Hoppa till innehåll

Hållbarhetspreferenser hos investerare – vad är syftet med kartläggning av dem?

Sedan början av augusti har POP Banken i sin placeringsrådgivning ställt frågor om kundernas hållbarhetspreferenser – vad är det fråga om?

Hållbarhetspreferenser och kartläggning av dem anknyter till ansvarsfulla investeringar, som ofta förknippas med termen ESG. ESG står för engelskans Environmental, Social och Governance. Det här kan låta komplicerat, men i ett nötskal avses med ansvarsfulla investeringar att miljöfrågor, socialt ansvar och principerna för god förvaltning beaktas i investeringsverksamheten.

Miljöfaktorer (Environmental) är antagligen lättast att förstå i fråga om ansvarsfulla investeringar. Med dem avses bland annat att klimatförändringar, energifrågor och biodiversitet ska beaktas i investeringsverksamheten. När det gäller ansvarfulla investeringar fokuserar lagstiftarna uttryckligen på miljöfaktorer, men framöver kommer kriterierna och rapporteringskraven att utvidgas till att också omfatta sociala (Social) och administrativa (Governance) faktorer.

De sociala kriterierna hänvisar till samhällsrelaterade frågor, såsom företagens personalpolitik och arbetsförhållanden samt till exempel respekt för de mänskliga rättigheterna och jämställdhet. Principerna för god förvaltning fokuserar på bland annat styrelsens oberoende och belöningar, skatter samt åtgärder mot korruption och bestickning.

Finanssektorn har bra möjligheter att bidra till bekämpningen av bland annat klimatförändringen, och därför vill vi och är även skyldiga att göra det. Vissa fondbolag har till exempel förbundit sig till att inte investera kundernas kapital i företag som förbrukar eller producerar en hel del kol. Inom POP Banken strävar vi för vår del efter att öka ansvarsfulla investeringars transparens genom att i samband med investeringsrådgivning ge information om andelen rekommenderade investeringsobjekt som fokuserar på hållbara investeringar eller i ekonomisk verksamhet som enligt EU:s klassificeringssystem är ekologiskt hållbar. Genom att kartlägga kundernas hållbarhetspreferenser får vi information om deras inställning till hållbara investeringar. När det gäller hållbarhetspreferenser ber vi kunderna att bland annat ange en prefererad minsta procentuell andel av investeringarna som har miljömässiga eller sociala mål och om kunden vill att vi endast ska rekommendera investeringsobjekt som beaktar de största negativa hållbarhetskonsekvenserna.

I dag klassificerar fondbolag dessutom sina investeringsprodukter i tre hållbarhetskategorier eller -artiklar. De tre artiklarna, dvs. artikel 9, 8 och 6, anger investeringsobjektets hållbarhetsnivå. Artikeln anger graden av grönhet vars nyans blir djupare när man går mot produkter som är förenliga med artikel 9, vilket antyder att målet för dessa investeringsprodukter är hållbarhet.

Det gäller att inte rygga tillbaka för frågor om hållbarhetspreferenser eller främmande nya begrepp utan rakt på sak ställa frågor om vad som avses med terminologin till bankens investeringsexperter. Privatinvesterare och enskilda investeringsbeslut spelar en viktig roll då vi banar väg för ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle. Genom att investera i företag som öppet informerar om sina hållbara åtgärder kan vi som investerare direkt påverka företagens framgångsmöjligheter. Företag som agerar hållbart minskar inte enbart risker relaterade till sin verksamhet utan får också konkurrensfördelar visavi andra företag som inte agerar hållbart. Framöver kommer hållbarhet och ekonomiska mål i allt högre grad att vara beroende av varandra. De företag som redan har insett detta blir sannolikt vinnare i framtiden.

Det här blogginlägget har skrivits av Ilkka Kauppinen, utvecklingschef för sparande och placering på POP Banken.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar och inhemska företags hållbarhet

Informationen i det här blogginlägget är inte avsedd att vara investeringsråd eller rekommendation att köpa, sälja eller byta finansiella instrument. Värdet och avkastningen på finansiella instrument kan stiga eller sjunka, och investeraren kan förlora hela det investerade kapitalet.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt