Hoppa till innehåll
Distansförsäljning

Meddelande om distansförsäljning - Kortprodukter

Uppdaterats 1.6.2023

Detta meddelande innehåller förhandsinformation om tjänsteleverantören, den finansiella tjänsten, distansavtalet och de rättsmedel som konsumenten (nedan ”kunden”) ska ges enligt 6 a kap. 6–9 § i konsumentskyddslagen innan distansavtal ingås samt meddelande om bekräftelseförfarande vid telefonförsäljning som förutsätts enligt 6 a kap. 11 b § i konsumentskyddslagen.

Det är fråga om distansförsäljning när ett nytt serviceavtal ingås antingen via elektroniska kanaler eller per telefon så att kunden inte personligen träffar en representant för POP Banken. Skötandet av ärenden som baserar sig på befintliga avtal eller ändringar av befintliga avtal betraktas inte som distansförsäljning. All förhandsinformation, avtalsvillkor och kundservice är tillgängliga på finska och svenska.

Finsk lag tillämpas på avtal med POP Bankerna.

Information om tjänsteleverantören och tillsynsmyndigheterna

Tjänsteleverantören är centralkreditinstitutet Bonum Bank Abp (nedan ”Bonum Bank”) som hör till POP Bankgruppen.

De övriga medlemskreditinstituten (nedan var och nedan ”POP Banken”) som hör till POP Bankgruppen fungerar som Bonum Banks ombud när de erbjuder kortprodukter för Bonum Banks räkning och på dess ansvar. POP Bankerna säljer kortprodukter till sina kunder medan Bonum Bank emitterar korten.

POP Bankerna och Bonum Bank är införda i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har koncession enligt kreditinstitutslagen. Kontaktuppgifterna och FO-numret för den POP Bank som fungerar som ditt ombud samt för Bonum Bank finns i tabellen nedan och på www.poppankki.fi.

Den myndighet som övervakar POP Bankernas och Bonum Banks verksamhet är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, tfn 010 831 51. Aktuella kontaktuppgifter finns på Finansinspektionens webbplats www.finanssivalvonta.fi/sv.

I frågor relaterade till konsumentskyddet övervakas förfarandena också av konsumentombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, +358 (0)29 505 3000. Aktuella kontaktuppgifter finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats www.kkv.fi/sv.

Telefonförsäljning till konsumentkunder

När Banken erbjuder andra finanstjänster än konsumentkrediter eller bostadskrediter per telefon utan att kunden själv har kontaktat Banken begärt Banken ringa, ska Banken enligt konsumentskyddslagen lämna en offert och kunden ska godkänna offerten skriftligen eller något annat varaktigt sätt. Om kunden inte godkänner offerten enligt kraven är avtalet inte bindande för kunden om kunden inom ett år från ingåendet av avtalet meddelar Banken om detta.

Ångerrätt

När kunder ingår nya serviceavtal via elektroniska kanaler eller per telefon har de i allmänhet ångerrätt. Ångerrätt föreligger dock inte när en kund sköter ärenden i nätbanken eller telefontjänsten om detta anknyter till ett befintligt serviceavtal eller ändring av det, såsom till exempel ändring av kreditgräns för ett kreditkort.

Om kunden vill använda sin ångerrätt, ska kunden underrätta sin POP Bank om det skriftligen på papper eller i ett nätmeddelande via nätbanken. I meddelandet ska det avtal som frånträds specificeras. Om kunden frånträder avtalet är han eller hon skyldig att betala provisionerna enligt den produktspecifika förhandsinformationen och övriga avgifter enligt prislistan för den tid då produkten eller tjänsten varit tillgänglig för kunden. Kunden är dock inte skyldig att betala provisioner, om han eller hon inte skriftligen eller per telefon underrättats om ersättningen i samband med frånträdet innan avtalet ingåtts.

Ytterligare information om ångerrätten och dess konsekvenser finns i de allmänna avtalsvillkoren för produkten eller tjänsten.

Ett kortavtal som ingåtts genom distansförsäljning kan frånträdas inom 14 dygn från att distansavtalet upprättats och kunden erhållit eller kunnat erhålla förhandsinformation och avtalsvillkor. En förutsättning för frånträde är att kunden återlämnar kortet i samband med frånträdet. Efter att avtalet frånträtts ska kunden inom 30 dagar återbetala betalningar som kunden fått enligt avtalet.

Om kunden frånträder kortavtalet, är transaktioner som gjorts medan kortet och krediten varit tillgängliga bindande för kunden trots frånträdet. Sådana transaktioner utgörs till exempel av kontantuttag eller inköp på kortkredit. Trots frånträdet är kunden skyldig att betala de avtals- och villkorsrelaterade räntor, provisioner, kostnader och övriga avgifter som orsakats av användningen av betalkortet eller den kortanslutna krediten.

Rätt att säga upp eller häva avtal och förtida fullgörande av avtal

Kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att underrätta tjänsteleverantören eller POP Banken om detta och förstöra kortet genom att klippa det itu så att chippet, magnetbandet och kortuppgifterna förstörs. Kontoinnehavaren och kortinnehavaren ansvarar för de korttransaktioner som gjorts med kortet innan tjänsteleverantören eller POP Banken mottagit uppsägningsmeddelandet.

I samband med uppsägning eller hävning av kortavtal förfaller kortrelaterade avgifter och arvoden omedelbart till betalning, om det bankkonto som anslutits till kortet avslutas samtidigt. I samband med uppsägning eller hävning av kortavtal förfaller kortrelaterade avgifter och arvoden till betalning i samband med debiteringen av följande månads serviceavgifter, om det bankkonto som anslutits till kortet inte avslutas.

Tjänsteleverantören återbetalar avgifter som kunden betalat i förväg till den del som de hänför sig till tiden efter att uppsägningen trätt i kraft. Om tjänsteleverantören eller kortinnehavaren säger upp avtalet eller om tjänsteleverantören häver avtalet, hävs även avtal om andra kortegenskaper med andra företag. Tjänsteleverantören har rätt att underrätta andra företag, som försett kortet med andra egenskaper, om uppsägningen eller hävningen av avtalet.

Kundrådgivning och rättsmedel

I frågor som gäller avtal om banktjänster ska kunden alltid i första hand kontakta sin POP Bank antingen per telefon eller nätmeddelande. Kunden ska utan dröjsmål underrätta POP Banken om fel relaterade till tjänsten och eventuella krav relaterade till den. Om kunden är missnöjd med bankens avgörande kan kunden kontakta följande instanser:

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)

FINE ger kunder oberoende och avgiftsfri rådgivning. FINE kan hjälpa i utredningen av meningsskiljaktigheter men kan inte fatta rättsligt bindande beslut. FINE behandlar tvister och kommer med rekommendationer för hur de kan lösas genom byråförfarande samt i Bank-, Investerings- och Försäkringsnämnden. FINE:s kontaktuppgifter: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tfn 09 6850 120. Ytterligare information finns på www.fine.fi/sv.

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden kan rekommendera lösningar av tvister mellan konsumenter och näringsidkare som gäller konsumtionsnyttigheter såsom finansiella tjänster eller avtal om sådana nyttigheter. Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer endast på basis av skriftliga klagomål. Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter: Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, tfn 029 566 5200. Detaljerade anvisningar för klagomål finns på konsumenttvistenämndens webbplats www.kuluttajariita.fi/sv.

Allmän domstol

Tvister på grund av tjänsten kan också avgöras av en tingsrätt som fastställs i avtalet, såvida en kund i egenskap av konsument yrkar på att ärendet ska handläggas vid den allmänna tingsrätten på den ort, inom vars domkrets han eller hon är bosatt.

Kortprodukter

Bonum Bank Abp beviljar bank-, betaltids- och kreditkort. Korten kan vara Debit-kort eller kombikort med både credit- och debit-egenskapen.

POP Visa Credit/Debit- och POP Visa Gold-kombikort

Pop Bankens POP Visa Credit/Debit- och POP Visa Gold-kombikorten är internationella betaltids- och kreditkort. POP Visa Credit/Debit-kombikortets kreditgräns kan variera mellan 2 000 och 10 000 euro och POP Visa Gold-kombikortets mellan 2 000 och 20 000 euro. När det gäller POP Visa Gold kan man avtala om tilläggstjänster, till exempel reseförsäkring.

Visa-kortet kan användas som betalinstrument i Finland och utomlands. Med kortet får man betaltid och en möjlighet att använda kortkredit.

Villkoren för kortet framgår bankens gällande kortvillkor och de allmänna villkoren för Visa-kredit. Avgifterna och arvodena för beviljande och användning av kortet samt för de övriga relaterade tjänsterna framgår av bankens gällande prislista.

POP Visa Debit-kort

POP Bankens Debit-kortprodukter är kontoanslutna betalkort som kan användas som betalinstrument i Finland och utomlands. Villkoren för kortet framgår av bankens gällande kortvillkor. Avgifterna och arvodena för beviljande och användning av kortet samt för de övriga relaterade tjänsterna framgår av bankens gällande prislista.

Dataskyddsbeskrivning och kontaktuppgifter

I POP Bankens och Bonum Banks dataskyddsbeskrivning finns detaljerad information om behandling av personuppgifter och om hur banken förbundit sig att tillgodose kundernas rättigheter i behandlingen av personuppgifter. POP Bankernas och Bonum Banks dataskyddsbeskrivning finns på www.poppankki.fi/sv.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt