Hoppa till innehåll

Skötseln av oregistrerade samfunds kontoärenden förändras

POP Banken har uppdaterat principerna för etablering av kundrelationer med oregistrerade samfund och föreningar och identifieringspraxis så att de i högre grad motsvarar regleringen och den allmänna praxisen.  Därför öppnas alla oregistrerade samfunds och föreningars konton framöver för privatpersoner som samfundet befullmäktigat att öppna konto.  

Med oregistrerad förening eller oregistrerat samfund avses en informell sammanslutning som inte har beviljats FO-nummer. Det kan till exempel vara fråga om en skolklass, ett släktsällskap eller ett väglag. Observera att även om till exempel ett väglag har registrerats i ett annat register, såsom Lantmäteriverkets register över enskilda vägar, så kan det i detta sammanhang inte jämställas med en förening som registrerats i Företags- och organisationsdatasystemet och som har FO-nummer. Då kan företagstjänster inte etableras för samfundet. 

Även gamla konton som öppnats för oregistrerade samfund kommer att uppdateras enligt de nya riktlinjerna. Din POP Bank kommer att kontakta samfund för vilka kontotjänster etablerats utan FO-nummer. Även samfund kan boka tid på banken för att uppdatera kundrelationen.  

För uppdateringen rekommenderar vi att samfundet upprättar ett protokoll, av vilket samfundets beslut att överföra bankärendena till en eller flera utsedda personer framgår.  

POP Banken rekommenderar att samfundet utser fler än en person som har rätt att sköta dess bankärenden. Då blir det smidigare att sköta dagliga bankärenden och gör det lättare att separera kontoförvaltarnas personliga medel från samfundets medel. Kontoinnehavarna äger kontomedlen och har rätt att disponera över dem. De är också personligen ansvariga för användningen av kontomedel visavi det oregistrerade samfundet. De ansvarar också för att medlen inte till exempel vid kontoinnehavarens frånfälle räknas som dödsboets medel eller betraktas som utmätningsbara medel i utsökningssituationer. 

Om ett samfund är registrerat och har FO-nummer kan eget företagskonto öppnas för samfundet. Om samfundet för närvarande är oregistrerat men man vill öppna ett företagskonto för det kan samfundet utreda förutsättningarna för registrering.  

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt