Hyppää sisältöön
Saapuvissa maksuissa esiintyy viivettä

POP Pankkikeskuksen webinaarien tietosuojaseloste

1.4.2024 alkaen

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii POP Pankkikeskus osk, joka käyttää markkinointinimeä POP Pankki.

Postiosoite: Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

POP Pankkikeskuksen ja POP Pankkien tietosuojavastaava
Sähköpostiosoite: tietosuoja@poppankki.fi

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

POP Pankkien yhteenliittymässä on yhteinen tietosuojavastaava, joka vastaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä.

Tietosuojavastaavaan voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tietosuoja@poppankki.fi tai postitse osoitteella:

POP Pankkikeskus osk
Tietosuojavastaava
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

3. Rekisterin nimi

POP Pankkikeskuksen webinaarirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

POP Pankkikeskuksen ensisijaisena perusteena henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai oikeutettu etu. Tietoja käytetään, kun kerätään ilmoittautuminen POP Pankkikeskuksen järjestämiin webinaareihin.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a -kohtaan.

5. Käsittelyn oikeusperusteet

Käsittely voi perustua rekisteröidyn suostumukseen, esimerkiksi webinaariin ilmoittautumiseen sekä pankin oikeutettuun etuun, kuten webinaarien kehitystarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Osallistujista kerätään tarvittavat henkilötiedot tapahtuman järjestämiseksi sekä tapahtumasta tiedottamiseksi. Keräämme käyttäjästä vain käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Tapahtuman järjestäminen
  • Tapahtumasta kertominen ja tiedottaminen
  • Tapahtuman palautteen kerääminen

Käsittelytehtäviä voidaan lisäksi ulkoistaa POP Pankki -ryhmän valitsemille, ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

7. Tietolähteet ja tietosisältö

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat osallistujan ilmoittamat tiedot. Tiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta. Myös sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisessa ilmoittamisia tietoja voidaan tallentaa, mikäli niillä on vaikutusta järjestelyihin.

Ilmoittautuneilta kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • nimi
  • sähköpostiosoite

8. Webinaarin tallentaminen

Webinaariin osallistutaan yleisen linkin välityksellä. Webinaarit pidetään GoToWebinar-alustalla. Webinaari ja siihen liittyvä chat-keskustelu tallennetaan GoToWebinar-palveluun. Tallennetta voidaan jakaa POP Pankin kanavissa.

9. Henkilötietojen siirtäminen

Rekisterinpitäjä voi siirtää asiakasrekisterin käsittelyyn liittyviä tehtäviä alihankkijalle. Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita myös palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Kyseiset tahot voivat käsitellä henkilötietoja vain rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja vain siinä laajuudessa, kun on tarpeen palvelun tuottamiseksi ja tarjoamiseksi.

Rekisterinpitäjä varmistaa soveltuvin salassapito-sekä henkilötietojen käsittelyä koskevin sopimus- ja muilla järjestelyillä, että sen käyttämät alihankkijat ja kumppanit käsittelevät henkilötietoja huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Rekisterinpitäjän käyttämä alihankkija voi olla myös POP Pankkikeskukseeen kuuluva yhteisö.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja pääasiassa Suomessa ja ETA-alueella. Jos rekisterinpitäjä siirtää tai luovuttaa henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle, se huolehtii henkilötietojen suojasta asianmukaisilla suojakeinoilla kuten EU:n komission hyväksymillä tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla ja muilla tietosuojan lisäsuojatoimenpiteillä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

POP Pankkikeskus säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. POP Pankkikeskus säilyttää rekisterin henkilötietoja pääsääntöisesti 3 kk ajan.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne POP Pankkikeskuksen työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin, palomuurein sekä muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Lisäksi käyttöoikeuksia myönnetään hallitusti ja niiden käyttöä valvotaan jatkuvasti. Ohjeistamme lisäksi POP Pankkikeskuksen henkilöstöä henkilötietojen käsittelyssä. POP Pankkikeskus edellyttää myös alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

12. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja POP Pankki -ryhmän henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä osoitteeseen tietosuoja@poppankki.fi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. POP Pankki -ryhmä saattaa joissain tapauksissa säilyttää henkilötietoja esimerkiksi lakisääteisen velvollisuuden johdosta tai muusta perustellusta syystä. Rekisteröidyllä on pyydettäessä oikeus saada POP Pankki -ryhmältä luovuttamansa henkilötiedot konekielisessä muodossa. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli POP Pankki -ryhmä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Finanssialan vahvistamia Henkilötietojen käsittelyä finanssialalla koskevia käytännesääntöjä.

POP Pankki -ryhmä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

13. Yhteydenotot

Kaikissa tähän tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa mainittuun tietosuojavastaavaan.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

POP Pankkikeskus pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 1.4.2024

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä