Hoppa till innehåll

EPSI RATING 2021: POP Banken har Finlands nöjdaste privat- och företagskunder

POP Banken har enligt en färsk undersökning av banksektorn redan för tionde gången de nöjdaste privatkunderna. POP Banken har också de nöjdaste företagskunderna. Enligt EPSI Rating som undersökt banksektorn i Finland sedan 1999 ser nedgången i kundnöjdhet som i stor utsträckning orsakats av corona ut att ha planat ut bland privatkunder och stigit en aning på företagssidan.

I undersökningen av privatkunder var kundlojaliteten hos POP Banken den högsta inom sektorn. Nöjdhetsindex hos POP Bankens privatkunder var 81 medan medeltalet i branschen ligger på 71,8. En gemensam framgångsfaktor hos POP Bankerna var att man lyckades i att skapa kundrelationer. Allmänt taget är kundlojaliteten enligt undersökningen cirka 8 indexpoäng högre bland dem som meddelat att de har en kontaktperson på banken.

POP Banken deltog nu för första gången i EPSI Ratings företagsundersökning. Trots att företagskunderna sätter värde på smidigt digitalt uträttande av ärenden förväntar man sig också aktivitet av banken. De kunder som banken aktivt tagit kontakt med på eget initiativ är klart nöjdare än de som själva på eget initiativ kontaktat sin bank. POP Bankens nöjdhetsindex i undersökningen som gäller företagskunder är 80,7 medan index för sektorn är 67,7.

Kunderna är i stor utsträckning nöjda med POP Bankens tjänster

Enligt EPSI Ratings undersökning upplever kunderna att POP Bankens, Handelsbankens och Aktias samt bland företagskunderna också Sparbankens digitala tjänster är de allra säkraste. När det gäller digitala plattformars funktionalitet tackar företagskunderna Sparbanken och POP Banken.

Andelen användare av mobilbanken ökade i Finland särskilt mycket från 2019 (59%) till 2020 (75%), och 2021 mättes andelen redan till 81 %. Mobilbanken får tack särskilt bland POP Bankens, Sparbankens, Nordeas och OP Gruppens kunder. Nätbankens nöjdaste privatkunder finns bland annat bland Sparbankens, POP Bankens, OP Gruppens samt Danske Banks kunder.

”Säkerhet, snabb betjäning, lätt tillgänglig – för oss på POP Banken är det viktigt att nå framgång precis enligt dessa kriterier. Vi sätter stort värde på privatkundernas förtroende för oss. Samtidigt är det fint att få dokumenterad uppskattning från våra företagskunder. I undersökningen avspeglas förankringen av vår tillväxtstrategi på bankerna och kulminerar i aktivt kundarbete”, säger verkställande direktören för POP Bankcentralen Pekka Lemettinen.

EPSI Rating 2021 sammandrag av undersökningen av banksektorn

Mer information om undersökningen, EPSI Rating och POP Banken

EPSI Data Collection Services intervjuade 1 283 privatkunder över 18 år bosatta i Finland och 1061 företagskunder för undersökningen Bank och finans 2021. Intervjuerna utfördes 19.7–31.8.2021. Indexet produceras på skalan 0–100, där 0–60 är missnöjd, 60–75 är nöjd och över 75 mycket nöjd.   Felmarginalerna för kundnöjdhet ligger generellt inom en gaffel på ca +/- 2–3 indexpoäng på skalan 0–100. Den statistiska konfidensgraden är 95 % och modellens multipla korrelationskoefficient varierar 75–90 % mellan aktörerna.

EPSI Rating är en icke-vinstdrivande akademisk organisation som ägs av Swedish Institute for Quality (SIQ), som i sin tur ägs av svenska staten.

POP Bankgruppen är en finländsk finansgrupp som tillhandahåller banktjänster för privatkunder, små och medelstora företag samt skadeförsäkringstjänster för privatkunder. Det finns 21 POP Banker i Finland, vilkas fysiska nätverk med över 70 kontor och serviceställen sträcker sig från Helsingfors till Rovaniemi. Servicenätet kompletteras av digikontoren som har riksomfattande service.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt