Hyppää sisältöön

Sijoittajan kestävyysmieltymykset – mitä näillä pyritään kartoittamaan?

POP Pankissa on elokuun alusta lähtien sijoitusneuvonnassa kysytty asiakkaan kestävyysmieltymyksiä – mitä ne ovat?

Kestävyysmieltymykset ja niiden kartoittaminen liittyvät vastuulliseen sijoittamiseen, johon taas usein liitetään termi ESG. ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Tämä voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta pähkinänkuoressa vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan huomioimista sijoitustoiminnassa.

Ympäristötekijät (Environmental) ovat todennäköisesti helpoiten ymmärrettävissä, kun puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta. Niillä tarkoitetaan muun muassa ilmastonmuutoksen, energiakysymysten ja luonnon monimuotoisuuden huomioimista sijoitustoiminnassa. Tällä hetkellä lainsäätäjät ovat keskittyneet vastuullisessa sijoittamisessa nimenomaisesti ympäristötekijöihin, mutta tulevaisuudessa kriteeristöt ja raportointivaatimukset laajenevat kattamaan myös sosiaalisia (Social) ja hallinnollisia (Governance) tekijöitä.

Sosiaalisilla tekijöillä viitataan yhteiskunnallisiin asioihin, kuten yritysten henkilöstöpolitiikkaan ja työoloihin tai esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja tasa-arvoon. Hyvän hallintotavan tarkasteluun sisältyvät esimerkiksi hallituksen riippumattomuus ja palkitseminen, veronmaksu sekä korruption ja lahjonnan vastainen toiminta.

Finanssialalla on merkittävä mahdollisuus edesauttaa taistelua muun muassa ilmastonmuutosta vastaan, ja tästä syystä haluamme, ja olemme myös velvoitettuja, näin toimimaan. Osa rahastoyhtiöistä on esimerkiksi sitoutunut olemaan sijoittamasta asiakkaidensa varoja yrityksiin, jotka ovat runsaita hiilenkäyttäjiä tai -tuottajia. POP Pankeissa pyrimme osaltamme lisäämään läpinäkyvyyttä vastuulliseen sijoittamiseen avaamalla sijoitusneuvonnassa, kuinka suuri osa suositeltavista sijoituskohteista sijoittaa kestäviin sijoituksiin tai EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin. Kestävyysmieltymyksiä kartoittamalla tiedustellaan asiakkaan suhtautumista vastuulliseen sijoittamiseen ja sen tärkeyteen. Kestävyysmieltymysten osalta asiakkaalta kysytään esimerkiksi mieluista vähimmäisprosenttiosuutta sijoituksista, joilla on ympäristö- tai yhteiskunnallinen tavoite tai haluaako asiakas, että hänelle suositellaan vain sijoituskohteita, jotka huomioivat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset.

Rahastoyhtiöt nykyisin myös luokittelevat tarjoamansa sijoitustuotteet kestävyyden suhteen kolmeen eri luokkaan eli artiklaan. Nämä kolme artiklaa, eli artiklat 9, 8 ja 6, kertovat sijoituskohteen kestävyystasosta. Artiklan numero kuvaa vihreyden astetta ja liikuttaessa kohti artikla 9 mukaisia tuotteita, vihreys tummenee ja sijoitustuotteen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

Kestävyysmieltymyksiin liittyviä kysymyksiä tai vieraalta kuulostavia uusia sanoja ei kannatta hätkähtää vaan rohkeasti kysyä oman pankin sijoitusasiantuntijalta, mitä mikäkin vastuullisuuteen liittyvä termi tarkoittaa. Yksityissijoittajilla ja yksittäisillä sijoituspäätöksillä on todellinen merkitys, kun matkaamme kohti hiilineutraalien hyvinvointiyhteiskuntien rakentumista. Sijoittamalla yrityksiin, jotka kertovat avoimesti vastuullisista toimistaan, sijoittaja voi suoraan vaikuttaa yritysten menestymiseen. Vastuullisesti toimivat yritykset eivät pelkästään vähennä riskejä omassa toiminnassa, vaan saavat kilpailuetua muihin yrityksiin nähden, jotka eivät toimi vastuullisesti. Vastuullisuus ja taloudelliset tavoitteet nivoutuvat tulevaisuudessa entistä tiiviimmin yhteen. Yritykset, jotka ovat tämän aikaisessa vaiheessa ymmärtäneet, ovat todennäköisesti tulevaisuuden menestyjiä.

Tämän blogitekstin on kirjoittanut POP Pankin säästämisen ja sijoittamisen kehityspäällikkö Ilkka Kauppinen.

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta ja kotimaisten yritysten vastuullisuudesta

Tämän blogin tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai suositukseksi ostaa, myydä tai vaihtaa rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden arvo ja rahoitusvälineistä saatava tuotto voivat sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä