Hoppa till innehåll

Värdefulla experttips för nybildade par och familjer

Mervi Luoma och Marjo Vartiamäki från POP Pankki Suupohja representerar POP Bankernas juridiska experter som hjälper kunder i olika livssituationer. Till exempel tidigare äktenskap kan påverka nybildade familjers vardag på ett överraskande sätt, om man inte beaktat dessa omständigheter i planeringen av familjens ekonomi.

Marja_ja_Mervi_uusioperheartikkeli_marras2021_2
Mervi Luoma och Marjo Vartiamäki har också gett ekonomiska tips för nyfamiljer på webbinarier.

1) Sköt om avvittringen av ett tidigare äktenskap 

Marjo tar upp ett exempel. 

– Låt oss säga att ett nytt äktenskap har ingåtts och den ena maken avlider. Den avlidne maken har varit gift tidigare, men det är oklart om avvittring förrättats. Då ska ex-maken kallas till bouppteckningen i egenskap av delägare i dödsboet, om avvittring inte förrättats. Då är det barnen som måste utreda om avvittring förrättats mellan ex-makarna. 

I Finland finns det ingen tidsgräns för yrkande på avvittring, alltså det kan framställas efter flera år. Ju längre tid det gått från upplösandet av äktenskapet, desto svårare är det ofta att utreda saker och ting. 

– Lagen förpliktar inte i sig att förrätta avvittring, och eftersom avvittring inte registreras ska frånskilda själva sköta detta. Avvittringen kan ha blivit ogjord om paret saknat egendom eller skilsmässan varit konfliktfylld. Det räcker med den ena partens utlåtande om att han eller hon inte ställer krav på den andra parten, säger Marjo och Mervi. 

2) Det gäller att omsorgsfullt gå igenom hur äktenskap eller samboförhållande påverkar ekonomin 

Marjo och Mervi påpekar att sambor inte ärver varandra utan testamente. Den efterlevande sambon har inte heller boende- eller besittningsrätt till det gemensamma hemmet. Egendomen avvittras inte, och den efterlevande sambon har inte rätt till exempelvis utjämning, om den andra sambon varit mycket mer förmögen. 

Om sambor inte har upprättat testamente, ärver den avlidna sambons barn honom eller henne eller sambons föräldrar om barn saknas, och om föräldrarna är döda ärver sambons syskon honom eller henne och därefter står farbröder och -systrar samt morbröder och -systrar i turen – och i sista hand är det staten som ärver sambon. 

Äktenskap kan också medföra andra fördelar, till exempel är den efterlevande maken befriad från arvsskatt upp till 110 000 euro. Det är också bra att notera att till exempel FPA jämställer samboförhållande med äktenskap, vilket kan påverka de förmåner som FPA beviljar. 

– Som make är ens ställning på många sätt tryggare än som sambo. Sambor bör komma ihåg att upprätta testamente om de vill säkerställa den efterlevande sambons ekonomiska ställning. 

3) Gemensam egendom i bägges namn 

– Det är klokt att skaffa gemensam egendom i bägge parternas namn. Om man köpt något tillsammans, men endast i den ena partens namn, ska den part som till exempel vid skilsmässa yrkar på att egendomen är gemensam bevisa vad syftet varit vid anskaffningstidpunkten. Finansiering av egendom räcker inte alltid till för att bevisa ägande, även om det är ett starkt argument, säger Marjo. 

– Det största missförståndet som vi hela tiden stöter på anknyter till hur makar ärver varandra. Det sägs att den efterlevande maken alltid ärver hälften. Om äktenskapsförord saknas ärver den efterlevande maken hälften av den gemensamma egendomens besparingar. Alltså inte hälften av allt. Detta orsakar en hel del förvirring senast vid bouppteckningen, konstaterar både Marjo och Mervi. 

4) Äktenskapsförord är ett bra alternativ i synnerhet om den ena eller vardera maken är företagare 

Äktenskapsförord är ett klokt val om den ena maken är betydligt mer förmögen eller har släktegendom som man vill bevara i släktens ägo. Framför allt är äktenskapsförord ett klokt alternativ för företagare, så att man inte blir tvungen att sälja företagsegendom för att kunna betala utjämning till den andra parten vid eventuell skilsmässa. 

Äktenskapsförord kan ingås när som helst under äktenskapet. Äktenskapsförord kan också ingås före äktenskapet, men det kan registreras först efter att äktenskap ingåtts. 

– Äktenskapsförord kan vara ensidigt, vilket innebär att endast den ena maken har giftorätt i den andras egendom. Det kan också vara partiellt, dvs. gälla endast viss egendom, eller helt uteslutande, varvid ingendera parten har giftorätt i den andras egendom eller också kan den endast gälla vid skilsmässa. Det kan vara bra att skydda ett företag med äktenskapsförord, konstaterar Marjo. 

– Man måste komma ihåg att registrera äktenskapsförord hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, annars gäller det inte, påpekar Mervi. 

5) Om det nya äktenskapet upplöses ska du komma ihåg att uppdatera de relaterade handlingarna 

Om ett par har juridiska handlingar, såsom intressebevakningsfullmakt, äktenskapsförord eller testamente eller försäkringar där ex-maken är förmånstagare gäller det att uppdatera dem om äktenskapet upplöses. 

En vanlig fråga är vad man ska göra om svärmor inte vill att den nya svärdottern ska ärva henne? 

– Den nya svärdottern ärver inte svärmodern utan den avlidna makens barn, säger Marjo. 

– Men om svärmodern vill skydda sin egendom så att svärdottern vid eventuell skilsmässa inte får en del av svärmoderns arv, är det bra att upprätta testamente som utesluter giftorätten för barnens makar. 

Enligt Mervi och Marjo medför hanteringen av nyfamiljers ekonomi en hel del frågor, till exempel kan bostadslån från ett tidigare äktenskap påverka beviljandet av nytt lån. Till exempel på POP Ekonomistund kan man diskutera lämpliga lösningar för en ny livssituation med bankens experter. 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt