bonum Pankki on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

POP Pankit toimivat Bonum Pankin asiamiehenä ja asiakaspalvelua tarjoavina toimipaikkoina tämän sopimuksen mukaisten palveluiden tarjoamisessa. POP Pankkien yhteystiedot www.poppankki.fi.

Näiden korttiehtojen lisäksi kortinhaltija on velvollinen noudattamaan kortinhaltijan tiliin liittyviä ja käyttämiensä muiden palveluiden ehtoja. Korttiin voi liittyä erityisehtoja. Esimerkiksi laskun maksuun tai luoton siirtoon
pankkitilille korttiin liitetyltä luotolta, sovelletaan lisäksi euromaksualueella

välitettävien euromaksujen yleisiä ehtoja. Mikäli korttikohtaiset erityisehdot ja velvoitteet ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, sovelletaan korttikohtaisia erityisehtoja.

Jos erikielisten versioiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielistä versiota.

2. Määritelmät

Etämaksaminen on myyntitapa, jossa maksunsaaja vastaanottaa kortin tiedot sähköisen yhteyden välityksellä tilanteessa, jossa kortinhaltija ja kortti eivät ole fyysisesti läsnä, kuten verkkokaupassa ja puhelinmyynnissä.

Katevaraus on korttitapahtumaa koskeva varaus, joka tehdään tilillä olevasta saldosta, mutta veloitetaan tililtä myöhemmin. Tehty varaus vähentää tilin käyttövaraa ja se poistuu, kun sitä vastaava veloitus on tehty tililtä.

Kortinhaltija on henkilö, jolle palveluntarjoaja on myöntänyt kortin tai rinnakkaiskortin. Kortin tiedot ovat kortin numero, voimassaoloaikatieto ja kortin kääntöpuolella oleva kolminumeroinen turvaluku.

Korttitapahtuma on osto, maksu, käteisnosto, tilisiirto, varojen siirto tai muu vastaava veloitus tai talletus, jossa kortti on konkreettisesti ja fyysisesti läsnä ja/tai jossa kortin tiedot annetaan maksupäätteeseen, verkkopankissa, etämaksamisessa tai muussa vastaavassa käyttölaitteessa tapahtuman hyväksymiseksi. Debit-korttitapahtuma on pankkitililtä veloitettava tai hyvitettävä korttitapahtuma ja credit-korttitapahtuma on luottotililtä veloitettava tai hyvitettävä korttitapahtuma.

Korttitietojen käyttö ainoastaan tunnistautumiseen ei ole korttitapahtuma.

Jos korttia käytetään laskun maksamiseen maksuautomaatilla pankkitililtä tai muutoin yksinomaan kortinhaltijan tunnistautumiseen maksutapahtumaa tehtäessä eikä maksutapahtuman hyväksymiseen, sovelletaan kortin käyttöön euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisiä ehtoja ja lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleisiä ehtoja.

Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee sopimuksen pääasiassa muuta tarkoitusta kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Kuvakortti on maksukortti, johon voi liittää haluamansa oman kuva-aineiston tai kuvan palveluntarjoajan kuvagalleriasta.

Käteisautomaatti on automaatti, josta kortinhaltija voi itse nostaa setelirahaa ja käyttää muita käteisautomaatin tarjoamia palveluita, kuten ostaa puheaikaa joihinkin matkapuhelinliittymiin.

Käteisnostopalvelu (cash back) on kauppiaan tai muun palvelun tarjoajan tarjoama palvelu, jossa kortinhaltija voi nostaa käteistä rahaa ostoksensa yhteydessä. Käteisnostopalvelu on aina osa korttiostoa.

Lähimaksuominaisuus on korttiin liitettävä ominaisuus, jota käyttämällä korttitapahtuma hyväksytään viemällä kortti maksupäätteen lähelle.

Maksupääte hyväksyy korttitapahtuman ilman tunnusluvun näppäilemistä. Lähimaksuominaisuus on merkitty korttiin lähimaksuominaisuuden osoittavalla tunnuksella.

Maantieteellinen käyttöalue on kortinhaltijan valittavissa oleva alue, jolla pankkitiliin liitetyn kortin käyttö sallitaan. Peruskäyttöalueen lisäksi kortinhaltija voi valita määräaikaisen käyttöalueen.

Maksukortti on kortti, jota voidaan käyttää maksamiseen.
Maksunsaaja on kauppias tai palvelun tarjoaja, joka ottaa vastaan korttitapahtuman.

Maksupääte on maksunsaajalla oleva laite tai järjestelmä, jolla maksukortin tiedot luetaan ja tarkistetaan maksettaessa ja joka toimittaa maksukortilla tehdyt korttitapahtumat elektronisesti edelleen tililtä veloitettavaksi.

Nostoraja on rahamäärä, joka pankkitiliin liitetyllä kortilla voidaan korkeintaan nostaa pankkitililtä käteisautomaatista yhden kalenterivuorokauden aikana.

Ostoraja on pankkitiliin liitetylle Visa Electron -kortille määritelty päivittäinen raja maksupäätteellä ja verkkokaupassa tehtäville korttitapahtumille.

Palveluntarjoaja on Bonum Pankki Oyj, joka tekee korttisopimuksen asiakkaan kanssa ja joka myöntää kortin kortinhaltijalle.

POP Pankki on palveluntarjoajan asiamiehenä toimiva POP Pankkiryhmään kuuluva osuuspankki, jonka tarjoamaan pankkitiliin kortti voidaan liittää.

Pankkipäivä viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Rinnakkaiskortti on pääkortinhaltijan suostumuksella toiselle henkilölle myönnetty samaan luottotiliin liittyvä kortti.

Talletusautomaatti on automaatti, jolla voi tallettaa käteistä rahaa pankkitilille, johon kortti on liitetty.

Tili on pankkitili tai luottotili, johon kortti liittyy.
Tilinomistaja on henkilö, yritys tai yhteisö, jonka tiliin kortti on liitetty.

Tunnusluku (PIN = Personal Identification Number) on palveluntarjoajan kortinhaltijalle luovuttama henkilökohtainen salainen numerosarja, jonka avulla kortinhaltija tunnistetaan ja jonka näppäilemällä kortinhaltija hyväksyy veloituksen tililtä.

Turvaluku on kortin kääntöpuolella oleva nimikirjoituspaneelin yhteyteen painettu kolminumeroinen numerosarja jota käytetään kortin todentamiseen verkossa. Turvaluvusta käytetään myös nimitystä CVV2/ CVC2-tunnus.

3. Palveluntarjoajan ja kortinhaltijan välinen viestintä

Kortinhaltijan on ilmoitettava palveluntarjoajalle nimensä, henkilötunnuksensa, puhelinnumeronsa, postiosoitteensa ja kotipaikkatietonsa. Kortinhaltijan ja tilinomistajan on ilmoitettava palveluntarjoajalle edellä mainittujen tietojen muutoksista. Palvelutarjoajalla on oikeus hankkia tiedot myös Väestörekisterikeskukselta.

Kortinhaltija on velvollinen toimittamaan palveluntarjoajan tämän sopimuksen perusteella lähettämät ilmoitukset ilman aiheetonta viivytystä rinnakkaiskortinhaltijoille ja tilinomistajalle.

Kortinhaltija tai tilinomistaja lähettää palveluntarjoajalle korttisopimusta ja luottosopimusta ja niiden ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai sähköisesti palveluntarjoajan tai POP Pankin tarjoamaan verkkopankkiin sisältyvän viestitoiminnon tai muun POP Pankin tai palveluntarjoajan tarjoaman suojatun sähköisen palvelun välityksellä.

Palveluntarjoajan katsotaan saaneen sähköisen ilmoituksen viimeistään seuraavana pankkipäivänä ilmoituksen saapumisesta POP Pankin tai palveluntarjoajan tietojärjestelmään. POP Pankin konttorissa kirjallisesti annetut ilmoitukset katsotaan tulevan heti palveluntarjoajan tietoon.

Palveluntarjoaja lähettää korttia, korttisopimusta, mahdollista luottosopimusta ja kortin käyttöä koskevat ilmoitukset kortinhaltijalle kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu palveluntarjoajalle. Palvelutarjoajalla on oikeus hankkia tiedot myös Väestörekisterikeskukselta. Jos kortinhaltijalla on käytössään palveluntarjoajan tai POP Pankin tarjoama verkkopankki, korttia koskevat ilmoitukset lähetetään pääsääntöisesti verkkopankkiin sisältyvän viestitoiminnon tai muun POP Pankin tai palveluntarjoajan tarjoaman suojatun sähköisen palvelun välityksellä.

Palveluntarjoajan lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen kortinhaltijan ja tilinomistajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisen jälkeen.

Sopimussuhteen aikana voidaan käyttää suomen tai ruotsin kieltä.

 

3.1. Tiedonsaantioikeus ehdoista ja ennakkotiedoista sopimussuhteen aikana

Kortinhaltija, tilinomistaja tai tilinomistajan/kortinhaltijan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi pyytää korttia ja mahdollista luottoa koskevat ehdot ja korttiin liittyvät ennakkotiedot palveluntarjoajalta sopimussuhteen aikana maksutta. Palveluntarjoaja toimittaa tiedot ehtojen kohdan 3 mukaisesti. Nämä tiedot luovutetaan maksutta vain yhdelle kortinhaltijalle tai tilinomistajalle tai em. henkilöiden edunvalvojalle tai edunvalvontavaltuutetulle.

3.2 Tiedot korttitapahtumista

Debit-korttitapahtumista annetaan tiedot tilinomistajan ja tilisopimuksen osapuolena olevan POP Pankin sopimalla tavalla, kuten tiliotteella.

Credit-korttitapahtumista annetaan tiedot asiakkaalle luottosopimuksessa sovitulla tavalla laskulla.

Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivytystä tarkastaa korttitapahtumat tiliotteelta tai laskulta ja ilmoittaa välittömästi havaitsemansa oikeudettomat tai virheelliset debit - korttitapahtumat POP Pankille ja credit –korttitapahtumat luotonmyöntäjälle.

3.3 Tiedot petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvistä uhkista

Palveluntarjoaja ilmoittaa sen tietoon tulleesta, epäillystä tai todetusta petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvästä uhkasta verkkosivuillaan tai palveluntarjoajan tai POP Pankin tarjoaman suojatun sähköisen palvelun välityksellä. Petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvällä uhkalla tarkoitetaan esimerkiksi laajalle joukolle palveluntarjoajan asiakkaita suunnattuja viestejä, joissa palveluntarjoajan tai POP Pankin nimissä esiintyen koetetaan saada kortinhaltija luovuttamaan henkilökohtaiset turvatunnuksensa tai kortin tiedot viestin lähettäjälle.

4. Kortin voimassaolo, korttiuusinta ja tunnusluvun luovuttaminen

Kortti on voimassa siihen merkityn voimassaoloajan loppuun saakka. Kun kortin voimassaolo päättyy, kortinhaltijalla ei ole oikeutta käyttää korttia. Kortin uusinta edellyttää, että kortti- sekä tilisopimus ja / tai mahdollinen luottosopimus ovat voimassa ja kortinhaltija on noudattanut kortin ja tilin sekä mahdollisen luottosopimuksen ja niihin liittyvien palveluiden ehtoja. Uusittu kortti voidaan toimittaa postitse. Palveluntarjoajalla on oikeus olla uusimatta korttia.

Palveluntarjoaja toimittaa yksityishenkilöiden tiliin liitettyjen korttien tunnusluvut kortinhaltijan kotimaiseen osoitteeseen, ellei palveluntarjoaja toisin ilmoita. Yritysten korttien tunnusluvut toimitetaan aina POP Pankkiin, josta ne luovutetaan kortinhaltijalle.

5. Kortinhaltijan velvollisuudet ja vastuu

5.1. Kortin ja kortin tietojen säilyttäminen ja katoamisilmoitus

Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään kortin, kortin tiedot ja korttiin liittyvän henkilökohtaisen tunnusluvun huolellisesti siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Kortinhaltijan on säännöllisesti seurattava olosuhteiden edellyttämällä tavalla, että kortti on tallella. Henkilökohtainen tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltijan on tunnuslukua näppäillessään suojattava näppäimistö siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.

Kortinhaltija sitoutuu olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavassa muodossa. Korttia on säilytettävä huolellisesti siten, ettei se vahingoitu, joudu alttiiksi tavanomaisesta poikkeavalle rasitukselle tai taivu.

Kortinhaltijan on allekirjoitettava kortin kääntöpuolella oleva nimikirjoituspaneeli, ennen kuin hän voi ryhtyä käyttämään korttia.

Kortin tai kortin tietojen katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun taikka henkilökohtaisen tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava palveluntarjoajalle. Ilmoituksen voi tehdä henkilökohtaisesti POP Pankin konttoreissa pankin aukioloaikana ja puhelimitse ympäri vuorokauden avoinna olevaan sulkupalveluun (kotimaassa 020 333, ulkomailta +358 20 333). Ehtojen kohdassa 5.3 on kerrottu kortinhaltijan ja tilinomistajan vastuu, kun kortti, kortin tiedot tai henkilökohtainen tunnusluku katoaa tai joutuu sivullisen haltuun.

Jos kortinhaltija ilmoittaa korttinsa kadonneeksi, myöskään tiliin liitettyjä saman numeroisia kortteja ei saa käyttää. Jos kortinhaltija löytää aiemmin kadonneeksi ilmoittamansa kortin, ei korttia saa käyttää. Jos kortinhaltija käyttää aikaisemmin kadonneeksi ilmoittamaansa korttia, on palveluntarjoajalla oikeus periä tilinomistajalta tai kortinhaltijalta kortin poisottopalkkiot ja muut palveluntarjoajalle aiheutuneet kulut ja veloittaa ne tililtä. Uusi kortti voidaan toimittaa postitse. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa kortin numero.

5.1.1. Kadotetun tai väärinkäytetyn kortin löytö- ja poisottopalkkio

Palveluntarjoajalla on oikeus periä tilinomistajalta ja kortinhaltijalta kadonneen kortin löytäjälle maksamansa löytöpalkkio sekä veloittaa se tililtä.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä tilinomistajalta ja kortinhaltijalta kortin poisottajalle maksamansa palkkio sekä veloittaa se tililtä.

5.1.2. Kortin palauttaminen palveluntarjoajalle

Kortti on palveluntarjoajan omaisuutta. Kortinhaltija on velvollinen palveluntarjoajan vaatimuksesta heti palauttamaan kortin palveluntarjoajalle. Kortinhaltija ei saa käyttää korttia vaatimuksen jälkeen.

POP Pankilla, automaattipalveluja tarjoavalla yhteisöllä tai kaupalla tai muulla liikkeellä on oikeus palveluntarjoajan vaatimuksesta ottaa kortti haltuunsa. Kortin poisottajalla on tällöin kortinhaltijan läsnä ollessa oikeus mitätöidä kortti leikkaamalla se kahtia siten, että siru tuhoutuu.

Jos kortinhaltija saa uusitun kortin postitse, sitoutuu hän hävittämään vanhan kortin leikkaamalla sen kahtia niin, että siru ja kortin tiedot tuhoutuvat.

5.2. Kortinhaltijan vastuu korttitapahtumista

5.2.1. Alaikäinen tai edunvalvonnassa oleva kortinhaltija

Mikäli palveluntarjoaja myöntää kortin alaikäiselle tai edunvalvonnassa olevalle, kortti myönnetään kortinhaltijan nimellä ja korttisopimuksen allekirjoittaa kortinhaltijan lisäksi hänen edunvalvojansa. Korttisopimuksen allekirjoittaneet edunvalvojat vastaavat korttisopimuksen ehtojen noudattamisesta yhteisvastuullisesti kortinhaltijan kanssa.

5.2.2. Korttitapahtumien palautus

Palveluntarjoaja palauttaa kortinhaltijan pyynnöstä maksunsaajan käynnistämän tai maksunsaajan välityksellä käynnistetyn korttitapahtuman rahamäärän kokonaisuudessaan, jos korttitapahtuman rahamäärä:

1) ei täsmällisesti ilmene kortinhaltijan antamassa suostumuksessa; ja

2) on suurempi kuin kortinhaltija on kohtuudella voinut odottaa ottaen huomioon hänen aikaisempi kulutuskäyttäytymisensä, sopimuksen ehdot sekä muut olosuhteet.

Kortinhaltijan on pyydettävä palautusta palveluntarjoajalta kahdeksan viikon kuluessa korttitapahtuman rahamäärän veloittamisesta tililtä.

Kortinhaltijalla ei ole oikeutta tapahtuman rahamäärän palautukseen, jos kortinhaltija tai tilinomistaja on muu kuin kuluttaja tai maksun toteuttamiseen on osallistunut Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksunsaajan palveluntarjoaja.

5.3. Kortinhaltijan ja tilinomistajan vastuu kortin väärinkäytöstä

Kortinhaltija ja tillinomistaja vastaavat kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen kortin tai kortin tietojen käytöstä tai muusta kortin oikeudettomasta käytöstä, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että kortinhaltija tai tilinomistaja on:

1) luovuttanut kortin tai kortin tiedot sen käyttöön oikeudettomalle;

2) huolimattomuudesta laiminlyönyt kortin, sen tunnusluvun tai kortin tietojen käyttämiseen ja säilyttämiseen liittyviä ehtoja tai lainsäädäntöä tai muita kortin käyttöä koskevia ehtoja; taikka

3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa ehtojen mukaan palveluntarjoajalle kortin, tunnusluvun ja/tai kortin tietojen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Kuluttajan asemassa oleva tilinomistaja tai kortinhaltija vastaa kohdissa 2 ja 3 tarkoitetuissa tapauksissa kortin oikeudettomasta käytöstä kulloinkin voimassa olevan maksupalvelulain mukaiseen enimmäismäärään saakka.

Tilinomistaja tai kortinhaltija vastaa kuitenkin kortin käytöstä täysimääräisesti, jos hän on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Kuluttajan asemassa oleva tilinomistaja tai kortinhaltija ei kuitenkaan vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin korttia on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle on ehtojen mukaisesti ilmoitettu kortin tai henkilökohtaisen tunnusluvun katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Kortinhaltija tai tilinomistaja on kuitenkin aina vastuussa kortin oikeudettomasta käytöstä, jos hän on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

5.3.1. Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomasti toteutetusta maksusta

Kortinhaltijan ja tilinomistajan on ilmoitettava palveluntarjoajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla oikeudettomasta korttitapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan, kuitenkin viimeistään 13 kuukauden kuluttua siitä, kun korttitapahtuma on veloitettu tililtä.

Jos palveluntarjoaja palauttaa kortinhaltijan tai tilinomistajan oikeudettomaksi ilmoittaman korttitapahtuman rahamäärän tilille ja asian selvittämisen jälkeen palveluntarjoaja osoittaa, että kortinhaltija on vastuussa kortin oikeudettomasta käytöstä, palveluntarjoajalla tai POP Pankilla on oikeus kirjata palautettu rahamäärä tilille palveluntarjoajan saatavaksi, joka erääntyy maksettavaksi heti.

Palveluntarjoaja ei ole kuitenkaan vastuussa oikeudettomasta maksusta, mikäli kortinhaltija tai tilinomistaja ei ilmoita tapahtuman veloittamisesta tai hyvittämisestä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään 13 kuukauden kuluttua siitä, kun korttitapahtuma on veloitettu tililtä.

 

5.4. Kortin käyttäminen

Korttia siihen liittyvää henkilökohtaista tunnuslukua ja kortin tietoja saa käyttää vain kortinhaltija, jolle kortti on luovutettu. Kortille voidaan ladata, päivittää tai poistaa ominaisuuksia vain palveluntarjoajan suostumuksella tai palveluntarjoajan hyväksymällä tavalla.

Kortinhaltija hyväksyy sen, että maksun vastaanottaja tarkastaa kortinhaltijan henkilöllisyyden ja merkitsee kortinhaltijan henkilötunnuksen loppuosan maksutositteeseen.

Kortinhaltija antaa suostumuksensa korttitapahtumaan näppäilemällä henkilökohtaisen tunnuslukunsa (PIN), omakätisesti allekirjoittamalla myyntitositteen, käyttämällä korttia sellaisessa laitteessa, joka ei vaadi tunnuslukua (esimerkiksi paikoitusautomaatti tai lähimaksuominaisuuden käyttäminen) tai antamalla kortin tiedot muulla näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Kortinhaltija ei voi enää perua korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän edellä mainitulla tavalla on antanut suostumuksensa korttitapahtumaan. Jos osapuolet kuitenkin sopivat korttitapahtuman peruuttamisesta tämän ajankohdan jälkeen, palveluntarjoajalla on oikeus periä peruuttamisesta aiheutuneet kulut kortinhaltijalta.

Korttitapahtuma veloitetaan korttiin liitetyltä tililtä viimeistään tapahtuman vastaanottopäivää seuraavan pankkipäivän kuluessa. Korttitapahtuman vastaanottoajankohta on se hetki, jolloin palvelutarjoaja on saanut maksunsaajan pankilta tarpeelliset tiedot korttitapahtuman toteuttamista varten.

Korttitapahtuman veloituksen arvopäivä on se päivä, jona korttitapahtuman rahamäärä veloitetaan tililtä. Korttitapahtuman tilihyvityksen arvopäivä on se pankkipäivä, jona korttitapahtuman rahamäärä maksetaan saajan pankin tilille.

Kortinhaltija hyväksyy, että palveluntarjoaja varaa korttitapahtumalle katteen korttiin liittyvältä tililtä. Katevaraus poistuu korttitapahtuman veloituksen yhteydessä.

Kortinhaltijan on varauduttava maksupäätteen, automaatin tai internetin toiminnassa tapahtuviin keskeytyksiin ja tietoliikennehäiriöihin tai automaattikohtaisiin käyttöaikoihin. Kortinhaltija on velvollinen noudattamaan maksupäätteen tai automaatin antamia tai niistä ilmeneviä ohjeita. Kun kortinhaltija käyttää korttia internetissä, vastaa kortinhaltija omien laitteistojensa ja käytössään olevien tietokoneohjelmien turvallisuudesta. Hänen on varmistauduttava riittävällä tavalla maksun saajan luotettavuudesta ennen korttia koskevien tietojen antamista.

Kortinhaltija voi rajoittaa pankkitiliin liitetyllä kortillaan vuorokaudessa pankkitililtä nostettavan käteisen määrää asettamalla korttikohtaisen nostorajan tai asettamalla kortille maantieteellisen käyttöalueen.

Nosto- ja / tai ostorajan määrittelevä vuorokausi määräytyy Suomen ajan mukaan (UTC+2).

5.4.1. Kortin käyttö automaateissa

Kortinhaltija voi kortin ja henkilökohtaisen tunnusluvun avulla nostaa käteistä rahaa kortin tunnuksin varustetuista käteisautomaateista tai käyttää muita käteisautomaatin tarjoamia palveluita. Käteisnostojen osalta saattaa olla voimassa maa- tai automaattikohtaisia rajoituksia.

Kortinhaltija voi kortin ja henkilökohtaisen tunnusluvun avulla tallettaa käteistä korttiin liitetylle pankkitilille talletusautomaatilla. Kortinhaltija ei voi peruuttaa korttitapahtumaa enää sen jälkeen, kun kortti ja käteisvarat on laitettu talletusautomaattiin. Talletusautomaatilla vastaanotetut varat hyvitetään pankkitilille, sen jälkeen kun niiden aitous on tarkistettu ja varat on laskettu. Mikäli talletusautomaattitoiminnon tarjoavalla palvelun tarjoajalla on aihetta epäillä vastaanotettujen varojen aitoutta, sillä on oikeus tutkia varat erikseen ja tarvittaessa toimittaa viranomaisen tutkittavaksi.

POP Pankin palveluhinnastosta ilmenee kortin automaattikäytöstä perittävän palkkion määrä.

5.4.2. Kortin käyttö maksuvälineenä ja käteisnostopalvelussa

Korttia voidaan käyttää maksuvälineenä sen hyväksyvissä myyntipisteissä. Käyttäessään yhdistelmäkorttiaan kortinhaltijan on ilmoitettava, mitä kortin ominaisuutta hän haluaa käyttää. Valintaa ei voi muuttaa enää ilmoituksen jälkeen. Lähimaksamisessa valintaa ei tehdä maksamisen yhteydessä, vaan palveluntarjoaja ilmoittaa kortinhaltijalle lähimaksamisessa käytettävän maksutavan.

Käteisnostopalvelu on mahdollinen vain sitä tarjoavissa liikkeissä. Liikkeellä on oikeus asettaa rajoituksia käteisnoston määrälle, hinnoitella käteisnostopalvelu ja periä käteisnostosta palkkio kortinhaltijalta. Korttitapahtuma sisältää käteisnoston ja korttiostoksen määrän.

Autovuokraamoilla ja hotelleilla on oikeus yleisen käytännön mukaisesti veloittaa jälkikäteen ilman kortinhaltijan allekirjoitusta laskuttamatta jääneet kohtuulliset polttoainemaksut, puhelin- ja minibaari- ja ateriakulut, muut kortinhaltijan aiheuttamat kustannukset sekä veloitukset peruuttamatta jääneistä hotellivarauksista.

5.4.3. Kortin tietojen käyttö etämaksamisessa

Kortinhaltija voi maksaa etämyynnistä ostamiaan tuotteita ja palveluja kortin tiedoilla.

Kortinhaltija hyväksyy tekemänsä ostoksen veloituksen tililtään syöttämällä korttinumeron, kortin voimassaoloaikatiedon ja turvaluvun. Kortinhaltijan on suositeltavaa käyttää Verified by Visa –palvelua, jos kauppias on siinä mukana.

Kauppiaan kuuluminen Verified by Visa -palveluun on todennettavissa kauppiaan verkkosivuilla olevan Verified by Visa -kuvakkeen perusteella. Käyttäessään korttiaan verkkokaupassa kortinhaltija on velvollinen noudattamaan palveluntarjoajan ja Verified by Visa -palvelun antamia ohjeita. Kortinhaltija voi käyttää Verified by Visa -palvelua ainoastaan silloin, kun hänellä on käytössään voimassa olevat verkkopankkitunnukset.

Jos maksamiseen ei käytetä edellä mainittua palvelua, tulee kortinhaltijan muutoin kaikin kohtuullisin keinoin pyrkiä varmistamaan etä- tai muun internetmaksamisen turvallisuus.

Kortinhaltijan saa antaa kortin tiedot vain turvalliseksi tietämälleen kauppiaalle tai palvelulle. Kortinhaltijan tulee tutustua palveluun ja ehtoihin ennen kortin tietojen antamista, koska kortinhaltija vastaa ehtojen mukaisista velvoitteista ja kortin tiedoilla tehdyistä kertaluonteisista tai toistuvista korttitapahtumista.

5.4.4 Ostosten ja palveluiden maksaminen toistuvaismaksulla

Kortinhaltija voi tehdä sopimuksen toistuvasta korttitapahtumasta kauppiaan kanssa. Kortinhaltija antaa suostumuksensa ensimmäisen korttitapahtuman veloittamiseen internetissä, maksupäätteellä tai muutoin korttiehtojen mukaisesti. Tämän jälkeen toistuvat korttitapahtumat veloitetaan tililtä automaattisesti kortinhaltijan ja kauppiaan välisen sopimuksen mukaisesti. Kortinhaltija on velvollinen tarkastamaan, että toistuvan korttitapahtuman veloitettu määrä on oikea. Halutessaan lopettaa palvelun kortinhaltijan tulee ottaa yhteyttä maksunsaajaan eli kauppiaaseen.

5.5. Valuutan vaihtokurssi

Kortilla muussa valuutassa kuin euroissa tehdyt ostot ja käteisnostot muutetaan euroiksi Visa Internationalin käyttämällä ns. valuutan tukkukurssilla, johon lisätään enintään 2,95 prosentin marginaali valuutan tukkukurssista. Valuutan muunnossa käytettävä viitekurssi on nähtävillä palveluntarjoajan verkkosivuilla. Valuuttakurssin muutoksia sovelletaan välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. Kurssi määräytyy sen päivän mukaan, jolloin tapahtuma välittyy sen vastaanottaneelta taholta Visa Internationalille.

Käytetystä kurssista annetaan tieto jälkikäteen kerran kuussa toimitettavassa laskussa. Debit-korttitapahtumista annetaan tieto tiliotteella ilmoittamalla korttitapahtuman määrä käytetyssä valuutassa ja euroissa.

Kortilla tililtä tehdyistä nostoista peritään veloituksen yhteydessä palveluhinnastossa ilmenevä palkkio.

5.6 Palveluntarjoajan on oikeus olla hyväksymättä korttitapahtumaa

Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyväksymättä yksittäistä korttitapahtumaa, esimerkiksi jos kortinhaltijan tilillä ei ole riittävää katetta, kortin mahdollinen osto- tai nostoraja ylittyy, kortin tietoja ei pystytä lukemaan, POP Pankilla tai palveluntarjoajalla on syytä epäillä oikeutta kortin käyttöön tai korttia ei muutoin käytetä sitä koskevien ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on myös turvallisuussyistä oikeus sulkea kortti kohdassa 7 kuvatuissa tilanteissa.

6. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet sekä kortinhaltijan/tilinomistajan virhe

6.1. Palveluntarjoajan oikeus hankkia, luovuttaa ja tallentaa tietoja

Palveluntarjoaja käsittelee kortinhaltijan ja tilinomistajan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoajalla ja POP Pankilla on oikeus käsitellä kortinhaltijan ja tilinomistajan henkilötietoja näiden ehtojen mukaisten maksu- ja korttitapahtumien toteuttamiseksi.

Palveluntarjoaja käyttää korttia myöntäessään ja valvoessaan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan luottotietotoimintaa harjoittavien yhteisöjen, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

Käytettäessä toisen pankin tai muun palvelun tarjoajan lukuun toimivan yhteisön käteis- tai muuta automaattia tilin saldo- ja tapahtumatiedot tallentuvat kyseisen pankin tai muun palvelun tarjoajan tietojärjestelmään, mikäli automaatti, jossa korttia käytetään, mahdollistaa tilin saldo- tai tapahtumakyselyn.

Palveluntarjoajalla, POP Pankilla ja kolmannella palvelun tarjoajalla, joka tarjoaa käteis- tai muita automaattipalveluita tai vastaanottaa korttitapahtumia, on oikeus hankkia ja vaihtaa keskenään ja tallentaa tilinomistajaa ja kortinhaltijaa koskevia kortin käyttöön liittyviä tietoja, tietoja asiakaspalvelun tarjoamiseksi sekä vastata korttitapahtumaa koskevaan katetiedusteluun ja tehdä katevaraus sekä antaa muita kortin käyttöön liittyviä ohjeita.

Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa kortinhaltijaa koskevia tietoja korttiin liittyvän lisäpalvelun tarjoavalle yritykselle, kortinvalmistajalle, korttien katoamisilmoituksia vastaanottavalle yhteisölle ja Visalle.
Palveluntarjoajalla ja POP Pankilla on oikeus tallentaa kortinhaltijan asiointia ja korttitapahtumia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä ja tallentaa asiakaspuhelut korttitapahtumien ja kortinhaltijan asioinnin todentamiseksi.

 

6.2. Palveluntarjoajan velvollisuus toteuttaa maksu ja palveluntarjoajan vastuu toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta korttitapahtumasta

Palveluntarjoaja vastaa kortinhaltijalle siitä, että kortinhaltijan antaman toimeksiannon mukainen korttitapahtuma veloitetaan korttiin liitetyltä tililtä ja hyvitetään maksunsaajan palveluntarjoajalle palveluun sovellettavien ehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoajan velvollisuus toteuttaa maksu alkaa siitä, kun se on saanut maksunsaajan palveluntarjoajalta korttitapahtumaa koskevan toimeksiannon ja loppuu siihen, kun se on tilittänyt varat maksunsaajan palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja palauttaa ilman aiheetonta viivytystä korttiin liitetyltä tililtä veloittamansa, mutta toteuttamatta jättämänsä tai virheellisesti toteuttamansa korttitapahtuman rahamäärän kuluineen asiakkaan tilille. Kortinhaltijalla on oikeus saada palveluntarjoajalta takaisin kulut, jotka häneltä on peritty maksutapahtumasta. Lisäksi kortinhaltijalla on oikeus saada palveluntarjoajalta korvaus korosta, jonka hän on joutunut suorittamaan tai joka häneltä on jäänyt saamatta korttitapahtuman toteuttamatta jäämisen tai virheellisen toteuttamisen vuoksi.

Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole palautusvelvollisuutta, mikäli korttitapahtuman toteuttamatta jääminen tai virheellinen toteutus on johtunut kortinhaltijan antamista virheellisistä tiedoista, tämän sopimuksen ehtojen vastaisesta toiminnasta, toteuttamatta jäämiselle on lakiin perustuva syy tai maksun toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja.

6.3. Palveluntarjoajan virheestä johtuvan korttitapahtuman toteuttamatta jääminen tai virheellisesti toteutetun korttitapahtuman selvittäminen

Palveluntarjoaja käynnistää kortinhaltijan tai tilinomistajan pyynnöstä toimenpiteet korttitapahtuman jäljittämiseksi ja ilmoittaa tälle tuloksista.

Palveluntarjoaja perii tällöin kortinhaltijalta tai tilinomistajalta ne kulut, jotka se joutuu jäljittämisen johdosta suorittamaan sellaiselle korttitapahtuman toteuttamiseen osallistuneelle maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoajalle, joka sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella.

6.4. Asiakkaan virheestä johtuvat selvittelyt ja kulut

Palveluntarjoajalla on oikeus periä kortinhaltijan virheestä johtuvan toteuttamatta jääneen maksun tai virheellisen maksun tai täysin oikein toteutetun maksun aiheettomasta selvittelystä ja maksun takaisin hankkimisesta aiheutuvat kulut kortinhaltijalta tai tilinomistajalta.

7. Palveluntarjoajan oikeus sulkea kortti

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea kortti, jos kortin käytön turvallisuus on vaarantunut tai kortin tietoja on kopioitu tai epäillään kopioidun tai on syytä epäillä, että korttia muutoin käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea kortti, kun kortinhaltijalle määrätään edunvalvoja, kortinhaltija on maksukyvytön tai riski siitä, että kortinhaltija ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut, kortinhaltija on hakeutunut velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai asetettu konkurssiin. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea kortti, kun kortista perittäviä maksuja ja palkkioita ei ole maksettu tai korttisopimus on purettu tai irtisanottu tai kortinhaltijan käyttöoikeus korttiin liittyvään tiliin on poistettu.

Palveluntarjoaja ilmoittaa kortin sulkemisesta ja sen syistä kortinhaltijalle kirjallisesti tai muutoin sovitulla tavalla mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

8. Kortin käyttömahdollisuuden palauttaminen

Kortinhaltijalla on oikeus pyytää kortin käyttömahdollisuuden palauttamista tai uuden kortin toimittamista sen jälkeen, kun sulkemiselle ei enää ole perustetta.

Palveluntarjoaja voi palauttaa kortin käyttömahdollisuuden sopimalla tilinomistajan ja kortinhaltijan kanssa uuden vastaavanlaisen kortin tai muun kortin tilaamisesta viipymättä, kun kortin sulkemisen peruste on poistunut.

9. Maksut ja palkkiot

Palveluntarjoajalla ja POP Pankilla on oikeus periä ja veloittaa kortinhaltijalta korttisopimuksen ja kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot, joita ovat esimerkiksi: kortin myöntämiseen, käyttämiseen ja vaihtamiseen liittyvät maksut ja korttitapahtumien selvittämiseen liittyvät maksut.

Palveluntarjoajalla ja POP Pankilla omasta ja palveluntarjoajan puolesta on oikeus veloittaa maksut ja palkkiot korttiin liittyvältä tililtä.

Voimassa oleva palveluhinnasto on nähtävissä palveluntarjoajan verkkosivuilla sekä POP Pankin konttorissa tai verkkosivuilla.

Kaupalla on oikeus hinnoitella käteisnostopalvelu ja veloittaa maksu palvelun käytöstä kortinhaltijalta. Korttitapahtuman vastaanottajalla on oikeus periä maksu kortilla maksamisesta.

Kun korttitapahtuman toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja, tai maksutapahtuma on muun valuutan kuin euron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan

määräinen, maksutapahtuman osista, jotka toteutetaan Euroopan talousalueen ulkopuolella, saatetaan kortinhaltijalta periä muitakin kuluja kuin ne, joista palveluntarjoaja tai POP Pankki antaa tiedon.

10. Palveluntarjoajan vastuu ja vahingonkorvausvastuu

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että se on jättänyt maksun suorittamatta tililtä puuttuvan katteen takia.

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan kortinhaltijalle sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut palveluntarjoajan virheestä tai laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi virheen selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Palveluntarjoaja vastaa kortinhaltijalle huolimattomuudesta aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, kun kyse on maksupalvelulaissa säädettyjen velvoitteiden vastaisesta menettelystä. Tällöin välillisinä vahinkoina pidetään palveluntarjoajan virheellisestä menettelystä tai siitä aiheutuvien toimenpiteiden vuoksi aiheutunutta tulon menetystä, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuvaa vahinkoa tai muuta näihin rinnastettavaa vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa korttitapahtuman toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Kortinhaltijalla ei ole oikeutta saada palveluntarjoajalta korvausta, jollei kortinhaltija ilmoita virheestä palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita.

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa mistään välillisistä vahingoista, jos kortinhaltija tai tilinomistaja on muu kuin kuluttaja.

Palveluntarjoaja ei vastaa kortilla ostetuissa tai maksetuissa tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti olevista puutteista tai virheistä, vaan niistä on vastuussa myyjä tai palvelun tuottaja. Vaatimukset, jotka koskevat kortilla ostettua tuotetta tai palvelua, on osoitettava myyjälle tai palvelun tuottajalle viipymättä. Palveluntarjoajan toissijainen vastuu credit-kortilla ostetuista ja maksetuista tuotteista ja palveluista on kuvattu luottoehdoissa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kortinhaltijalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jos käteisnostopalvelua tarjoava myyntipiste ei kykene tai halua antaa käteistä rahaa kortilla.

Palveluntarjoaja ei takaa automaattien, maksupäätteiden, verkkopankin tai Verified by Visa - todentamispalveluiden keskeytyksettä jatkuvaa toimintaa, vaan kortinhaltijan on varauduttava toiminnassa tapahtuviin keskeytyksiin, tietoliikennehäiriöihin ja automaatti- tai maksupäätekohtaisiin käyttökatkoihin.

Palveluntarjoaja eivät vastaa siitä, että kaikissa Visa-tunnuksin varustetuissa myyntipisteissä tai automaateissa on sirukortinlukijat.

11. Vahingon rajoittaminen

Vahinkoa kärsivän kortinhaltijan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, vastaa hän itse vahingosta tältä osin. Maksupalvelulain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella palveluntarjoajan suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, kortinhaltijan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, palveluntarjoajan mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

12. Sopimuksen ja palveluhinnaston muuttaminen

Korttisopimusta ja sen ehtoja sekä palveluhinnastoa voidaan muuttaa.

Palveluntarjoaja ilmoittaa korttisopimuksen, sen ehtojen sekä palveluhinnaston muutoksista asiakkaalle näiden ehtojen 3 kohdan mukaisesti. Muutos tulee voimaan palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Jos sopimuksen tai sen ehtojen muutos johtuu lain muutoksesta, on palveluntarjoajalla oikeus ilmoittaa lakiin perustuvista muutoksista edellä mainittua lyhyemmässä ajassa. Muutos tulee voimaan palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas ennen muutosten ilmoitettua voimaantulopäivää ilmoita kirjallisesti palveluntarjoajalle, ettei hän hyväksy palveluntarjoajan ehdottamaa muutosta. Jos asiakas ei hyväksy muutosta, hänellä ja palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen 14 kohdan mukaisesti, tai myöhemmästä ehdotettua voimaantulopäivää edeltävästä ajankohdasta lukien.

13. Sopimuksen peruuttaminen etämyynnissä

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä korttisopimus kuluttajansuojalain mukaisesti 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut haltuunsa ennakkotiedot ja sopimuksen ehtoineen. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti palveluntarjoajalle tai POP Pankille.

Mikäli korttiin on liitetty muita palveluita, ne peruuntuvat kortin peruuttamisen yhteydessä.

 

14. Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Kortinhaltijalla ja/tai tilinomistajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti ilmoittamalla irtisanomisesta palveluntarjoajalle tai POP Pankille ja hävittämällä kortin leikkaamalla sen kahtia niin, että siru ja kortin tiedot tuhoutuvat. Tilinomistaja ja kortinhaltija vastaavat niistä korttitapahtumista, jotka korttia käyttäen on tehty ennen kuin palveluntarjoaja tai POP Pankki on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 1.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli tilinomistaja tai kortinhaltija on olennaisesti rikkonut tätä sopimusta, kortin käyttöön maksuvälineenä liittyviä ohjeita tai kortinhaltija on antanut palveluntarjoajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa kortin myöntämiseen tai kun korttiin liittyvä tili lakkautetaan. Lisäksi palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos riski siitä, että kortinhaltija ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on kohonnut. Palveluntarjoaja lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen tilinomistajalle ja kortinhaltijalle kirjallisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää kortin käyttö, kun irtisanomisaika on kulunut tai sopimus on purettu edellä mainitulla tavalla eikä korttia ole palautettu palveluntarjoajalle tai POP Pankille ohjeiden mukaisesti.

Korttisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä korttiin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi heti, mikäli korttiin liittyvä pankkitili lopetetaan samassa yhteydessä. Korttisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä korttiin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi seuraavan kuukauden palvelumaksuveloituksen yhteydessä, mikäli korttiin liittyvää pankkitiliä ei lopeteta.

Palveluntarjoaja palauttaa kuluttajan ennakolta maksamat maksut siltä osin, kun ne kohdistuvat irtisanomisen voimaantulon jälkeiseen aikaan.

Jos palveluntarjoaja tai kortinhaltija irtisanoo sopimuksen tai palveluntarjoaja purkaa sopimuksen, sopimus purkautuu myös muun yrityksen korttiin myöntämän ominaisuuden osalta.

Palveluntarjoajalla on oikeus ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta muulle yritykselle, joka on myöntänyt korttiin muun ominaisuuden.

15. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttymisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä palveluntarjoajan velvollisuuksia.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palveluntarjoajan ja/tai POP Pankin verkkosivuilla, valtakunnallisissa päivälehdissä ja niihin verrattavissa sähköisissä viestimissä.

16. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää korttisopimus kortinhaltijaa kuulematta kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen osittain tai kokonaan kolmannelle. Kortinhaltija ei ole oikeutettu siirtämään sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

17. Valvova viranomainen

Palveluntarjoajan ja POP Pankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta (www.finassivalvonta.fi). Finanssivalvonnan yhteystiedot ovat: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde).

18. Tuomioistuinten ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Kortinhaltijan ja /tai tilinomistajan tulee viipymättä ilmoittaa korttiin liittyvästä virheestä ja siihen perustuvasta mahdollisesta vaatimuksestaan palveluntarjoajalle tai POP Pankille.

Kuluttajan asemassa oleva kortinhaltija ja/tai tilinomistaja voi saattaa korttisopimusta tai sen ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan osoite on Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, info@fine.fi. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, kril@oikeus.fi.

19. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

19.1. Tilinomistaja ja kortinhaltija ovat kuluttajia

Tästä sopimussuhteesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä tilinomistajalla/kortinhaltijalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei tilinomistajalla/kortinhaltijalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

19.2. Tilinomistaja on muu kuin kuluttaja 19.3. Sovellettava laki

5(6) Tästä sopimussuhteesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Korttien erityiset ehdot

1. Visa Debit –kortti

Visa Debit -kortti on henkilökohtainen maksukortti, jota kortinhaltija voi käyttää maksu- tai automaattikorttina, ja jolla tehdyt tapahtumat veloitetaan pankkitililtä, johon kortti on liitetty.

Visa Debit -kortin kortinhaltija voi rajoittaa pankkitiliin liitetyllä kortillaan vuorokaudessa maksupäätteellä ja verkkokaupassa tehtävien ostojen määrää asettamalla korttikohtaisen ostorajan

2. Visa Electron -kortti

Visa Electron -kortti on henkilökohtainen Visa Debit -kortti, jota kortinhaltija voi käyttää maksu- tai automaattikorttina, ja jolla tehdyt tapahtumat veloitetaan pankkitililtä, johon kortti on liitetty. Korttia käytettäessä kate korttitapahtumalle varataan siltä pankkitililtä, johon kortti on liitetty.

Kortinhaltija/tilinomistaja voivat sopia palveluntarjoajan kanssa, että Visa Electron - korttia ei voi käyttää maksuvälineenä, vaan ainoastaan käteisnostoihin käteisautomaateilla.

Kortinhaltija/tilinomistaja voivat sopia palveluntarjoajan kanssa, että Visa Electron – kortilla voi tehdä käteisautomaattinostoja ja maksuja vuorokausikohtaisen nosto- /ostorajan puitteissa. Nosto-/ostorajasta sovitaan korttisopimuksessa.

Visa Electron –kortilla tehdystä maksusta tai nostotapahtumasta tehdään korttiin liitetylle pankkitilille aina katevaraus.

Pankki ei vastaa siitä, jos kauppias ei hyväksy korttia maksuvälineeksi.

3. Visa Business Debit -kortti

Visa Business Debit –kortti yrityksen pankkitiliin liitetty henkilökohtainen Visa Debit - kortti, jota kortinhaltija voi käyttää maksu- tai automaattikorttina, ja jolla tehdyt tapahtumat veloitetaan yrityksen pankkitililtä.

Kortinhaltija ei saa käyttää Visa Business Debit -korttia omaan käyttöönsä tehtävien ostosten maksamiseen. Korttia käytetään kortinhaltijan elinkeinotoimintaan liittyvien kulujen maksamiseen.

Visa Business Debit –korttiin sisältyy Global Customer Assistance –palvelu kortinhaltijan auttamiseksi ulkomailla, jos kortti joudutaan katoamisen, varastamisen tai muun syyn vuoksi sulkemaan. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa palvelun puitteissa kortinhaltijalle ulkomailla maksettu rahamäärä sekä nostopaikassa mahdollisesti veloitetut kulut tilinomistajayrityksen tililtä.

4. Visa Credit –kortti

Visa Credit -kortti on kortinhaltijalle myönnetty ja luovutettu henkilökohtainen maksukortti, jota kortinhaltija voi käyttää maksu- tai automaattikorttina, ja joka liittyy luottotiliin, jolta kortilla tehdyt korttitapahtumat veloitetaan. Luottotiliin sovelletaan Visa- luoton ehtoja.

5. Yhdistelmäkortti

Yhdistelmäkortti on kortinhaltijalle myönnetty ja luovutettu henkilökohtainen maksukortti, jota kortinhaltija voi käyttää maksu- tai automaattikorttina ja joka liittyy sekä luottotiliin että pankkitiliin ja joilta kortilla tehdyt korttitapahtumat veloitetaan kortinhaltijan korttitapahtumaa hyväksyessään tekemän valinnan perusteella. Yhdistelmäkortin etupuolella on credit-kortin korttinumero ja kortin kääntöpuolella on debit-kortin korttinumero.

6. Kuvakortit

6.1 Kortin hakeminen ja palkkiot

Korttia hakiessaan hakija voi valita verkkopalvelussa korttiinsa kuvan palveluntarjoajan esittämistä kuvavaihtoehdoista tai liittää hakemukseen oman kuva-aineiston, jonka haluaa korttiinsa. Kuva-aineiston on täytettävä palveluntarjoajan kuvakorteille asettamat edellytykset. Kuva-aineistoa ei palauteta.

Kortinhaltija on velvollinen maksamaan palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen palkkion tästä palvelusta. Mikäli kortinhaltija haluaa vaihtaa kuvaa muulloin kuin kortin uusimisen yhteydessä, palveluntarjoajalla on oikeus velvoittaa siitä palveluhinnaston mukainen palkkio.

6.2 Palveluntarjoajan oikeus kieltäytyä käyttämästä toimitettua kuva-aineistoa

Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta kieltäytyä käyttämästä kortinhaltijan itse toimittamaa kuva-aineistoa, joka sisältää palveluntarjoajan oman harkinnan mukaan lainvastaista, hyvän tavan vastaista tai muuten kortteihin sopimatonta kuva- tai muuta aineistoa. Palveluntarjoaja ilmoittaa hylkäämisestä kortinhaltijalle kohdan 3 mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa em. aineistoa sisältänyt tiedosto palvelimiltaan ja luovuttaa se toimivaltaisille viranomaisille, mikäli aineisto voi aiheuttaa kortinhaltijan rikosoikeudellisen vastuun tai jos se loukkaa voimassaolevia viranomaissääntöjä.

6.3 Oikeudet kuva-aineistoihin

Kortinhaltija ei saa mitään oikeuksia palveluntarjoajan kuvagalleriasta valitsemaansa kuvaan, vaan oikeudet säilyvät niiden omistajilla. Kortinhaltija säilyttää kaikki oikeutensa palveluntarjoajalle itse toimittamaansa kuva-aineistoon.

6.4 Kortinhaltijan vastuu

Kortinhaltija vastaa siitä, että hänellä on lupa käyttää itse toimittamaansa kuva- aineistoa. Kortinhaltija vastaa siitä, että hänen toimittama kuva-aineisto ei sisällä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia, jotka voivat häiritä tai lamauttaa laitteita tai ohjelmistoja.

6.5 Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarkistamaan kuva-aineistoa tai kortinhaltijan käyttöoikeutta kuva-aineistoon.

6.6 Tietojen tallettaminen ja luovuttaminen

Pankilla ja sen käyttämällä kortinvalmistajalla on oikeus tallentaa kortinhaltijan kuva- aineisto tietojärjestelmiinsä.

6.7 Reklamointi

Kortinhaltijan tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa kortin vastaanotettuaan mahdollisista virheistä ja siitä, että hän ei hyväksy korttia. Mikäli huomautusta ei anneta edellä kuvattujen määräaikojen kuluessa, katsotaan kortinhaltijan hyväksyneen kortin.

6.8 Kortin uusinta

Mikäli kortinhaltija ei ilmoita palveluntarjoajalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen kortin voimassaoloajan päättymistä muuta, uusitaan hänen korttinsa käyttäen nykyistä kuva-aineistoa. Mikäli palveluntarjoaja ei enää tarjoa ko. kuvaa, palveluntarjoaja toimittaa kortin käyttäen siinä kulloistakin vakiomallista kuvaansa.

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa kuvakorttien tarjoaminen sekä poistaa ja lisätä kuvavaihtoehtoja kortinhaltijalle siitä erikseen ilmoittamatta.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä