Hyppää sisältöön

Palkitsemisjärjestelmät

Lammin Osuuspankin palkitsemisjärjestelmät

Tässä selostuksessa kuvataan, miten Lammin Osuuspankki (”Pankki”) noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain (1.7/ 2014) 8 luvun 1-16 §:ien säännöksiä. Selostus perustuu mainitun lain 8 luvun 15 §:ään.

Pankin hallitus vastaa palkitsemisasioista ja on vahvistanut Pankin palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet. Pankin hallitus valvoo palkitsemisjärjestelmien noudattamista sekä arvioi vuosittain niiden toimivuutta.

Luettelo henkilöistä ja tietojen julkistaminen

Pankissa pidetään luetteloa seuraavista henkilöistä:

  1. Pankin hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat henkilöt, jotka ovat Pankin ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat Pankin toimintaa;
  2. henkilöt, jotka ovat johtotehtävissä Pankin sisäisessä valvontatoiminnossa tai Pankin kannalta merkittävässä liiketoimintayksikössä;
  3. muut kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetut Pankin liiketoimintayksikössä työskentelevät henkilöt, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus liiketoimintayksikön riskiasemaan ja joiden palkkioiden kokonaismäärä on vähintään 500 000 euroa vuodessa ja vähintään 1 kohdassa tarkoitetun henkilön keskimääräisen palkkion kokonaismäärä.

Pankki julkistaa tilinpäätöksen yhteydessä vakavaraisuusasetuksen (CRR) 450 artiklan edellyttämät, palkitsemisjärjestelmiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Palkitsemisjärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset

Palkitsemisjärjestelmä on Pankin liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen ja se vastaa Pankin pitkän aikavälin etua. Palkitsemisjärjestelmä on sopusoinnussa Pankin hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan ja riskinkantokyvyn kanssa ja edistää sitä.

Palkitsemisesta voidaan poiketa, jos palkitseminen olisi ristiriidassa Pankin vastuullisen sijoittamisen toimintatapojen tai toimintaperiaatteiden kanssa tai se kannustaisi liialliseen riskinottoon sellaisten riskien osalta, joissa ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai olosuhde saattaisi tosiasiassa tai mahdollisesti heikentää olennaisesti sijoituksen arvoa.

Palkitsemisesta voidaan poiketa, jos palkitseminen olisi ristiriidassa Pankin vastuullisen sijoittamisen toimintatapojen tai toimintaperiaatteiden kanssa tai se kannustaisi liialliseen riskinottoon sellaisten riskien osalta, joissa ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai olosuhde saattaisi tosiasiassa tai mahdollisesti heikentää olennaisesti sijoituksen arvoa.

Palkitsemisvaliokunta 

Pankin hallitus vastaa niistä tehtävistä, jotka sääntelyn perusteella on asetettu palkitsemisvaliokunnalle.

Valvontatoiminnoissa työskentelevät henkilöt ja heidän palkitsemisensa

Valvontatoiminnoissa työskentelevän henkilön palkkio ei ole riippuvainen sen liiketoiminnan tuloksesta, jota hän valvoo.

Kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden välinen suhde

Pankin palkitsemisjärjestelmässä muuttuvat palkkiot voivat olla enintään 50% kiinteästä vuosipalkasta.

Muuttuvia palkkioita koskevat vaatimukset

Pankin muuttuviin palkkioihin sovelletaan seuraavia periaatteita:

1. Palkkio perustuu kokonaisarviointiin palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön suorituksesta sekä Pankin kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä. Suoritusta arvioitaessa huomioidaan taloudelliset ja muut tekijät sekä se miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavälillä.

2. Palkkion määrässä otetaan huomioon muun ohella arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius.

3. Pankki voi sitoutua ehdottomaan palkkion maksamiseen ainoastaan erityisen painavista syistä ja edellyttäen, että luvattu palkkio kohdistuu ainoastaan palkkionsaajan palvelussuhteen ensimmäiseen vuoteen.

Pankki päättää palkkioperusteista vuosittain ja voi tarvittaessa päättää, ettei muuttuvia palkkioita makseta lainkaan.

Lisäksi pankki voi palkkioperusteiden vahvistamisen jälkeenkin päättää muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä joko kokonaan tai osittain siinä tapauksessa, että Pankin vakavaraisuus on heikentynyt 13 % alle.

Palkkionsaajalle maksettavan erorahan ja muun vastaavan korvauksen, joka maksetaan, jos palvelussuhde päättyy ennenaikaisesti, maksamisessa otetaan huomioon edellä mainitut periaatteet ja maksamisperusteet laaditaan siten, ettei korvaus johda epäonnistuneen suorituksen palkitsemiseen.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä