Hoppa till innehåll
Störning i POP Nyckel-kodappen

Ansvarsfulla investeringar

POP Bankgruppen vill främja ansvarsfulla investeringar. Ansvarsfulla investeringar förknippas ofta med förkortningen ESG. ESG står för engelskans Environmental, Social och Governance. Med ansvarsfulla investeringar avses att miljöfrågor, socialt ansvar och principerna för god förvaltning beaktas i investeringsverksamheten.

Med miljöaspekter (Environmental) avses bland annat att aspekter relaterade till hållbar utveckling, energi och biodiversitet beaktas. Sociala aspekter (Social) fokuserar på sociala frågor, såsom företagens personalpolitik och arbetsförhållanden. De sociala aspekterna omfattar också vidare samhälleliga frågor, såsom respekt för de mänskliga rättigheterna och jämställdhet. Principerna för god förvaltning (Governance) fokuserar på bland annat styrelsens oberoende och belöningar, skatter samt åtgärder mot korruption och bestickning.

POP Bankerna utreder investerarkundernas hållbarhetspreferenser i samband med investerings- och försäkringsrådgivning genom att ställa frågor om minimiandelar investeringar med miljömål eller sociala mål och om investeringar som är ekologiskt hållbarbara enligt EU:s klassificeringssystem (2020/852). Vi frågar också kunderna om de endast vill få rekommendationer för investeringar som beaktar huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenser.

Principer för ansvarsfulla investeringar

Vi vill erbjuda våra kunder högklassiga och konkurrenskraftiga produkter och tjänster som beaktar principerna för ansvarsfulla investeringar. När det gäller finansiella produkter och fonder väljer vi endast sådana ansvarsfulla samarbetspartner som undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och som är medlemmar i Finsif (en finsk förening för ansvarsfulla investeringar. Våra samarbetspartner är Sp-Fondbolag Ab, UB Fondbolag Ab och Aktia Fondbolag Ab.

Du kan ta del av våra samarbetspartners principer för ansvarsfulla investeringar genom att klicka på samarbetspartnerns namn nedan.

Beaktande av hållbarhetsrisker i placeringsrådgivning

Med hållbarhetsrisk avses händelser eller omständigheter som anknyter till miljön, samhället eller förvaltningen och som faktiskt eller eventuellt kan påverka värdet på en investering på ett mycket negativt sätt om den realiseras.

När vi erbjuder investeringsrådgivning beaktas hållbarhetsriskerna genom vårt sortiment av produkter. Alla våra samarbetspartner har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och ansvarar för sin del för beaktandet av hållbarhetsrisker enligt sina operativa principer.

Till exempel vår huvudsamarbetspartner Sp-Fondbolag beaktar ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsrisker ur flera perspektiv i sin investeringsverksamhet. Sp-Fondbolags ränte- och aktiefonder är föremål för regelbundna klimatscenarieanalyser och -stresstester i anslutning till analysen av klimatrisker. Via aktivt ägande tar Sp-Fondbolag tillsammans med andra investerare olika initiativ som syftar till att minska klimat- och miljöbelastningen. I sina direkta investeringar utesluter Sp-Fondbolag även tvivelaktiga aktörer som tillverkar, säljer eller marknadsför vapen i strid med internationella överenskommelser. I sina direkta investeringar har Sp-Fondbolag också uteslutit användare och producenter av stenkol och tobaksproducenter. Genom att utesluta vissa sektorer och/eller företag ur direkta investeringar strävar Sp-Fondbolag efter att minska negativa hållbarhetskonsekvenser.

Detaljerade beskrivningar av Sp-Fondbolags principer för ansvarsfulla investeringar och beaktande av hållbarhetsrisker finns i Sparbankens principer för ansvarsfullt placerande och ägarstyrningspolicy.

Beaktande av huvudsakliga skadliga hållbarhetskonsekvenser i investeringsrådgivning

Med hållbarhetsfaktorer avses omständigheter relaterade till miljön, samhället och arbetstagarna samt respekt för de mänskliga rättigheterna och bekämpning av korruption och bestickning. Företagens verksamhet kan orsaka miljön och samhället negativa konsekvenser. Exempel på sådana negativa konsekvenser är koldioxidutsläpp och brott mot de mänskliga rättigheterna.

I investerings- och försäkringsrådgivningen kan vi skilja mellan finansiella produkter som beaktar negativa hållbarhetskonsekvenser och finansiella produkter som inte gör det. Våra samarbetspartner beaktar dessa negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten efter bästa förmåga och enligt sina operativa principer.

Ursprungligt publiceringsdatum 1.3.2022. Uppdaterats 26.8.2022

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt