Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä

Bonum Pankki Oyj: Bonum Pankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.‒31.12.2022

Bonum Pankki Oyj 
Pörssitiedote 15.2.2023 klo 10.00, tilinpäätöstiedote

Bonum Pankki Oyj: Bonum Pankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.‒31.12.2022

POP Pankki -ryhmään kuuluvan Bonum Pankki Oyj:n tilikauden tulos parani 3 383 (1 046) tuhanteen euroon. Taseen loppusumma oli 1,6 (1,0) miljardia euroa.

Vuoden 2022 aikana Bonum Pankki Oyj operoi tehokkaasti yhteenliittymän keskusluottolaitoksena järjestäen yhteenliittymän jäsenpankeille rahoitusta pääomamarkkinoilta. Bonum Pankki Oyj:llä on 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelma, jonka puitteissa vuonna 2022 tehtiin kaksi liikkeeseenlaskua. Bonum Pankki toteutti vuoden 2022 aikana myös koronvaihtosopimuksia osana korkoriskin hallintaa. POP Pankki -ryhmän asuntoluottopankki laski liikkeelle ensimmäisen 250 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen joukkolainan syyskuussa. POP Asuntoluottopankin emissioiden toteuttamistarve määritellään Bonum Pankki Oyj:n treasuryssä.

Keskusluottolaitospalveluiden lisäksi Bonum Pankki Oyj vastaa POP Pankkien asiakkaiden mak-sukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä ja ylläpidosta. Korttiliiketoiminnan volyymit kehittyivät myönteisesti vuoden 2022 aikana koronarajoitteiden poistuttua ja kulutuksen elvyttyä. Digitaalisten korttiliitännäisten palveluiden merkitys jatkoi kasvamistaan, ja asiakkaat ovat ottaneet mobiilimaksamisen ominaisuuksia aktiivisesti käyttöön. 

Bonum Pankki Oyj:n Palvelukeskus toimii ryhmän keskitettyjen palveluiden tuottajana. Päättyneen vuoden aikana Palvelukeskuksessa on panostettu toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön osaamisen kasvattamiseen. Vuoden aikana on muun muassa pilotoitu uusia ratkaisuja keskitettyyn puhelinasiakaspalveluun sekä otettu käyttöön sitä tukeva vahva puhelintunnistaminen. 

POP Pankki -ryhmän pankkien rahanpesun ehkäisemisen toiminnot toteutetaan keskitetysti Bonum Pankki Oyj:ssä. Keskitetyllä palvelulla ja monitorointijärjestelmillä varmistetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajanmukaisuus sekä tehostetaan varainsiirtojen valvontaa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan on maksuliikenteeseen liittyvien pakotteiden implementointi edellyttänyt Bonum Pankilta välitöntä reagointia osana yhtenäistä finanssitoimialaa. Ukrainaan kohdistuvalla sodalla ei ole ollut muita merkittäviä suoria vaikutuksia Bonum Pankki Oyj:n toimintaan.

Bonum Pankki Oyj:n ryhmän ulkoinen liiketoiminta koostuu pääosin vakuudellisesta ja vakuudettomasta antolainauksesta. Vakuudellisten lainojen määrä on kasvanut vuoden aikana myönteisesti ja tammikuussa Bonum Pankki Oyj sopi Evli Pankki Oyj:n kanssa kaupasta, jossa Bonum Pankki Oyj osti Evlin lainakannasta velkakirjalainoja noin 25 miljoonan euron arvosta. Vakuudettomien luottojen kanta siirrettiin loppuvuodesta 2021 uuteen järjestelmään ja samassa yhteydessä päivitettiin luottotappioksi kirjaamisen periaatteita. Luottotappioksi kirjattavien vakuudettomien saamisten määrä on vuoden 2022 aikana ennakoidusti laskenut ja odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) sekä luottotappiopalautusten määrä puolestaan kasvanut.

S&P Global Rating vahvisti 7.10.2022 Bonum Pankki Oyj:n luottoluokituksen. Bonum Pankki Oyj:n pitkäaikainen investointitason (investment grade) luottoluokitus on ’BBB’ ja lyhytaikainen ’A-2’. Näkymät säilyivät vakaina.

Verkkosivuilla julkaistaan myös selvitys Bonum Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Bonum Pankki Oyj julkaisee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2022 viikolla 10.

Avainluvut (1000 euroa)

31.12.2022

31.12.2021

Korkokate

10 161

8 498

Palkkiotuotot, netto 

7 285

6 639

Tulos 

3 383

1 046

Taseen loppusumma 

1 574 594

1 037 914

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) %

20,0

21,8

Kulu–tuottosuhde, %

74,2

75,4

ROA, %

0,26

0,10

ROE, %

8,25

3,00

Omavaraisuusaste, %

3,0

3,4

Bonum Pankki Oyj
Bonum Pankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.‒31.12.2022

Lisätietoja:
Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. 050 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi

Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankki -ryhmään ja vastaa POP Pankkien keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä, POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta sekä ryhmän keskitettyjen palveluiden tuottamisesta. Lisäksi Bonum Pankki myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja sekä vakuudellisia velkakirjalainoja. 

 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä