Hyppää sisältöön

POP Asuntoluottopankin tietosuojaseloste

1.4.2024 alkaen

Yleistä

POP Asuntoluottopankin tietosuojaselosteella annetaan Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (tietosuoja-asetus) ja tietosuojalain edellyttämiä tietoja rekisteröidylle (asiakas) ja valvontaa suorittaville viranomaisille

Rekisterin nimi 

POP Asuntoluottopankin henkilötietorekisteri

POP Asuntoluottopankin henkilötietorekisteri sisältää POP Asuntoluottopankin liikkeeseen laskemien vakuudellisten joukkovelkakirjojen vakuutena olevien lainojen velallisten henkilötiedot sekä POP Asuntoluottopankin verkkosivuilla vierailevien henkilöiden evästetietoja

Rekisterinpitäjä sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii POP Asuntoluottopankki Oyj.

POP Pankkien yhteenliittymässä on yhteinen tietosuojavastaava, joka vastaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä.

Tietosuojavastaavaan voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tietosuoja@poppankki.fi tai postitse osoitteella:

POP Pankkikeskus osk
Tietosuojavastaava
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat lakisääteinen velvoite (kiinnitysluottopankkisääntely) ja rekisteröidyn suostumus (suostumus evästeiden tallentamiseen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

  • Katettujen joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskeminen
  • Verkkosivujen käytön seuranta (evästeet)

Kuvaus henkilötietojen ryhmistä

Velallisia koskevat henkilötietoryhmät

Perustiedot: Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.

Tuntemistiedot: Lakisääteiset tuntemistiedot asiakkaan tunnistamiseksi sekä taloudellisen aseman selvittämiseksi

Asiakkuustiedot: Tiedot velkasuhteen kestosta, luonteesta ja luottoluokituksesta

Tuotetiedot: Velallisen ja velallisen pankin välisten sopimusten tiedot, velallisen hankkimien tuotteiden ja palveluiden tiedot

Taustatiedot: Tiedot velallisen taloudellisesta asemasta

Verkkosivuilla vierailevien henkilötietoryhmät

Kiinnostuksen kohteet ja käyttäytymistiedot: Tiedot rekisteröidyn kiinnostuksen kohteista ja sivujen sekä palveluiden käytön seurannasta evästeiden tms. avulla. Kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän selailema sivu, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava, kuten sovellus, mobiiliselain tai internetselain, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

Henkilötietojen siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää yhteistyökumppaneidemme järjestelmiin kiinnitysluottopankkitoiminnan toteuttamiseksi. Yhteistyökumppanimme saavat käsitellä henkilötietoja ainoastaan tarkoitustemme mukaisesti ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeellista.

Mikäli henkilötietoja siirretään EU/ETA-maiden ulkopuolelle, varmistamme henkilötietojen suojan asianmukaisilla suojakeinoilla kuten EU komission hyväksymillä tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla ja muilla tietosuojan lisäsuojatoimenpiteillä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Olemme velvollisia luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä viranomaisten tietopyynnöissä. Voimme luovuttaa henkilötietoja samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhteisölle, samaan taloudelliseen rahoitus- ja vakuutusalan yhteenliittymään kuuluville yhteisöille ja osakkuusyhteisöille, jos se on riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kannalta tarpeen.

Henkilötietojen säilytysajat

Käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Rahanpesun estämistä koskevat tiedot poistetaan rahanpesulain edellyttämän ajan kuluttua.

Henkilötietojen turvallisuutta varmistavat tekijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimalla tavalla. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä ja salassapitosopimuksella sidotuilla yhteistyökumppaneilla, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä näitä henkilötietoja ja joita sitoo erityinen tietosuojavaatimus henkilötietojen turvallisesta käsittelystä.

Tietokannat ovat salasanoin ja palomuurein suojattuja. Käyttöoikeuksia myönnetään hallitusti ja niitä valvotaan. Koulutamme ja ohjeistamme henkilökuntaamme säännöllisesti henkilötietojen käsittelyä koskien ja edellytämme, että alihankkijamme noudattavat EU-tasoista tietosuojasääntelyä ja että henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu tietojenkäsittelysopimuksilla sekä teknisillä turvatoimilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä rekisteröityä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröidyn tietoja käsitellään, rekisterinpitäjän on toimitettava hänelle jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista koneellisesti luettavassa muodossa, mikäli se on mahdollista.

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa siirrettyä järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus häntä koskevien henkilötietojen oikaisemiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat puutteelliset tiedot täydennettyä.

Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tilanteissa saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei pankilla ole velvollisuutta säilyttää kyseisiä tietoja lakisääteisen velvollisuuden takia tai muusta perustellusta syystä.

Tietyissä tilanteissa rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että rajoittamisen alaisia henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä vain rekisteröidyn suostumuksella oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen luonnollisen- tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi sekä tärkeää Unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Kun tietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi rekisteröity voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella.

Jos rekisteröity on automaattisen päätöksenteon kohteena, hänellä on oikeus pyytää päätöksen käsittelemistä uudelleen manuaalisesti.

Evästeet

Eväste on verkkosivustolla oleva pieni ja käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tiedosto tai tekstitiedosto. Me käytämme palvelussamme evästeitä käyttäjäystävällisyyden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Lue lisää evästeiden käytöstä POP Pankki -ryhmässä osoitteesta https://www.poppankki.fi/evasteet

Henkilötietojen lähteet

Keräämme henkilötietoja POP Pankki -ryhmään kuuluvilta jäsenluottolaitoksilta sekä rekisteröidyltä itseltään, kun hän vierailee verkkosivustolla.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja POP Asuntoluottopankin henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä osoitteeseen tietosuoja(at)poppankki.fi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. POP Asuntoluottopankki saattaa joissain tapauksissa säilyttää henkilötietoja esimerkiksi lakisääteisen velvollisuuden johdosta tai muusta perustellusta syystä. Rekisteröidyllä on pyydettäessä oikeus saada POP Asuntoluottopankilta luovuttamansa henkilötiedot konekielisessä muodossa. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli POP Asuntoluottopankki ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Finanssialan vahvistamia Henkilötietojen käsittelyä finanssialalla koskevia käytännesääntöjä.

POP Asuntoluottopankki voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Valvontaviranomainen

Pankin toimintaa rekisterinpitäjänä valvoo Tietosuojavaltuutettu. Asiakkaalla on oikeus saattaa hylätty oikaisuvaatimus valvovan viranomaisen käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768

 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä