Hoppa till innehåll

POP Banken är med i det positiva kreditupplysningsregistret – vad innebär det för våra kunder?

Ett långsiktigt mål för den finska regeringen är att bekämpa överskuldsättning bland hushåll. En lösning var att grunda ett positivt kreditupplysningsregister.

I registret sammanställs information om privatpersoners krediter och inkomster. Syftet med registret är att ge en mer heltäckande bild av kreditsökandes ekonomiska situation för privatpersoner och kreditgivare.

Den första fasen i införandet av registret börjar 1.4.2024. I den första fasen införs information om konsumentkrediter och jämförbara krediter i registret. Kreditgivare kan lämna in uppgifter från och med 1.2.2024 och söka uppgifter från och med 1.4.2024. I den andra fasen som börjar 1.12.2025 kan kreditgivare lämna in uppgifter om krediter som beviljats andra privatpersoner än konsumenter. Uppgifter som ingår i den andra fasen kan sökas i registret från och med 1.4.2026.

Varför och vilka uppgifter lämnar POP Banken till det nya registret?

Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet ansvarar för införandet av det positiva kreditupplysningsregistret och inkomstuppgifterna i registret, eftersom de kommer direkt från inkomstregistret. Som finansinstitut och kreditgivare har POP Banken en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter till det nya registret.

Som kreditgivare lämnar POP Banken uppgifter om beviljade krediter (t.ex. bostads- och studielån, konsumentkrediter och krediter som beviljats näringsidkare för företagsverksamhet) samt förändringar i krediterna till inkomstregistret. Sådana förändringar är till exempel amorteringar och ändringar av kreditavtal.

Betalningsanmärkningar registreras inte i det nya registret.

För vilka syften kan kreditgivare använda det positiva kreditupplysningssystemet?

När en privatperson ansöker om lån ska kreditgivaren kontrollera sökandens kreditvärdighet. För detta ändamål begär kreditgivaren ett utdrag från det positiva kreditupplysningsregistret.

Kreditgivare kan inte fritt begära uppgifter om gäldenärer från registret. Det positiva kreditupplysningsregistret kontrollerar kreditgivarens rätt till information innan uppgifter lämnas ut från registret.

De situationer där uppgifter kan lämnas ut från registret räknas upp i lagen. Uppgifter kan lämnas ut för bedömning av kreditvärdigheten om det är fråga om ett nytt kreditavtal eller höjning av kreditbeloppet eller kreditgränsen. Dessutom överlämnas uppgifter när kredittagaren begär sådana ändringar i kreditens villkor som förutsätter en kreditbedömning eller om kreditgivaren godkänner en personborgen eller tredjemanspant som säkerhet för krediten som införs i registret.

Utöver kreditgivare har vissa myndigheter som använder uppgifter för bland annat uppföljning och tillsyn av kreditmarknaden rätt till information.

 

Kan privatpersoner söka egna uppgifter i det nya registret?

Ja. Ett syfte med det positiva kreditupplysningsregistret är att ge i synnerhet privatpersoner en möjlighet att få en övergripande bild av sin skuldsättning. För privatpersoner kommer myndigheten att tillhandahålla en separat e-tjänst. Via den kan var och en kontrollera sina kreditupplysningar och för vilka syften upplysningar har begärts. Det är avgiftsfritt att kontrollera sina egna upplysningar. 

Utöver kontrollen av egna uppgifter kan man i det positiva kreditupplysningsregistret utfärda ett frivilligt kreditförbud antingen tills vidare eller för viss tid. Kreditförbudet kan återkallas när som helst.

Kreditförbud kan göra det lättare att hantera den personliga ekonomin och skydda identiteten. Kreditförbudet är dock inte ett hinder för beviljande av kredit utan ålägger kreditgivaren att göra en mer detaljerad bedömning innan kredit beviljas.

Sammanfattning av det positiva kreditupplysningsregistret:

  • Den första fasen i införandet av registret börjar 1.4.2024.
  • Registret administreras av Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet. Inkomstuppgifterna kommer från inkomstregistret och kreditupplysningarna från kreditgivarna.
  • Som finansinstitut ska POP Banken lämna uppgifter om aktiva lån till registret.
  • Kreditgivare och myndigheter som nämns i lagen kan söka information i registret endast i vissa lagstadgade situationer.
  • Privatpersoner kan granska sina uppgifter när som helst via e-tjänsten.

Mer information from det positiva krekitupplysningsregisteret

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt