Hyppää sisältöön

POP Pankin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjänä toimivan POP Pankki -ryhmän on ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevista henkilötietojen käsittelytoimista.

Tämä seloste on pyydettäessä saatettava valvontaviranomaisen saataville. Tämä tietosuojaseloste koskee POP Pankki -ryhmän verkkosivujen kautta kerättävää listaa sähköisen uutiskirjeen tilaajista.

1. Rekisterinpitäjä

Yhteisrekisteri POP Pankki -ryhmän yhtiöille:

 • POP Pankkikeskus osk, joka käyttää markkinointinimeä POP Pankki
 • POP Pankkikeskuksen jäsenpankit
 • Bonum Pankki Oyj, joka on POP Pankkien keskusluottolaitos ja POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö ja jäsenpankki
 • POP Asuntoluottopankki Oyj
 • Suomen Vahinkovakuutus Oy, joka käyttää aputoiminimeä POP Vakuutus

Postiosoite: Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

POP Pankkikeskuksen ja POP Pankkien tietosuojavastaava
Puhelinnumero: 09 681 170 70
Sähköpostiosoite: tietosuoja@poppankki.fi

2. Tietosuojavastaavan ja rekisterin yhteystiedot

POP Pankkikeskuksen ja jäsenpankkien tietosuojavastaavana (Data Protection Officer) toimii Sini Vänskä.

Sähköpostiosoite:
tietosuoja@poppankki.fi

Postiosoite:
POP Pankkikeskus osk
Tietosuojavastaava
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

3. Rekisterin nimi

POP Pankki -ryhmän markkinointi- ja uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

POP Pankki -ryhmän ensisijaisena perusteena henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai oikeutettu etu.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa POP Pankki -ryhmän toimesta:

 • uutiskirjepalvelut ja kampanjoiden järjestäminen
 • asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoito ja kehittäminen tiedotustoiminta
 • POP Pankki -ryhmän tuote- ja palvelutarjonnan suunnittelu ja kehittäminen
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • palvelujen käytön seuranta ja analysointi sekä käyttäjien ja tilaajien
  segmentointi, jotta rekisterinpitäjä pystyy tarjoamaan käyttäjille muun muassa personoitua sisältöä palveluissa
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • suoramarkkinointi
 • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen sisäisissä ja ulkoisissa
  medioissa
 • koulutustarkoitukset

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. Käsittelyn oikeusperusteet

Käsittely voi perustua rekisteröidyn suostumukseen, esimerkiksi rekisteröidyn antamaan sähköiseen suoramarkkinointilupaan. Rekisteröity voi tilata suostumuksellaan esimerkiksi uutiskirjeitä. Käsittely voi perustua myös oikeutettuihin etuihin.

6. Profilointi

Rekisterin piiriin kuuluvien henkilötietojen käsittely sisältää profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Markkinoinnissa tehdään kohderyhmäpoimintoja, ja kohdentaminen perustuu erilaisiin segmentteihin.

7. Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat POP Pankki -ryhmän uutiskirjeen tilanneet henkilöt, suoramarkkinointiluvan antaneet henkilöt sekä esimerkiksi erilaisiin kilpailuihin ja tilaisuuksiin osallistuneet henkilöt.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Perustiedot ja taustatiedot, kuten rekisteröidyn nimi ja asiointikieli
 • Rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot
 • Asiakkuustiedot, kuten asiakkuuden yksilöivät ja luokittelevat tiedot.
 • Yhteystietojen lähde
 • Rekisteröidyn antamat, henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot
 • Asiakastapahtumatiedot, kuten yhteydenottotiedot
 • Kiinnostuksen kohteet ja käyttäytymistiedot, kuten tiedot rekisteröidyn kiinnostuksen kohteista ja sivujen sekä palveluiden käytön seurannasta evästeiden tms. avulla. Kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän selailema sivu, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava, kuten sovellus, mobiiliselain tai internetselain, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • Tekniset tunnistamistiedot, kuten laitteen tai sovelluksen määrittämä tunniste, jonka avulla laitteen tai sovelluksen käyttäjä on tunnistettavissa käyttämällä tarvittaessa lisätietoja.

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa POP Pankki -ryhmän yhtiöissä:

 • POP Pankkikeskus osk, joka käyttää markkinointinimeä POP Pankki
 • POP Pankkikeskuksen jäsenpankit
 • Bonum Pankki Oyj, joka on POP Pankkien keskusluottolaitos ja POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö ja jäsenpankki
 • Suomen Vahinkovakuutus Oy, joka käyttää aputoiminimeä POP Vakuutus

Käsittelytehtäviä voidaan lisäksi ulkoistaa POP Pankki -ryhmän valitsemille, ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

POP Pankki -ryhmä säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

POP Pankki -ryhmä säilyttää rekisterin henkilötietoja pääsääntöisesti 12 kk ajan uutiskirjeen tilauksen päättymisestä. Muilla tavoin hankittuja henkilötietoja säilytetään 12 kk ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä lisäksi rekisterinpitäjän verkkopalveluista, rekisteröidyn käyttäessä tiettyjä palveluita.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

POP Pankki -ryhmä rekisterinpitäjänä käyttää alihankkijoita, kuten tietoteknisiä palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Rekisterinpitäjä tekee tällaisten alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

POP Pankki –ryhmä on henkilötietojen omistaja, jolloin omistus ei siirry kolmannelle osapuolelle. Kolmannella osapuolella ole oikeutta käyttää henkilötietoja muuhun kuin kyseiseen POP Pankki -ryhmän toimeksiantoon.

Pääsääntöisesti emme siirrä tietoja ns. kolmansiin maihin eli EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Niissä tilanteissa, joissa siirtäisimme tietoja kolmansiin maihin, toteutuu jokin seuraavista olosuhteista:

Euroopan unionin komissio on todennut tietoja vastaanottavan maan tietosuojan riittäväksi. Tietojen siirrossa sovelletaan asianmukaisia suojamenettelyitä, kuten esimerkiksi käytetään tietojen luovutusta koskevassa sopimuksessa Euroopan unionin komission vahvistamia mallilausekkeita. Siirto on oikeutettu muusta erityisestä syystä, esimerkiksi perustuen suostumukseen taikka sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne POP Pankki -ryhmän työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin, palomuurein sekä muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Lisäksi käyttöoikeuksia myönnetään hallitusti ja niiden käyttöä valvotaan jatkuvasti. Ohjeistamme lisäksi POP Pankki -ryhmän henkilöstöä henkilötietojen käsittelyssä. POP Pankki -ryhmä edellyttää myös alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

12. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja POP Pankki -ryhmän henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä osoitteeseen tietosuoja@poppankki.fi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. POP Pankki -ryhmä saattaa joissain tapauksissa säilyttää henkilötietoja esimerkiksi lakisääteisen velvollisuuden johdosta tai muusta perustellusta syystä. Rekisteröidyllä on pyydettäessä oikeus saada POP Pankki -ryhmältä luovuttamansa henkilötiedot konekielisessä muodossa. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Jokainen uutiskirje sisältää suostumukseen liittyvän peruutuslinkin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli POP Pankki -ryhmä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Finanssialan vahvistamia Henkilötietojen käsittelyä finanssialalla koskevia käytännesääntöjä.

POP Pankki -ryhmä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

13. Yhteydenotot

Kaikissa tähän tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa mainittuun tietosuojavastaavaan.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

POP Pankki -ryhmä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 21.1.2020.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä