Hyppää sisältöön

Kameravalvonnan rekisteriseloste

1.4.2024 alkaen

Rekisterinpitäjänä toimivan POP Pankki -ryhmän on ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevista henkilötietojen käsittelytoimista. Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle sekä pyydettäessä valvovalle viranomaiselle.

Tällä selosteella on huomioitu myös Euroopan tietosuojaneuvoston ohje henkilötietojen käsittelystä videolaitteiden välityksellä (3/2019).

1. Rekisterinpitäjä

Yhteisrekisteri POP Pankki -ryhmän yhtiöiden suorittamasta kameravalvonnasta.

Postiosoite: Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

POP Pankkikeskuksen ja POP Pankkien tietosuojavastaava
Sähköpostiosoite: tietosuoja@poppankki.fi

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

POP Pankkikeskuksen ja jäsenpankkien tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@poppankki.fi

Postiosoite:
POP Pankkikeskus osk, 
Tietosuojavastaava
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

3. Rekisterin nimi

POP Pankki -ryhmän kameravalvonnan rekisteri

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä ovat rekisterinpitäjän pankkikonttoreissa ja muissa toimipisteissä, olevan kameravalvontajärjestelmän piirissä liikkuvat henkilöt, esimerkiksi tällä alueella liikkuvat rekisterinpitäjän asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, työntekijät sekä yhteistyökumppanit.

Rekisteri koostuu rekisteröidyn kuvaa sekä ääntä sisältävistä tallenteista sekä tiedon kyseisten tallenteiden nauhoitusajankohdasta.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoitteena on turvallisuuden takaaminen, kuten rikosten ja ilkivallan ennalta estäminen. Tavoitteena on myös asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden parantaminen sekä yhtiön hallussa olevan omaisuuden suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn, sekä tarvittaessa alueella liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

Henkilötietoja käsitellään POP Pankki -ryhmän toimesta rekisteröityjen henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen tietojen ja omaisuuden suojaamiseksi, palveluprosessien asianmukaisen ja turvallisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai palveluprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

Selosteella lueteltuja käsittelytoimia suoritetaan rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella ja edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Rekisterinpitäjä on punninnut rekisterinpitäjän huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä ja rekisteröidyn etuja, oikeuksia ja vapauksia. Käsittelytarkoituksessa rekisterinpitäjän oikeutettu etu syrjäyttää rekisteröidyn edut ja oikeudet. Rekisterinpitäjä käyttää kameravalvontaa toimipisteissä, joissa uhkaavia tilanteita voi tapahtua. Kameravalvontaa käytetään ainoastaan turvallisuustarkoituksissa ja samalla valvonta palvelee myös rekisteröityjen etuja ja oikeuksia. 

Rekisterinpitäjä on huomioinut lainsäädäntöön, esimerkiksi lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä, perustuvat kameravalvontaa koskevat erityisvaatimukset ja toteuttaa työpaikalla kameravalvontaa vain lain edellyttämiin tarkoituksiin. 

Rekisteröityjen voidaan katsoa kohtuudella odottavan, että rekisterinpitäjä käsittelee kameravalvonnan kautta kerättyjä henkilötietoja. Käsittely ei ole myöskään rekisteröidyn näkökulmasta odottamatonta tai ennakoimatonta. 

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Kerättyjä henkilötietoja ei säännöllisesti luovuteta kolmansille. Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan viranomaiselle, kuten poliisille.

7. Henkilötietojen siirtäminen

Kameravalvonnan yhteydessä kerättyjä henkilötietoja rekisterinpitäjä ei siirrä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. 

8. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään rekisterin tiedoille määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tarpeellinen aika. Rekisteröidyn tiedot poistuvat automaattisesti noin kolmen kuukauden kuluessa taltioinnista.

Poikkeuksen yllä todetusta muodostavat rikosten selvittämisessä tarpeelliset tiedot, joita voidaan joutua säilyttämään tätä pitempään viranomaisen suorittaman esitutkinnan tai mahdollisen oikeuskäsittelyn vuoksi.

9. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilötietoja kerätään, kun rekisteröity liikkuu kameravalvontajärjestelmän piirissä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä. Henkilötietojen käsittelyn on oltava läpinäkyvää.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä rekisteröidyn henkilötietoja ja missä laajuudessa ja siten arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus.

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös rekisteröityä koskevista henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöksistä. 

Rekisteröidyn pyyntö toteutetaan lähtökohtaisesti niin, että rekisteröity voi tulla katsomaan tallenteen toimipaikassa, jossa tallenne on kuvattu. Rekisterinpitäjä ei luovuta sellaisia tallenteen osia, joissa mahdollisesti näkyy muita henkilöitä.

Oikeutta voidaan rajoittaa esimerkiksi muiden henkilöiden yksityisyydensuojan ja lainsäädännön nojalla. Rekisteröidyllä ei ole tarkastusoikeutta esimerkiksi toista rekisteröityä koskeviin tietoihin tai rekisterinpitäjän liike- ja ammattisalaisuuden alaisiin tietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista.

Jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojaan koskevia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus siitä valvovalle viranomaiselle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä suojaa tietoja asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa on huomioitu, että pääsy tietoihin on hyvin rajoitetulla joukolla. Tiedot säilytetään luotettavasti ja ne on suojattu salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. POP Pankki -ryhmä ohjeistaa henkilöstöä henkilötietojen käsittelyssä.

POP Pankki -ryhmä edellyttää myös alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 1.4.2024

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä