Hoppa till innehåll
POP Banken har fått kännedom om bedrägerisamtal i dess namn
Distansförsäljning

Meddelande om distansförsäljning

Uppdaterats 17.6.2024

Detta meddelande innehåller förhandsinformation om tjänsteleverantören, den finansiella tjänsten, distansavtalet och de rättsmedel som konsumenten (nedan ”kunden”) ska ges enligt 6 a kap. 6–9 § i konsumentskyddslagen innan distansavtal ingås samt meddelande om bekräftelseförfarande vid telefonförsäljning som förutsätts enligt 6 a kap. 11 b § i konsumentskyddslagen.

Det är fråga om distansförsäljning när ett nytt serviceavtal ingås antingen via elektroniska kanaler eller per telefon så att kunden inte personligen träffar en representant för POP Banken. Skötandet av ärenden som baserar sig på befintliga avtal eller ändringar av befintliga avtal betraktas inte som distansförsäljning. All förhandsinformation, avtalsvillkor och kundservice är tillgängliga på finska och svenska.

Avtalsspecifik förhandsinformation och avtalsvillkor ges med produkten.

Finsk lag tillämpas på avtal med POP Bankerna.

INFORMATION OM TJÄNSTELEVERANTÖREN OCH TILLSYNSMYNDIGHETERNA

POP Bankgruppen bildas av medlemskreditinstituten och centralkreditinstitutet Bonum Bank Abp (alla nedan ”POP Banken”) och tillhandahåller tjänster i form av distansförsäljning och fungerar som ombud för tredje tjänsteleverantörer vid distansförsäljning på det sätt som beskrivs produktspecifikt nedan. Din tjänsteleverantör eller ditt ombud är den POP Bank som anges i distansavtalet.

POP Bankerna är införda i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har koncession enligt kreditinstitutslagen. De POP Banker som fungerar som försäkringsombud har dessutom införts i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister. Kontaktuppgifterna och FO-numret för den POP Bank som fungerar som din tjänsteleverantör eller ditt ombud finns i tabellen nedan och på www.poppankki.fi

Den myndighet som övervakar POP Bankernas verksamhet är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, tfn 010 831 51. Aktuella kontaktuppgifter finns på Finansinspektionens webbplats www.finanssivalvonta.fi/sv/.

I frågor relaterade till konsumentskyddet övervakas förfarandena också av konsumentombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, +358 (0)29 505 3000. Aktuella kontaktuppgifter finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats. www.kkv.fi/sv.

När det gäller bankkoder är tillsynsmyndigheten Transport- och kommunikationsverket Traficom till den del som det är fråga om identifieringsverktyg enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 029 534 5000, PB 320, 00059 TRAFICOM. Aktuella kontaktuppgifter finns på www.traficom.fi/sv.

Konton, krediter och bankkoder

När det gäller konton, krediter och bankkoder tillhandahålls tjänsterna av den POP Bank som angetts i distansavtalet.

Kort

När det gäller kortprodukter tillhandahålls tjänsterna av Bonum Bank Abp. De övriga POP Bankerna kan fungera som Bonum Bank Abp:s ombud när de erbjuder kortprodukter. De POP Banker som fungerar som Bonum Bank Abp:s ombud säljer kortprodukter till sina kunder medan Bonum Bank Abp emitterar korten.

Förmedling av uppdrag

Förmedlaren av uppdrag är den POP Bank som anges i POP Avtal om placeringstjänster.

POP Tilläggsgaranti

POP Bankerna säljer garantier som beviljas av deras samarbetspartner. POP Tilläggsgaranti beviljas av Finska Skadeförsäkring Ab (FO-nummer 2432824-6), Hästskon 3, 02600 Esbo.

Finska Skadeförsäkring Ab är infört i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Finska Skadeförsäkring Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

POP Ekonomiskydd

POP Ekonomiskydd tillhandahålls av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag (FO-nummer 0201319- 8), Norrskensgränden 1, 02100 Esbo, AXA France VIE - filial i Finland (FO-nummer 2922515-8) och AXA France IARD - filial i Finland (FO-nummer 2922649-2).

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag är infört i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har koncession för livförsäkringsprodukter och relaterade riskförsäkringar i Finland. LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

AXA France VIE har registrerats med numret 310 499 959 i företagsregistret i Nanterre och AXA France IARD med numret 722 057 460 i företagsregistret i Nanterre. Bolagens hemort är Nanterre, Frankrike. Adressen för bolagens huvudkontor är 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Bolagen regleras av den franska försäkringslagen, och deras verksamhet övervakas av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9. I Finland representeras bolagen och beviljas försäkringar av AXA France IARD - Filial - Finland (2922649- 2) och AXA France VIE - Filial – Finland (2922515-8). Filialerna i Finland är införda i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. De finska filialernas kontaktuppgifter är: AXA, TPB 67, 00501 Helsingfors, tfn 010 802 844. De finska filialernas verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

POP Banken fungerar som ombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, AXA Partners VIE, Filial i Finland och AXA Partners IARD Filial i Finland. Försäkringsbeviljarna betalar försäljningsbaserad provision på basis av försäkringspremien till ombudet. Ombudet ger inga personliga rekommendationer för dessa försäkringar.

POP Grundskydd och POP Försäkring vid allvarlig sjukdom

POP Grundskydd och POP Allvarlig Sjukdom tillhandahålls av AXA France VIE - Finlial i Finland (FO-nummer: 2922515-8).

AXA France VIE är infört i företagsregistret Nanterre med numret 310 499 959. Bolagens hemort är Nanterre, Frankrike. Adressen för bolagets huvudkontor är 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Bolaget underlyder den franska försäkringslagen, och dess verksamhet övervakas av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9. I Finland representeras bolaget och dess försäkringar beviljas av AXA France AXA France VIE – Filial – Finland. Filialen i Finland är införd i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Den finska filialens kontaktuppgifter är: AXA, TPB 67, 00501 Helsingfors, tfn 010 802 844. Den finska filialens verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

POP Banken fungerar som ombud för AXA France VIE, Filial i Finland. Försäkringsgivaren betalar arvode för försäljning till ombudet baserat på försäkringspremien och dessutom en del av den potentiella försäkringspremieavkastningen. Ombudet ger inga personliga rekommendationer för dessa försäkringar.

POP Livförsäkring

POP Livförsäkring tillhandahålls av Aktia Livförsäkring Ab (FO-nummer 0937006-7), PB 800, 20101 Åbo, tfn 010-247 8300.

Aktia Livförsäkring Ab är infört i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har koncession för livförsäkringsprodukter och relaterade riskförsäkringar i Finland. Aktia Livförsäkring Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

POP Banken fungerar som Aktia Livförsäkring Ab:s ombud för Aktia Livförsäkring Ab:s räkning och på dess ansvar. Ombudets arvode baserar sig på försäkringspremierna. Ombudet ger inga personliga rekommendationer för dessa riskförsäkringar.

Fonder

Tjänsteleverantörerna för de fonder som POP Bankerna säljer utgörs av de nedan uppräknade fondbolagen, som är införda i Patent- och registerstyrelsens handelsregister eller i ett motsvarande register i fondbolagets hemland. Fondbolagen har koncession för fondbolag och/eller för alternativa fonder i hemviststaten. Det fondbolag som är din tjänsteleverantör framgår av fondens faktablad.

POP Banken är ombud för de ovan uppräknade fondbolagen och förmedlar fondandelar i de fonder som fondbolagen förvaltar till sina kunder för fondbolagens räkning. När det gäller tecknings, inlösen- och förvaltningsprovisioner för fonder som kunder handlar med via bankens nättjänst eller på kontoret betalar Fondbolaget mjuka provisioner till banken. Ytterligare information om mjuka provisioner finns i respektive fonds kostnadsbilaga.

TELEFONFÖRSÄLJNING TILL KONSUMENTKUNDER

När Banken erbjuder andra finanstjänster än konsumentkrediter eller bostadskrediter per telefon utan att kunden själv har kontaktat Banken begärt Banken ringa, ska Banken enligt konsumentskyddslagen lämna en offert och kunden ska godkänna offerten skriftligen eller något annat varaktigt sätt. Om kunden inte godkänner offerten enligt kraven är avtalet inte bindande för kunden om Kunden inom ett år från ingåendet av avtalet meddelar Banken om detta.

ÅNGERRÄTT

När kunder ingår nya serviceavtal via elektroniska kanaler eller per telefon har de i allmänhet ångerrätt. Ångerrätt föreligger dock inte när en kund sköter ärenden i nätbanken eller telefontjänsten om detta anknyter till ett befintligt serviceavtal eller ändring av det, såsom till exempel användning av konto med stöd av ett kontoavtal och värdepappershandel med stöd av ett avtal om värdeandelskonto eller ändring av kreditgräns för ett kreditkort.

Om kunden vill använda sin ångerrätt, ska banken underrättas om det skriftligen på papper eller i ett nätmeddelande via nätbanken. I meddelandet ska det avtal som frånträds specificeras. Om kunden frånträder avtalet är han eller hon skyldig att betala provisionerna enligt den produktspecifika förhandsinformationen och övriga avgifter enligt prislistan för den tid då produkten eller tjänsten varit tillgänglig för kunden. Kunden är dock inte skyldig att betala provisioner, om han eller hon inte skriftligen eller per telefon underrättats om ersättningen i samband med frånträdet innan avtalet ingåtts. Efter att avtalet frånträtts ska kunden inom 30 dagar återbetala betalningar och övrig egendom som kunden fått enligt avtalet.

Ytterligare information om ångerrätten och dess konsekvenser finns nedan och i de allmänna avtalsvillkoren för respektive produkt och tjänst.

Konton

Ett kontoavtal som ingåtts genom distansförsäljning kan frånträdas inom 14 dygn från att distansavtalet upprättats och kunden erhållit eller kunnat erhålla förhandsinformation och avtalsvillkor.

En förutsättning för frånträde är att kunden återlämnar kontoanslutna betalinstrument såsom Debit-kort. Avtalen om övriga tjänster relaterade till kontot, såsom uppdrag och fullmakter upphör automatiskt i samband med frånträdet.

Avgifter och provisioner relaterade till kontot och de kontoanslutna tjänsterna förfaller till betalning omedelbart vid frånträde. Banken återbetalar inte redan debiterade avgifter och arvoden. Banken återbetalar kontomedlen till kunden inom 30 dagar från mottagandet av meddelandet om frånträde. Ränta betalas inte på medlen när avtalet frånträds.

Kort

Ett kortavtal som ingåtts genom distansförsäljning kan frånträdas inom 14 dygn från att distansavtalet upprättats och kunden erhållit eller kunnat erhålla förhandsinformation och avtalsvillkor.

En förutsättning för frånträde är att kunden återlämnar kortet i samband med frånträdet.

Om kunden frånträder kortavtalet, är transaktioner som gjorts medan kortet och krediten varit tillgängliga bindande för kunden trots frånträdet. Sådana transaktioner utgörs till exempel av kontantuttag eller inköp på kortkredit. Trots frånträdet är kunden skyldig att betala de avtals- och villkorsrelaterade räntor, provisioner, kostnader och övriga avgifter som orsakats av användningen av betalkortet eller den kortanslutna krediten.

Bankkoder

Eftersom kunden kan säga upp bankkoderna när som helst föreligger ingen särskild ångerrätt.

Kredit relaterad till en privatpersons konto

Kunden kan frånträda kreditavtalet genom att underrätta tjänsteleverantören om detta inom 14 dagar efter att kunden på ett varaktigt sätt fått ett exemplar av kreditavtalet inklusive villkoren och meddelandet om distansförsäljning.

Om kunden frånträder kreditavtalet, har banken i lagstadgade situationer rätt att ta ut effektiv ränta för den tid då kunden haft tillgång till krediten. Det räntebelopp som ska betalas anges i kreditavtalet.

Kunden ska utan dröjsmål och senast 30 dagar efter det att meddelandet om frånträde har avsänts återbetala de tillgångar jämte ränta som kunden tagit emot i enlighet med avtalet, vid äventyr att avtalet inte återgår.

Konsumentkredit, studielån och bostadslån

Ett kreditavtal som ingåtts genom distansförsäljning kan frånträdas inom 14 dygn från att distansavtalet upprättats och kunden erhållit eller kunnat erhålla förhandsinformation och avtalsvillkor.

Om gäldenären frånträder kreditavtalet efter att krediten avtalsenligt satts in på kundens konto, tar banken ut ränta på krediten för den tid då krediten varit tillgänglig för kunden. Det räntebelopp som ska betalas anges i skuldebrevet.

Kunden ska inom 30 dagar från meddelandet om frånträde återbetala de tillgångar jämte ränta som kunden fått enligt avtalet. Frånträdelsen förfaller, om krediten och eventuell ränta inte har betalats inom 30 dagar från att meddelandet om frånträde skickats.

POP Tilläggsgaranti

Eftersom som avtal om garantier ingås i anslutning till kreditavtal, kan produkten återkallas på samma villkor som kreditavtalet.

Pantsättning och borgen

Pantsättning relaterad till konsumentkrediter kan vid distansförsäljning frånträdas inom 14 dygn från att pantsättaren på ett varaktigt sätt fått ett exemplar av pantsättningsförbindelsen och -villkoren samt meddelandet om distansförsäljning eller på ett varaktigt sätt fått ett exemplar av borgensförbindelsen och -villkoren samt meddelandet om distansförsäljning.

Om en tredjemanspantsättare eller privat borgensman frånträder ett distansförsäljningsavtal, har banken rätt debitera de faktiska kostnader och arvoden för säkerhetsarrangemanget som inte längre kan fås tillbaka. Exempel på sådana kostnader är myndighetskostnader relaterade till sökande av lagfart eller inteckning. Om samma pantsättningsförbindelse har mer än en pantsättare, av vilka en använder sin ångerrätt, anses meddelandet om frånträde gälla hela pantsättningen och alla pantsättare.

POP Fonder och Realegendomsfonder

Placeringsprodukter medför inte ångerrätt, eftersom deras värde varierar med förändringar på marknaden.

POP Ekonomiskydd, POP Grundskydd, POP Försäkring vid allvarlig sjukdom och POP Livförsäkring

Försäkringstagaren kan när som helst säga upp hela försäkringen genom att lämna ett skriftligt uppsägningsmeddelande till försäkringsbolaget. Uppsägning av försäkringen förutsätter bankens samtycke.  Eftersom försäkringen kan sägas upp när som helst, föreligger ingen särskild ångerrätt.

RÄTT ATT SÄGA UPP ELLER HÄVA AVTAL OCH FÖRTIDA FULLGÖRANDE AV AVTAL

Konton

Om inte annat avtalats i kontoavtalet har kontoinnehavaren rätt att när som helst säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan, varvid kontomedlen ska tas ut. Kontoinnehavaren har rätt att häva kontoavtalet med omedelbar verkan, om banken väsentligt har brutit mot sina skyldigheter enligt kontoavtalet. Då ska också medlen på kontot tas ut.

Kort

Kortinnehavaren och/eller kontoinnehavaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att underrätta tjänsteleverantören eller POP Banken om detta och förstöra kortet genom att klippa det itu så att chippet, magnetbandet och kortuppgifterna förstörs. Kontoinnehavaren och kortinnehavaren ansvarar för de korttransaktioner som gjorts med kortet innan tjänsteleverantören eller POP Banken mottagit uppsägningsmeddelandet.

I samband med uppsägning eller hävning av kortavtal förfaller kortrelaterade avgifter och arvoden omedelbart till betalning, om det bankkonto som anslutits till kortet avslutas samtidigt. I samband med uppsägning eller hävning av kortavtal förfaller kortrelaterade avgifter och arvoden till betalning i samband med debiteringen av följande månads serviceavgifter, om det bankkonto som anslutits till kortet inte avslutas.

Tjänsteleverantören återbetalar avgifter som kunden betalat i förväg till den del som de hänför sig till tiden efter att uppsägningen trätt i kraft. Om tjänsteleverantören eller kortinnehavaren säger upp avtalet eller om tjänsteleverantören häver avtalet, hävs även avtal om andra kortegenskaper med andra företag. Tjänsteleverantören har rätt att underrätta andra företag, som försett kortet med andra egenskaper, om uppsägningen eller hävningen av avtalet.

Bankkoder

Avtalet om bankkoder gäller tills vidare. Kunden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att informera banken om det. Kunden ansvarar för uppdrag som givits via tjänsten före uppsägningen av avtalet även efter att avtalet upphört att gälla. Banken har rätt att slutföra uppdrag, såvida de inte återkallas separat enligt villkoren. Banken har rätt att säga upp avtalet två (2) månader efter uppsägningen.

Kredit relaterad till en privatpersons konto

Kunden har rätt att säga upp kreditavtalet med omedelbar verkan. Efter att avtalet sagts upp upphör nyttjanderätten till krediten och den återstående krediten ska återbetalas enligt de gällande villkoren.

Konsumentkredit och bostadslån

Kunden har rätt att återbetala krediten eller en del av den innan krediten förfaller. I en sådan situation ska banken från den återstående fordran avdra den del av kreditkostnaderna som hänför sig till den oanvända kredittiden. Banken får dock ta ut alla faktiska uppläggningskostnader för krediten enligt kreditavtalet.

POP Tilläggsgaranti

Garantiavgiften är en avgift som tar ut av låntagaren på en gång när låntagaren tar ut krediten eller dess första rat. Banken återbetalar avgiften om det köp som garantin gäller om köpet upphävs inom en månad från inrättandet av garantin och om krediten därför inte behövs. Då träder garantin inte i kraft.

I övriga situationer återbetalas inte avgiften eller en del av den, om garantin går ut innan dess giltighetstid upphör.

POP Ekonomiskydd

Försäkringstagaren kan när som helst skriftligen säga upp försäkringen. Uppsägning kräver dock panthavarens samtycke, eftersom försäkringen har pantsatts hos banken i fråga om skydd vid dödsfall, bestående men på grund av olycksfall och bestående arbetsoförmåga.

Försäkringsgivaren har under kalenderåret rätt att säga upp POP Ekonomiskydd av orsaker som definieras i försäkringsvillkoren och enligt lagen om försäkringsavtal.

POP Grundskydd och POP Försäkring vid allvarlig sjukdom

Den försäkrade kan när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska ske skriftligen. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp avtalet skriftligen.

Om den försäkrade eller försäkringsbolaget skriftligen säger upp försäkringen, återbetalar försäkringsbolaget en del av de betalda försäkringspremierna till den försäkrade.

POP Livförsäkring

Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringsavtalet. Försäkringen upphör när meddelandet om uppsägning har lämnats eller skickats till bolaget, såvida försäkringstagaren inte har fastställt en senare tidpunkt för försäkringens upphörande.

Om försäkringen har pantsatts förutsätter uppsägningen samtycke av pantsättaren.

KUNDRÅDGIVNING OCH RÄTTSMEDEL

I frågor som gäller avtal om banktjänster ska kunden alltid i första hand kontakta sin bank antingen per telefon eller nätmeddelande. Kunden ska utan dröjsmål underrätta banken om fel relaterade till tjänsten och eventuella krav relaterade till det. Om kunden är missnöjd med bankens avgörande kan kunden kontakta följande instanser:

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)

FINE ger kunder avgiftsfri oberoende rådgivning. FINE kan hjälpa med att avgöra tvister men inte ge juridiskt bindande avgöranden. FINE behandlar tvister och kommer med rekommendationer för att lösa dem genom byråförfarande och i Bank-, Placerings- eller Försäkringsnämnden. FINEs kontaktuppgifter: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tfn 09 6850 120. Ytterligare information finns på www.fine.fi/sv

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer till avgörande av tvister mellan konsumenter och företag som gäller köp av konsumtionsvaror eller -tjänster såsom finansiella tjänster eller som anknyter till avtal om konsumtionsnyttigheter. Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer endast för skriftliga klagomål. Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter: Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, tfn 029 566 5200. Detaljerade anvisningar för klagomål finns på konsumenttvistenämndens webbplats: https://www.kuluttajariita.fi/sv/index.html

Allmän domstol

Tvister på grund av avtal kan också avgöras av den tingsrätt som fastställs i avtalet, såvida kunden i egenskap av konsument inte yrkar på att ärendet ska behandlas av tingsrätten på den ort inom vars domkrets kunden är bosatt.

PRODUKTERNAS OCH TJÄNSTERNAS HUVUDEGENSKAPER

POP Bankens Dagligkonto

Dagligkontot är avsett för dagliga ekonomiska ärenden. Enligt villkoren och avtalet med banken kan olika tjänster anslutas till kontot, såsom nätbanken, andra betaltjänster, Credit/Debit-kort och kreditlimit.
Information om gällande räntor och eventuella kostnader finns i kontoavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

POP Bankens Depositionskonto

Depositionskontot är avsett för målinriktat sparande eller för insättningar som inte behövs i vardagen. Depositionskontot har inte fastställda depositionstider eller förfallodagar. Kort eller betaltjänster kan inte anslutas till depositionskontot.

Ett avtalat maximibelopp kan på en gång tas ut från depositionskontot utan provision. Minimidepositionen och räntan framgår av kontoavtalet. Information om gällande räntor och eventuella kostnader finns i kontoavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

POP Bankens Tidsbundna Depositionskonto

Det tidsbundna depositionskontot är ett konto på vilket kunden kan spara medel som inte behövs inom den närmaste framtiden. En tidsbunden deposition är en engångsinsättning, på vilken avtalad ränta betalas på förfallodagen. Det finns ingen minimiinsättning för tidsbundna depositioner.

Depositionstiden fastställs när kontot öppnas. Från en tidsbunden deposition kan medel inte tas ut innan depositionstiden löpt ut. Den tidsbundna depositionens längd kan variera mellan tre (3) och trettiosex (36) månader. För tolv (12), tjugofyra (24) och trettiosex (36) månaders depositioner betalas räntan på kapitalet årligen. Den upplupna räntan kan lämnas kvar på kontot eller tas ut inom samma månad som den betalats.

Räntan på tidsbundna depositioner fastställs i kontoavtalet. Information om gällande räntor och eventuella kostnader finns i kontoavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

POP Bankens Placeringskonto

Placeringskontot är ett konto på vilket kunden kan sätta in ett visst belopp som engångsinsättning för en viss tid.

Medlen på kontot kan inte tas ut innan tiden löpt ut. Tiden kan variera mellan några dagar och fem (5) år.

Kontots placeringstid, dvs. depositionstid, och ränta fastställs i kontoavtalet. Information om gällande räntor och eventuella kostnader finns i kontoavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

BSP-konto

Bostadssparkontot är avsett för regelbundet sparande för första bostad. Kontoinnehavaren ska spara 10 % av bostadens anskaffningspris under minst åtta kvartal som inte behöver följa på varandra. Personer som är 15–44 år gamla kan ansluta sig till bostadssparpremiesystemet. På insättningar betalas utöver normal ränta även tilläggsränta, om kunden sparat 10 % av bostadens anskaffningspris och köper den.

Kort

Bonum Bank Abp beviljar bank-, betaltids- och kreditkort. Korten kan vara Debit-kort eller kombikort med både credit- och debit-egenskapen. Korten kan användas som betalinstrument i Finland och utomlands. I avtal om betalkort, såsom kombikortet POP Visa Gold, kan man avtala om tilläggstjänster, till exempel reseförsäkring.

POP Visa-kombikortets kreditgräns kan variera mellan 2 000 och 10 000 euro och POP Visa Gold -kombikortets mellan 2 000 och 20 000 euro. Banken avtalar med kunden om kreditkortens kreditgränser, räntefria betalningstid och användning av kortkrediten i kortavtalet. Villkoren för beviljandet och användningen av kortet framgår av de gällande kortvillkoren och de särskilda villkoren för användning av kort.

Information om gällande räntor och eventuella kostnader finns i kortavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

Bankkoder

Bankkoderna utgörs av autentiseringsfaktorer som banken fastställer och beviljar kunder delvis eller helt, såsom användarnamn, kodkort, kodapp, pinkod, engångslösenord eller något annat bekräftelsesätt som banken godkänt. Bankkoderna är verktyg för stark autentisering och elektronisk signatur. Användningen av dem motsvarar identifiering av kunder utifrån traditionella ID-handlingar och egenhändig underskrift.

POP Banken tillhandahåller identifieringstjänsten för tredje parter såsom myndigheter och nätbutiker. Om POP Banken och en tredje part har avtalat om användning av bankens identifieringstjänst, kan kunden använda bankkoderna även i den tredje partens nättjänster. Kunden och den tredje parten avtalar sinsemellan om rättsverkningarna av användningen av bankkoderna i den tredje partens nättjänster.

Bankkoderna som överlåtits till kunden är personliga och får inte utlämnas till utomstående. Koderna får inte överlämnas till någon annan person, inte ens familjemedlemmar. Om kunden överlämnar sina koder till en tredje part ansvarar kunden för de transaktioner som parten gjort. Alla delar av bankkoderna får inte förvaras på samma ställe, till exempel i plånboken eller handväskan.

Kunden ska regelbundet kontrollera att koderna inte försvunnit. Bankkoder får inte utlämnas per e-post, per sms, via en app, per telefon eller förvaras i en enhet med skadliga program.

Information om gällande avgifter och kostnader finns i nätbanksavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

Konsumentkredit

POP Banken beviljar sina kunder konsumentkrediter utan och med säkerhet. Konsumentkrediter för privatkunder är konventionella skuldebrevslån, som kan beviljas för större inköp, till exempel för renovering eller bil- eller båtköp. Produktspecifik förhandsinformation om krediterna lämnas på blanketten för standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEK). Låneskyddsförsäkring kan anslutas till konsumentkrediter.

Information om gällande räntor och eventuella kostnader finns i kreditavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

POP Flex

POP Flex är en konsumentkredit med limit och amorteringsplan som erbjuds privatkunder och som lämpar sig utmärkt för mindre finansieringsbehov. Flexkreditens amorteringsprogram aktiveras månaden efter uttaget. Banken och kunden avtalar om de detaljerade kreditvillkoren och priserna i kreditavtalet.

Information om gällande räntor och eventuella kostnader finns i kreditavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

Bostadslån

POP Banken beviljar privatkunder bostadslån mot säkerhet. Bostadslån för privatpersoner är konventionella skuldebrevslån. Produktspecifik förhandsinformation om bostadslån lämnas på det standardiserade Eu-faktabladet. Låneskyddsförsäkring kan anslutas till bostadslån.

Information om gällande räntor och eventuella kostnader finns i kreditavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

Kredit relaterad till en privatpersons konto

Kreditkonto med limit för privatkunder är en kredit som ansluts till kundens dagligkonto. Banken och kunden avtalar om de detaljerade kreditvillkoren och priserna i kreditavtalet. Villkoren för krediterna och prislistan finns på bankens webbplats och bankkontoret.

POP Studielån

POP Studielån är ett lån med statsborgen som banken beviljar studerande och för vilket inga andra säkerheter behövs. POP Banken beviljar studielån om kunden har beviljats statsborgen. Lånebeloppet är lika stort som den beviljade statsborgen. Lånet återbetalas efter att studierna avslutats, varvid banken och kunden avtalar separat om den månatliga amorteringsraten. Banken och kunden avtalar om de detaljerade kreditvillkoren och priserna i kreditavtalet.

Information om gällande räntor och eventuella kostnader finns i kreditavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

Pantsättning

POP Banken kräver tryggande säkerheter för vissa låneprodukter. En tryggande säkerhet kan vara en pant som ställts av en fysisk person. Vid pantsättning ger pantsättaren egendom till banken som säkerhet för lån. Om gäldenären inte återbetalar skulden avtalsenligt, kan banken kvitta den mot den pantsatta egendomen. Utöver skuldkapitalet täcker panten räntor, avgifter och arvoden.

Det gäller att omsorgsfullt överväga pantsättning för en annan persons skulder, dvs. tredjemanspant. Tredjemanspanten kan vara fyllnadspant, om skulden till exempel beviljats för köp av bostad, då bostaden utgör säkerheten för skulden. Ändring av lånevillkoren till tredjemanspantsättarens nackdel förutsätter samtycke av pantsättaren. Samtycke av pantsättaren krävs dock inte för mindre förlängningar av återbetalningstiden eller andra ändringar av villkoren för kreditrelationen enligt de allmänna villkoren för pantsättningsförbindelsen.

Ytterligare information om pantsättning finns på blanketten Information om gäldenärens ekonomiska situation till borgensmän och pantsättare.

Borgen

Banken kräver tryggande säkerheter för vissa låneprodukter. En tryggande säkerhet kan vara borgen som ställts av en fysisk person. Vid borgen tar en borgensman ansvar för en annan persons skuld till banken. Villkoren för skulden är bindande för borgensmannen. Borgen anses endast vara ställd för skuldkapitalet, om det inte avtalats att den också omfattar räntor och andra skuldrelaterade kostnader.

Det gäller att omsorgsfullt överväga att gå i borgen för en annan persons skulder. Om gäldenären inte återbetalar skulden avtalsenligt, kan banken återkräva den av borgensmannen. Borgensmannen ansvarar för skulden med hela sin personliga egendom. I allmänhet är borgen som ges till banken proprieborgen, vilket innebär att banken kan kräva betalning av borgensmannen genast efter att skulden förfallit. Om flera personer gått i borgen för huvudskulden och inget annat avtalats, ansvarar varje borgensman för hela huvudskulden gentemot borgenären. Banken är inte skyldig att indriva skulden av de andra borgensmännen, även om de har betalningsförmåga. Ändring av lånevillkoren till borgensmannens nackdel förutsätter samtycke av borgensmannen. Samtycke av borgensmannen krävs dock inte för mindre förlängningar av återbetalningstiden eller andra ändringar av villkoren för kreditrelationen enligt de allmänna villkoren för borgensförbindelsen.

Borgen som en fysisk person har ställt till banken är alltid fyllnadsborgen, om krediten har beviljats huvudsakligen för att förvärva eller reparera en bostad eller en fritidsbostad och egendomen i fråga utgör säkerhet för krediten. Då är bostaden den primära panten. Fyllnadsborgen motsvarar endast den del av krediten, som inte täcks med medlen för försäljningen av gäldenärens bostad som ställts som säkerhet.

Före borgen ställs ger banken borgensmannen uppgifter om gäldenärens eller gäldenärernas betalningsförmåga. Banken ger dessutom borgensmannen information om betalningsdröjsmål avseende den garanterade krediten enligt borgensvillkoren.

Ytterligare information om borgen finns också på blanketten Information om gäldenärens ekonomiska situation till borgensmän och pantsättare.

POP Tilläggsgaranti

POP Banken kräver tryggande säkerheter för vissa låneprodukter. En tryggande säkerhet kan vara en avgiftsbelagd garanti för lån som beviljas av ett försäkringsbolag. POP Tilläggsgaranti är tilläggssäkerheter vars syfte är att erbjuda lånekunder en möjlighet att få lån i situationer där lånebeloppet saknar tillräckliga säkerheter. 

För garantin betalas en engångsavgift när lånet tas ut. Garantiavgiften beror på garantibeloppet.

POP Ekonomiskydd

Låneskyddsförsäkringen tryggar återbetalningen av en privatkunds eller företagares kredit med säkerhet genom en engångs- eller månadsersättning. Ersättningsbeloppet är en procentuell andel av lånekapitalet som försäkringstagaren valt. För skyddet vid dödsfall och bestående arbetsoförmåga är engångsersättningen ett belopp som fastställs utifrån försäkringsfallets tidpunkt enligt försäkringsbrevet och den valda procentuella andelen (100 eller 50 %).    När det gäller de övriga skydden betalas ersättningen alltid enligt den ursprungliga återbetalningsplanen för krediten i ansökan. Försäkringens innehåll beror på det valda låneskyddspaketet. Alternativen är Omfattande Ekonomiskydd, Täckande Ekonomiskydd, Lätt Ekonomiskydd, Lätt Ekonomiskydd vid Olycksfall och Omfattande Ekonomiskydd vid Olycksfall.

Den försäkrade ska använda ersättningar som betalas ur låneskyddsförsäkringen till att fullgöra skyldigheter enligt kreditavtalet med POP Banken. Egenskaperna hos POP Bankens låneskyddsförsäkringar framgår av produktbladen, försäkringsvillkoren och produktinformationsdokumenten.

Information om gällande avgifter och kostnader finns i försäkringsavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

POP Grundskydd

Syftet med försäkringen POP Grundskydd är att erbjuda trygghet vid arbetslöshet, bestående men och dödsfall på grund av olycksfall. Central information om försäkringen finns i produktbladet. Detaljerad information om försäkringens innehåll, grunderna för ersättning och ersättningsbegränsningarna för olika slags skydd framgår av försäkringsvillkoren. Om allmänna ersättningsbegränsningar föreskrivs i lagen om försäkringsavtal.

Information om gällande avgifter och kostnader finns i försäkringsavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

POP Försäkring vid allvarlig sjukdom

Syftet med försäkringen POP Försäkring vid allvarlig sjukdom är att ge trygghet vid allvarliga sjukdomar som i allmänhet väsentligt påverkar den försäkrades liv. Sådana sjukdomar definieras i försäkringsvillkoren. Ersättning betalas för sjukdomar som nämns i villkoren antingen till den försäkrade eller dennes förmånstagare om den försäkrade avlider på grund av en sjukdom som fastställs i försäkringsvillkoren. Central information om försäkringen finns i produktbladet. Detaljerad information om försäkringens innehåll, grunderna för ersättning och ersättningsbegränsningarna för olika slags skydd framgår av försäkringsvillkoren. Om allmänna ersättningsbegränsningar föreskrivs i lagen om försäkringsavtal.

Information om gällande avgifter och kostnader finns i försäkringsavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

POP Livförsäkring

Syftet med POP Livförsäkring är att ge trygghet vid dödsfall. Livförsäkringsersättningen betalas enligt dödsfallsbeloppet då den försäkrade dog under försäkringens giltighetstid. Försäkringstagaren har rätt att pantsätta sina rättigheter enligt försäkringsavtalet, såvida inget bindande förordnande av förmånstagare givits. Panträttsinnehavaren har rätt att ur försäkringsersättningen få en andel som motsvarar fordran, även om fordran inte förfallit till betalning. Detaljerad information om försäkringens innehåll, grunderna för ersättning och ersättningsbegränsningarna framgår av försäkringsvillkoren. Om allmänna ersättningsbegränsningar föreskrivs i lagen om försäkringsavtal.

Information om gällande avgifter och kostnader finns i försäkringsavtalet och/eller -villkoren samt bankens prislista, och de är också tillgängliga på kontoret och webbplatsen.

Placeringsrådgivning

Banken kan ge kunden placeringsrådgivning, om banken och kunden separat avtalat om detta. Vid placeringsrådgivning ges kunden lämpliga personliga rekommendationer för transaktioner med finansiella instrument. För att kunna erbjuda placeringsrådgivning utreder banken de uppgifter som omfattas av dess utredningsskyldighet. Utifrån dem gör banken en lämplighetsbedömning av rekommendationen och ger ett utlåtande om lämplighetsbedömningen. Kunden fattar placeringsbesluten självständigt och bär placeringsriskerna.

Fonder

POP Bankerna erbjuder placeringsfonder och specialplaceringsfonder. En fond är ett placeringsobjekt, vars tillgångar placeras i olika finansiella instrument, bland annat aktier, obligationer och realegendom, såsom fastigheter. Fondplacering är praktiskt när man i syfte att minska riskerna eller uppnå avkastning vill diversifiera placeringarna mellan olika länder eller geografiska regioner. Man kan välja mellan fyra huvudsakliga alternativ: räntefonder, aktiefonder, blandfonder eller realegendomsfonder.

I stadgarna för och faktabladet om en placeringsfond eller en specialplaceringsfond finns information om huruvida fonden placerar i aktier, räntepapper eller bägge och huruvida den använder derivat för hedging eller för att ta större risker i syfte att uppnå avkastning. Placeringsfondernas och specialplaceringsfonders riskkategori, kostnader och placeringspolitik beskrivs i fondernas faktablad. Varje fond har en specifik kostnadsrapport.

Förmedling av order

Banken erbjuder sina kunder orderförmedlingstjänster enligt separat POP Placeringstjänstavtal. Banken förmedlar order som gäller finansiella instrument till den som utföra dem (Nordnet Bank Ab, filial i Finland) eller till respektive fondbolag. Banken utför inte själv order.

Ytterligare information om POP Placeringstjänst och relaterade avtalsvillkor och prislistor finns på bankens kontor och webbplats.

BESKATTNING

Uppgifterna nedan baserar sig på den skattelagstiftning som gällde 1.4.2022. Beskattningen kan ändras under avtalsperioden. POP Banken ansvarar inte för eventuella skattekonsekvenser.

Konton

På ränta på kontomedel betalas källskatt enligt gällande skattelagstiftning i samband med utbetalning av ränta. Källskatten på ränteinkomster är 30 %. Betald ränta eller källskatt behöver inte anges i skattedeklarationen. Ränteavkastning på BSP-konton är skattefri, om kontomedlen används till att köpa första bostad.

POP Ekonomiskydd

Engångsersättningen vid dödsfall omfattas av arvsskatt för nära anhöriga och är skattepliktig kapitalinkomst för andra förmånstagare.

Engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga eller bestående men på grund av olycksfall ur POP Ekonomiskydd är skattefri för den försäkrade. Dagsersättningar ur POP Ekonomiskydd på grund av arbetsoförmåga och arbetslöshet beskattas som förvärvsinkomst.

Försäkringsbolaget ansvarar för inga skatter som den försäkrade eller förmånstagaren orsakas på grund av utbetalning av ersättning. Försäkringsbolaget innehåller alla skatter på ersättningar som lagstiftningen kräver. Om ersättningen enligt låneskyddsförsäkringen har pantsatts, är den försäkringsersättning med vilken lånet återbetalas inte skattepliktig egendom i arvsbeskattningen.

POP Grundskydd

Månadsersättningar för arbetsoförmåga på grund av olycksfall är skattepliktig förvärvsinkomst för personen för vilken försäkringsbolaget verkställer förskottsinnehållning.

Ersättning för bestående men på grund av olycksfall är skattefri för den försäkrade.

Ersättning som betalas till anhöriga vid dödsfall på grund av olycksfall är inkomst som är underställd arvsbeskattningen. Ersättning som betalas till andra förmånstagare är skattepliktig kapitalinkomst.

POP Försäkring vid allvarlig sjukdom

Engångsersättningen som betalas ur försäkringen för allvarlig sjukdom är skattefri för den försäkrade.

Ersättningen till anhöriga är inkomst som är underställd arvsbeskattningen och skattepliktig kapitalinkomst för andra förmånstagare. Försäkringsbolaget ansvarar för inga skatter som den försäkrade eller förmånstagaren eventuellt orsakas på grund av utbetalning av ersättning. Försäkringsbolaget verkställer all lagstadgad förskottsinnehållning för försäkringsersättningar.

POP Livförsäkring

Dödsfallsbelopp som betalas till anhöriga är inkomst som är underställd arvsbeskattning. Om dödsfallsbeloppet med stöd av ett förmånstagarförordnande betalas till andra än anhöriga är ersättningen skattepliktig kapitalinkomst för mottagarna.

Om försäkringen har pantsatts som säkerhet för lån, betalas dödsfallsbeloppet till förmånstagaren endast till den del som beloppet är större än pantinnehavarens fordran. Den andel som betalas till pantinnehavaren beaktas inte i förmånstagarnas arvsbeskattning.

Fonder

Avkastningen på fondernas avkastningsandelar och eventuell överlåtelsevinst i samband med inlösen av fondandelar är kapitalinkomst för fysiska personer. Fondbolaget innehåller skatten i samband med betalningen av fondandelen. På tillväxtandelar utbetalas inte årlig avkastning, utan avkastningen läggs på kapitalet. Avkastningen på tillväxtandelar beskattas först efter försäljning som eventuell överlåtelsevinst.

Aktier

I allmänhet betalas överlåtelseskatt när aktier överlåts mot vederlag. Överlåtelseskatt behöver dock inte betalas för transaktioner med till exempel värdepapper som är föremål för offentlig handel, om transaktionen genomförs via en bank eller en annan värdepappersförmedlare. Dessutom betalas överlåtelseskatt inte på transaktioner med utländska aktier.

I allmänhet ska kapitalinkomstskatt betalas på överlåtelsevinster. Skatt behöver dock inte betalas på överlåtelsevinster vars värde under ett kalenderår inte överstiger 1 000 euro. Överlåtelseförluster för värdepapper kan i vissa situationer avdras från överlåtelsevinster.

Dividendinkomster är skattepliktig kapitalinkomst. När det gäller noterade bolags dividender är 85 % av dividendbeloppet skattepliktig kapitalinkomst dvs. dividendinkomst och 15 % skattefri inkomst. Kostnaderna för förvärvandet av vinsten avdras från den skattepliktiga dividendinkomsten. Bankens förskottsinnehållning av det totala dividendbeloppet är 25,5 %.

Ytterligare information

Ytterligare information om beskattning finns på www.vero.fi. Även skattebyråerna ger ytterligare information.

PLACERINGSTJÄNSTER OCH RELATERADE RISKER

Placeringstjänster involverar ekonomiska risker. Den eftersträvade avkastningen kan utebli, och även det placerade kapitalet kan gå förlorat. Till exempel aktier och värdeandelar i fonder anknyter till placeringstjänster som medför risk för att det placerade kapitalet kan gå förlorat. Innan placeringsbeslut fattas bör man sätta sig in i placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ. Kunden ansvarar för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut. Tidigare kurs- eller värdeutveckling garanterar inte den framtida utvecklingen.

Ytterligare information om produkterna, de tjänsterelaterade kostnaderna och arvodena samt riskerna med olika produkter finns i prislistan samt de produktspecifika villkoren och broschyrerna.

DATASKYDDSBESKRIVNING OCH KONTAKTUPPGIFTER

I POP Bankens dataskyddsbeskrivning finns detaljerad information om behandling av personuppgifter och om hur banken förbundit sig att tillgodose kundernas rättigheter i behandlingen av personuppgifter. Alla POP Bankers dataskyddsbeskrivningar finns på www.poppankki.fi 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt