Hyppää sisältöön

Vastuullinen sijoittaminen

POP Pankki -ryhmänä haluamme olla mukana edistämässä vastuullista sijoittamista. Vastuulliseen sijoittamiseen liitetään usein termi ESG. ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan huomioimista sijoitustoiminnassa.

Ympäristötekijöillä (Environmental) tarkoitetaan muun muassa kestävän kehityksen, energiakysymysten ja luonnon monimuotoisuuden huomioimista. Sosiaaliset (Social) tekijät käsittelevät yhteiskunnallisia asioita, kuten yrityksien henkilöstöpolitiikkaa ja työoloja. Sosiaaliset tekijät ulottuvat myös laajemmin yhteiskunnallisiin asioihin, muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja tasa-arvoon. Hyvän hallintotavan (Governance) tarkasteluun sisältyvät esimerkiksi hallituksen riippumattomuus ja palkitseminen, veronmaksu sekä korruptio- ja lahjontavastainen toiminta.

POP Pankeissa sijoittaja-asiakkaiden kestävyysmieltymyksiä selvitetään sijoitus- ja vakuutusneuvonnan prosessissa tiedustelemalla mieluista vähimmäisprosenttiosuutta sijoituksista, joilla on ympäristö- tai yhteiskunnallinen tavoite, ja sijoituksista, jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän (2020/852) mukaisia ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia. Asiakkailta tiedustellaan myös, haluaako hän, että hänelle suositellaan ainoastaan sijoitusratkaisuita, jotka huomioivat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita, kilpailukykyisiä ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet huomioivia tuotteita ja palveluita. Rahoitustuotteiden ja rahastojen osalta valitsemme vain sellaisia vastuullisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja ovat Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen (Finsifin) jäseniä. Yhteistyökumppaneitamme ovat Sp-Rahastoyhtiö Oy, UB Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Rahastoyhtiö Oy.

Voit perehtyä tarkemmin kumppaneidemme vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin ja periaatteisiin klikkaamalla alta kumppanimme nimeä.

Kestävyysriskien huomioon ottaminen sijoitusneuvonnassa

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

Sijoitusneuvontaa tarjotessamme huomioimme kestävyysriskit tarjolla olevan tuotevalikoiman kautta. Yhteistyökumppanimme ovat kaikki allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja vastaavat omalta osaltaan kestävyysriskien huomioimisesta omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti.

Esimerkiksi pääyhteistyökumppanillamme Sp-Rahastoyhtiöllä on käytössä useita eri lähestymistapoja vastuulliseen sijoittamiseen ja kestävyysriskien huomioimiseen sijoitustoiminnassa. Sp-Rahastoyhtiö laatii korko- ja osakerahastoilleen säännöllisesti ilmastoskenaarioanalyysin sekä -stressitestit osana ilmastoriskianalyysia. Lisäksi Sp-Rahastoyhtiö on aktiivisen omistajuuden kautta mukana vaikuttamassa yhdessä muiden sijoittajien kanssa erilaisissa aloitteissa, joiden tavoitteena on pienentää ilmastoon ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia kestävyysvaikutuksia. Sp-Rahastoyhtiö sulkee pois suorista sijoituksista myös kiistanalaisia eli kansainvälisin sopimuksin kiellettyjä aseita valmistavat, myyvät tai markkinoivat toimijat. Sp-Rahastoyhtiö on poissulkenut suorista sijoituksista tiettyjä hiilenkäyttäjiä ja -tuottajia eikä myöskään suoraan sijoita tupakanvalmistajiin. Poissulkemalla tiettyjä toimialoja ja/tai yrityksiä suorista sijoituksista Sp-Rahastoyhtiö pyrkii pienentämään haitallisia kestävyysvaikutuksia.

Tarkemmat kuvaukset SP-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen lähestymistavoista ja kestävyysriskien huomioon ottamisesta sijoitusprosesseissa löytyvät Säästöpankin Vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja Omistajaohjauspolitiikasta.

Pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioiminen sijoitusneuvonnassa

Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Yritysten toiminta voi aiheuttaa ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisia vaikutuksia. Näitä haitallisia vaikutuksia ovat esimerkiksi hiilipäästöt ja ihmisoikeusrikkomukset.

Sijoitus- ja vakuutusneuvonnan prosessissa pystymme erottelemaan rahoitustuotteet, jotka huomioivat haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin niistä rahoitustuotteista, jotka eivät näitä huomioi. Kumppanimme huomioivat nämä haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin sijoituspäätöksissä parhaan kykynsä ja toimintaperiaatteidensa mukaisesti.

Alkuperäisten tietojen julkaisupäivä 1.3.2021. Päivitetty 26.8.2022

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä